Iravunk.com | ԶԱՐՄԱՆՔ
Ուրեմն Բաքուն էլ ՀՀ-ի անկլավն ա, եթե Տավուշում անկլավ կա․ քոչվորին մի մետր չենք տալու․ դերասանուհի Ականազերծման աշխատանքների շրջանակում Տավուշում տեղի կունենան պայթեցման աշխատանքներ. ՀՀ ՊՆ ՀՀ-ն պատրաստ է զորքերը միակողմանի հետ քաշել`անկախ Բաքվի գործողություններից. Փաշինյանի աշխատակազմ Ռուս զինվորականները հшրված են հասցրել Խարկովի հեռուստատեսային աշտարակին, որի վրա տեղակայված էր ուկրաինական ՀՕՊ կապի ալեհավաքը Սահմանազատման շուրջ իրավիճակը հնարավոր է դարձել ՀՀ կողմից Ադրբեջանի սահմանների ճանաչումից հետո Ադրբեջանը ոչնչացրել է Շուշի քաղաքի Ղազանչեցոց գերեզմանոցը Օտարերկրյա զորքերի մուտքը Հարավային Կովկաս չի նպաստում տարածաշրջանում կայունությանը. Քանանի Ռուսաստանում առաջիկա ամսում հրաժարականներ են սպասվում. Ведомости Ակնհայտ է, որ այսպես կոչված «Խեյրիմլի» գյուղանունը չունի ադրբեջանական ծագում․ Վարդան Ոսկանյան Աշխարհաքաղաքականությունը կրկին շրջապտույտ է ապրելու ու Արցախը լինելու է հայկական. Մաքսիմ Վասկով.Tert.am

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Մ­յուն­խե­նի  եւ շրջա­կա տա­րածք­նե­րից  ՆԻԿՈԼԸ  հա­վա­քեց ըն­դա­մե­նը 20 հայ:  Նրանց­  մի մա­սը  ճա­րա­հատ­յալ,  ստիպ­ված էր մաս­նակ­ցել հան­դիպ­մա­նը: ­Սա­կայն  այդ տա­րածք­նե­րում  շուրջ 5000 հայ է բնակ­վում, իսկ ­Նի­կո­լի  աշ­խա­տա­կազ­մը  ի­րեն կո­տո­րում էր, որ հան­դի­պու­մը լի­նի մար­դա­շատ: ­Սա­կայն  ­Նի­կո­լը զար­մա­նա­լիո­րեն ոչ մի կերպ չի կա­րող հաս­կա­նալ, որ նա  մերժ­ված անձ­նա­վո­րութ­յուն է բո­լոր  ար­ժա­նա­պա­տիվ ու հայ­րե­նա­սեր հա­յե­րի կող­մից եւ դեռ պետք է ու­րախ լի­նի, որ այդ 5000 հա­յից գտել են 20 հո­գի, ովքեր պատ­րաստ են լսել իր  դա­վա­ճա­նա­կան, թրքա­բա­րո ցնո­րամ­տութ­յուն­նե­րը:

­Մեզ զար­մաց­րեց  ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ ՀԱԿՈԲ ԱՐՇԱԿՅԱՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, թե ­Հա­յաս­տա­նը  ակն­կա­լում է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը պետք է ջան­քեր գոր­ծադ­րի ­Բաք­վից հայ գե­րի­նե­րի վե­րա­դար­ձի, իսկ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղում  հայ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան պահ­պան­ման հար­ցե­րում: ­Զար­մա­նա­լի ու­ղեղ ու­նեն ՔՊ-շկա­նե­րը: ­Նախ կա­մո­վին հանձ­նում են Ար­ցա­խը թուր­քին, իսկ հե­տո էլ  խնդրե­լու փո­խա­րեն զար­մա­նա­լիո­րեն ակն­կա­լում են, որ մեկ այլ պե­տութ­յուն պետք է զբաղ­վի ի­րենց կող­մից թո­ղած  մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պա­նութ­յամբ: ­Զար­մա­նա­լի է, բայց սույն  ՔՊ-շկան, չգի­տես ին­չու, ­Նի­կո­լից չի ակն­կա­լում այն, ինչ ակն­կա­լում է ­Ռու­սաս­տա­նից: ­Չէ՞ որ Նի­կո­լը ոչ մի ան­գամ վե­րո­հիշ­յալ հար­ցե­րը  ոչ մի տեղ չի  բարձ­րաց­րել, այլ ա­վե­լի շատ  խո­սում է, որ նա ­Ռու­սաս­տա­նի դաշ­նա­կի­ցը չէ Ուկ­րաի­նա­յի հար­ցում: Այդ­պի­սի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից հե­տո ինչ-որ բան ակն­կա­լել ­Ռու­սաս­տա­նից ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի է, ե­թե չա­սենք ա­վե­լին:

­Մեզ խիստ զար­մաց­րեց մեկ այլ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վո­րիկ ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ: ­Սույն  մտքի «հան­ճա­րը» երկ­նեց այս­պի­սի ա­պու­շութ­յուն. «­Հա­յաս­տա­նը պետք է ու­նե­նա սահ­մա­նադ­րութ­յուն, ո­րը ծա­ռա­յի ­Հա­յաս­տա­նին եւ ոչ թե գրված լի­նի կայս­րութ­յան թե­լադ­րան­քով»: Ե­թե  սույն փայ­լա­տա­կած ա­րա­րա­ծը  նկա­տի ու­ներ ­Ռու­սաս­տա­նին, ա­պա ստաց­վում է, որ ­Ռու­սաս­տա­նի թե­լադ­րան­քով  ՀՀ սահ­մա­նադ­րութ­յու­նով Ար­ցա­խը  վե­րա­միա­վոր­վել է ­Հա­յաս­տա­նի հետ եւ նույն ­Ռու­սաս­տա­նի թե­լադ­րան­քով ­Հա­յաս­տա­նը  հե­տապն­դում է ­Հայ դա­տը ու ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան  մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման պա­հան­ջը, ա­ռանձ­նաց­նում է հայ ե­կե­ղե­ցու դե­րը եւ սահ­մա­նում է, որ ըն­տա­նի­քը  տղա­մար­դու ու կնոջ միութ­յունն է : ­Հենց այս սահ­մա­նադ­րա­կան  դրույթ­ներն են, որ  այդ­քան դուր չեն գա­լիս նի­կո­լա­կան թայ­ֆա­յին: Զար­մա­նա­լիո­րեն ստաց­վում  է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը ա­վե­լի հա­յա­մետ է, քան ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, եւ զար­մա­նա­լիո­րեն ստաց­վում  է, որ նի­կո­լա­կան­նե­րը  ու­զում են ու­նե­նալ ­Հա­յաս­տա­նի սա­հմ­անադ­րութ­յուն, ո­րը թե­լադր­ված է մեկ այլ` Օս­ման­յան կայս­րութ­յան  կող­մից:

 ­Մեզ նաեւ զար­մաց­րին ՀՀ-ում  ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ եւ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԸ, ո­րոնք, չգի­տես ին­չու, ո­րո­շե­ցին ­Նա­վալ­նու հա­մար ծա­ղիկ­նե­րը դնել ­Չա­րեն­ցի  հու­շար­ձա­նին:  Զար­մա­նա­լիո­րեն սրանց  տա­րօ­րի­նակ անգ­լո­սաք­սա­կան ու­ղե­ղում Չարենցը  ա­սո­ցաց­վել է ­Նավա­լնու հետ, սա­կայն ո՛չ ար­տաք­նա­պես, ո՛չ էլ իր գոր­ծու­նեութ­յամբ  ո­րե­ւէ զու­գա­հեռ ի­րենց մի­ջեւ գտնե­լն անհ­նար է: ­Չա­րեն­ցը  հայ­րե­նաեր հայ էր, իսկ Նավ­ա­լնին  ան­հայտ ազ­գութ­յան, օ­տար­նե­րի կող­մից կա­ռա­վար­վող, իր ծագ­ման երկ­րին վնա­սող մե­կը: ­Զար­մա­նա­լի է,  մի՞­թե  վե­րո­հիշ­յալ դես­պան­նե­րը չեն հաս­կա­նում, որ այս­պի­սի քայ­լով վի­րա­վո­րում են մեր ժո­ղովր­դին:Ուրեմն Բաքուն էլ ՀՀ-ի անկլավն ա, եթե Տավուշում անկլավ կա․ քոչվորին մի մետր չենք տալու․ դերասանուհիԱկանազերծման աշխատանքների շրջանակում Տավուշում տեղի կունենան պայթեցման աշխատանքներ. ՀՀ ՊՆՀՀ-ն պատրաստ է զորքերը միակողմանի հետ քաշել`անկախ Բաքվի գործողություններից. Փաշինյանի աշխատակազմՌուս զինվորականները հшրված են հասցրել Խարկովի հեռուստատեսային աշտարակին, որի վրա տեղակայված էր ուկրաինական ՀՕՊ կապի ալեհավաքըՍահմանազատման շուրջ իրավիճակը հնարավոր է դարձել ՀՀ կողմից Ադրբեջանի սահմանների ճանաչումից հետոԱդրբեջանը ոչնչացրել է Շուշի քաղաքի Ղազանչեցոց գերեզմանոցըՕտարերկրյա զորքերի մուտքը Հարավային Կովկաս չի նպաստում տարածաշրջանում կայունությանը. ՔանանիՌուսաստանում առաջիկա ամսում հրաժարականներ են սպասվում. ВедомостиԱկնհայտ է, որ այսպես կոչված «Խեյրիմլի» գյուղանունը չունի ադրբեջանական ծագում․ Վարդան ՈսկանյանԱշխարհաքաղաքականությունը կրկին շրջապտույտ է ապրելու ու Արցախը լինելու է հայկական. Մաքսիմ Վասկով.Tert.amՆրանք, ովքեր մոռանում են անցյալի դասերի մասին, դատապարտված են կրկնելու ողբերգությունները․ ՌԴ դեսպանՌուսաստանը հիմնարար երկիր է Կովկասում անվտանգության ապահովման տեսանկյունից. Ալիևը՝ ՊուտինինԱռաջիկա ժամանակահատվածը ծանր է լինելու. Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարՀորդորում ենք դադարեցնել Տավուշի թեմի առաջնորդի նկատմամբ անվայել և պախարակելի գործելաոճը. Մայր ԱթոռԲագրատ Սրբազանը հանուն հայրենիքի Արցախում էր, հիմա՝ ՏավուշումՈսկեպարի եկեղեցին մնալու է Հայաստանի տարածքում․ փոխվարչապետի գրասենյակՆիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել բրիտանական լրատվամիջոցներինԱդրբեջանը Ռուսաստանի մեծ բարեկամն ու դաշնակիցն է. ՊեսկովԱյո, կպայքարեմ տավուշցիների հետ. Օնիկ Գասպարյան (տեսանյութ)Ադրբեջանցին Տավուշում բռնաբարություններ ա անելու, գազ անջատի, սա ՀՀ-ի դավաճան իշխանության ծրագիրն ա (տեսանյութ)Ժողովրդի վրա ՈՒԱԶ-ով քշելու հրահանգ էր տվել Տավուշի ԵԿՄ նախագահ Յուրիկ Հարությունյանը. «Մարտական եղբայրություն»«Խնդիրը միայն Տավուշի մարզին չի վերաբերում»․ շիրակցիներն էլ փակել են Բավրայի ճանապարհըՀանածո վառելիքի դարաշրջանը մոտենում է ավարտին. ՇոլցՆԱՏՕ-ն ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնությունը. ԿոլոմինաՀայաստանի գործունեությունը կազմակերպությունում շարունակվում է. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարԻսրայելի ռազմական հետախուզության ղեկավարը հրաժարական է տվելՄենք արժանի էինք հաղթանակի. Չավի(տեսանյութ)Տիգրան Բարսեղյանը հերթական գոլն է խփել ու գլխավորել լավագույն ռմբարկուների ցուցակը(տեսանյութ)Պուտինն ու Փաշինյանը առաջիկայում կարող են շփումներ ունենալԴո՞ւ ես որոշում՝ գնամ եկեղեցի, թե ոչ․ Ոսկեպարում վեճ է բռնկվել քաղաքացու և փոխոստիկանապետի միջև Դեռ ժամանակ կա, շատ բան կարող է փոխվել. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը՝ գագաթնաժողովին Փաշինյանի մասնակցության մասինՍակրավորների նոր խումբ եկավ Ոսկեպարի Եկեղեցու տարածք. ցուցարարները փորձում են կանխել ականազերծումը (տեսանյութ)Եթե հույս ունենայինք, որ հնարավոր է ունենալ այլընտրանքային արտաքին քաղաքականություն՝ չէինք հեռանա․ Արա ԱյվազյանԵրևանի եւ Աստանայի միջեւ հարաբերությունների զարգացման նոր հանգրվանԿառավարվող վարձկանների մի ոհմակ հարձակվել է Բագրատ Սրբազանի վրա՝ փորձելով նրան պիտակավորել. Լիլիթ ԳալստյանՀայի ոգին դեռ վերջնական չի վերացել, Տավուշից կարող է սկսվել ամենամեծ պայքարը. Գրիգոր ՀարությունյանԱլիևը ժամանել է ՄոսկվաԽոշոր հրդեհ Մալաթիա տոնավաճառում«Թող պայթի, ես արժանապատիվ մեռնեմ». Ոսկեպարում ոստիկանները հորդորում են հետ գնալ ականապատ հատվածներից (տեսանյութ)ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը Հակակոռուպցիոն դատարանում է․ ArmlurՊաշտոնական բան չեմ կարա ասեմ, խնդրում եմ, եկել եմ՝ լսեմ բնակիչներին. փոխոստիկանապետ Կարեն Հակոբյան (տեսանյութ)Իշխող թեւը ամեն ինչ անում է նեղացնելու ընդդիմադիրների օղակը. անկախ ավագանիներին դուրս են թողել հանձնաժողովներիցՏավուշի վարչական ղեկավարները կանչվել են կառավարություն. Բագրատ ՍրբազանՄաքսանենգ ճանապարհով Սարյանի գործեր են դուրս բերվել երկրից. Թոռնուհին հավաստիացնում է՝ կատարվածը թանգարանի հետ կապ չունի Տավուշցիները վազում են դեպի դիրքեր, որ թույլ չտան ականազերծման աշխատանքներ իրականացվենՓոխվարչապետը հրաժարվել է մեկնել Տավուշ, Ոսկեպարի, Բաղանիսի և Կիրանցի ղեկավարներին կհանդիպի Երևանում.24NewsԱդրբեջանական բանակի ՀՕՊ ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացրելԵրկրի սահմանները ձևում են, մարդը բասկետբոլ է խաղում, գնդակ է գցում շիթը, ամոթ ձեզ. Բագրատ ՍրբազանՔաղբանտարկյալներըԼավ լուր ունեմ՝ երկար չեք մնալու, սա ձեր վերջն է. Բագրատ Սրբազանը՝ իշխանություններին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода