Իսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. Reuters Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը Մեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ են Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը Ինչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորները Պակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռից Իսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» է Իրանում համազգային սուգ է հայտարարվել

Նիկոլը հանձնում է Հայաստանի պաշտոնական տարածքները

Վերլուծություն

­Նի­կո­լի կող­մից հենց այն­պես թշնա­մուն հեր­թա­կան ան­գամ հող տա­լու այս վեր­ջին պատ­մութ­յու­նը, ի­հար­կե, ու­նի մի քա­նի շերտ: Նախ, ի­հար­կե, բուն փաստն է. Նի­կոլն ու նրա խուն­տան գրչի մեկ հար­վա­ծով հանձ­նում են տա­րածք­ներ, ո­րոնք Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պաշ­տո­նա­կան մասն են: Ա­մե­նա­պարզ փաս­տար­կը տա­վուշ­յան գյու­ղե­րից մե­կի բնակ­չի պնդումն է, որ հանձն­ման արդ­յուն­քում հա­րե­ւա­նի տու­նը, իր տան կե­սը մնում են ա­զե­րի­նե­րին, այն դեպ­քում, երբ տներն ու­նեն օ­րի­նա­կան հա­յաս­տան­յան գրան­ցում:

ՆՈՐ ՀՈՂԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԻՆՉ ԿԱ

­Մեկ այլ օ­րի­նակ. նա­խօ­րեին Կի­րան­ցի բնա­կիչ­նե­րից մե­կը մեզ վստա­հեց­րեց, որ իր տու­նը «մնում» է Ադր­բե­ջա­նում, սա­կայն ին­քը, որ գրանց­ված է այդ հաս­ցեում, մաս­նակ­ցել է մաս­նա­վո­րա­պես ԱԺ վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րին, եւ, ինչ­պես քա­ղա­քա­ցին գլու­խը կախ խոս­տո­վա­նեց, ձայն է տվել ՔՊ-ին: Այ­սինքն, «ադր­բե­ջա­նա­կան» հաս­ցեով քա­ղա­քա­ցին ձայն է տվել Նի­կո­լի՞ն: Լավ, թե­կու­զեւ «Հա­յաս­տան դա­շին­քին», բան չի փոխ­վում. որ­պես կոնկ­րետ հաս­ցե­նե­րում գրանց­ված ան­ձինք, մար­դիկ մաս­նակ­ցել են հա­մա­պե­տա­կան եւ այլ ընտ­րութ­յուն­նե­րի, եւ ե­թե հի­մա պարզ­վում է, որ այդ «ադր­բե­ջա­նա­կան» հաս­ցե­նե­րը նե­րառ­վել են հա­յաս­տան­յան ցու­ցակ­նե­րում, ա­պա «լավ» բան չի ստաց­վում:

­Բայց այդ­պես չէ, ի­րա­կա­նում դրանք Հա­յաս­տա­նի պաշ­տո­նա­կան գրան­ցու­մով հաս­ցե­ներ են, հան­րա­գու­մա­րում՝ Հա­յաս­տա­նի պաշ­տո­նական տա­րածք, եւ ինչ-որ չի­նով­նիկ­ներ հանկարծ հայ­տա­րա­րում են, թե` չէ, պետք է տանք Ադր­բե­ջա­նին: Այն դեպ­քում, երբ Հա­յաս­տա­նի պաշ­տո­նա­կան թե­կուզ մեկ սան­տի­մետր տա­րածք ինչ-որ մե­կին տա­լու, այն է՝ երկ­րի սահ­ման­նե­րը փո­խե­լու ի­րա­վա­սութ­յուն տրված է միայն հան­րաք­վեին: Այն է՝ ցան­կա­ցած պաշ­տոն­յա­յի նման ո­րո­շու­մը ե­թե ոչ ներ­կա, ա­պա ա­պա­գա ի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գի քննութ­յան օբ­յեկտ է՝ շատ լուրջ մե­ղադ­րանք­նե­րով հան­դերձ:

­Կա­րե­լի է նաեւ այս­պես. ան­ցած տա­րի­նե­րին ՀՀ ԿԸՀ-ն քա­նիցս սահ­մա­նել է հա­յաս­տան­յան ընտ­րա­տա­րած­քի սահ­ման­նե­րը, ո­րո­շ դեպ­քե­րում հա­մա­պա­տաս­խան ո­րոշ­մա­նը կցե­լով նաեւ քար­տեզ­նե­րը: Օ­րի­նակ, 2012թ. հուն­վա­րի 12-ի նման ո­րոշ­ման հետ մեկ­տեղ կա­յին պաշ­տո­նա­կան քար­տեզ­նե­րը (­Տե´ս քար­տե­զը), որ­տեղ ներ­կա­յաց­ված է նաեւ Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նա­յին գո­տին, եւ ըստ դրա՝ մաս­նա­վո­րա­պես Կի­րան­ցը, Ոս­կե­պա­րը, Բա­ղա­նի­սը, թի­կուն­քա­յին բնա­կա­վայ­րեր են: Սա պաշ­տո­նա­կան քար­տեզ է՝ հիմն­ված հա­յաս­տան­յան օ­րենսդ­րութ­յան վրա: Ե­թե ո­րե­ւէ մե­կը կա­րող է հիմ­նա­վո­րել, որ դրա­նից հե­տո ե­ղել է փո­փո­խութ­յուն, եւ նշված բնա­կա­վայ­րե­րը դար­ձել են սահ­ման ու մա­սամբ էլ՝ Ադր­բե­ջա­նի մաս, այլ հարց է: Իսկ ե­թե ոչ, ա­պա ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը մեկ բան է ցույց տա­լիս. Նի­կո­լը, ով վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին է նստած հենց այս քար­տեզ­նե­րի հի­ման վրա ի­րա­կա­նաց­ված ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում, հի­մա կա´մ պետք է ըն­դու­նի, որ այդկերպ «ներ­խու­ժել է Ադր­բե­ջան» կա´մ, որ Հա­յաս­տա­նի պաշ­տո­նա­կան տա­րածք­նե­րը սե­փա­կան քե­ֆով տվել է թշնա­մուն: Իսկ երբ հի­մա փոր­ձում է ա­րա­ծի հա­մար հիմք սար­քել Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կագի­րը, ա­պա նաեւ պետք է պա­տաս­խա­նի հար­ցին, թե ին­չո՞ւ այդ մա­սին չէր հի­շում, օ­րի­նակ, 2021թ. ԱԺ ընտ­րութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ, երբ նույն Կի­րան­ցում քվեար­կութ­յան մաս­նա­կից­նե­րի առ­յու­ծի բա­ժի­նը ձայն տվե­ց ՔՊ-ին:

Ու թեեւ Կի­րանց` մեր այ­ցի ժա­մա­նակ բնա­կիչ­նե­րից շա­տե­րը պնդում էին, թե մենք նրան ձայն չենք տվել, սա­կայն այդ ա­մե­նը ի­րա­վի­ճա­կը չի փո­խում: Ու­նենք փաստ՝ հայ­կա­կան դիր­քե­րը սկսում են տե­ղա­կայ­վել մեր բնա­կա­վայ­րե­րի հա­րե­ւա­նութ­յամբ՝ դեռ այս պա­հին Վ­րաս­տան տա­նող ճա­նա­պար­հից այն կողմ, եւ առն­վազն ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ճա­նա­պարհ փա­կելն ինչկերպ դա կկանգ­նեց­նի: Նաեւ ել­նե­լով մեր մյուս դի­տար­կու­մից, որ թեեւ Կի­րան­ցի հատ­վա­ծը փակ լի­նե­լուն, այն­տեղ այդ­պես էլ չտե­սանք մյուս սահ­մա­նա­մերձ հատ­ված­նե­րի բնակ­չութ­յան ա­ջակ­ցութ­յու­նը (ոչ սահ­մա­նա­մերձ հատ­ված­նե­րի բնա­կիչ­նե­րին մա­սին չենք էլ խո­սում), թեեւ հեր­թը նրանց է հաս­նե­լու: Ա­սենք, Կի­րան­ցից մեկ-եր­կու գյուղ այս ու այն կողմ նույն­պես չէր ե­րե­ւում այն խո­րը մտա­հո­գութ­յու­նը, թե այս ի՞նչ է կա­տար­վում, ճա­նա­պար­հի ո­րոշ հատ­ված­ներ կանց­նե՞ն ա­զե­րի­նե­րին, դա եւս այս պա­հին դեռ հար­ցա­կա­նի տակ է. մին­չեւ հստակ սահ­մա­նա­զա­տում չլի­նի, տա­րածք­նե­րի փո­խա­նակ­ման սցե­նար չի կա­րող գոր­ծել: Բագ­րատ սրբա­զանն էլ մեզ հետ փոր­քիրկ զրույ­ցում տե­ղի ու­նե­ցո­ղը հա­մա­րեց պայ­քար ստի եւ ճշմար­տութ­յան մի­ջեւ: Բայց այս դեպ­քում եւ նկա­րագր­ված ի­րա­վի­ճա­կում (իսկ Կի­րան­ցը, ե­թե ոչ այ­սօր, վա­ղը-մյուս օ­րը «ե­նի­չե­րաց­ված բե­րե­տա­վոր­նե­րը» կբա­ցեն) կոնկ­րետ ինչ­պե՞ս կա­րող է հայ ժո­ղո­վուր­դը պայ­քա­րել ստի եւ կեղ­ծի­քի դեմ. հենց դա է, որ բաց է մնում:

ԻՆՉԻ՞Ց Է ՈԳԵՎՈՐՎԵԼ ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԸ

Ա­ռա­վել եւս, որ կա այս պատ­մութ­յան մյուս կող­մը եւս: Վա­շինգ­տո­նը ող­ջու­նում է 1991 թվա­կա­նի Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կագ­րի շուրջ Եր­եւա­նի եւ Բաք­վի հա­մա­ձայ­նութ­յան մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը` որ­պես եր­կու երկր­նե­րի միջեւ սահ­ման­նե­րի սահ­մա­նա­զատ­ման հիմք։ Այս մա­սին X-ի իր միկ­րոբ­լո­գում գրել է ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղար Էն­թո­նի Բ­լին­քե­նը։ «Սա կար­եւոր քայլ է կա­յուն եւ­ ար­ժա­նա­պա­տիվ խա­ղա­ղութ­յան հա­մա­ձայ­նագ­րի կնքման ուղ­ղութ­յամբ», - հա­վե­լել է նա։ Եվ սա նի­կոլ­յան այս հեր­թա­կան դա­վա­ճա­նութ­յու­նը ող­ջու­նող ա­մե­նե­ւին էլ միակ ա­րեւմտ­յան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը չէ: Ա­վե­լին, այս մա­սին խո­սե­ցին նաեւ G7-ի մա­կար­դա­կով, Շառլ Մի­շելն ի­րեն եր­ջան­կութ­յան գա­գաթ­նա­կե­տին էր զգում, եւ Նի­կոլն էլ չհա­պա­ղեց, որ­պես իր «մե­ծա­գույն ձեռք­բեր­ման հիմ­նա­վո­րում», այդ ող­ջույն­նե­րը եւս մատ­նան­շել:

­Բայց կա այս «մե­դա­լի հա­կա­ռակ կող­մը», չնա­յած ա­վե­լի ճիշտ՝ «ի­րա­կան կող­մը»: Ո­րե­ւէ մե­կի հա­մար սրա­նից հե­տո կաս­կած կա՞, թե ի­րա­կա­նում ով է կանգ­նած Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կագիր կոչ­ված հո­րին­ված­քի վրա նախ Ար­ցա­խը, ա­պա նաեւ Հա­յաս­տա­նի հո­ղե­րը հանձ­նե­լու այս ծրագ­րի տակ: Կաս­կած կա՞, թե մե­ղադ­րանք­նե­րը ռուս­նե­րին ուղ­ղոր­դե­լով, ի­րա­կա­նում ում հրա­մա­նով են գոր­ծում Նի­կոլն ու մյուս նի­կո­լիկ­նե­րը: Ա­ռա­վել եւս, որ Նի­կոլն այս ֆո­նին շտա­պեց հայ­տա­րա­րել, թե սահ­մա­նա­պահ­ներն են սահ­մա­նը հսկե­լու, էլ ռուս­նե­րը մնում են, որ ի՞նչ ա­նեն:

Ու հան­կարծ Ա­լիե­ւը, ով, չմո­ռա­նանք, դա­տե­լով հենց Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից, ո­րե­ւէ ռեալ խոս­տում այդ­պես էլ նրան չի տվել, ե­րեկ մեկ­նեց Մոսկ­վա՝ Պու­տի­նի հետ հան­դիպ­ման: Այն, որ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան թե­մա­տի­կան լի­նե­լու է այդ հան­դիպ­ման ա­ռանց­քնե­րից մե­կը, ի սկզբա­նե էլ պարզ էր, թեեւ նախ սպա­սենք քննար­կում­նե­րի մա­սին քիչ թե շատ հան­գա­մա­նա­լից տվյալ­նե­րի: Չ­նա­յած, բուն այս հան­դիպ­ման փաստն ար­դեն իսկ ո­րո­շա­կի բա­ներ ակ­նա­րկում է: Նախ, Ա­լիե­ւը, ըստ ա­մե­նայ­նի, մա­յի­սին եւս կլի­նի Մոսկ­վա­յում՝ Պու­տի­նի երդմ­նա­կա­լութ­յան հետ կապ­ված, եւ կա­րե­լի էր նաեւ այդ ժա­մա­նակ խո­սել: Բայց Պու­տի­նի գրա­ֆիկն այդ օ­րե­րին հա­գեց­ված կլի­նի, եւ ե­թե հան­դի­պու­մը ա­վե­լի վաղ է տե­ղա­փոխ­վել, ա­պա նշա­նա­կում է, որ շատ բան կա խո­սե­լու, եւ ժա­մա­նա­կա­յին խնդիր­նե­րը չպետք է խան­գա­րեն: Ա­ռա­վել եւս, որ բա­ցի հա­յաս­տան­յան հար­ցե­րից, օ­րա­կար­գում կլի­նի ի­րա­նական ուղ­ղութ­յու­նը՝ Իս­րա­յե­լի հետ Ա­լիե­ւի կա­պե­րով հան­դերձ եւ այլն:

­Կամ, մի­գու­ցե Պու­տին-Ա­լիեւ հրա­տա­պութ­յունն այլ բա­նի հե՞տ է կապ­ված: Այս­պես, ըստ ՌԴ նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դ­միտ­րի Պես­կովի, Պու­տի­նի եւ Փա­շին­յա­նի անձ­նա­կան շփու­մը կա­րող է տե­ղի ու­նե­նալ «կար­ճա­ժամ­կետ հե­ռան­կա­րում: «Մենք ակն­կա­լում ենք, որ կար­ճա­ժամ­կետ հե­ռան­կա­րում նա­խա­գահ Պու­տինն ու վար­չա­պետ Փա­շին­յա­նը հնա­րա­վո­րութ­յուն կու­նե­նան ան­ձամբ քննար­կել այս (ռազ­մա­բա­զա­յի- Հեղ.) եւ, անհ­րա­ժեշ­տութ­յան դեպ­քում, այլ հրա­տապ հար­ցեր»,- ա­սել է Պես­կո­վը՝ մեկ­նա­բա­նե­լով ռու­սաս­տան­յան սահ­մա­նա­պահ կե­տե­րի դուրս­բեր­ման մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը: Ն­ման է, որ Մոսկ­վա­յում սպա­սե­լիք­ներ կան, որ մա­յի­սին սպաս­վող Նի­կո­լի այ­ցը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, տե­ղի կու­նե­նա: Ե­թե ան­գամ տե­ղի չու­նե­նա, ա­պա դա եւս կըն­կալ­վի, որ­պես հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հստա­կե­ցում: Ըստ այդմ, կա­րե­լի է նաեւ են­թադ­րել, որ մինչ Նի­կո­լի հետ հան­դի­պե­լը (կամ չհան­դի­պե­լը), Պու­տի­նը նախ անհ­րա­ժեշտ է հա­մա­րել ինչ-ինչ հար­ցե­րի շուրջ նախ պայ­մա­նա­վոր­վել կամ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րը թար­մաց­նել Ա­լիե­ւի հետ:

­Բայց, ե­թե Ա­րեւ­մուտքն այդ­քան ո­գե­ւոր­վել էր Տա­վու­շի հետ կապ­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րից, ա­պա կա­րե­լի է նաեւ են­թադ­րել, որ Ա­լիե­ւը վեր­ջա­պես սկսել է խա­ղալ ա­րեւմտ­յան դաշ­տում կամ դրան հա­մա­հունչ: Բայց դա հա­զիվ թե են­թադ­րեր նրա նման ա­րագ այ­ցը Մոսկ­վա: Կամ կա­րե­լի է այս­պես. ե­թե տա­վուշ­յան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի ֆո­նին Ա­լիեւն ա­րա­գո­րեն գնում է Մոսկ­վա, ա­պա դա նման է ակ­նար­կի, որ նա կա´մ­ ա­րեւմտ­յան տես­լա­կա­նով չէ, որ այդ քայ­լին գնա­ցել է, կա´մ փոր­ձում է Պու­տի­նին հա­մո­զել, թե «մի փոքր» օգտ­վել է Նի­կո­լի վրա ա­րեւմտ­յան ազ­դե­ցութ­յան հաշ­վից, մի փոքր էլ, ա­սենք, Նի­կո­լի մա­սին Ա­րա­յի­կի աղ­մուկ հա­նած եւ այդ­պես էլ չներ­կա­յաց­ված հար­ցազ­րույ­ցից, բայց դա գլո­բալ ա­ռու­մով բան չի նշա­նա­կում: Ե­թե այդ­պես է, ա­պա կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ չնա­յած Ա­րեւ­մուտ­քի նման ո­գե­ւո­րութ­յա­նը, ա­մե­նե­ւին էլ ա­րեւմտ­յան միջ­նոր­դութ­յան հաշ­վին չէ, որ տե­ղի է ու­նե­ցել տա­վուշ­յան գոր­ծար­քը: Բայց այդ դեպ­քում ո՞ւմ միջ­նոր­դութ­յունն է այս դեպ­քում գոր­ծել, եւ Ա­լիե­ւի մոս­կով­յան այ­ցը նաեւ այդ հար­ցի պա­տաս­խա­նը չէ՞:

­Մի խոս­քով, հար­ցա­կան­նե­րը դեռ շատ են, եւ ա­վե­լի նման է, որ ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ի­րա­կան տրա­մա­բա­նութ­յու­նը հաս­կա­նա­լի կդառ­նա մա­յի­սին ակն­կալ­վող Նի­կո­լի մոս­կով­յան այ­ցի արդ­յուն­քում, ան­գամ ե­թե այդ այ­ցը չկա­յա­նա:

 Իսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. ReutersՈւղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղըՄեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ ենՀայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ ԶախարովաԿապ է հաստատվել Իրանի նախագահի ուղղաթիռի երկու ուղեւորների հետ. Fars20․05-26․05 ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ․․․Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններինԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ հաջողակ և բախտավոր նշանների հիթ-շքերթըՀՐԱՏԱՊ. Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեինը դիմել է Իրանի ժողովրդինՊետդեպարտամենտը հայտադարություն է տարածելՊարզվել է Իրանի նախագահ Ռաիսիի ուղղաթիռի կnրծանման ճշգրիտ վայրը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода