Iravunk.com | ԶԱՐՄԱՆՔ
«Երիտթուրքերի «գենետիկ» թոռները». Նարեկ Սամսոնյանի հոդվածը՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-ից Պանթուրիքիստական ծրագրերը շարունակվում են. ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպան Արամ Ա-ն արձագանքել է Էրդողանին Երկրապահը չկա․ Մանվելի հետ մահացավ Ադրբեջանը չի կարող ձեռքերը ծալած սպասել, մինչ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում են Հայաստանին․ Ալիև Էրդողանը ցավակցական ուղերձ է հղել ապրիլի 24-ի կապակցությամբ Սգում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին․ ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատուն «Նիկո՛լ, ցեղասպան», «Նիկո՛լ, թուրք». Աննա Հակոբյանին քաղաքացիներն այսպես դիմավորեցին Ծիծեռնակաբերդում (տեսանյութ) Առաջին անգամ Ցեղասպանության թանգարանում մարդ չկար, հրաժարվելու հիմքն արդեն դրված է (տեսանյութ) Կյանքի 71-րդ տարում մահացել է նկարիչ Խաչիկ Հարությունյանը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մոսկ­վա­յի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում ա­զե­րի ա­հա­բե­կիչ Զեյ­նա­լիի կա­լա­նա­վոր­ման հար­ցով ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  զար­մա­նա­լիո­րեն ո­րե­ւէ ակ­տի­վութ­յուն չցու­ցա­բե­րե­ցին: ՀՀ ԱԳՆ-ն, Մոսկ­վա­յում ՀՀ դես­պա­նա­տու­նը, ՆԳՆ ու դա­տա­խա­զութ­յու­նը փո­խա­նակ դրսե­ւո­րեին ակ­տիվ պա­հան­ջա­տի­րա­կան դիր­քո­րո­շում, մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը ներ­կա­յաց­նեին ա­հա­բեկ­չի կեր­պա­րը, պա­հան­ջեին նրա հանձ­նու­մը ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին, իսկ ա­զատ ար­ձա­կու­մից հե­տո բո­ղո­քար­կեին այդ քայ­լը, զար­մա­նա­լիո­րեն ո­չինչ չա­րե­ցին: Դ­րա հետ մեկ­տեղ իշ­խա­նութ­յու­նից սնվող եւ ի­րենց կար­գադ­րութ­յուն­նե­րը կա­տա­րող լրատ­վա­պոռ­նիկ­նե­րը սկսե­ցին ինչ-ինչ մե­ղադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­նել ռուս­նե­րին: Իսկ Բա­քուն, մեջ­բե­րե­լով Նի­կո­լի զար­մա­նա­լու աս­տի­ճա­նի դա­վա­ճա­նա­կան ա­սաց­ված­քը, թե`«Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջան է, եւ վերջ», նշեց, որ դեպ­քը պա­տա­հել է իր տա­րած­քում, եւ Հա­յաս­տա­նը ո­րե­ւէ ի­րա­վունք չու­նի դրա վե­րա­բեր­յալ հե­տաքն­նութ­յուն անց­կաց­նել: Զար­մա­նա­լի է, բայց այս ան­գամ էլ ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գլու­խը կախ են­թարկ­վե­ցին Ադր­բե­ջա­նի հեր­թա­կան պա­հանջ­նե­րին:

­Մեզ հեր­թա­կան ան­գամ զար­մաց­րեց ՆԻԿՈԼԸ, ո­րը շատ ու­րախ հայտ­նեց, որ իր կոն­ֆե­դեն­ցիալ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը շատ կարճ ժա­մա­նակ անց դառ­նում են հայտ­նի: Զար­մա­նա­լի է, ե­թե դա իս­կա­պես այդ­պես է, եւ ե­թե ան­ձամբ Նի­կո­լը չի տա­րա­ծում իր կոն­ֆե­դեն­ցիալ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, ա­պա ին­չո՞ւ է այդ­քան հրճվում այդ փաս­տից եւ ին­չո՞ւ չի հանձ­նա­րա­րում ԱԱԾ-ին զբաղ­վել այդ հար­ցով, թե ինչ­պես է գաղտ­նի խո­սակ­ցութ­յու­նը դառ­նում հան­րութ­յան սե­փա­կա­նութ­յունը:

­Մեզ խսիտ զար­մաց­րեց Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պետ ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ, ո­րը բո­ղո­քի ակ­ցիա ա­նող մար­տու­նե­ցի­նե­րին հոր­դո­րել է խո­պան չգնալ` խոս­տա­նա­լով «բո­լո­րին 300 հա­զար դրա­մով աշ­խա­տանք» ա­պա­հո­վել: Զար­մա­նա­լի է, մի՞­թե Գե­ղար­քուն­քի մար­զում կա մի քա­նի տաս­յակ հա­զա­րի հաս­նող թա­փուր աշ­խա­տա­տե­ղ, այն էլ` այդ­պի­սի բարձր աշ­խա­տա­վար­ձով: Ե­թե այդ­պես է, ի­նչո՞ւ  ին­քը` Սարգս­յա­նը, ոչ վաղ անց­յա­լում, մին­չեւ մարզ­պետ դառ­նա­լը, վեց տա­րի մեկ­նել խո­պան: Սա­կայն սրա­նով Կա­րեն Սարգս­յա­նի զար­մա­նա­լի կեր­պա­րը չի ամ­բող­ջա­­նում: Պետք է նշել, որ նա 2016 թվա­կա­նին ըն­դուն­վել է Մոսկ­վա­յի ինչ-որ մի բուհ, որ­տեղ մինչ օրս սո­վո­րում է ար­դեն ութ տա­րի: Եվ ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նահ­րաշ տա­ղան­դը զար­մա­նա­լիո­րեն ստեղ­ծել է մար­զում տասն­յակ-հա­զա­րա­վոր բարձր վար­ձատր­վող, բայց թա­փուր մնա­ցած աշ­խա­տա­տե­ղեր:

­Մեզ զար­մաց­րեց Նի­կո­լի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջով հան­դես ե­կող, ի­րեն քա­ղա­քա­կան գործ­չի տեղ դրած ՆԱՐԻՆԵ ԴԻԼԲԱՐՅԱՆԸ: Զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞վ է սույն տի­կի­նը ա­վե­լի լավ Նի­կո­լից, որ ո­րո­շել է, որ կա­րող է պա­հան­ջել վեր­ջի­նիս հե­ռա­ցու­մը: Ն­րանք եր­կուսն էլ սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցել են ՀՀՇ-ա­կան­նե­րի հետ, եր­կուսն էլ գոր­ծեր են թխել ընդդ­ի­մա­դիր գոր­ծիչ­նե­րի դեմ, եր­կուսն էլ ա­մե­նա­թունդ հա­կա­ռու­սա­կան ե­լույթ­ներ են ու­նե­ցել, եւ վեր­ջա­պես Դիլ­բար­յա­նը շատ եր­ջա­նիկ էր Նի­կո­լի հե­ղաշրջ­ման օ­րե­րին: Հի­մա ի՞նչ է պա­տա­հել, որ Դիլ­բար­յա­նը ո­րո­շել է, որ նա լավն է, իսկ Նի­կո­լը`վատ եւ զար­մա­նա­լիո­րեն ի­րենց թույլ է տա­լիս ներ­կա­յա­նալ հան­րութ­յա­նը ու ե­լույթ ու­նե­նալ հան­րա­հա­վա­քում: Իսկ միգու­ցե այդ ա­մե­նը ար­վում է, որ մար­դիկ հիաս­թափ­վեն Նի­կո­լի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջող­նե­րից…

 

 «Երիտթուրքերի «գենետիկ» թոռները». Նարեկ Սամսոնյանի հոդվածը՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-իցՊանթուրիքիստական ծրագրերը շարունակվում են. ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպանԱրամ Ա-ն արձագանքել է ԷրդողանինԵրկրապահը չկա․ Մանվելի հետ մահացավԱդրբեջանը չի կարող ձեռքերը ծալած սպասել, մինչ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում են Հայաստանին․ ԱլիևԷրդողանը ցավակցական ուղերձ է հղել ապրիլի 24-ի կապակցությամբՍգում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին․ ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատուն«Նիկո՛լ, ցեղասպան», «Նիկո՛լ, թուրք». Աննա Հակոբյանին քաղաքացիներն այսպես դիմավորեցին Ծիծեռնակաբերդում (տեսանյութ)Առաջին անգամ Ցեղասպանության թանգարանում մարդ չկար, հրաժարվելու հիմքն արդեն դրված է (տեսանյութ)Կյանքի 71-րդ տարում մահացել է նկարիչ Խաչիկ ՀարությունյանըԿիրանցում շարունակում են ճանապարհը փակ պահել․ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության չորրորդ օրն էԱմենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայ ժողովրդին համերաշխության ու միասնականության կոչ արեցՄտավորականությունը լուռ է, հանցավոր անգործություն. Անահիտ ՄութաֆյանՈվ է փորձում խլել Հայաստանի փոքրիկ երգիչների շենքը. Փակագծեր է բացում Տիգրան ՀեքեքյանըՀասկացե՛ք վերջապես՝ հայրենիքը ձեր հաշվառման հասցեից ու կադաստրային գրանցումից շատ ավելի մեծ է. ՊետրոսյանԱՄՆ պետդեպարտամենտն ավելի խորն է մտցրել նիկոլիզմի դեմոկրատիայի մեջՀավաք՝ ապրիլի 25-ին, ժամը` 14.00-ին ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի դիմացԵկեղեցու պատգամը իշխանությանը՝ վախկոտությունը մահ է սփռում և կորստաբեր է․ Վեհափառ ՀայրապետՀայրս հեռախոսազրույցի ընթացքում մի մտահոգիչ արտահայտություն արեց. Ռուբեն Վարդանյանի որդին հարցազրույց է տվել CNN-ինԱյսօր Գյումրին ընդվզումների պատ կկազմիՍա երբևէ ամենախայտառակ տեքստն էր Ցեղասպանության օրվա առթիվ` արված Հայաստանի ղեկավարի կողմից. թուրքագետՓաշինյանը 3 անգամ կիրառել է Հայոց ցեղասպանություն, 11 անգամ` Մեծ եղեռն ձևակերպումները. թյուրքագետՈստիկանական վայրագություններից տուժած գնդապետը հոսպիտալացվել է. նորից կհետազոտվիԲшղшնիս Այրումի հատվածում шդրբեջшնցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ)…չկարողացա օգնել քեզ. Ինքնասպան եղած 18-ամյա պատանու քույը ահասարսուռ գրառում է կատարելՀզոր պայթյուններ Օդեսայում և Խարկովում. մանրամասներ (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը «սարսափել է» Գազայում զանգվածային գերեզմանների մասին հաղորդումներից. The GuardiaԱրցախի հայաթափումից հետո ներկայիս մտահոգիչ ծանր իրավիճակ է ՀՀ սահմանային տարածքներում․ Վեհափառ«Ադրբեջանը վճռական է առաջ տանելու ՀՀ հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը»․ ԲայրամովԱյսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն էՔիչ հավանական են անձնական կյանքում լուրջ փոփոխությունները․ ապրիլի 24-ի աստղագուշակՌուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The SunՎտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակՀայտնվել է տեսшնյութ՝ 28-шմյш Ավետի մասնակցությամբ․ Հաաազար ափսոս, Ավետ ջանԱՄՆ-ում սկսեցին խոսել Ուկրաինայի հետպատերազմյան մասնատման մասինՌԴ Պաշտպանության փոխնախարարն իրականում դավաճանության գործո՞վ է կալանավորվելԻնչի՞ համար էին ջարդում ԵԿՄ մեքենան, կանգնեին` նայեի՞ն. Սասուն Միքայելյան. Armlur.amՆԱՏՕ-ի զրահամեքենաները հասան ՄոսկվաԵրեւանի սիրտը պետք է լցվի ժողովրդով, ամեն գնով սրանց պետք է հեռացնենք. Մարգարիտ ԵսայանՈվ հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ ու աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման. Արշակ սրբազանՄիացե՛ք, ապրիլի 25-ին, ժամը` 12:00-ին մենք լինելու ենք Հանրապետության Հրապարակում. ՉախալյանՀՀ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը ընդունել է NewsMedia.am Լրատվական Գործակալության տնօրեն, մեր գործընկեր Գայանե ԶարգարյանինՄենակ չթողնե՛ք տավուշցուն. Գառնիկ ԴանիելյանԶարուհի Փոստանջյանը ջահակիր էրԵրբ տեսնեմ ինձնից շատ ակնկալողներ կան, լուծումների իմ տարբերակն ասելու եմ. Սերժ ՍարգսյանՀայ ժողովրդին ստրկացնելու նպատակ ունեցող Նիկոլին միասնական պիտի հեռացնենք. Աննա ՄկրտչյանԱրցախը տվեցինք, արդյոք Հայաստանը պաշտպանված է. Թագուհի ԹովմասյանԿարեն Խաչանովի շնորհավորանքը` Մխիթարյանին(ֆոտո)Պայքա՛ր, պայքա՛ր. Ջահերով երթ՝ դեպի ԾիծեռնակաբերդՄեր Շուշին, մեր հայրենիքը չե՛ք վայելելու, արյունաքամ եք լինելու. խոսք՝ Ադրբեջանի երիտասարդությանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода