ԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. Politico Պահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն «Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո Նիկոլյանին Թուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին Ադրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն Սիմոնյան ՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերին Զարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմաց Փաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ) Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն Սիմոնյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­­Նի­կոլ Փա­շին­յանն իր ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ սուտ հա­նեց Պաշտ­պա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղով նա­խա­գահ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ, ով հայ­տա­րա­րել էր, թե` Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը նպա­տակ ու­նի ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ կապ­ված ի­րա­կան հիմ­քեր կա­ռու­ցել` ա­ռար­կա­յա­կան դարձ­նել ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­ված ան­ձանց ամ­բողջ ցան­կը: Հար­ցին, թե իս­կա­պես կա՞ նման նա­խա­ձեռ­նութ­յուն, այդ գոր­ծըն­թա­ցի վերջ­նան­պա­տա­կը ո՞րն է, իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը Թուր­քիա­յի պատ­վե­րո՞վ են այս քայ­լին գնում, Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը պա­տաս­խա­նեց․«­­Մեր կա­ռա­վա­րութ­յան օ­րա­կար­գում, իմ օ­րա­կար­գում ուղ­ղա­կի եր­բեք նման հարց չի ե­ղել»։ Հա­մա­րենք, թե այդ­պես է, բայց այդ դեպ­քում` ին­չո՞ւ էր Անդ­րա­նիկ Քո­չար­յա­նը ո­րո­շել ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յուն տա­րա­ծե­լով` թի­րախ դարձ­նել իր իսկ շե­ֆին: Կամ` լավ, Անդ­րա­նիկ-­­Նի­կոլ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, թե ինչ բնույթ ու­նեն, «մուրն ի­րենց գլու­խը», բայց ինչ­պե՞ս կա­րե­լի է մի մար­դու վստա­հել 2020 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին սան­ձա­զերծ­ված ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի հան­գա­մանք­նե­րի ու­սում­նա­սիր­ման նպա­տա­կով քննիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հութ­յու­նը, ե­թե նա կա­րող է այն­պի­սի նուրբ հար­ցում, ինչ­պի­սին Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան զո­հերն են, այն­պի­սի սուտ տա­րա­ծել, ո­րը մի ա­միս է` քննարկ­վում է լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում:

Ի դեպ, մինչ տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է բո­լոր կող­մե­րից հոր­դո­րում են խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մութ­յա­նը ման­դատ­նե­րը վայր դնել, ան­գամ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մոն­յանն էլ է ա­սում, թե` ման­դատ­նե­րը վայր դրեք, ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՆ ու­շագ­րավ պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յուն է գտել` չդնե­լու հա­մար: Նա ա­սում է. «Շատ լավ, բայց պայ­մա­նը, պայ­ման պետք է լի­նի՝ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը չպետք է մնա որ­պես վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար եւ օգ­տա­գոր­ծի բո­լոր վար­չա­կան ռե­սուրս­նե­րը ընտ­րութ­յուն­նե­րում ձայ­ներ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար: Ա­սում են՝ եր­կու ան­գամ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը հրա­ժա­րա­կան է տվել, էհ, լավ, հրա­ժա­րա­կան է տվել, բայց մնա­ցել է վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար նույն լծակ­նե­րով, ի՞նչ տար­բե­րութ­յուն հրա­ժա­րա­կան է տվել, թե՞ չի տվել: Այ­սինքն` էդ մար­դը իր թի­մա­կից­նե­րի շրջա­նում մի հո­գի վստա­հե­լի մարդ չու­նի՞, որ մի քա­նի օ­րով ա­սի՝ առ կնի­քը ու գնա կա­ռա­վա­րի»: Ըն­կեր Ար­թուր, այդ­քա­նը բո­լորն էլ գի­տեն, դուք էն ա­սեք` վեր­ջի­վեր­ջո, ման­դա­տը մի օր դնե­լո՞ւ եք:

Իսկ դե­պի Ե­րե­ւան շարժ­վող եր­թում դեռ «ա­ռուն չթռած»` ար­դեն վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու են փնտրում: ՀՀ Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆԸ, միա­նա­լով եր­թին, չպա­տաս­խա­նեց հար­ցին, թե` կստանձ­նի՞ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը, քա­նի որ հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի շար­քում իր ա­նունն էլ է շրջա­նառ­վում: Նա մաս­նա­վո­րա­պես նշեց, թե հի­մա ե­կել է շարժ­մանն ա­ջակ­ցե­լու եւ այդ հար­ցին չի պա­տաս­խա­նի: Էլ ինտ­րիգ պա­հե­լու ի­մաս­տը ո՞րն է, ե­թե ե­կել էր զուտ Բագ­րատ սրբա­զա­նին ա­ջակ­ցե­լու:

­­Մինչ­դեռ այս ողջ ըն­թաց­քում «Հա­մա­հայ­կա­կան ճա­կատ» կու­սակ­ցութ­յան հիմ­նա­դիր, Պաշտ­պա­նութ­յան նախ­կին նա­խա­րար գե­նե­րալ-մա­յոր ԱՐՇԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸ Հա­յոց ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան տրի­բու­նալ ստեղ­ծե­լու մա­սին է է­լի խո­սում. «Տ­րի­բու­նա­լի ստեղ­ծումն ար­դեն մո­տե­ցել է ա­վար­տին, մնա­ցել է միայն իր դա­տա­պաշտ­պա­նի հար­ցը լու­ծենք։ Ա­մե­նա­բարդն այդ հարցն է, գտնել դա­տա­պաշտ­պան, ով կպաշտ­պա­նի Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի շա­հե­րը»։ Հատ­կան­շա­կան է, որ ար­դեն մի ա­միս է Ա. Կա­րա­պետ­յանն այս մա­սին է խո­սում, ստեղ­ծում ու ստեղ­ծում է տրի­բու­նալ, բայց այդ­պես էլ չի ստեղ­ծում:ԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. PoliticoՊահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն«Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո ՆիկոլյանինԹուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունըՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակինԱդրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն ՍիմոնյանՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերինԶարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմացՓաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն ՍիմոնյանՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ)Մայիսի 21-ի աստղագուշակ«Չէին թողնում գայի մոտդ», «Վայ, հողեմ դրանց գլուխը». Սրբազանի հանդիպումը կիրանցեցի Լենա տատիկի հետ (տեսանյութ)ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով, ապա նույնքան կնվազիՈւՂԻՂ. Աժ նիստ. պատգամավորները օրինագծեր են քննարկումԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ՝ Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեներումՕրվա խորհուրդ«Հրապարակ». Իշխանականների սիրելի ռեստորաններն ու փաբերը մեծ վնասներ են կրել«Ժողովուրդ». Ոստիկաններին հորդորել են համացանցում «բիրտ ուժ» կիրառել իրենց հասցեին վիրավորական գրառում անողներին Եվրեպա-ԱՄՆ խորը հակասության դրսեւորո՞ւմ է, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ«Հրապարակ». ՀԱԿ-ը սպասում է իր հարցերի պատասխանին«Փաստ». Մարտի են նետվել իշխանական ֆեյքերը, որոնք մեծացնում են Սրբազան շարժման հետ կապված նյութերի դիտումները«Ժողովուրդ». Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամի «նվիրատուների» 30 տոկոսը անանուն ենԻնչ է սպասվում Ռաիսիի մահվանից հետո. Սեմյոն ԲաղդասարովԿործանված ուղղաթիռի վթարի վայրից հայտնաբերվել է Էբրահիմ Ռայիսիի մատանին (տեսանյութ)Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է մեծ կարեւորության Նետայլովո բնակավայրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Կտրվի առավել ակտիվ գործողությունների մեկնարկ«Փաստ». Նման «փաստարկներով» վաղը-մյուս օրն ի՞նչ են հանձնելուՄեկնարկող ԱԺ քառօրյայում ընդդիմադիրները սահմանազատման վերաբերյալ հարցեր կուղղեն ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանին. «Ժողովուրդ»Ռոբոտների կռիվը. ռուսական դրոնը գարձակվել է ուկրաինական մարտական ​​ռոբոտի վրա (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում բացահայտել են Կիևի «մղձավանջային սցենարը»Աղետից հետո մեկ ժամ ողջ է եղել, կարողացել է հեռախոսային կապ հաստատել. Նոր մանրամասներ Ռաիսիի ողբերգական մահիցՍպանություն էր, ոչ թե պատահականություն. ինչ էր նախորդել ուղղաթիռի կործանմանը. ԲալասանյանՓոքրիկ բռնապետիկին դժվարությամբ, բայց հեռացնելու ենք. Չախալյանը դատարանից գնաց տնային կալանքիՍրբազանի ծննդյան յուրօրինակ նվերըԹուրքիայում սուգ է հայտարարվելՌաիսիին սպանելու եւս մեկ շարժառիթ«ՈՉՆՉԱՑՐԵԼ Է ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՄԵԾԱԹԻՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԵՐԻ». ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ռայիսիի երկու անգամ հետաձգված և այդպես էլ չկայացած այցը ՀայաստանՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Իրանի նախագահի, ԱԳ նախարարի և մյուս զոհերի հիշատակը2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԵրևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա հոգեհանգստյան արարողությունԻմ անձնական դիրքորոշումն է. Վարդան Մինասյանը` ՀՖՖ նախագահի ձեռքը չսեղմելու և մեդալից հրաժարվելու մասին «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՀԱՍՆԵԼ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ». ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆխԴա է պահանջում բարեկամիդ նկատմամբ հարգանքի տուրք մատուցելու պարտավորությունը. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՍուրեն Պապիկյանն այցելել է հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտի, հետևել առաջնագծի կահավորման աշխատանքինԿիրանցի մոտ ոստիկանական գործողություններից վնասվածք է ստացել երգիչ Արսեն Գրիգորյանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода