Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Տա­վու­շի գյու­ղա­ցի­նե­րի հետ հան­դի­պե­լիս ՆԻԿՈԼԸ մի շատ զար­մա­նա­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց. «Ես չեմ կա­րա ձեզ խա­բեմ»: Մի մարդ, ո­րը վեց տա­րի է ա­մեն օր խա­բում է բո­լո­րին, զար­մա­նա­լիո­րեն հայ­տա­րա­րում է, որ չի կա­րող խա­բել տա­վուշ­ցի­նե­րին, հիմ­նա­վո­րե­լով, թե ինքն այդ մար­զի ան­տառ­նե­րից է դուրս ե­կել: Ինչ­պես աս­վում է` կա­րե­լի է խա­բել ո­րոշ կարճ ժա­մա­նակ գրե­թե ամ­բողջ ժո­ղովր­դին: Կա­րե­լի է խա­բել եր­կար ժա­մա­նակ մարդ­կանց ո­րոշ փոք­րա­թիվ խմբե­րին: Բայց խա­բել մշտա­պես ա­մբողջ ժո­ղովր­դին, չի հա­ջող­վում նույ­նիսկ այդ­պի­սի խա­բե­բա­յին, ինչ­պի­սին Նի­կոլն է:

­Նի­կո­լի ան­տա­ռա­յին մտա­ծե­լա­կեր­պից հե­ռու չմնաց իր մամ­լո քար­տու­ղար ՆԱԶԵԼԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, թե. «Բո­լոր այն հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք չեն կա­տար­վել կամ հաս­տատ­վել վար­չա­պե­տի կամ ո­րե­ւէ այլ պաշ­տո­նա­տար ան­ձի կող­մից, ո­րը ի­րա­վա­սու է ներ­կա­յաց­նել նրան, պաշ­տո­նա­պես հերք­վում են»: Այ­սինքն` ստաց­վում է, որ աշ­խար­հում միակ ճշմար­տութ­յուն ա­սո­ղը Նի­կոլն է: Եվ ով, ինչ, որ­տեղ եւ ին­չի մա­սին էլ ա­սի, ըստ Նա­զե­լի Բաղ­դա­սար­յա­նի, սուտ է եւ ի սկզբա­նե հերք­վում է: Դե, սա ար­դեն զար­մա­նա­լիո­րեն կլի­նի­կա­կան դեպք է:

­Պարզ­վում է, որ մենք ձեզ հետ միա­սին աշ­խա­տում ենք, որ­պես­զի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րը, ո­րոնք ժա­մա­նա­կին դպրո­ցում եւ բու­հում լավ չեն սո­վո­րել ի­րենց դա­սե­րը, մեր հաշ­վին բա­րե­լա­վեն ի­րենց գի­տե­լիք­նե­րը: Այս­պես, ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րիկ­յան հա­մա­լսա­րա­նին 990 հա­զար դ­րամ է փո­խան­ցել, իր հինգ աշ­խա­տա­կից­նե­րի անգ­լե­րե­նը բա­րե­լա­վե­լու հա­մար: Ընդ ո­րում, որ­պես­զի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար ստեղծ­վեն հար­մա­րա­վետ պայ­ման­ներ` ու­սում­նա­կան ծրա­գի­րը ա­ռա­վել լավ ըն­կա­լե­լու հա­մար, պա­րա­պմունք­նե­րը անց­կաց­վե­լու են ան­հա­տա­կան կար­գով ու քա­ղա­քա­պետ­արա­նի շեն­քում: Զար­մա­նա­լիո­րեն կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րել, որ մենք դեռ է­ժան պրծանք: Չէ՞ որ ներ­կա­յիս պե­տա­կան ու տե­ղա­կան պաշ­տոն­յա­նե­րի զանգ­վա­ծա­յին անգ­րա­գի­տութ­յան ու մաս­նա­գի­տա­կան ան­պի­տա­նե­լիութ­յան պայ­ման­նե­րում ըն­դա­մե­նը հինգ հո­գու մի ա­ռար­կա սո­վո­րեց­նե­լու պա­րա­գա­յում մենք դուրս ե­կանք մի­նի­մալ վնաս­նե­րով, այլ բան է, որ սրանց փո­ղո­ցից բե­րած կադ­րե­րի աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում կոր­ծան­վում է ամ­բողջ եր­կի­րը:

­Քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը ար­դեն գրե­թե կես տա­րի է ջա­նում են կեր­տել ի­րենց նոր ա­ռաջ­նոր­դին` ԼԵՎՈՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ, քա­նի որ նա­խորդ ա­ռաջ­նոր­դը` Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը, կար­ծես թե ան­ցել է թո­շա­կի եւ հանգս­տա­նում է Եվ­րո­պա­յում: Սա­կայն Լե­ւո­նի մոտ քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ զբաղ­վե­լը դե­ռեւս չի ստաց­վում: Նախ­կին պա­լա­տա­կան կյան­քը նրան զար­մա­նա­լիո­րեն թույլ չի տա­լիս անց­նել հե­ղա­փո­խա­կան քայ­լե­րի: Նախ նա իր մար­զա­յին հան­դի­պում­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն անց է կաց­նում ռես­տո­րան­նե­րում եւ նմա­նա­տիպ այլ հար­մա­րա­վետ պայ­ման­նե­րում, իսկ օ­րերս հայ­տա­րա­րեց, որ քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը կդնեն ի­րենց ման­դատ­նե­րը այն դեպ­քում, երբ կտես­նեն, որ ի­րա­կան է իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը: Զար­մա­նա­լի տրա­մա­բա­նութ­յուն, ե­թե ի­րա­կան իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը ակ­նա­ռու լի­նի, ա­պա այ­լեւս ոչ մե­կին չի հե­տաքրք­րի, թե քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը կդնե՞ն ի­րենց ման­դատ­նե­րը, թե՞ ոչ: Տար­բե­րութ­յունն այն է, որ մեկ ա­միս ա­վել, մեկ ա­միս պա­կաս կստա­նան ի­րենց պատ­գա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տա­վարձ­նե­րը եւ պար­գե­ւավ­ճար­նե­րը:

 Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода