Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Չ­նա­յած նրան, որ խորհր­դա­րա­նա­կան եր­կու ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցութ­յուն­նե­րը ե­րաշ­խա­վո­րութ­յուն էին ներ­կա­յաց­րել դա­տա­րան` ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏՅԱՆԻ խա­փան­ման մի­ջոց կա­լան­քը փո­խե­լու վե­րա­բեր­յալ, սա­կայն դա­տա­վոր ­Վա­հե ­Դոլ­մազ­յա­նը մեր­ժեց այն: Ա­շոտ­յա­նը կշա­րու­նա­կի մնալ կա­լան­քի տակ եւս ե­րեք ա­միս: Այս­քա­նից հե­տո զար­մա­նա­լի է, թե էլ քա­նի՞ կո­պե­կի ար­ժեք ու­նի այս գու­մար­ման խորհր­դա­րա­նում պատ­գա­մա­վո­րի ման­դա­տը պա­հե­լը, երբ ան­գամ մի դա­տա­վո­րի հա­մար 30 պատ­գա­մա­վո­րի կող­մից ե­րաշ­խա­վո­րա­գի­րը բա­վա­րար հե­ղի­նա­կութ­յուն չէր: Այս ա­ռու­մով դժվար է չհա­մա­ձայ­նել ­Լե­հաս­տա­նում ՀՀ նախ­կին դես­պան Էդ­գար ­Ղա­զար­յա­նի հետ, ում կար­ծի­քով` «Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նի եւ մյուս քաղ­բան­տարկ­յալ­նե­րի ա­զա­տութ­յա­նը հաս­նե­լու հա­մար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 30 պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ոչ թե պետք էր դա­տա­րա­նի ե­րաշ­խա­վո­րագ­րեր ներ­կա­յաց­նեին, այլ սկսեին ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նից ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թաց»։

Ընդ­հան­րա­պես` եր­կի­րը դար­ձել ոչ թե, ինչ­պես ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յանն է ա­սում` ի­րա­կան, այլ` դա­տա­րա­նից դա­տա­րան ­Հա­յաս­տան: Այ­սօր կհրա­պա­րակ­վի քաղ­բան­տարկ­յալ ՆԱՐԵԿ ՄԱԼՅԱՆԻ վե­րա­բեր­յալ շին­ծու գոր­ծով վեր­դիկ­տը: Ուղ­նու­ծու­ծով քա­ղա­քա­կան գործ քննե­լով հան­դերձ` դա­տա­վոր ­Սու­սան­նա Գ­զոգ­յա­նը ե­րեկ ­Մալ­յա­նի «վեր­ջին» խոս­քը դեռ չհնչեց­րած` ո­րո­շեց գրաքն­նութ­յան են­թար­կել այն` հա­մո­զե­լով, որ ոչ մի թթու-կծու խոսք չա­սի:

Ոչ միայն զա­վեշ­տա­լի, այլ զվար­ճա­լի է, թե ինչ­պես հեր­թա­կան ան­գամ իշ­խա­նութ­յու­նը «գցեց»` ի­րենց քա­ղա­քա­գետ ու քաղ­տեխ­նո­լոգ հռչա­կած գրպա­նա­յին «սա­զան­դար­նե­րին»: ­Մինչ վեր­ջին­ներս ջանք ու ե­ռանդ չէին խնա­յում` ա­պա­ցու­ցե­լու անհ­նա­րի­նը, թե ինչ լավ է լի­նե­լու ռու­սա­կան շու­կան եվ­րո­պա­կա­նով փո­խա­րի­նե­լը, փոխ­վար­չա­պետ ՄՀԵՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ ռու­սա­կան պե­տա­կան «Ռիա Նովոստի» գոր­ծա­կա­լութ­յա­նը վստա­հեց­րել է, որ «ԱՄՆ-ի եւ Եվ­րա­միութ­յան հետ ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը ուղղ­ված չէ ԵԱՏՄ-ի դեմ»։ Ա­վե­լին, ըստ Գ­րի­գոր­յա­նի` «Ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան կա­պե­րը դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թունն ուղղ­ված չէ ո­րե­ւէ միութ­յուն­նե­րի, ա­ռա­վել եւս ԵԱՏՄ-ի դեմ»: Ի­հար­կե, ոչ պա­կաս ու­շագ­րավ է այս հար­ցում Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի ինք­նավս­տա­հութ­յու­նը: ­Տես­նես հի­շո՞ւմ է, որ ին­քը ներ­կա­յաց­նում է մի իշ­խա­նութ­յուն, ո­րը ժա­մա­նա­կին խորհր­դա­րա­նում ԵԱՏՄ-ից դուրս գա­լու գոր­ծըն­թաց էր սկսել:

Ի դեպ, մինչ ­Հա­յաս­տա­նը նետ­վում է մեկ Ա­րեւ­մուտ­քի ու ­Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րի գիր­կը, Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գահ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԶԵԼԵՆՍԿԻՆ է ապ­շեց­նող հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կել: Ան­գամ ­Զե­լենս­կին է հաս­կա­ցել, որ մի օր ուշ, թե մի օր շուտ Ա­րեւ­մուտքն ու Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րը նրան «փուռն» են տա­լու: Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գա­հը ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս մու­ննաթ է ե­կել վեր­ջին­նե­րիս վրա, թե` «հար­կա­վոր են ՀՕՊ եւ այլ պաշտ­պա­նա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն, այլ ոչ թե աչք­փա­կո­ցի եւ եր­կար բա­նա­վե­ճեր»: Ընդ ո­րում` ­Զե­լենս­կին «եր­կար բա­նա­վե­ճե­րի» մա­սին խո­սում է այն պա­հին, երբ ա­մե­րիկ­յան ­Կոնգ­րե­սը նախ­կի­նի պես չի կա­րո­ղա­նում ո­րո­շում ըն­դու­նել Ուկ­րաի­նա­յին ռազ­մա­կան եւ ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յան հեր­թա­կան փա­թե­թի տրա­մադր­ման մա­սին` մոտ 60 մլրդ ­դո­լա­րի չա­փով։ Իսկ ­Հա­յաս­տա­նում ո­մանք լուրջ դեմ­քով քննար­կում են, թե ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, 5-10 րո­պեում ա­մե­րիկ­յան տան­կե­րը լի­նե­լու են հրա­պա­րա­կում:Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода