Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական Անցավ բաժանման 3 կանոն

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Այն, ինչ կա­տար­վեց ­Սուրբ ­Հա­րութ­յան տո­նին, փշա­քաղ­վե­լու չափ զար­մա­նա­լի էր, ե­թե չա­սենք` սար­սա­փե­լի: Օր­վա իշ­խա­նութ­յու­նը սուրբ օ­րը դարձ­րեց հեր­թա­կան հու­դա­յա­կան «ռի­տո­ւա­լի» ա­ռիթ: ­Նախ` տո­նին ըն­դա­ռաջ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆԸ ծա­ռե­րի հա­մա­տա­րած գլխա­տու­մից հե­տո` ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս Ե­րե­ւա­նի կենտ­րո­նում տնկել տվեց հու­դա­յա­ծա­ռեր: ­Թե­րեւս տե­ղին է նշել «Ազ­գա­յին գվար­դիա­յի» հիմ­նա­դիր Ար­շակ ­Զա­քար­յա­նի զգու­շա­ցու­մը հան­րութ­յա­նը. «Ստ­վա­րա­խիտ ու հաս­տա­բուն ծա­ռե­րը ազ­դում են կա­սե­տա­յին ու բե­կո­րա­յին այլ զի­նա­տե­սակ­նե­րի է­ֆեկ­տի­վութ­յան վրա եւ քա­ղաք­նե­րում դրանց օգ­տա­գործ­ման ժա­մա­նակ նվա­զեց­նում դրանց պատ­ճա­ռած վնա­սի չա­փը։ Թշ­նա­մին գի­տի` ինչ է ա­նում…»:

­Հու­դա­յա­կան «ռի­տո­ւա­լից» ան­մասն չմնաց նաեւ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ: Իս­րա­յել Օ­րու, ­Պապ թա­գա­վո­րի եւ այ­լոց հետ ի­րեն հա­մե­մա­տե­լուց հե­տո` հի­մա էլ նա հա­մե­մա­տա­կան է անց­կաց­նում իր եւ ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի մի­ջեւ: Օ­րերս Ար­տա­շա­տում ՔՊ-ա­կան­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­նը ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յանն ա­սել է. «Կա ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի հո­գե­ւոր եւ կրո­նա­կան ըն­կա­լու­մը, բայց ինձ հա­մար պա­կաս կա­րե­ւոր չէ ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի քա­ղա­քա­կան ըն­կա­լու­մը, ո­րով­հե­տեւ ինձ հա­մար ­Հի­սուս Ք­րիս­տո­սը ոչ միայն Աստ­ծու որ­դի է, այ­լեւ ա­ռաջ­նոր­դի ի­դեա­լա­կան կեր­պար եւ, իմ ըն­կալ­մամբ, նաեւ եր­բե­ւէ երկ­րագն­դի վրա քայ­լած ա­մե­նա­մեծ հե­ղա­փո­խա­կա­նը, որն ակն­հայ­տո­րեն շատ բան է փո­խել իր գոր­ծու­նեութ­յամբ՝ հաղ­թե­լով թվաց­յալ պար­տութ­յան մի­ջո­ցով: Ես եր­բեմն այս բա­նա­ձեւն ա­սո­ցաց­նում եմ մեր քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեութ­յան հետ եւ մեր կու­սակ­ցութ­յան հետ»: Ինչ խոսք, զար­մա­նա­լու ա­ռիթ չէր լի­նի, ե­թե այս հայ­տա­րա­րութ­յունն ար­վեր հո­գե­բու­ժա­րա­նի 6-րդ ­պա­լա­տից, այլ ոչ թե կա­ռա­վա­րութ­յան ղե­կին նստած ան­ձի կող­մից:

­Մեզ մնում է մխի­թար­վել նրա­նով, որ 6-րդ ­պա­լա­տի մշտաբ­նակ­նե­րից, կար­ծես թե, միայն մեր երկ­րում չէ, որ դուրս են գրվել: Ուկ­րաի­նա­յի է­ներ­գե­տի­կա­յի նա­խա­րար ԳԵՐՄԱՆ ԳԱԼՈՒՇԵՆԿՈՆ երկ­րի է­ներ­գե­տիկ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րին հասց­ված վեր­ջին եր­կու հար­ված­նե­րից հե­տո գրա­ռում է կա­տա­րել եւ «դու­խով» հայ­տա­րա­րել. «Ուկ­րաի­նա­ցի­նե՛ր, լու­սա­վո­րութ­յու­նը մեր մեջ է»: Ի­հար­կե, ծի­ծա­ղե­լի կլի­ներ այս ա­մե­նը, ե­թե այդ­քան ող­բեր­գա­կան չլի­ներ, բայց հայ ժո­ղովր­դի տա­ռա­պանքն էլ ոչ պա­կաս փորձ ու­նի: Այ­սօր ԱՄՆ-ում ՀՀ դես­պան ­Լի­լիթ ­Մա­կուն­ցը, ո­րը ժա­մա­նա­կին մշա­կույ­թի նա­խա­րար էր, ա­սում էր. «Մ­շա­կույթն իմ մեջ է», ո­րից հե­տո` ա­ռանց ռում­բե­րի կի­րառ­ման առ այ­սօր քան­դում են հայ­րե­նի մշա­կույ­թը:

Ա­սացինք Ուկ­րաի­նա, հի­շե­ցինք այն­տեղ ժա­մա­նա­կին դա­սա­խո­սութ­յուն­ներ կար­դա­ցող ՀՀ նախ­կին վար­չա­պետ ՀՐԱՆՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆԻՆ: «Միա­սին» շար­ժու­մը դի­մել է խորհր­դա­րա­նա­կան ե­րեք խմբակ­ցութ­յուն­նե­րին` կոչ ա­նե­լով անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նել ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին: Իսկ թե այդ դեպ­քում ո՞վ է ի­րենց վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծուն, «Միա­սին»–ա­կան­ներն ակ­նար­կում են ­Բագ­րատ­յա­նին: Այն Բագ­րատ­յա­նին, ո­րի մա­սին լա­վա­գույնս ար­տա­հայտ­վել է ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ռե­ժի­սոր, «Գոյ» թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր, լու­սա­հո­գի Ար­մեն ­Մազ­ման­յա­նը. «Չի կա­րե­լի այդ­քան ցի­նիկ լի­նել, քա­ղա­քա­կան սլեն­գով ա­սած` քա­ղա­քա­կան մու­տի­լով­շի­կութ­յուն է ա­սել, որ իր վար­չա­պետ ե­ղած ժա­մա­նակ ա­մեն ինչ լավ էր` մո­ռա­նա­լով, որ նա դար­ձել էր մեր երկ­րի դիե­տո­լո­գը, որ ա­սում էր` 2 ձու մի կե­րեք, մե­կը կե­րեք, որ հե­րի­քի… ­Հի­մա էլ ու­զում է ազ­գի փրկիչ դառ­նա՞լ, ե­կել «փրկել» եք մի ան­գամ ար­դեն, գոհ ենք…»: ­Հա­զար օ­ղոր­մի ­Մազ­ման­յա­նին, քաղցր խոս­քին` էլ ի՞նչ շա­քար:Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետԻնչո՞վ է ազգային արժեհամակարգը խանգարում քայքայիչ ուժերին. «Փաստ»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода