Փոխարժեք: $ , ,
Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ) Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ԲԴԽ նա­խա­գահ ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԸ և ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րար ԳՐԻԳՈՐ ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ զար­մա­նա­լիո­րեն  «լայ­քում» են Ա­լե­նի դրած նկա­րը` եղ­բոր և ­հար­սի հետ: ­Մի կող­մից` վե­րո­հիշ­յալ եր­կու ան­ձինք, ընդ ո­րում, եր­կուսն էլ «քյար­թու նախ­կին­ներ» Ա­լե­նի հար­սին կա­լանք են տա­լիս, մյուս կող­մից` ա­ջակ­ցութ­յուն են հայտ­նում Ա­լե­նին, ո­րը, իր հեր­թին, զար­մա­նա­լիո­րեն ա­ջակ­ցութ­յուն է հայտ­նում կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ մե­ղադր­վող հար­սին:

­Մեզ զար­մաց­նում է զար­մա­նա­լի նա­խա­րար ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ: ­Սա այն­քան ան­կեղծ զար­մա­նում է, որ իր ղե­կա­վա­րած նա­խա­րա­րութ­յու­նում հեր­թա­կան ան­գամ պայ­թում է կո­ռուպ­ցիոն սկան­դալ, որ քիչ է մնում հա­վա­տաս իր ան­կեղ­ծութ­յա­նը: ­Սա­կայն ­Քե­րոբ­յա­նը զար­մա­նա­լիո­րեն մո­ռա­նում է, որ ժա­մա­նա­կին ե­ղել է «Ս­թար» սու­պեր­մար­կետ­նե­րի ցան­ցի տնօ­րեն եւ իր գոր­ծու­նեութ­յան արդ­յուն­քում մի քա­նի տասն­յակ կազ­մա­կեր­պութ­յուն­ներ մտան դա­տա­րան, քա­նի որ կորց­րին հսկա­յա­կան գու­մար­ներ, ա­յսինքն` «քցվե­ցին»: Բայց ­Քե­րոբ­յա­նը զար­մա­նա­լիո­րեն շա­հած դուրս ե­կավ ի­րա­վի­ճա­կից, ձեռք բե­րե­լով ­Վա­հագ­նի թա­ղա­մա­սում շատ ճոխ ա­ռանձ­նա­տուն, եւ մա­մու­լում նշվում էր ան­գամ այդ ա­ռանձ­նա­տան մո­տա­վոր գի­նը` շուրջ 300 հա­զար ԱՄՆ դո­լար:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել ՆԻԿՈԼԸ, ո­րը այ­ցե­լեց ժա­մա­նա­կին տխրահռ­չակ ՊԵԿ նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­վե­տիս­յա­նի կա­ռու­ցած եւ հե­տա­գա­յում նո­րօր­յա օ­լի­գարխ Նա­րեկ ­Նալ­բանդ­յա­նին փո­խանց­ված հյու­րա­նո­ցի վե­րա­բաց­մա­նը: ­Պարզ չի, այդ զար­մա­նա­լի  այ­ցե­լութ­յամբ ­Նի­կո­լը  ընդգ­ծում էր իր լավ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը նո­րօր­յա  օ­լի­գար­խի հե՞տ, թե՞ այդ­քան շատ է կա­րե­ւո­րում հյու­րա­նո­ցի վե­րա­բաց­ման փաս­տը: ­Զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ  ան­հաս­կա­նա­լի օ­տար ան­վա­նում ու­նե­ցող հյու­րա­նո­ցի ճա­կա­տին  դրված գո­վազ­դում մի տառ հա­յե­րեն չկա: ­Սա լեզ­վի մա­սին օ­րեն­քի խախ­տում է, սա­կայն հա­յոց լե­զուն ­Նի­կո­լի հա­մար ե­րե­ւի թե նույն­քան խորթ է, ինչ­քան Ար­ցա­խը, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին, ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չումն  ու Ա­րա­րա­տը: ­Թեեւ, դա նույն­պես զար­մա­նա­լի է, քա­նի որ ­Նի­կո­լը  բա­վա­րար չա­փով ո­րե­ւէ այլ լեզ­վի չի տի­րա­պե­տում:

­Մեզ զար­մաց­րեց  ­Շի­րա­կի թե­մի ա­ռաջ­նորդ  ԱՋԱՊԱՐՅԱՆԸ: ­Նա զար­մա­նա­լիո­րեն ճշգրիտ գնա­հա­տեց  մեր ժո­ղովր­դի վի­ճա­կը, որ­պես հի­վանդ հա­սա­րա­կութ­յուն, նշե­լով, որ մենք տա­լիս են տա­րածք­ներ ա­ռանց զոհ տա­լու: ­Նա իր հեր­թին զար­մա­նում է, թե ինչ­պես 500 հո­գին շրջա­փակ­ման մեջ վերց­րին  30 հա­զա­րոնց զոր­քը: ­Սա­կայն «դիագ­նո­զը» նշե­լով հան­դերձ, հար­գար­ժան թե­մի ա­ռաջ­նոր­դը  այդ­պես էլ չի նշում, թե որն է ել­քը այս ի­րա­վի­ճա­կում, կամ որ­պես ելք, նշում է, որ  «­սա­սուն­ցիդա­վիթ­նե­րը պետք է բազ­մա­նան» եւ կազ­մեն հայ ժո­ղովր­դի մեջ 2 տո­կոս: ­Սա­կայն մին­չեւ սպա­սենք, որ ­սա­սուն­ցիդա­վիթ­նե­րը բազ­մա­նան, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ, էլ ­Հա­յաս­տան չի լի­նի, հայ ժո­ղո­վուրդն էլ ցրված կլի­նի աշ­խար­հով մեկ:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել` իբր ան­կախ Ուկ­րաի­նա­յի  նա­խա­գահ ԶԵԼԵՆՍԿԻՆ: ­Նա, որ­պես­զի փո­խի իր երկ­րի գլխա­վոր հրա­մա­նա­տա­րին, այդ մա­սին պաշ­տո­նա­պես հարց­նում է  ԱՄՆ-ին: Իսկ ԱՄՆ-ն ­զար­մա­նա­լով, որ դա ար­վում է  այդ­քան բա­ցա­հայտ, ստիպ­ված էր հրա­պա­րա­կա­յին պա­տաս­խա­նել, որ պաշ­տո­նյա­նե­րի նշա­նակ­ման եւ ա­զատ­ման հար­ցը Ուկ­րաի­նա­յի ինք­նիշ­խան ո­րոշ­ման  գործն է, եւ ԱՄՆ-ն­ ո­րե­ւէ կապ այդ­տեղ չու­նի: Ա­հա այս­պի­սի  տեր ու ծա­ռա­յի զար­մա­նա­լի միջ­պե­տա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ:

 


Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ)Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա Հայաստան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода