Փոխարժեք: $ , ,
ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ՀՀԿ Գործադիր մարմնի հերթական նիստը Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ խոնարհվում ենք իր հիշատակի առաջ. հարգանքի տուրք` ՀՀ ազգային հերոսին Տեսնելով Սպիտակի երկրաշարժի արհավիրքը՝ Նիկոլայ Ռիժկովը մի գիշերում ճերմակեց. Մարիա Պիմենովա (aravot.am) Պարտություններից զատ, Զելենսկին էլ ավելի անբուժելի գլխացավ ունի Իսկ Նիկոլի՞ համնար որն է Հայաստանի սահմանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց եկեղեցասեր հայորդիների Ինչու «կլասիկ Էդմոնը» որոշեց Նիկոլի «վարյից թռնել» Զելենսկին չի այցելի Հայաստան. Radar.am 270.000 դոլա՞ր… Իրականում որքան էր վճարել Արտաշ Ասատրյանը գովազդի համար, և ինչու՞ էր ծաղրում համացանցը․starnews.am «ՀԱՅ ԱԶԳԸ ՇԱՏ ՈՒՆԻ ՆՄԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԸ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՑԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԻ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՊԵՏ ԴԱՎԻԹ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

«Կ­լա­սիկ» ԷԴ­ՄՈՆ ՄԱ­ՐՈՒ­Ք­ՅԱ­ՆԸ այն զար­մա­նա­լի կադ­րե­րից է, որ ա­վե­լի լավ է ընդ­հան­րա­պես լռի, հատ­կա­պես` ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից հե­տո: «Ադր­բե­ջա­նի զին­ված ու­ժե­րի դի­պու­կա­հա­րի կող­մից ՀՀ ԶՈՒ զին­ծա­ռա­յող է մա­հա­ցու վի­րա­վո­րում ստա­ցել»,–­ այս մա­սին X-ի իր միկ­րոբ­լո­գում գրել է Հա­տուկ հանձ­նա­րա­րութ­յուն­նե­րով դես­պան Էդ­մոն Մա­րուք­յա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ խա­ղա­ղութ­յան ադր­բե­ջա­նա­կան ըն­կա­լու­մը փոքր­-ինչ տար­բեր­վում է խա­ղա­ղութ­յան գոր­ծըն­թա­ցի «մեր» ըն­կա­լու­մից։ Ձեր կա­պի­տուլ­յան­տա­կան թի­մի դեպ­քում «փոքր­–ինչ» է տար­բեր­վում, իսկ նոր­մալ մար­դիկ, ի տար­բե­րութ­յուն ՔՊ­–ի, հաս­կա­նում են, որ ար­յու­նար­բու ո­սո­խի հետ խա­ղա­ղութ­յու­նից խո­սե­լը առն­վազն մա­հա­ցու մո­լո­րութ­յուն է: «Խա­ղա­ղութ­յան գոր­ծըն­թա­ցում ներգ­րավ­ված բո­լոր մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե­րը պետք է միան­շա­նակ դա­տա­պար­տեն բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րից խու­սա­փե­լու և սահ­մա­նին նոր սպա­նութ­յուն­ներ նա­խա­ձեռ­նե­լու Ադր­բե­ջա­նի վեր­ջին գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, ին­չը խա­թա­րում է խա­ղա­ղութ­յան ամ­բողջ գոր­ծըն­թա­ցը»,– գ­րել է Մա­րուք­յա­նը։ Զար­մա­նա­լի է, «մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե­րի» թղթե­րո՞վ պի­տի պաշտ­պան­վի եր­կի­րը` բա­նա­կի փո­խա­րեն, «մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե՞րն» են մե­ղա­վոր, որ ե­րեք տար­վա ըն­թաց­քում բա­նա­կը կար­գի չեք բե­րել և սահ­մա­նա­յին ամ­րութ­յուն­ներ չեք կա­ռու­ցել:

­Հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն դա­տա­րա­նում էլ տե­ղի ու­նե­ցավ Վա­նա­ձո­րի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, քաղ­բան­տարկ­յալ ՄԱ­ՄԻ­ԿՈՆ ԱՍ­ԼԱ­Ն­ՅԱ­ՆԻ գոր­ծով հեր­թա­կան դա­տա­կան նիս­տը։ Իր ե­լույ­թում նա անդ­րա­դար­ձավ իր նկատ­մամբ ի­րա­կա­նաց­վող քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում­նե­րին, ին­չի արդ­յուն­քում կա­լան­քի տակ է։ Նա իր ե­լույ­թում մատ­նան­շեց, որ այ­սօր քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը ո­րո­շում է «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցութ­յու­նը, և զար­մա­նա­լիո­րեն. «Ե­թե «պայ­մա­նա­գիր» բա­ռը հա­նենք, տա­կը կմնա՝ «Ք»։ Այ­սօր ՀՀ­–ում մենք միայն «Ք1» ենք նա­յում։ Ար­ձա­նագր­վել են մեծ տեկ­տո­նա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շար­ժեր, ո­րոնք բե­րել են ՀՀ­–ի մի­ջազ­գա­յին վար­կա­նի­շի բարձ­րաց­մանն ու մեր հան­րա­պե­տութ­յու­նը սո­վե­տի ո­ճով հա­մար­վել է կար­միր դրո­շի «ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան բաս­տիոն»։ Եվ այս «բաս­տիո­նում» ցույց են տա­լիս մի վար­չա­տա­րած­քա­յին քար­տեզ, ո­րում մենք մաս­նակ­ցում ենք ընտ­րութ­յուն­նե­րի կամ ընտ­րա­կան «փա­ռա­տո­նե­րի», և վեր­ջում պարզ­վում է, որ «խա­ղը ծախ­ված էր»,–­ իր ե­լույ­թում նշեց Աս­լան­յա­նը։ Դե ե­թե պա­տե­րազմն են սրանք «ծախ­ված խաղ» սար­քում, ընտ­րութ­յունն ի՞նչ է, որ չսար­քեն:

Ա­լա­վեր­դիում էլ ՔՊ­–ա­կան բան­դա­ներն այն­պի­սի «բեսպ­րե­դել» սար­քե­ցին, որ զար­մա­նա­լիո­րեն վրդով­վեց ան­գամ սո­րո­սա­կան ԴԱ­ՆԻ­ԵԼ ԻՈ­ԱՆ­ՆԻ­Ս­ՅԱ­ՆԸ: «Մեր թի­մը պատ­րաստ­վում է դա­տա­խա­զութ­յուն ներ­կա­յաց­նել հան­ցա­գոր­ծութ­յան մա­սին հա­ղոր­դում՝ կապ­ված այն փաս­տի հետ, որ Ա­լա­վեր­դիի՝ փաս­տա­ցի գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տին թույլ չեն տվել մաս­նակ­ցել ա­վա­գա­նու նիս­տին»,–­ ա­սաց «Ի­րա­զեկ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի միա­վո­րում» ՀԿ նա­խա­գահ Դա­նիել Իոան­նիս­յա­նը։ Ինչ վե­րա­բե­րում է Ա­լա­վեր­դիի ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րից մե­կի՝ խմբակ­ցութ­յու­նից դուրս գա­լուն, քա­ղա­քա­պե­տին անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նե­լուն, նոր քա­ղա­քա­պետ ընտ­րե­լուն, հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի շեն­քում տե­ղի ու­նե­ցած քաշք­շու­կին, հնչած հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին, ա­պա Իոան­նիս­յա­նի խոս­քով, դրանք դեռ ու­սում­նա­սիր­ման փու­լում են։ «Մյուս հար­ցերն ու­սում­նա­սիր­վում են, ա­վե­լի ուշ հան­դես կգանք հայ­տա­րա­րութ­յամբ, կհայտ­նենք կար­ծիք»,–­ ա­սաց նա։ Դե ու­սում­նա­սի­րեք, ու­սամ­նա­սի­րեք, մինչև ու­սում­նա­սի­րեք, բա­նը բա­նից ան­ցած կլի­նի: Դե ա­րի ու մի ա­սա` բա «Սեր­ժի վախտ» ին­չո՞ւ էիք շատ ա­րագ ար­ձա­գան­քում, ին­չո՞ւ եր­կար «ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ» չէիք ա­նում, ա՛յ սուտ ի­րա­վա­պաշտ­պան­ներ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ՀՀԿ Գործադիր մարմնի հերթական նիստըՇնորհակալություն ենք հայտնում եւ խոնարհվում ենք իր հիշատակի առաջ. հարգանքի տուրք` ՀՀ ազգային հերոսինՏեսնելով Սպիտակի երկրաշարժի արհավիրքը՝ Նիկոլայ Ռիժկովը մի գիշերում ճերմակեց. Մարիա Պիմենովա (aravot.am)Պարտություններից զատ, Զելենսկին էլ ավելի անբուժելի գլխացավ ունիԻսկ Նիկոլի՞ համնար որն է Հայաստանի սահմանըԱմենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց եկեղեցասեր հայորդիներիԻնչու «կլասիկ Էդմոնը» որոշեց Նիկոլի «վարյից թռնել»«Վերդերի» և «Զենիթի» առաջարկները ֆինանսապես չբավարարեցին Տիկնիզյանին. «Լոկոմոտիվի» մեկնաբանությունըՏեղեկատվություն Չեխիա-Հայաստան խաղի վերաբերյալ Զելենսկին չի այցելի Հայաստան. Radar.am270.000 դոլա՞ր… Իրականում որքան էր վճարել Արտաշ Ասատրյանը գովազդի համար, և ինչու՞ էր ծաղրում համացանցը․starnews.am«ՀԱՅ ԱԶԳԸ ՇԱՏ ՈՒՆԻ ՆՄԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԸ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՑԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԻ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՊԵՏ ԴԱՎԻԹ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻ՞նչ է գուժում Նիկոլին լքած կամ նրանից լքված Մարուքյան Էդմոնը.Yerevan TimesՀայաստանում «Զանգեզուր» անունով տարածք չկա, մենք Ադրբեջանին «միջանցքի» համաձայնություն չենք տալուԳլուխ եմ խոնարհում մեծ ռուսի` Նիկոլայ Ռիժկովի հիշատակի առաջ. Գյուլնարա ԱլեքսանյանՄենք ցանկանում ենք Նախիջևանի հետ ունենալ հեշտացված հասանելիություն, ՀՀ-ն ևս կարող է դրանից օգտվելԻնչ է ասել Նիկոլայ Ռիժկովը Հայաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ. Բաբուխանյանը մանրամասներ հիշեցԱդրբեջանը Հայաստանի տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունի, բամբասանքներ են. ՀաջիևԹուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը՝ համաձայնեցնելով Ադրբեջանի հետԼավրովը և Բայրամովը նշել են Մոսկվա-Բաքու-Երևան պայմանավորվածության իրականացման անհրաժեշտությունըԶԱՐՄԱՆՔՆիկոլայ Ռիժկովի հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր հոգում. Արթուր ՀովհաննիսյանՈրոշում կայացրեցի. Ալեն ՍիմոնյանՆԻԿՈԼԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱԿԱՆԻ՞, ԹԵ ՄՈՒԼՅԱԺԻ ՎՐԱՔայլ Զելենսկիով, շախ՝ Նիկոլին․ Հայկ ԲաբուխանյանՀիշեցում Էլեկտրոնային դեղատոմսով դեղերի ձեռքբերման մասին3 մլն դրամով տուն գնել հնարավոր չէ. խոստացել էին մեր կարծիքները հաշվի առնել․ արցախցիների բողոքի ակցիանԳործարարը 75 մլն դրամով 3 թանկարժեք համարանիշ է գնել․ ով է նաՍպասվում է տաք և բավարար տեղումներով մարտՆիկոլ Փաշինյանը ևս խաղաղ ցուցարար էր․ Արամ Մանուկյանը՝ մարտի 1-ի մասինՈւկրաինայի նախագահի աշխատակազմն արձագանքել է Վլադիմիր Զելենսկիի՝ Հայաստան այցի մասին լուրինՀարգանքի տուրք Ազգային հերոս Ա. Ռիժկովին. ԼուսանկարներԿոնդեցիները քեզի աթոռիցդ թռցնելու են․ բոլորը մի մարդու պես քեզ էին ձայն տվել․ ակցիայի մասնակիցՊապիկյանի գլխավորությամբ քննարկվել է Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 65-ամյակի միջոցառմանը վերաբերող հարցեր2024 թվականը կլինի ռեկորդային շոգ տարի. Scientific ReportsՆահանջ տարվա պատճառով Փարիզում մի քանի ժամով մարել են փողոցների լույսերըԳերմանիայում գործադուլը կաթվածահար է արել հասարակական տրանսպորտի աշխատանքըՌուբենին և Հիքմեթին լսելով` պարզ է, թե ինչքան զգայուն է իրավիճակը և դժվար են բանակցություններԱդրբեջանը խաղաղ պայմանագրի շուրջ համաձայնության գալու համար բավարար ջանքեր չի գործադրում. ՌուբինյանՎրաստանն աջակցում է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին. տարածաշրջանում խաղաղություն պետք է լինիԱլմաթիի հռչակագիրը հիմք է սահմանազատման համար,սակայն նաև դեպի Նախիջևան ճանապարհ պետք է բացվի․ ԿլաարՍա ոչ թե կարգավորման, այլ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև փոխադարձ վստահության ստեղծման գործընթաց է. Սերդար ՔըլըչԻնքնաբուխ հավաք՝ ժամը 15։00-ին, ՀՀ Ազգային հերոս Նիկոլայ Ռիժկովի մահվան կապակցությամբ, ՌԴ դեսպանատան դիմացՀայաստանը չի ռազմականացվում, ընդամենը կառուցում է իր պաշտպանությունըԱդրբեջանում ակտիվորեն մարզում են հատուկ ջոկատայիններինՀՀ Սահմանադրության մեջ ԼՂ-ին վերաբերող դրույթ կա. սպասում ենք ՀՀ-ի բացատրությանը. ՀաջիևՍահմանադրությունը ՀՀ ներքին գործն է, և կապված չէ խաղաղության հարցի հետ. Ռուբեն ՌուբինյանՀայաստանը անում է ամեն ինչ համաձայնեցված սկզբունքները խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու համարԱստղագուշակ՝ մարտի 1-ի համար

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода