Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը Մեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ են Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը Ինչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորները Պակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռից Իսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» է Իրանում համազգային սուգ է հայտարարվել ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մինչ տա­վուշ­ցի­նե­րը շա­րու­նա­կում են պայ­քա­րել` տուն ու գյուղ պա­հե­լու հա­մար, իշ­խա­նա­կան թե­ւում շնոր­հա­վո­րանք­ներ են հնչում: ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ շնոր­հա­վո­րա­կան ու­ղերձ է հղել ՀՀ նա­խա­գահ ­Վա­հագն ­Խա­չա­տուր­յա­նին՝ ծննդյան 65-րդ ­տա­րե­դար­ձի ա­ռի­թով, մաս­նա­վո­րա­պես` նշե­լով. «Հա­յաս­տա­նի հա­մար այս կա­րե­ւոր ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ գտնվում ենք տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին մար­տահ­րա­վեր­նե­րի բարդ շրջա­նում, պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան գործ­չի ­Ձեր հա­րուստ փորձն անմ­նա­ցորդ ծա­ռա­յեց­նում եք ՀՀ պե­տա­կան շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յանն ու սպա­սարկ­մա­նը, ին­չը բարձր է գնա­հատ­վում Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դի, կա­ռա­վա­րութ­յան եւ ան­ձամբ իմ կող­մից»: Ի­հար­կե, նույ­նիսկ կա­րե­լի էր հուզ­վել այս շնոր­հա­վո­րան­քից, բայց հե­տաքր­քիր է, որ Ն. Փա­շին­յա­նը դեռ ժո­ղովր­դի ա­նու­նից է հան­դես գա­լիս: Իսկ ա­մե­նա­զար­մաց­նողն այն է, թե այդ որ­տե՞ղ է Վ. ­Խա­չա­տուր­յանն այդ­պես անմ­նա­ցորդ աչ­քի ըն­կել ՀՀ պե­տա­կան շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յանն ու սպա­սարկ­ման գոր­ծում, երբ ժո­ղո­վուր­դը նրան հիմ­նա­կա­նում հի­շում է ե­րեք դրվա­գով. երբ տաք­սի էր կանգ­նեց­նում զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի հա­մար, դաշ­նա­մուր նվա­գում տար­բեր բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի պատ­վին եւ լու­սան­կար­վում` Անգ­լիա­յի թա­գու­հու հո­գե­հանգս­տին:

Ի դեպ, Ս­յու­նի­քում` ­Խուս­տուփ լե­ռան ստո­րո­տին էլ դաշ­նա­մուր է նվա­գել աշ­խար­հահռ­չակ ­Մոն­քի ան­վան մի­ջազ­գա­յին ջազ մրցույ­թի հաղ­թող, դաշ­նա­կա­հար ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍՅԱՆԸ: ­Մի կողմ թող­նենք դեռ հար­ցը, որ մի մար­զում գյու­ղեր են հանձ­նում, մյուս մար­զում էլ հա­մերգ են կազ­մա­կեր­պում: ­Բայց ու­շագ­րավն այն է, որ բա­ցօթ­յա հա­մեր­գի հա­մար նա­խա­տես­ված դաշ­նա­մու­րը ուղ­ղա­թի­ռով է բեր­վել։ Գու­ցե կգտնվեն մար­դիկ, որ կա­սեն` հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նեն, ա­րել են, հե­տո՞ ինչ, սա­կայն տե­ղին է մեջ­բե­րել մե­դիա­փոր­ձա­գետ ­Տիգ­րան ­Քո­չար­յա­նի դի­տար­կու­մը. «Ս­յու­նի­քում շուռ ե­կած «Ու­րա­լի» ջար­դու­խուրդ ե­ղած զին­վո­րին «Ֆոր­դով» ­Մեղ­րիից բե­րում են Ե­րե­ւան, իսկ ­Հա­մաս­յան կեր­պա­րի հա­մեր­գի հա­մար ուղ­ղա­թի­ռով դաշ­նա­մուր են հասց­նում ­Խուս­տուփ: Ս­րա­նից հե­տո որ դրա­մա­հա­վաք ա­նե­լուց լի­նեք, միան­գա­մից ­Հա­մաս­յա­նից ու­զեք, էտ­քան ու­նի,որ տեղ չու­նի ծախ­սե­լու»։

Ին­չե­ւէ, վե­րա­դառ­նանք տա­վուշ­յան խնդրին. ար­դեն տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է, որ աջ ու ձախ բո­լո­րը ե­կե­ղե­ցուց պա­հան­ջում ու հոր­դո­րում էին, որ զան­գե­րը ղո­ղան­ջեն եւ ­Սար­դա­րա­պա­տի փոր­ձով` «Սր­բա­զան քա­ջե­րին կան­չեն այս  ար­դար մար­տին»: Եվ ա­հա ե­րեկ եր­կար պայ­քա­րից հե­տո ճա­նա­պարհ փա­կող­նե­րի հետ Տա­վու­շի թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ԲԱԳՐԱՏ ե­պիս­կո­պոս ԳԱԼՍՏՅԱՆԸ մտավ 7-րդ ­դա­րի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի եւ հնչեց­րեց Ե­կե­ղե­ցու զան­գե­րը... Եվ ի՞նչ, ո­չինչ, Ե­կե­ղե­ցու վրա մու­ննաթ ե­կող­ներն այդ­պես էլ ար­դար մար­տի դուրս չե­կան: Արդ­յուն­քում` պայ­թեց հեր­թա­կան փու­չիկ, թե ժո­ղովր­դին փո­ղոց դուրս գա­լու հա­մար պա­կա­սում է այն, որ Ե­կե­ղե­ցին վա­րա­նում է զան­գե­րը հնչեց­նել:

Այ­դու­հան­դերձ, հույ­սը վեր­ջինն է մեռ­նում: Այս ա­ռու­մով ապ­շեց­նող լա­վա­տես է դար­ձել ­Լե­հաս­տա­նում ՀՀ նախ­կին դես­պան, ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար ԷԴԳԱՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ: «Ներ­քին զգա­ցո­ղութ­յուն ու­նեմ, որ այս տար­վա ապ­րի­լի 23-ի ­Ջա­հե­րով եր­թը չի լի­նի պար­զա­պես հեր­թա­կան քայ­լեր­թը` Ե­րե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րով։ ­Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ճիշտ են ա­նում, որ ման­րա­մաս­ներ չեն հայտ­նում։ Ա­մեն ինչ թող ա­նակն­կալ լի­նի։ Ադր­բե­ջա­նա-թուր­քա­կան հե­ղա­փո­խութ­յունն իր նպա­տա­կին հա­սավ 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 23-ին։ Վս­տահ եմ` այդ օր­վա խոր­հուր­դը բո­լորն են գի­տակ­ցում»,- գրել է նա։ Իսկ թե արդ­յոք ընդ­դի­մութ­յունն ինչ-որ ա­նակն­կալ պատ­րաս­տե՞լ է, հայտ­նի կդառ­նա ե­րե­կո­յան:Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղըՄեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ ենՀայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ ԶախարովաԿապ է հաստատվել Իրանի նախագահի ուղղաթիռի երկու ուղեւորների հետ. Fars20․05-26․05 ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ․․․Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններինԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ հաջողակ և բախտավոր նշանների հիթ-շքերթըՀՐԱՏԱՊ. Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեինը դիմել է Իրանի ժողովրդինՊետդեպարտամենտը հայտադարություն է տարածելՊարզվել է Իրանի նախագահ Ռաիսիի ուղղաթիռի կnրծանման ճշգրիտ վայրըՀnրnuկnպի այu նշաններին, գարնան վերջին դրամական մեծ պարգևներ են uպաuվnւմ․․․Ահա, թե nվքեր են նրանք
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода