ԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNN Իրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելու Նեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ) Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ) Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ) Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ) Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասին Իրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Իրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասին Մոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա Հակոբյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­­Դեռ նա­խա­րա­րա­կան ա­թո­ռին չնստած` մեզ հասց­րեց զար­մաց­նել ՔՊ-ա­կան ար­դեն նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ԳԵՎՈՐԳ ՊԱՊՈՅԱՆԸ: Այս­պես, նո­րա­թուխ նա­խա­րա­րի կար­ծի­քով. «Ի­րա­կա­նում ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վե­լը հեշտ գործ չէ, դա ա­ռան­ձին հայ­րե­նա­սի­րութ­յան օ­րի­նակ է»: Ի­հար­կե, մեր գոր­ծա­րար­նե­րին, դի­ցուք՝ Լ­ֆի­կին կամ Գռ­զո­յին հայ­րե­նա­սի­րութ­յան դիր­քե­րում չենք կա­րո­ղա­նում պատ­կե­րաց­նել: ­Բայց դե, ե­թե ­Պա­պո­յա­նը ա­սում է, ե­րե­ւի մի բան գի­տի: Բայց ա­հա, ե­թե նա կար­ծում է, որ ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վելն ի­րոք այն­քան ծանր գործ է, որ միայն հայ­րե­նա­սի­րա­կան մղում­նե­րից ել­նե­լով, կա­րող ես նման քայ­լի գնալ, ա­պա դրա­նով «շան լափ է լցնում» իր շե­ֆի՝ ­Նի­կո­լի գլխին: ­Կա­ռա­վա­րութ­յան եւ վար­չա­պե­տի հիմ­նա­կան գո­րծա­ռույթ­նե­րից մեկն այն է, որ հնա­րա­վո­րինս թե­թե­ւաց­նի բիզ­նե­սի գոր­ծը, որ մար­դիկ չվա­խե­նան, փող դնեն, աշ­խա­տա­տե­ղեր ստեղ­ծեն, ի­րենք էլ շահ ստա­նան ու երկ­րին էլ օ­գուտ տան: ­Բայց ե­թե ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վելն այն­քան ծանր գործ է, որ հա­մար­ժեք է հայ­րե­նա­սի­րութ­յա­նը, ա­պա իր նման մտքե­րով ­Պա­պո­յանն ակ­նարկ­ում է, որ ­Նի­կո­լի կա­ռա­վա­րութ­յու­նը ոչ թե թե­թե­ւաց­նում, այլ՝ ծայ­րա­հեղ ծան­րաց­նում է գոր­ծա­րա­րի վի­ճա­կը, այ­սինքն՝ ա­մե­նա­քի­չը իր դե­րում չէ: Ի­հար­կե, նա ճիշտ է:

­­Մեզ ա­մեն օր զար­մաց­նող Ա­վին­յա­նին այս ան­գամ մի կողմ թող­նենք եւ անդ­րա­դառ­նանք շե­ֆից օ­րի­նակ վերց­նող քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ո­րոշ աշ­խա­տա­կից­նե­րի զար­մա­նահ­րաշ ա­րարք­նե­րին: ­Կոնկ­րետ դեպ­քում՝ խոս­քը Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի են­թա­կա­յութ­յամբ գոր­ծող «­Կա­նա­չա­պա­տում եւ շր­­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նութ­յուն» ՀՈԱԿ-ի տնօ­րեն ԱՐՄԵՆ ԲԵԳՈՅԱՆԻ մա­սին է, ով, ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց ակ­տի­վիստ Է­դո­ւարդ ­Հայ­րում­յա­նը, հայ­տա­րա­րել է, թե. «­Պատ­րաստ­վում է հա­տել Եր­ե­ւան քա­ղա­քի մոտ 10 փո­ղոց­նե­րի ծա­ռեր»: 10 փո­ղո­ցը քչութ­յուն չա­նի՞, ա­վե­լի լավ չէ՞, որ գույ­քագ­րեք Ե­րե­ւա­նի մնա­ցած ծա­ռերն ու կա­մաց-կա­մաց կտրեք: Չ­նա­յած, ե­թե ժա­մա­նա­կին Ա­վին­յանն էր հպար­տո­րեն խո­սում հաս­տա­բուն ծա­ռեր կտրե­լու եւ դրանց փո­խա­րեն ինչ-որ ճա­պո­նա­կան թփեր տնկե­լու մա­սին, ­Բե­գո­յա­նը, ի­հար­կե, մի 10 փո­ղոց հաս­տատ կու­զե­նա կա­նա­չազր­կել: ­Բայց այդ դեպ­քում ա­վե­լի լավ չէ՞, որ Ա­վին­յա­նը մտա­ծի նրա ղե­կա­վա­րած ՀՈԱԿ-ը` «­Ծա­ռակտր­ման եւ շրջա­կա մի­ջա­վայ­րի հերն ա­նի­ծո­ղի» վե­րան­վա­նե­լու մա­սին:

Օ­րերս Իս­պա­նիա­յում սպան­վեց ­Ռու­սաս­տա­նին դա­վա­ճա­նած օ­դա­չու ՄԱՔՍԻՄ ԿՈՒԶՄԻՆՈՎԸ, ո­րի մարմ­նի վրա լցված էր 11 գնդակ եւ 100 հա­զար եվ­րո: ­Դա­վա­ճա­նին չփրկեց ոչ միայն Իս­պա­նիա­յում պատս­պար­վե­լը, այ­լեւ կեղծ ա­նուն-ազ­գա­նու­նով ուկ­րաի­նա­կան անձ­նա­գի­րը: ­Զար­մա­նա­լի է, մի՞­թե ի­րենց հայ ան­վա­նող դա­վա­ճան­նե­րը չեն հաս­կա­նում, որ դա­վա­ճա­նի վեր­ջը վաղ թե ուշ լի­նում է այդ­պես ան­փա­ռու­նակ: Այդ­պես դա­րե­րով ե­կել է, այդ­պես էլ դա­րե­րով գնա­լու է:

­­­Մեզ շա­րու­նա­կում են զար­մաց­նել Ուկ­րաի­նա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը: Այս ան­գամ նրանց ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐ  ԿՈՒԼԵԲԱՆ, դի­մե­լով Ա­րեւ­մուտ­քին, հայ­տա­րա­րեց, թե. «­Դուք չեք կորց­նում ա­մե­նագլ­խա­վո­րը` ձեր զին­վոր­նե­րի կյան­քե­րը, այդ իսկ պատ­ճա­ռով դա աշ­խար­հում ա­մե­նա­լավ գոր­ծարքն է, տվեք մեզ զենք, տվեք մեզ փող, եւ մենք կվեր­ջաց­նենք աշ­խա­տան­քը»: ­Զար­մա­նա­լիո­րեն ­Կու­լե­բան նման­վում է Օս­տապ ­Բեն­դե­րին, ո­րը ճա­նա­պար­հով անց­նող մե­քե­նա­նե­րին գո­ռում էր «деньги давай!»: ­Սա­կայն տար­բե­րութ­յունն այն է, որ Ուկ­րաի­նա­յի ԱԳ նա­խա­րա­րը դրա դի­մաց ան­թա­քույց ա­ռա­ջար­կում է զո­հա­բե­րել ուկ­րաի­նա­ցի զին­վոր­նե­րի կյանք­ե­րը: Կ­յան­քեր` փո­ղի դի­մաց: Ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նա­լի գոր­ծարք է նա ա­ռա­ջար­կում Ա­րեւ­մուտ­քին:ԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ)Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասինԻրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակելԻրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասինՄոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա ՀակոբյանԵս քեզի կու գամ. պատգամ՝  ուղղված Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր հայերինՍպերցյանը կարիերան շարունակելու երկու նոր տարբերակ ունիԶախարյանը մեծ ներուժ ունի, շատերը դա չէին տեսնում. «Ռեալ Սոսյեդադի» գլխավոր մարզիչ Հենրիխն առաջին հերթին օգտագործում է ուղեղը, նա շատ է օգնել ինձ.Շոմուրոդով«Ես ամուսնացել եմ. լուր, որին ժողովուրդը սպասում էր 30 տարի». Տոմա Պետրոսյանի նոր մոնոներկայացումը, հայտնի հյուրերն ու հետաքրքիր դրվագները«Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն 3 միլիոն դիտում ունիՄեքենաների վերանորոգման ծախսերը բացառապես հոգում է ՊՆ-ն. ծառայողական քննություն կանցկացվի «Ուրալ»-ների՝ զինվորների հաշվին վերանորոգման հայտարարության առնչությամբՎահան Քերոբյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով. պաշտպանՌուսաստանի հրթիռները հարվածել են Դոբրովիրսկայա ՋԷԿ-ինՔերոբյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ․ Փաստաբանը հայտնում է՝ գրավ վճարելու հնարավորություն չեն տվելԻրանի ռազմածովային ուժերը Հորմուզի նեղուցում իսրայելական տանկեր են գրավել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Հայաստանում հայտնի սուպերմարկետներից մեկի տիրոջ տանը հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ shamshyanՀայաստան իմ առաջիկա այցի ընթացքում կընդունենք մի շարք նոր փաստաթղթեր. ՏոկաևԵրկրաշարժ՝ Երևանից 8 կմ հյուսիս-արևելք, ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-3 բալՄեր ղեկավարը «քաղցկեղն է», նրան սիրողները՝ «մետաստազները»․ Դավիթ ԱմալյանԺողովուրդը պետք է համախմբվի եւ վերջ դնի այս ամենին. Անույշ ԽուդավերդյանԻրանամետ «Հեզբոլլահը» սկսել է հրետակոծել իսրայելական օբյեկտներըԿոտորած Սիդնեյում. անհայտ անձը դանակով հարձակվել է առևտրի կենտրոնում գնորդների վրա՝ սպանելով 5 մարդու (տեսանյութ)Ոսկեպարը պարում էԲաքվի՝ Հայաստանին ներկայացվող հետագա պահանջները սպառնում են խորացնել տարածաշրջանի անկայունությունը. Freedom HouseՂազախստանի նախագահն ապրիլի 15-ին պաշտոնական այցով կժամանի ՀայաստանԿեցցե Ոսկեպարը, Հայաստանը, կեցցե Հայոց բանակը եւ Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին. Արսեն ԳրիգորյանՍուրբ Գայանե վանքում կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ վթարից զոհված զինծառայողների համարՆոր ազատագրական պայքարի սկիզբ եմ ակնկալում՝ ներկայիս իշխանության դեմ. Դավիթ Սահակյանց«Ա'խ ֆիդայիններ, ջա'ն ֆիդայիններ». երգիչ Արթուր Խաչենցը Ոսկեպարում կոչով երգեցՄեր հույսն ու հավատը մեր բանակն է, թուրքի հետ չենք կարող ապրել. Ոսկեպարի բնակիչՍա պատերազմ է մեր ինքնության դեմ, արթնացե՛ք բոլորդ. Արսեն ԳրիգորյանԱյո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար. Բագրատ Սրբազանը` Նիկոլ Փաշինյանին«Այո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար». Սրբազանը` Նիկոլ ՓաշինյանինՊատիվն ու հայրենիքը` ընդդեմ ստի եւ թույլիկության Այս կարգի նվաստացումը չպետք է վերագրել ԱԱԾ թուլակամությանըՈւՂԻՂ. Սա Ոսկեպարի խնդիրը չէ, սա ազգի գոյության խնդիր է. հավաք ՈսկեպարումԵրազանքների ապրիլ․․․Կենդանակերպի այս նշանների համար ապրիլ ամիսը անմոռանալի կլինիՕդի ջերմաստիճանը ցերեկը 5-7 աստիճանով կբարձրանաԿասիմ -Ժոմարտ Տոկաևը կայցելի ՀայաստանՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 13-ինՀայաստանը, ինչպես Ղազախստանը, առանձնահատուկ հոգածությամբ է վերաբերվում միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հարգմանը. Փաշինյանի հարցազրույցը ղազախական թերթերինՊապիկյանը տեսակցել է ապրիլի 12-ին վթարի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացած զինծառայողներինՏավուշի թեմից արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի՝ օրերս խորհրդարանում հնչեցրած հռետորական հարցին«Ուրալի» վթարի հետեւանքով զոհված Արեգ Քերոբյանը Ներքին Գետաշենից էր, մեկ տարի առաջ էր մեկնել ծառայության
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода