Ամերիկացի գիտնականները մոտեցել են երեխաների մոտ վտանգավոր ուռուցքաբանական հիվանդությունների բուժմանը Ադրբեջանի հետ համերաշխության, սահմանագծման ու սահմանազատման տարածքների մասին խոսող իշխանությունները գիտե՞ն, որ կան շատ տարածքներ, որոնք խորհրդային կամ Google քարտեզներով պատկանում են Հայաստանին.Նաիրի Հոխիկյան Նիկո՛լ Անհող, որտեղի՞ց պատմության ուսուցիչ Սուրիկին "փարավոնյան" հարսանիքի գումարները.Գագիկ Համբարյան Սատանա կա, կա Սատանա Մասնագետը բացահայտել է «Օմիկրոնի» 5 միֆերը Բրիտանիան սկսել է մշակել նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ. ԶԼՄ Կաթվածի հիմնական նշանները. սա պետք է իմանան բոլորը Ո՞ր վիտամինն է դանդաղեցնում ծերացումը Որ մի քիչ խորանանք, կարող ա ժամանակին ապառիկով Ձեր Ծնունդի տորթն էլ ձեռք բերած լինեք. էսօր եկել բուրժուական կայֆերի գիրկն եք ընկել... Փաշինյանը հարսի nւ փեսայի հետ պաɲnւմ է... Իսկ հազարավորներն այդպես էլ թագ ու պսակի չեն արժանանա. blognews.am (Video)


ԻՆՉՈՎ ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հասարակություն

Ինչպես հայտնի է, կորոնավիրուսը, բացի բազում մահերից եւ հիվանդացություններից, իր հետ նաեւ այլ խնդիրներ առաջ բերեց: Սկսած տնտեսական փլուզումներից, վերջացրած այս կամ այն երկիր այցելելու արգելքները: Հենց այդ վերջին հանգամանքն է, որ Հայաստանի, ավելի ճիշտ՝ հայաստանցիների համար հավելյալ տհաճություններ է առաջացրել:

Փաստն այն է, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյու­նը եղել եւ մնում է ակ­տիվ ար­տա­քին տե­ղա­շար­ժե­րի մեջ: Զբո­սար­ջու­թյու­նը, աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­րը դրա փոքր մասն են, եւ հիմ­նա­կա­նում հա­յաս­տան­ցի­նե­րը երկ­րից դուրս են գա­լիս աշ­խա­տան­քի հա­մար կամ մշտա­պես: Իսկ փաստն այն է, որ շատ երկր­ներ ար­գե­լա­փա­կում են իրենց տա­րածք մուտ­քը, եթե այ­ցե­լուն նախ՝ պատ­վաստ­ված չէ: Ապա, շատ երկր­ներ էլ ար­գե­լա­փա­կում են սահ­մա­նել, եթե այ­ցե­լուն պատ­վաստ­ված է տվյալ երկ­րում չգրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թով: Ընդ որում, դա շատ ավե­լի հատ­կան­շա­կան է արեւմ­տյան երկր­նե­րի հա­մար, եւ պատ­ճառն էլ դժվար չէ հաս­կա­նալ: Առեւտ­րա­յին եւ քա­ղա­քա­կան նպա­տակ­նե­րով արեւմ­տյան երկր­նե­րը մեր­ժում են ռու­սա­կան եւ չի­նա­կան պատ­վաս­տա­նյու­թե­րի գրան­ցումն իրենց մոտ: Ար­դյուն­քում, այդ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված եր­րորդ երկր­նե­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը զրկվում են ար­գե­լող եր­կիր մտնե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից: Թե դրան ինչ­պես պետք է նա­յել նույն արեւմ­տյան երկր­նե­րի կող­մից այդ­քան քա­րոզ­ված մար­դու իրա­վունք­նե­րի տե­սան­կյու­նից, հար­ցի մի կողմն է: Էլ ավե­լի էա­կան է խնդրի գործ­նա­կան կող­մը. եթե Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցին «սխալ­վեց» եւ նա­խա­պատ­վու­թյու­նը տվեց, օրի­նակ, ռու­սա­կան Sputnik V-ին, վերջ, օրի­նակ Եվ­րո­պա մտնե­լու հար­ցում ան­մի­ջա­պես «կար­միր լույ­սի» առաջ է հայտն­վում:

Այս­պի­սով, եւս մեկ ան­գամ ցույց տանք, թե աշ­խար­հի տար­բեր երկր­նե­րում որ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րին են «վստա­նում», որը ու­ղե­ցույց է մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար, թե այս կամ այն եր­կիր գնա­լու հա­մար որ պատ­վաս­տա­նյու­թից են ստիպ­ված օգտ­վել:

Սկսենք մե­զա­նից: Հա­յաս­տա­նում գրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թերն՝ Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/ Beijing, Sinovac, Sputnik V: Թե­եւ մեր եր­կիր մտնե­լու սահ­մա­նա­փա­կում­ներ դեռ չկան, այ­ցե­լու­նե­րը կա­րող են նա­եւ այլ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված լի­նել, ասենք՝ նա­եւ դրա­կան թես­տի առ­կա­յու­թյունն էլ է բա­վա­րար:

Իսկ ահա մեր հա­րե­ւան Վրաս­տան մուտ­քի հար­ցում սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան: Վրաս­տա­նում գրանց­ված է Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinopharm/Beijing-ը, Sinovac-ը, որոնք գրե­թե ամե­նուր կան: Բայց ահա Sputnik V-ն վրա­ցի­նե­րը չեն ըն­դու­նում՝ նա­եւ ար­գե­լե­լով այդ պատ­վաս­տա­նյու­թը օգ­տա­գոր­ծած­նե­րի մուտ­քը: Հաս­կա­նա­լի է, ռուս­նե­րի հետ խնդիր ու­նեն, որը տե­ղա­փո­խել են կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հար­թակ: Սա­կայն դա  ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար խնդիր է, այդ թվում՝ Վրաս­տա­նով Ռու­սաս­տան մեկ­նել ցան­կա­ցող­նե­րի հա­մար: Խնդիր է նա­եւ ՌԴ քա­ղա­քա­ցի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի հա­մար, ով­քեր Վրաս­տա­նով Հա­յաս­տան հաս­նե­լու ծրագ­րեր ու­նեն: Չնա­յած, խո­շոր հաշ­վով դա խնդիր է Վրաս­տա­նի հա­մար, քա­նի որ այդ ար­գե­լա­փա­կու­մը թե­եւ Ռու­սաս­տա­նին ինչ-որ առանձ­նա­հա­տուկ օգուտ կամ վնաս չի տա­լիս, բայց ահա Վրաս­տանն այդ պատ­ճա­ռով նկա­տե­լի եկա­մուտ­նե­րից զրկվում է:

Ադր­բե­ջա­նը մեզ հա­մար այ­ցե­լու­թյուն­նե­րի առու­մով էա­կան եր­կիր չէ, բայց նշենք, որ այն­տեղ գրանց­ված է Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinovac-ը եւ Sputnik V: Չնա­յած, Sputnik V-ով պատ­վաստ­ված մեր որոշ չի­նով­նիկ­ներն իրենց երա­զանք­նե­րի Բա­քուն կա­րող են գնալ, թե­եւ չմո­ռա­նանք, որ աշ­խա­տա­վար­ձե­րը հնա­րա­վոր է նա­եւ փո­խան­ցել:

Իրա­նում գրանց­ված են ինչ­պես սե­փա­կան, այն­պես էլ՝ դրսում ար­տադր­ված պատ­վաս­տա­նյու­թե­րի լայն սպեկ­տոր՝ COVIran Barekat, Covaxin, Oxford/ Astra-Zeneca, Sinopharm/Beijing, Soberana02, Sputnik V: Կարճ ասած, մեր հա­րա­վա­յին հա­րե­ւա­նին այ­ցե­լե­լու խնդիր չկա, ասենք՝ Իրանն էա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­ներ էլ չու­նի: Իսկ ահա Թուր­քի­ա­յում գրանց­ված է Pfizer/BioNTech-ը եւ Sinovac-ը, սա­կայն այս­տեղ էլ շատ կոշտ մուտ­քի ար­գելք­ներ չկան:

ԵՏՄ եւ ՀԱՊԿ մեր գոր­ծըն­կեր պե­տու­թյուն­նե­րից Բե­լա­ռու­սում գրանց­ված է Sinopharm/Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Ղա­զախս­տա­նում՝ QazVac-ը, Sinopharm/ Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Ղրղզստա­նում՝ Sinopharm/Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Վեր­ջա­պես Ռու­սաս­տա­նում՝ սե­փա­կան EpiVacCorona-ն եւ Sputnik V-ն: Սա­կայն այս երկր­նե­րում եւս մուտք ու ել­քի կոշտ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ չկան, բա­վա­կան է պատ­վաստ­ված լի­նել-չլի­նե­լը, բայց հիմ­նա­կա­նում ըն­դուն­վե­լի է նա­եւ թես­տի բա­ցա­սա­կան պա­տաս­խա­նը:

Իսկ ահա ԱՄՆ-ում կան մի­ան­գա­մայն կոշտ ար­գե­լա­փա­կում­ներ: Այն­տեղ գրանց­ված է Johnson&Johnson-ը, Moder-na-ն եւ Pfizer/BioNTech: Բրի­տա­նա­կան Oxford/AstraZeneca-ով պատ­վաստ­ված­նե­րի մուտ­քին նա­յում են «մատ­նե­րի արան­քով»: Իսկ ահա չի­նա­կան եւ հատ­կա­պես՝ ռու­սա­կան Sputnik V-ն կոշտ ար­գել­քի տակ է: Անգ­լի­ա­յում նույն պատ­կերն է ար­գե­լա­փա­կում­նե­րի մա­սին, եւ թույ­լատ­րե­լի է սե­փա­կան Oxford/AstraZeneca-ով եւ Pfizer/BioNTech-ով պատ­վաս­տում­նե­րը:

Եվ­րո­պա­յում, որ­տեղ եւս կան կոշտ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ չգրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված­նե­րի նկատ­մամբ, թե­եւ ընդ­հա­նուր՝ Եվ­րա­մի­ու­թյան մի­աս­նա­կան կա­նոն­ներն են գոր­ծում, սա­կայն որո­շա­կի առանձ­նա­հատ­կու­թյուն­ներ կան: Հիմ­նա­կա­նում գրանց­ված է Johnson&Johnson-ը, Moderna-ն, Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, թե­եւ Oxford/AstraZeneca-ի մա­սով որո­շա­կի սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան: Բայց, օրի­նակ, Սլո­վա­կի­ա­յում գրանց­ված է նա­եւ Sputnik V-ն, թե­եւ ռու­սա­կան պատ­վաս­տա­նյու­թից այս երկ­րում օգտ­վել են բա­վա­կա­նին փոքր թվով քա­ղա­քա­ցի­ներ՝ մոտ 5 մի­լի­ոն պատ­վաս­տու­մից՝ 37 675-ը: Իսկ հիմ­նա­կա­նում Եվ­րո­պա­յում, ասենք նա­եւ ԱՄՆ-ում, Կա­նա­դա­յում եւ այլն, նա­խընտ­րե­լի է Pfizer/BioNTech-ը. տատ­վաս­տում­նե­րի առյու­ծի բա­ժի­նը հաս­նում է հենց այս պատ­վաս­տա­նյու­թին:

Ավե­լաց­նենք նա­եւ, որ Չի­նաս­տա­նում գրանց­ված է եւ կի­րառ­վում է հիմ­նա­կա­նում սե­փա­կա­նը՝ CanSino-ն, Sinopharm/ Beijing-ը, Sinopharm/Wuhan-ը, Sinovac-ը եւ ZF2001-ը: Եգիպ­տո­սում, որը մեզ հա­մար զբո­սաշր­ջա­յին եր­կիր է՝ Johnson&Johnson-ը, Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinopharm/Beijing-ը, Sinovac-ը եւ Sputnik V-ն, այ­սինքն, այս­տեղ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը խնդիր չու­նեն: Հնդկաս­տա­նում որ­տեղ այս պա­հին նե­րարկ­վել է մոտ 1.2 մի­լի­արդ դո­զա պատ­վաս­տա­նյութ, գրանց­ված է Covaxin-ը, Oxford/AstraZeneca-ն եւ Sputnik V-ն, եւ այլն:

Ս. ԱԲ­ՐԱ­ՄՅԱՆ

Ամերիկացի գիտնականները մոտեցել են երեխաների մոտ վտանգավոր ուռուցքաբանական հիվանդությունների բուժմանը Ադրբեջանի հետ համերաշխության, սահմանագծման ու սահմանազատման տարածքների մասին խոսող իշխանությունները գիտե՞ն, որ կան շատ տարածքներ, որոնք խորհրդային կամ Google քարտեզներով պատկանում են Հայաստանին.Նաիրի ՀոխիկյանՆիկո՛լ Անհող, որտեղի՞ց պատմության ուսուցիչ Սուրիկին "փարավոնյան" հարսանիքի գումարները.Գագիկ ՀամբարյանՍատանա կա, կա ՍատանաՄասնագետը բացահայտել է «Օմիկրոնի» 5 միֆերըԲրիտանիան սկսել է մշակել նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ. ԶԼՄԿաթվածի հիմնական նշանները. սա պետք է իմանան բոլորըՈ՞ր վիտամինն է դանդաղեցնում ծերացումըՈր մի քիչ խորանանք, կարող ա ժամանակին ապառիկով Ձեր Ծնունդի տորթն էլ ձեռք բերած լինեք. էսօր եկել բուրժուական կայֆերի գիրկն եք ընկել...Փաշինյանը հարսի nւ փեսայի հետ պաɲnւմ է... Իսկ հազարավորներն այդպես էլ թագ ու պսակի չեն արժանանա. blognews.am (Video)Պետդումայից Զելենսկիին խորհուրդ է տվել՝ հայտարարել Ուկրաինայի՝ ՌԴ կազմ մտնելու մասինԷրդողանը հայտարարել է Թուրքիայում 3+3 ֆորմատի հանդիպում անցկացնելու պլանների մասինԿենդանակերպի ամենամիայնակ նշաններըՆոր եւ չհրապարակված կադրեր՝ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքից (տեսանյութ).Starnews.amՀոլիվուդյան աստղեր, որոնք տարիքի հետ ավելի հմայիչ են դարձելՄկրտիչ Արզումանյանը երեկ եւ այսօր Ռոմանոս Պետրոսյանը չի մասնակցել Պապիկյանի հարսանիքինՍրանով իշխանությունները կարող են վերահսկել բոլորիս տեղաշարժը.Նարեկ ՍամսոնյանՈ՞ւմ մտերիմն է նորանշանակ պաշտոնյան Նոր նշանակում, նորի՞ց ԽԾԲ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 23-ի և 24-ի գիշերը աստիճանաբար կբարձրանա 4-6 աստիճանովԲրիտանիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի «նոր ծրագրերի» մասինQR կոդի միջոցով բոլոր անձնական տվյալները նվիրում են սրճարաններինԲռնաբարել են եւ նկարահանել. հրեշավոր դեպք միգրանտ երեխաների մասնակցությամբ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Ադրբեջանի դեսպանը և Իրանի պաշտպանության նախարարը խոսել են ռազմական համագործակցության մասինԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումներըԱդամի սիրտը դադարեց աշխատել հանուն մեզ ու մեր հայրենիքի…Շաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ հունվարի 24-ից 30-ըԱռողջապահության նախարարի հրամանն օրենք չէ եվ հակասում է սահմանադրությանըԽարդախության մեղադրանքով հետախուզվողը հայտնաբերվեց Բագրևանդի փողոցումՍուրեն Պապիկյան, բա մենք էլ ուզում ենք արժանավայել, արժանապատիվ պաշտպանության նախարար ունենանք, ոչ թե ցուցափայտով դասատու․ Մեր գործընկերը իշխանականների՝ լրագրողներին պիտակավորելու մասինԷրդողանի վարկանիշը նկատելիորեն զիջում է ընդդիմության վարկանիշինՀաստատվել է կորոնավիրուսի 814 նոր դեպք, մահացել է 2 մարդՆԱՏՕ-ի ընդլայնում դեպի Ուկրաինա և Վրաստան` ֆորմալ առումով չի լինի, սակայն հասկանալի պատճառով, Արևմուտքն այդ մասին չի հայտարարի. Արտակ ԶաքարյանՍյունիքի ճանապարհներին բուք էՁերբակալվել է Էրդողանին ուղիղ եթերում վիրավորած թուրք լրագրողըՈվքեր են նայելով սեփական ժողովրդի աչքերին՝ նենգաբար ստում.  Գրիգոր Գրիգորյանը փակագծեր է բացումԴոնեցքի «Ալֆա»-ի նախկին հրամանատարը գնահատել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հավանականությունըԿրակի ծով Սիրիայի երկնքում. ՌԴ ավիացիան գիշերային ծանր հարված է հասցրել հակառակորդին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Էմպոլի»-«Ռոմա». Հռոմեական ակումբի հավանական մեկնարկային կազմը«Ռուսները չեն բավարարվի միայն արևելյան Դոնեցկով և Լուգանսկով». Ուկրաինացի գեներալԳերմանիայի ԱԳՆ-ն Ուկրաինայից դիվանագետների ընտանիքներին տարհանելու ծրագիր ունիՆոր տեղեկություն կա Կիևից ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի տարհանման մասին ՖՈՏՈ. Առնոլդ Շվարցենեգերը վթարի է ենթարկվելԱնընդունելի ենք համարում և դեմ ենք մեր երիտասարդության շրջանում նմանաբնույթ միջոցառումների անցկացմանը և կոչ ենք անում հրաժարվել դրան մասնակցելուց. քահանան՝ Մորգենշտերնի մասինՆոր կադրեր Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքից«Հեղափոխական հայեցակարգ». Մարիամ Փաշինյանի նոր լուսանկարներըԳերմանիայի կանցլերը հրաժարվել է հանդիպել Բայդենի հետ «ռուսական ներխուժման» հարցով. «Շպիգել»Արցախի պետական նախարարը համագործակցության ծրագրեր է քննարկել «Ջենեսիս Արմենիա» կենտրոն-հիմնադրամի պատվիրակության հետՀայրը ննջասենյակում հայտնաբերել է որդու դին. վերջինս խոհանոցային դանակով ինքնասպան է եղել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ