Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը Ինչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորները Պակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռից Իսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» է Իրանում համազգային սուգ է հայտարարվել ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերը Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. Ալիև Շատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակ

Ալիեւը չի անցնի կոշտ հակառուսական դաշտ

Վերլուծություն

­Հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան ներ­կա զար­գա­ցում­նե­րին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281829&l=am) կա­րե­լի է նաեւ այս կող­մից նա­յել: Ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք վեր­ջին օ­րե­րին ծա­վալ­վում են գլո­բալ մասշ­տաբ­նե­րով, չեն կա­րող ի­րենց ազ­դե­ցութ­յու­նը չթող­նել Ա­լիե­ւի ու Նի­կո­լի ներ­կա քայ­լե­րի եւ ո­րո­շում­նե­րի վրա: Ն­կա­տի ու­նենք, որ ա­մեն ինչ խո­սում է ռուս-ա­մե­րիկ­յան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի նոր սրա­ցում­նե­րի մա­սին, բայց…

­Խոս­քը ա­մե­րիկ­յան Կոնգ­րե­սի հայտ­նի ո­րոշ­ման մա­սին է, ո­րով ար­տոն­վեց Ուկ­րաի­նա­յի ֆի­նան­սա­վո­րու­մը: Չ­նա­յած շատ ա­վե­լի էա­կան է այդ քո­ղի տակ կա­յաց­ված մեկ այլ ո­րո­շում, ո­րը թույլ է տա­լիս բռնագ­րա­վել ռու­սա­կան սա­ռեց­ված ակ­տիվ­նե­րը: Եվ ոչ միայն. նաեւ պար­տադ­րե­լու է Չի­նաս­տա­նին` TikTok-ի մայր ըն­կե­րութ­յա­նը` վա­ճա­ռել ա­մե­րիկ­յան սեգ­մեն­տը կամ այն ար­գե­լել Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րում:

Ուկ­րաի­նա­յին ֆի­նա­նսա­վո­րե­լու ո­րո­շու­մը, թեեւ մեծ ո­գե­ւո­րութ­յամբ են ներ­կա­յաց­նում Կիե­ւի պաշ­տո­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը, սա­կայն հենց ուկ­րաի­նա­կան դեռ լուրջ փոր­ձա­գետ­ներն այլ տրա­մադ­րութ­յան մեջ են: Այն ա­ռու­մով, որ այդ հատ­կաց­ման մեծ մասն ի­րա­կա­նում ա­մե­նե­ւին էլ Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար չէ: Օ­րի­նակ, 61 մի­լիար­դից մոտ 20 մի­լիարդ դո­լար հա­մալ­րե­լու ա­մե­րիկ­յան զեն­քի պա­շար­նե­րը՝ նախ­կի­նում Ուկ­րաի­նա­յին մա­տա­կա­րար­վա­ծը փո­խա­րի­նե­լու հա­մար: Կամ մոտ 15 մի­լիարդ դո­լար կուղղ­վի «զին­վո­րա­կան պատ­րաս­տութ­յան, հե­տա­խու­զութ­յան փո­խա­նակ­ման, Եվ­րո­պա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան գո­տում ներ­կա­յութ­յան ու­ժե­ղաց­ման հա­մար», եւ այլն։ Մոտ 10 մի­լիար­դի չափ գու­մար Ուկ­րաի­նան կա­րող է ստա­նալ ոչ ռազ­մա­կան ուղ­ղութ­յուն­նե­րի հա­մար, եւ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան հա­մար քիչ բան է մնում. «2024/2025 թվա­կան­նե­րին ամ­սա­կան կա մոտ 0,7 մի­լիարդ դո­լար»,- նշում է ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յու­րը: Դա ի՞նչ կերպ կազ­դի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քի վրա, մեծ հարց է: Էլ ա­վե­լի լուրջ հարց է, թե ե­թե հան­կարծ Թ­րամփն այս­ աշ­նա­նը հաղ­թի, այդ խոս­տա­ցա­ծը միան­գա­մից չի՞ կանգ­նեց­նե­լու:

­Սա, ի­հար­կե, Մոսկ­վա­յի հա­մար է­լի հար­ված է, բայց ոչ շատ մեծ: Ա­ռա­վել եւս, որ ուկ­րաի­նա­կան բա­նակն այս պա­հին ա­ռա­ջին հեր­թին ու­նի զին­վո­րա­կան­նե­րի պա­կաս, իսկ ան­փորձ նո­րա­կո­չիկ­նե­րով հա­մալր­վող­նե­րը նախ պետք է կա­րո­ղա­նան տի­րա­պե­տել ԱՄՆ-ի խոս­տա­ցած այդ զեն­քին: Ա­ռա­վել եւս, որ ռուս­ներն ակ­տիվ հար­ձա­կո­ղա­կան փու­լում են, ու մինչ տեղ հաս­նի ա­մե­րիկ­յան օգ­նութ­յու­նը, մինչ նոր զո­րա­հա­վաք ա­նեն, սո­վո­րեց­նեն, ռուս­նե­րը չգի­տես էլ, թե մին­չեւ ուր կա­րող են հաս­նել:

­Բայց փո­խա­րե­նը, շատ ա­վե­լի լուրջ են հար­ցե­րը` ռուս­նե­րի եւ չի­նա­ցի­նե­րի ակ­տիվ­նե­րը բռնագ­րա­վե­լու խնդրի հետ կապ­ված: Մեկ ա­միս ա­ռաջ ԱՄՆ-ն­ ա­ռա­ջար­կել էր վա­ճա­ռել TikTok-ը բա­րե­կա­մա­բար։ Չի­նաս­տանն ու­ղար­կեց ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին. այժմ փա­կու­մը հար­կադր­ված է լի­նե­լու։ Այ­սինքն, ԱՄՆ-ն ս­րա­նով ոտ­նա­հա­րեց մաս­նա­վոր սե­փա­կա­նութ­յան ան­ձեռնմ­խե­լիութ­յան սկզբուն­քը, ո­րը հենց նույն ԱՄՆ-ի եւ ա­րեւմտ­յան քա­ղա­քակր­թութ­յան գո­յութ­յան կա­րե­ւո­րա­գույն հիմ­քե­րից է: Այս ո­րոշ­մամբ բաց­վեց «Պան­դո­րա­յի արկ­ղը». այն նա­խա­դեպ է, եւ հի­մա աշ­խարհում բո­լո­րը կա­րող են այդ հիմ­քով բռնագ­րա­վել ում սե­փա­կա­նութ­յու­նը որ ցան­կա­նան: Ու սա ա­ռա­ջին հեր­թին հենց ԱՄՆ-ի հա­մար է մե­ծա­գույն խնդիր. ա­րեւմտ­յան երկր­նե­րի մաս­նա­վոր կա­պի­տալն ու սե­փա­կա­նութ­յուն­ներն են, որ ա­ռա­ջին հեր­թին ծա­վալ­վել են ողջ աշ­խար­հով մեկ, ու հի­մա ա­մեն ինչ հար­վա­ծի տակ է: Եվ նման ո­րո­շու­մից հե­տո էլ ո՞ր մի խե­լա­միտ սե­փա­կա­նա­տե­րը կվստա­հի ԱՄՆ-ին:

Եվ ե­թե այս­տեղ ա­վե­լաց­նենք, որ օ­րերս ՉԺՀ-ն­, ըստ էութ­յան, հա­մալ­րեց «չա­րի­քի ա­ռանց­քը» (Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ միա­սին), ա­պա ​​եզ­րա­կա­ցութ­յու­մը միան­շա­նակ է` որ Վա­շինգ­տոնն իր ձեռ­քով վերջ­նա­կա­նա­պես ա­կա­նա­պա­տեց գոր­ծող աշ­խար­հա­կար­գի մնա­ցորդ­նե­րը` վա-բան­կի գնա­լով գործ­նա­կա­նում ողջ աշ­խար­հի դեմ, այդ թվում` սե­փա­կան մանկ­լա­վիկ­նե­րի։ Թե դա ինչ ձեւ կու­նե­նա եւ­ ինչ հետ­եւանք­ներ կու­նե­նա՝ դեռ ոչ ոք չգի­տի։

Ընդ ո­րում, կար­եւոր չէ, թե ով 2024 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րին կմնա/ կդառ­նա Ս­պի­տակ տան ղե­կա­վար։ Ո­րո­շումն ար­դեն կա­յաց­ված է, դրա օգ­տին են քվեար­կել ինչ­պես դե­մոկ­րատ­նե­րը, այն­պես էլ` հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի զգա­լի մա­սը։

Մ­նա­ցա­ծը, թե այս ա­մենն ուր կտա­նի ու ինչ­պես կա­վարտ­վի, պարզ կդառ­նա ա­պա­գա­յի պատ­մութ­յան դա­սագր­քե­րից: Սա­կայն այս պա­հից էլ ակն­հայտ է, որ ԱՄՆ-ն, ՌԴ-ի ուղ­ղութ­յամբ ու­նե­նա­լով այն կար­գի սուր հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ, որն այս ո­րո­շմամբ մի փոքր միայն ա­վե­լի կսրվի, փո­խա­րե­նը գնում է նաեւ Չի­նաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի կտրուկ շի­կաց­ման: Ա­վե­լի կոնկ­րետ, այսկերպ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը, փաս­տա­ցի, սկսում են տեմպ տալ Չի­նաս­տա­նի հետ նոր ճա­կա­տի բաց­մա­նը, ո­րը, ե­թե ռեալ նա­յենք, ռուս­նե­րի հա­մար բե­ռի զգա­լի թե­թե­ւա­ցում է նշա­նա­կում՝ հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

­Կարճ ա­սած, նման է, որ գլո­բալ պայ­քա­րը տե­ղա­փոխ­վում է նոր մա­կար­դակ, որ­տեղ շատ ա­վե­լի կոշտ են դառ­նա­լու բա­խում­նե­րը: Եվ այս ֆո­նին, մաս­նա­վո­րա­պես Ա­լիեւն ու Նի­կո­լը, որ մինչ այս դեռ ա­մեն մեկն իր չա­փով պահ­պա­նում է մե­ծե­րի պայ­քա­րի մեջ մա­նեւ­րե­լու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը, հի­մա ար­դեն դա շատ ա­վե­լի է նե­ղա­նում՝ ար­դեն նաեւ նման խա­ղե­րի հա­մար կոնկ­րետ հար­ված­ներ ստա­նա­լու հե­ռան­կա­րով: Ա­ռա­վել եւս, երբ հաշ­վի ենք առ­նում նաեւ ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ Ա­լիե­ւի խա­ղե­րը եւ Նի­կո­լի ուղ­ղութ­յամբ ռու­սա­կան միայն ան­թա­քույց դար­ձող զգու­շա­ցում­նե­րը:Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ ԶախարովաԿապ է հաստատվել Իրանի նախագահի ուղղաթիռի երկու ուղեւորների հետ. Fars20․05-26․05 ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ․․․Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններինԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ հաջողակ և բախտավոր նշանների հիթ-շքերթըՀՐԱՏԱՊ. Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեինը դիմել է Իրանի ժողովրդինՊետդեպարտամենտը հայտադարություն է տարածելՊարզվել է Իրանի նախագահ Ռաիսիի ուղղաթիռի կnրծանման ճշգրիտ վայրըՀnրnuկnպի այu նշաններին, գարնան վերջին դրամական մեծ պարգևներ են uպաuվnւմ․․․Ահա, թե nվքեր են նրանք Գալիք շաբաթն անհավանական մեծ uիրnվ է լցվելnւ՝ աuտղակերպի այս նշանների համար Այն տարածքում, որտեղ թռել է Ռաիսին, իսրայելական հատուկ ծառայություններն իրենց ավելի քան հանգիստ են զգում. Սեմյոն Պեգով
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода