Իրանական արժանահավատ աղբյուրները դեռ չեն հաստատում Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածելու փաստը Ամերիկացի պաշտոնյան ABC News-ին ասել է, որ Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել Իրանի թիրախին Իրանի Սպահան քաղաքի մոտակայքում պայթյուններ են «Ժողովրդավարության բաստիոնում» տեղի ունեցածը հավերժ գրանցվելու է, որպես խայտառակությունն. Ալլա Հակոբյան Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս Ղազարյանին Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Մ­յուն­խե­նի  եւ շրջա­կա տա­րածք­նե­րից  ՆԻԿՈԼԸ  հա­վա­քեց ըն­դա­մե­նը 20 հայ:  Նրանց­  մի մա­սը  ճա­րա­հատ­յալ,  ստիպ­ված էր մաս­նակ­ցել հան­դիպ­մա­նը: ­Սա­կայն  այդ տա­րածք­նե­րում  շուրջ 5000 հայ է բնակ­վում, իսկ ­Նի­կո­լի  աշ­խա­տա­կազ­մը  ի­րեն կո­տո­րում էր, որ հան­դի­պու­մը լի­նի մար­դա­շատ: ­Սա­կայն  ­Նի­կո­լը զար­մա­նա­լիո­րեն ոչ մի կերպ չի կա­րող հաս­կա­նալ, որ նա  մերժ­ված անձ­նա­վո­րութ­յուն է բո­լոր  ար­ժա­նա­պա­տիվ ու հայ­րե­նա­սեր հա­յե­րի կող­մից եւ դեռ պետք է ու­րախ լի­նի, որ այդ 5000 հա­յից գտել են 20 հո­գի, ովքեր պատ­րաստ են լսել իր  դա­վա­ճա­նա­կան, թրքա­բա­րո ցնո­րամ­տութ­յուն­նե­րը:

­Մեզ զար­մաց­րեց  ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ ՀԱԿՈԲ ԱՐՇԱԿՅԱՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, թե ­Հա­յաս­տա­նը  ակն­կա­լում է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը պետք է ջան­քեր գոր­ծադ­րի ­Բաք­վից հայ գե­րի­նե­րի վե­րա­դար­ձի, իսկ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղում  հայ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան պահ­պան­ման հար­ցե­րում: ­Զար­մա­նա­լի ու­ղեղ ու­նեն ՔՊ-շկա­նե­րը: ­Նախ կա­մո­վին հանձ­նում են Ար­ցա­խը թուր­քին, իսկ հե­տո էլ  խնդրե­լու փո­խա­րեն զար­մա­նա­լիո­րեն ակն­կա­լում են, որ մեկ այլ պե­տութ­յուն պետք է զբաղ­վի ի­րենց կող­մից թո­ղած  մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պա­նութ­յամբ: ­Զար­մա­նա­լի է, բայց սույն  ՔՊ-շկան, չգի­տես ին­չու, ­Նի­կո­լից չի ակն­կա­լում այն, ինչ ակն­կա­լում է ­Ռու­սաս­տա­նից: ­Չէ՞ որ Նի­կո­լը ոչ մի ան­գամ վե­րո­հիշ­յալ հար­ցե­րը  ոչ մի տեղ չի  բարձ­րաց­րել, այլ ա­վե­լի շատ  խո­սում է, որ նա ­Ռու­սաս­տա­նի դաշ­նա­կի­ցը չէ Ուկ­րաի­նա­յի հար­ցում: Այդ­պի­սի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից հե­տո ինչ-որ բան ակն­կա­լել ­Ռու­սաս­տա­նից ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի է, ե­թե չա­սենք ա­վե­լին:

­Մեզ խիստ զար­մաց­րեց մեկ այլ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վո­րիկ ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ: ­Սույն  մտքի «հան­ճա­րը» երկ­նեց այս­պի­սի ա­պու­շութ­յուն. «­Հա­յաս­տա­նը պետք է ու­նե­նա սահ­մա­նադ­րութ­յուն, ո­րը ծա­ռա­յի ­Հա­յաս­տա­նին եւ ոչ թե գրված լի­նի կայս­րութ­յան թե­լադ­րան­քով»: Ե­թե  սույն փայ­լա­տա­կած ա­րա­րա­ծը  նկա­տի ու­ներ ­Ռու­սաս­տա­նին, ա­պա ստաց­վում է, որ ­Ռու­սաս­տա­նի թե­լադ­րան­քով  ՀՀ սահ­մա­նադ­րութ­յու­նով Ար­ցա­խը  վե­րա­միա­վոր­վել է ­Հա­յաս­տա­նի հետ եւ նույն ­Ռու­սաս­տա­նի թե­լադ­րան­քով ­Հա­յաս­տա­նը  հե­տապն­դում է ­Հայ դա­տը ու ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան  մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման պա­հան­ջը, ա­ռանձ­նաց­նում է հայ ե­կե­ղե­ցու դե­րը եւ սահ­մա­նում է, որ ըն­տա­նի­քը  տղա­մար­դու ու կնոջ միութ­յունն է : ­Հենց այս սահ­մա­նադ­րա­կան  դրույթ­ներն են, որ  այդ­քան դուր չեն գա­լիս նի­կո­լա­կան թայ­ֆա­յին: Զար­մա­նա­լիո­րեն ստաց­վում  է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը ա­վե­լի հա­յա­մետ է, քան ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, եւ զար­մա­նա­լիո­րեն ստաց­վում  է, որ նի­կո­լա­կան­նե­րը  ու­զում են ու­նե­նալ ­Հա­յաս­տա­նի սա­հմ­անադ­րութ­յուն, ո­րը թե­լադր­ված է մեկ այլ` Օս­ման­յան կայս­րութ­յան  կող­մից:

 ­Մեզ նաեւ զար­մաց­րին ՀՀ-ում  ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ եւ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԸ, ո­րոնք, չգի­տես ին­չու, ո­րո­շե­ցին ­Նա­վալ­նու հա­մար ծա­ղիկ­նե­րը դնել ­Չա­րեն­ցի  հու­շար­ձա­նին:  Զար­մա­նա­լիո­րեն սրանց  տա­րօ­րի­նակ անգ­լո­սաք­սա­կան ու­ղե­ղում Չարենցը  ա­սո­ցաց­վել է ­Նավա­լնու հետ, սա­կայն ո՛չ ար­տաք­նա­պես, ո՛չ էլ իր գոր­ծու­նեութ­յամբ  ո­րե­ւէ զու­գա­հեռ ի­րենց մի­ջեւ գտնե­լն անհ­նար է: ­Չա­րեն­ցը  հայ­րե­նաեր հայ էր, իսկ Նավ­ա­լնին  ան­հայտ ազ­գութ­յան, օ­տար­նե­րի կող­մից կա­ռա­վար­վող, իր ծագ­ման երկ­րին վնա­սող մե­կը: ­Զար­մա­նա­լի է,  մի՞­թե  վե­րո­հիշ­յալ դես­պան­նե­րը չեն հաս­կա­նում, որ այս­պի­սի քայ­լով վի­րա­վո­րում են մեր ժո­ղովր­դին:

 Իրանական արժանահավատ աղբյուրները դեռ չեն հաստատում Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածելու փաստըԱմերիկացի պաշտոնյան ABC News-ին ասել է, որ Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել Իրանի թիրախինԻրանի Սպահան քաղաքի մոտակայքում պայթյուններ են«Ժողովրդավարության բաստիոնում» տեղի ունեցածը հավերժ գրանցվելու է, որպես խայտառակությունն. Ալլա ՀակոբյանԼուկաս Սելարայանը գոլի հեղինակ է դարձել (տեսանյութ)Մխիթարյանը միլանյան դերբիում կապահովի «Ինտերի» վաղաժամ չեմպիոնությունը. La Gazzetta dello Sport Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս ՂազարյանինԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. Փաշինյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода