Չինաստանում չղջիկների մոտ նոր կորոնավիրուսներ են հայտնաբերվել «Պատիվ ունեմ» դաշինքի ներկայացուցիչ Հայկ Մամիջանյանի ասուլիսը․ ՈՒՂԻՂ Եվրո-2020․ Օրվա հանդիպումների անոնս Հաստատվել է կորոնավրուսի 39 նոր դեպք, ապաքինվել է 77 և մահացել է քաղաքացի ԶԼՄ. «Համաշխարհային առաջնորդները արեւայրուք են ընդունում» կլիմայական հերթական բողոքի ցույցում Ամեն ինչ գնում է՝ ըստ ծրագրի. Նախ ոչնչացնել հավաքական ինքնությունը, երբ դեռ կա երկիր, հետո արդեն՝ անհատական ինքնությունը, երբ չի լինի արդեն երկիր «Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել». Սերժ Սարգսյան Բաց թող նրան, նա ինքը հետ կգա, եթե դու անես այս 7 քայլերը, կամ՝ ինչպես հեռանալ տղամարդուց, որ նա վերադառնա Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել. Սերժ Սարգսյան Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ


Ընտրությունները լինելու են պայքար` խրամատի երկու կողմերում գտնվող ուժերի միջեւ. Մինասյան

Հանդիպում

Կամաց-կամաց ուրվագծվող առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, նախընտրական քարոզարշավի եւ ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի հնարավոր ելքերի շուրջ «Իրավունք TV»-ի տաղավարում զրուցել ենք ՀՀԿ Գործադիր մարմնի անդամ ԳԱԳԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ հետ:

- Պա­րոն Մի­նա­սյան, ՀՀԿ-ական մի շարք ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ նշում էին, որ իրենց իսկ ձե­ւա­կերպ­մամբ` «կա­պի­տու­լյան­տի» կազ­մա­կեր­պած ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին պետք չէ մաս­նակ­ցել: Ին­չո՞ւ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ՀՀԿ-ն որո­շեց մաս­նակ­ցել  ընտ­րու­թյուն­նե­րին:

– Մենք էլի գտնում ենք, որ այս ընտ­րու­թյուն­նե­րին պետք չէր գնալ: Մենք առա­ջինն էինք, որ քննա­դա­տում էինք Փա­շի­նյա­նի քայ­լե­րը եւ առա­վել քան հա­մոզ­ված էինք, որ այս պա­րա­գա­յում ընտ­րու­թյուն­նե­րի գնա­լը ճա­կա­տագ­րա­կան սխալ է, որով­հե­տեւ հա­սա­րա­կու­թյունն ահա­վոր բեռ­ւե­ռաց­ված է, իսկ ահա­վոր բե­ւե­ռաց­ված հա­սա­րա­կու­թյու­նում այն­պի­սի սադ­րիչ­նե­րի առ­կա­յու­թյու­նը, ինչ­պի­սին Փա­շի­նյանն է եւ իր թի­մա­կից­նե­րը, չա­փա­զանց ան­կան­խա­տե­սե­լի զար­գա­ցում­ներ կա­րող են լի­նել: Եվ Հայ­րե­նի­քի փրկու­թյան շարժ­ման ըն­թաց­քում ծնվեց այն շատ կա­րե­ւոր գա­ղա­փա­րը, որ ան­պայ­ման լի­նի մի մի­ջան­կյալ շրջան, որ­պես­զի հնա­րա­վոր լի­նի ոչ մի­այն հա­սա­րա­կու­թյա­նը հան­դար­տեց­նել, այ­լեւ տնտե­սա­կան, սո­ցի­ա­լա­կան իրա­վի­ճա­կը բե­րել նոր­մալ մա­կար­դա­կի ու նոր գնալ ընտ­րու­թյուն­նե­րի: Սա թե­րեւս կլի­ներ պե­տու­թյան եւ ժո­ղովր­դի հա­մար ամե­նա­անցն­ցում զար­գա­ցու­մը, որով­հե­տեւ այն, ինչ որ մեզ պետք չէ այ­սօր, ցնցում­ներն են: Մեզ պետք է արագ կա­յու­նաց­նել իրա­վի­ճա­կը եւ կա­մաց-կա­մաց գնալ դե­պի վե­րա­կանգ­նում: Սա­կայն ամեն ինչ չէ, որ ՀՀԿ-ի ձեռ­քե­րում է, եւ որոշ­վեց, որ պետք է տե­ղի ու­նե­նան այդ ընտ­րու­թյուն­նե­րը: Փաս­տո­րեն, այս շա­բաթ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում տե­ղի ու­նե­ցած «ներ­կա­յաց­ման» առա­ջին արարն ավարտ­վեց, եւ երկ­րորդ ան­գամ էլ եթե վար­չա­պե­տի ընտ­րու­թյուն տե­ղի չու­նե­նա, ինչ­պես պլա­նա­վոր­վել է այդ դա­վա­ճա­նը, ընտ­րու­թյուն­նե­րը կդառ­նան ան­խու­սա­փե­լի: Եվ այդ­տեղ մենք չմաս­նակ­ցել չէ­ինք կա­րող, որով­հե­տեւ պետք է բե­ռը մեր ու­սե­րի վրա շա­րու­նա­կենք կրել, որ­պես­զի մեր ժո­ղովր­դին կա­րո­ղա­նանք ապա­ցու­ցել, թե ով է այս դա­վա­ճա­նը, ինչ չա­րիք­ներ է բե­րել մեր ժո­ղովր­դի գլխին եւ ինչ­պես է կա­րո­ղա­ցել ապա­հո­վել ամեն ինչ, որ­պես­զի Ադր­բե­ջա­նը հար­ձակ­վի Հա­յաս­տա­նի վրա, ինչ­պես է կոր­ծա­նել մեր բա­նա­կը, որի հե­տե­ւան­քով ու­նե­ցանք ահա­վոր կո­րուստ­ներ` թե՛ տա­րած­քա­յին, թե՛ մարդ­կա­յին: Մեր տղա­ներն իրենց հե­րո­սա­կան պահ­ված­քով գնա­ցին եւ զոհ­վե­ցին...

«ԳՆՈՒՄ ԵՆՔ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ, ՈՐ­ՊԵՍ­ԶԻ ՄԵՐ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ ԱԶԱ­ՏԵՆՔ»

– Թե­րեւս մին­չեւ այ­սօր շա­տե­րի հա­մար հաս­կա­նա­լի չէ` ին­չո՞ւ ՀՀԿ-ն որո­շեց նա­խընտ­րա­կան դա­շինք կազ­մել հենց Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան հետ:

– Այդ գա­ղա­փա­րը ձե­ւա­վոր­վել է ամիս­նե­րի ըն­թաց­քում: Հայ­րե­նի­քի փրկու­թյան շարժ­ման գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում բազ­մա­թիվ խնդիր­նե­րի լուծ­ման ժա­մա­նակ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան հետ բա­վա­կա­նին ար­դյու­նա­վետ է եղել: Ինչ-որ փո­ղոց­ներ փա­կե­լու, մի­ջո­ցա­ռում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, գի­շե­րա­կաց ապա­հո­վե­լու եւ բո­լոր այլ խնդիր­նե­րի լուծ­ման ըն­թաց­քում «Հայ­րե­նի­քի» հետ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը բե­րեց այն եզ­րա­հանգ­մա­նը, որ շատ ճիշտ կլի­նի, որ կա­րո­ղա­նանք մեր նա­խընտ­րա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը սկսենք եւ ավար­տենք «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան հետ: Կար­ծում եմ` այդ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյունն ար­դյու­նա­վետ կլի­նի ե՛ւ կու­սակ­ցու­թյան, ե՛ւ ժո­ղովր­դի հա­մար:

– Պա­րա­դոքս չէ՞, որ այն ան­ձը, ով Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «թավ­շյա» իշ­խա­նա­փո­խու­թյան կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներց էր եւ, ըստ էու­թյան, մեր­ժում էր Ձեզ` ՀՀԿ-ական­նե­րին, հի­մա իր հետ հայտն­վե­ցիք մի ճամ­բա­րում:

– Հար­ցին հար­ցով պա­տաս­խա­նեմ` իսկ Դուք կա­րո՞ղ եք ասել, թե ով­քեր էին, որ երեք տա­րի առաջ այդ դա­վա­ճա­նի հետ չէ­ին...

– ԱԺ ՀՀԿ խմբակ­ցու­թյան 55 պատ­գա­մա­վոր­նե­րը, որոնք դեմ քվե­ար­կե­ցին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի վար­չա­պետ ընտր­վե­լուն:

– Ճիշտ եք, 55 պատ­գա­մա­վոր­ներն էին, որ այդ­պես էլ չընկճ­վե­ցին, մնա­ցած բո­լորն այն­տեղ էին: Բայց նրան­ցից շատ-շա­տե­րը ոչ թե գա­ղա­փա­րա­կան իմ­քայ­լա­կան էին, այլ ուղ­ղա­կի հա­վա­տա­ցել էին այդ սին խոս­տում­նե­րին: Առա­վել քան հա­մոզ­ված եմ, որ պա­րոն Վա­նե­ցյա­նը եւս հա­վա­տա­ցել էր, սա­կայն աշ­խա­տե­լով այդ հա­մա­կար­գում, իր աչ­քով տես­նե­լով այդ դա­վա­ճա­նա­կան քայ­լե­րը` շատ արագ կողմ­նո­րոշ­վեց եւ դուրս եկավ ու դար­ձավ նի­կո­լիզ­մի առա­ջին քննա­դա­տող­նե­րից մե­կը: Նա ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի առա­ջին շար­քե­րում պայ­քա­րեց նի­կո­լիզ­մի դեմ եւ կար­ծում եմ` այ­սօր, երբ այդ դա­ժան երեք տա­րի­ներն ան­ցել են, պետք է այլ տե­սա­կե­տից նա­յենք: Այն բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժերն ու ան­հատ­նե­րը, որոնք այ­սօր նի­կո­լիզ­մին դեմ են, մեր դաշ­նա­կից­ներն են` ան­կախ այդ երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում երբ են հաս­կա­ցել` մե­կը մի քիչ շուտ, մյու­սը` մի քիչ ավե­լի ուշ: Ու այ­սօր մենք գնում ենք պա­տե­րազ­մի, որ­պես­զի մեր հան­րա­պե­տու­թյունն ազա­տենք Նի­կո­լից եւ նի­կո­լիզ­մից: Այս­պի­սի վար­չա­պե­տի օրոք այս հան­րա­պե­տու­թյու­նը գնա­լով վե­րա­նա­լու է, Ար­ցա­խի մա­սին ար­դեն չեմ էլ ասում, նկա­տի ու­նեմ` Հա­յաս­տա­նը:

«ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԸ ԼԻ­ՆԵ­ԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅ­ՔԱՐ` ԽՐԱ­ՄԱ­ՏԻ ԵՐ­ԿՈՒ ԿՈՂ­ՄԵ­ՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՈՒ­ԺԵ­ՐԻ ՄԻ­ՋԵՎ»

– Նա­խընտ­րա­կան շրջանն իրենց են­թադ­րում է ընտ­րա­պայ­քար բո­լոր մրցա­կից ու­ժե­րի դեմ: Այ­նու­հան­դերձ, ինչ­պե՞ս եք մրցե­լու այն ու­ժե­րի հետ, որոնց հետ ճա­նա­պարհ եք ան­ցել, օրի­նակ` ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի թի­մի:

– Բայց ին­չո՞ւ ենք մրցակ­ցե­լու, հա­մա­տեղ պայ­քա­րե­լու ենք Նի­կո­լի դեմ: Մենք ու­նենք մեկ խրա­մատ, որի այն կող­մում նի­կո­լիզմն է, այս կող­մում` մար­դիկ, որոնք ու­զում են Նի­կո­լից ազա­տել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը: Այս ընտ­րու­թյուն­նե­րը լի­նե­լու են պայ­քար` խրա­մա­տի եր­կու կող­մում գտնվող ու­ժե­րի մի­ջեւ: Այն բո­լոր ու­ժե­րը` կլի­նեն դա­շին­քով, թե մե­նակ, որոնք պայ­քա­րե­լու են Նի­կո­լի եւ նի­կո­լի­զի­մի դեմ, մեր դաշ­նա­կից­ներն են: Մենք պայ­քա­րե­լու ենք, որ­պես­զի այդ դա­վա­ճա­նին հե­ռաց­նենք վար­չա­պե­տի աթո­ռից: Սա է լի­նե­լու բո­լո­րիս խնդի­րը եւ մի­այն դրա­նից հե­տո կա­րե­լի է խո­սել, թե Հա­յաս­տանն ինչ­պես է զար­գա­նա­լու: Մի­գու­ցե, երկ­րի զար­գաց­ման տես­լա­կա­նի հար­ցում լի­նեն աջա­կող­մյան եւ ձա­խա­կող­մյան ու­ժեր, բայց երբ իմ տու­նը վառ­վում է, եւ դուք հարց­նում եք, թե հրդե­հը հանգց­նե­լուց հե­տո ի՞նչ եմ անե­լու: Բնա­կան է, կա­սեմ` մի խան­գա­րեք, թո­ղեք նախ հրդե­հը հանգց­նեմ, հե­տո կխո­սենք: Այ­սօր մեր տու­նը, մեր պե­տու­թյու­նը վառ­վում է, եւ ու­րիշ բա­նի մա­սին խո­սելն ան­հաս­կա­նա­լի է ու ժա­մա­նա­կավ­րեպ: Պետք է նախ այդ հրդե­հը հանգց­նենք:

– Այդ դեպ­քում` լի­նե­լով մեկ խրա­մա­տում` ին­չո՞ւ մի­աս­նա­կան ճա­կա­տով չեք գնում ընտ­րու­թյան` հանգց­նե­լու հրդե­հը:

– Այն ժա­մա­նակ, երբ մե­նակ էինք պայ­քա­րում, այն­քան էինք զգում այդ չա­րի­քի դեմ մե­նակ պայ­քա­րե­լու բար­դու­թյու­նը: Հի­մա, եթե մի քա­նի ճա­կա­տով կա­րո­ղա­նանք այդ չա­րի­քի դեմ պայ­քա­րել, իս­կա­պես, մեր բե­ռը մի քիչ կթե­թե­ւա­նա, եւ մեր հա­մա­տեղ հաղ­թա­նա­կի հա­ջո­ղու­թյունն ավե­լի մեծ կլի­նի: Նույ­նիսկ տեխ­նո­լո­գի­ա­յի առու­մով է այս­պես ար­դյու­նա­վետ: Ինչ­պես գի­տեք, քա­րո­զար­շա­վի ժա­մա­նակ եթե­րա­յին րո­պե­ներ կան, որոնց ըն­թաց­քում յու­րա­քան­չյուր քա­ղա­քա­կան ուժ իրա­վունք ու­նի ելույթ ու­նե­նալ եւ իր տե­սա­կե­տը ար­տա­հայ­տել, ժո­ղովր­դին բա­ցատ­րել: Այս պա­րա­գա­յում այդ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներն էա­պես ավե­լի մե­ծա­նա­լու են:

– Ըստ Ձեզ` նա­խընտ­րա­կան շրջա­նում հա­ջող­վե­լո՞ւ է ներ­քին հա­մե­րաշ­խու­թյու­նը պահ­պա­նել ընդ­դի­մա­դիր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի մի­ջեւ:

– Չեմ կաս­կա­ծում: Այն չար­քիը, որը բո­լո­րիս առաջ կանգ­նած է, նույ­նիսկ ան­կախ մեր կամ­քից, մեզ կմի­ա­վո­րի, որով­հե­տեւ չա­րիքն իս­կա­պես շատ ակ­նա­ռու է:

«ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԸ ՉԻ ԿԱ­ՐՈՂ ՔՎԵ ՏԱԼ ԻՐ ՍՏԵՂ­ԾԱԾՆ ՈՒ ԻՐ ԶԱ­ՎԱԿ­ՆԵ­ՐԻՆ ՈՉՆ­ՉԱՑ­ՆՈ­ՂԻՆ»

– «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նշում են, որ ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ` դա­շին­քի ցու­ցա­կը կգլխա­վո­րի Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը: Ին­չո՞ւ առա­ջին տե­ղը զի­ջե­ցիք:

– Գի­տեմ, որ այդ­պի­սի տե­ղե­կատ­վու­թյուն շրջա­նառ­վում է մա­մու­լում, բայց խնդրում եմ` ինձ այդ հար­ցը մի տվեք, որով­հե­տեւ ՀՀԿ գոր­ծա­դիր մարմ­նում ցու­ցակ­նե­րի հար­ցը դեռ չենք քննար­կել:

– ՀՀԿ-ն մաս­նակ­ցում է ընտ­րու­թյանն` այս իշ­խա­նու­թյա­նը հե­ռաց­նե­լո՞ւ, թե՞ իշ­խա­նու­թյուն վե­րա­դառ­նա­լու հա­մար:

– Բո­լորս այս ընտ­րու­թյուն­նե­րին զի­նա­կից­ներ ենք, եւ մեր նպա­տա­կը մեկն է` Նի­կո­լը եւ նի­կո­լիզմն իշ­խա­նու­թյու­նում տեղ չու­նեն: Մնա­ցա­ծը, թե քա­նի տո­կոս կհա­վա­քենք, ում հետ դա­շինք կկազ­մենք, բո­լո­րո­վին եր­րոր­դա­կան խնդիր է: Եթե այս խնդի­րը հան­կարծ փոր­ձենք առաջ­նա­յին դարձ­նել, ուղ­ղա­կի, ար­ժա­նի չենք լի­նի մեր պե­տու­թյան մեջ կու­սակ­ցու­թյուն կոչ­վե­լու պատ­վից: Նո­րից եմ շեշ­տում` բո­լո­րիս նպա­տա­կը մեկն է` պետք է կա­րո­ղա­նանք մեր ժո­ղովր­դին ազա­տել նի­կո­լիզ­մից:

– Իսկ եթե, այ­նու­հան­դերձ, վե­րար­տադր­վի այս իշ­խա­նու­թյու­նը, ինչ­պե՞ս եք պատ­կե­րաց­նում հե­տընտ­րա­կան իրա­վի­ճա­կը:

– Չեմ ու­զում այ­սօր այդ մա­սին խո­սել, որով­հե­տեւ առա­վել քան վստահ եմ, որ մեր ժո­ղո­վուրդն այս երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում իր մաշ­կի վրա զգաց, թե ինչ է այս չա­րի­քը: Զգաց, թե ինչ էր ժա­ռան­գել նա­խորդ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից, եւ ինչ է տա­լիս այս իշ­խա­նու­թյու­նը ժո­ղովր­դին` երեք տա­րի հե­տո: Սար ու ձո­րի տար­բե­րու­թյուն կա: Ու­նե­ինք եր­կու պե­տու­թյուն` Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը, որը ժո­ղովր­դի արյուն-քրտին­քով, իր զա­վակ­նե­րի կյան­քի գնով կա­ռուց­վել էր, իսկ այս դա­վա­ճա­նը քան­դու­քա­րափ արեց, ոչն­չաց­րեց ամեն ինչ, այդ­պի­սի բան մի­այն թուր­քը կա­րող է անել: Հե­տե­ւա­բար, ժո­ղո­վուրդն, իս­կա­պես, չի կա­րող քվե տալ այն մար­դուն, որը ոչն­չաց­նում է իր ստեղ­ծա­ծը եւ իր զա­վակ­նե­րին: Սա անհ­նար է:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Հարցազրույցն ամբողջությամբ դիտե՛ք տեսանյութում.

Չինաստանում չղջիկների մոտ նոր կորոնավիրուսներ են հայտնաբերվել«Պատիվ ունեմ» դաշինքի ներկայացուցիչ Հայկ Մամիջանյանի ասուլիսը․ ՈՒՂԻՂԵվրո-2020․ Օրվա հանդիպումների անոնսՀաստատվել է կորոնավրուսի 39 նոր դեպք, ապաքինվել է 77 և մահացել է քաղաքացիԶԼՄ. «Համաշխարհային առաջնորդները արեւայրուք են ընդունում» կլիմայական հերթական բողոքի ցույցումԱմեն ինչ գնում է՝ ըստ ծրագրի. Նախ ոչնչացնել հավաքական ինքնությունը, երբ դեռ կա երկիր, հետո արդեն՝ անհատական ինքնությունը, երբ չի լինի արդեն երկիր«Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել». Սերժ ՍարգսյանԲաց թող նրան, նա ինքը հետ կգա, եթե դու անես այս 7 քայլերը, կամ՝ ինչպես հեռանալ տղամարդուց, որ նա վերադառնաԵս հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել. Սերժ ՍարգսյանՍպասվում է առանց տեղումների եղանակՏեղ գյուղի 2 բնակիչ հայտնվել են ադրբեջանական տարածքում․ Բանակցություններից հետո նրանք ազատ են արձակվելՄոսկվան ողջունել է՝ գերիներիներին ականապատ դաշտերի քարտեզների դիմաց փոխանակումըՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ հունիսի 14-ից հունիսի 20-ըՎիժվածքը ցնցումների մեջ է «Պատիվ ունեմ» դաշինքի վարկանիշի կտրուկ բարձրացումից. Արմեն ԱշոտյանԻնչպես դիմավորեցին գերությունից վերադարձած 15 տղաներինԹալինցիները ծեծի են ենթարկել Արագածոտնի մարզպետին ու Փաշինյանի օգտին քարոզաշավ անող խմբի մյուս անդամներին. MediaportՉինական «Չժուժուն» մարսագնացը Կարմիր մոլորակի վրա սելֆի է արելԱդրբեջանցիները հայ-ադրբեջանական սահմանին ծաղրում են հայ դիրքապահներին (տեսանյութ)Կեղտոտ ձեռքերդ հեռո՛ւ Հայ Առաքելական սուրբ եկեղեցուց. Տեր Հովհաննես քահանա ՀովհաննիսյանՌԴ վարչապետ Սերգեյ Լավրովը.Փաշինյանի խոսքից հետո Աննա Հակոբյանը և Պապիկյանը մի կերպ են զսպում ծիծաղը.VideoՈ՞ւմ է հակացուցված ծիրան ուտելԵվրո-2020․ Բելգիան վստահ հաղթանակ տարավ Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ (տեսանյութ)Մեկ ականի հայտնաբերման և վնասազերծման համար ծախսվում է մոտ 1000 եվրո, իսկ հայկական կողմը Ադրբեջանին է հանձնել քարտեզ, որտեղ 97 հազար ականի տեղորոշում կա.Տաթեւ ԱյվազյանԱրթուր Վանեցյան. «Սրանք սովորական երիտթալանչիներ են»Շատ հետաքրքիր պատկեր ականապատ դաշտերի քարտեզների ու գերիների հարցի վերաբերյալ.Կարեն ՎրթանեսյանՆախագահ Սերժ Սարգսյանը Օնիկ Գասպարյանի հետ հեռախոսազրույցի մասին. «Մի՛ արատավորիր ուսադիրներդ, մի՛ զիջիր ավելին...»Այս իշխանության համար զինվորականների, մարդու կյանքը արժեք չունի և թեման օգտագործում են այնպես, ինչպես այդ պահին իրենց ներքաղաքական, ներթիմային, նեղ անձնական շահերն են պահանջում.Տիգրան ԱբրահամյանԱմերիկյան կողմը որոշել է Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը կոշտ մոտեցմամբ հանդես գալ. NBCՍտեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց էԱյն ինչ այսօր տեղի է ունենում ինձ մոտ աթոռակռվի տպավորություն է թողնում` գնացեք առաջնային կերպով զբաղվեք մեր գերեւավարված տղաների խնդիրներովԵրևանում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ են սպասվումԲելգիա - Ռուսաստան, Դանիա - Ֆինլանդիա խաղերի լավագույն ֆուտբոլիստները (ֆոտո)Բավ է, մի խոսե՛ք այլեւս, մեր համբերությունն էլ չափ ունի. Տեր ԱռաքելԱմեն մեկս մեր գործով պետք է փորձենք ամրացնել մեզ եւ մեր երկիրը. Արտակ ԱսատրյանԱպագան բարոյապես սպանում են, չխաբվե՛ք, հայ ժողովուրդ. Տեր ՀովսեփԳերիների մեջ օրեր առաջ Վարդենիսից տարած տղաներն էլ կանՍերժ Սարգսյանը ազատ շրջում է փողոցներով, լուսանկարԶոհված զինվորները պետք է երկնքում հպարտանան, որ իրենց հարազատները երջանիկ են. Նիկոլ Փաշինյան«Հատակը փտած, պատերը խոնավ, տան մեջ մկներ էլ կան՝ օր ա եղել մի-մի կտոր հացով կշտացել, պարկել ենք քնելու». Newsmedia.amԱդրբեջանին հանձնված քարտեզները պարունակում են Աղդամում 97 հազար ականի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններՁայն առնել ծախելն ավելի ծանր մեղք է , քան մարմնավաճառ լինելըԷրիկ Խաչատրյանը Հայաստան վերադարձած գերիների թվում է (լուսանկար)Տեղի ունեցավ հայկական մանկապատանեկան փառատոն ՂրիմումՄեր 15 եղբայրները վերադառնում են. ՓաշինյանՍամվել Բաբայանի թիմակիցն առաջարկում է ադրբեջաներենն Արցախում դարձնել պաշտոնական լեզուԿաշառք տալու մեջ մեղադրվող պատգամավորի թեկնածուն կալանավորվել էՓաշինյանը երկիրը տանում է քաղաքացիական բախումների. Նաիրա Զոհրաբյան«Պատիվ ունեմ» դաշինքն ամրապնդելու է ՌԴ-ի հետ դաշնակցային հարաբերություններըԶգույշ եղեք ու մի տրվեք սադրանքի. Փաշինյանն ուզում է նոր ողբերգություն հրահրի ու այդ բեռը թողնի հաջորդ իշխանությանը. ՀովհաննիսյանՀոգևորականի կոռումպացվածը ո՞րն է, hոգևորականները չունե՛ն պետական լծակներ. Ռուբեն Մելիքյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ