Փոխարժեք: $ , ,
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Զար­մա­նա­լի ե­րե­ւույթ կա Հա­յաս­տա­նում. հենց ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի հոտ է գա­լիս, բո­լո­րը նետ­վում են կու­սակ­ցութ­յուն բա­ցե­լու: Այս­պես իր կու­սակ­ցութ­յունն է ո­րո­շել բա­ցել ԿԼՈՈՒՆ ՀԱՅԿՈՆ (­Հայկ Մա­րութ­յա­նը): Վեր­ջի­նիս ճա­նա­պար­հով կար­ծես թե ո­րո­շել է գնալ Ար­շակ Կա­րա­պետ­յա­նը, իսկ Նաի­րա Զոհ­րաբ­յա­նը եւ Գե­ւորգ Պետ­րոս­յա­նը ա­վե­լի հե­ռուն գնա­ցին եւ ո­րո­շե­ցին ստեղ­ծել նոր շար­ժում: Մի խոս­քով, Հա­յաս­տա­նում կու­սակ­ցութ­յու­նը դար­ձել է Ա/Ձ-ի նման մի բան ո՛չ գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յուն է պետք, ո՛չ ծրա­գիր, ան­հա­տա­կան բիզ­նես պրոեկտ է: Կս­տաց­վի` լավ, չի ստաց­վի` ու­րեմն տակ տվա­ծի հա­շիվ է:

­Զար­մա­նա­լի հա­մա­ռութ­յուն ցու­ցա­բե­րեց ՔՊ-ա­կան լո­ռե­ցի դե­պու­տատ­կա ԱՐՓԻ ԴԱՎՈՅԱՆԸ: Սա հեր­թա­կան ան­գամ փոր­ձում է ԲԴԽ ան­դամ դարձ­նել հա­մերկ­րա­ցի փաս­տա­բան ԿԱՐԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ: Վեր­ջինս նույն­պես շատ զար­մա­նա­լի պատ­մութ­յուն ու­նի: Բա­նա­կից ա­զատ­վել է որ­պես եր­կու ե­րե­խա­յի հայր, սա­կայն այժմ էլ պարզ­վում է, որ ա­ռա­ջին ան­գամ նոր-նոր ո­րո­շել է ա­մուս­նա­նալ: Զար­մա­նա­լի է Ար­փին ու Կա­րե­նը ի­րե՞նք են միա­միտ լո­ռե­ցի, թե՞ բո­լո­րին են միա­մի­տի տեղ դրել:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել ու զվար­ճաց­նել ՔՊ-ա­կան զար­մա­նահ­րաշ պատ­գա­մա­վոր ՀՈՎԻԿ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆԸ, ո­րի մա­սին տե­սան­յութ է հայտն­վել, երբ սա ու­րախ-ու­րախ պա­րում է «Զարթ­նիր լաո» եր­գի տակ: Ինչ­պես հայտ­նի է, եր­գը կոչ է ա­նում պայ­քա­րել թուր­քե­րի դեմ եւ ա­զա­տել Ա­րեւմ­տայն Հա­յաս­տա­նը Թուր­քիա­յի օ­կու­պա­ցիա­յից: Այ­սինքն` Ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին հե­տապն­դու­մից, պա­հան­ջա­տի­րութ­յու­նից, եւ Ար­ցա­խից հրա­պա­րա­կա­յին հրա­ժար­վող ամ­ենապ­րո­թուր­քա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը եր­կու բա­ժակ կոն­ծե­լուց հե­տո ա­րա­գո­րեն փո­խում է իր սկզբուն­քը եւ թռվռում «Զարթ­նիր լաո»-ի տակ: Թեեւ  դա էլ զար­մա­նա­լի չէ, քա­նի որ, ինչ­պես նրան կո­չում են ո­րոշ տե­լեգ­րամ ա­լիք­ներ, «Ա­ղա­զար օղ­լին» ժա­մա­նա­կին ե­ղել է դաշ­նակ­ցա­կան ա­ռաջ­նորդ եւ պայ­քա­րել է Ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­ման, պա­հան­ջա­տի­րութ­յան ու Ար­ցա­խի վե­րա­միա­վոր­ման հա­մար: Հե­տաք­րիքր է, որ տե­սան­յութ­յում նա պա­րում է միա­յ­նակ, իսկ ՔՊ-ա­կան իր գոր­ծըն­կեր­նե­րը միայն ծա­փա­հա­րում են, ա­մա­չում են այդ­պի­սի­նի հետ պա­րել:

ՆԱՏՕ-ի ան­դամ Ռու­մի­նիա­յի «Ալ­յանս» կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ ԿԼԱՈՒԴԻՈՒ ՏԻՐԶԻՈՒՆ հայ­տա­րա­րեց, որ. «Մենք կա­րող ենք զո­հա­բե­րել Ռու­մի­նիա­յի ան­դա­մութ­յու­նը ՆԱՏՕ-ին, որ­պես­զի միաց­նենք մեզ Ուկ­րաի­նա­յի տա­րածք­նե­րը»`  նկա­տի ու­նե­նա­լով ժա­մա­նա­կին Ռու­մի­նիա­յին պատ­կա­նող եւ ներ­կա­յումս Ուկ­րաի­նա­յում գտնվող ո­րոշ տա­րածք­ներ: Զար­մա­նա­լի է, Ռու­մի­նիան պատ­րաստ է դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից, որ­պես­զի վե­րա­կանգ­նի իր տա­րածք­նե­րը, իսկ Ուկ­րաի­նան հա­նուն նրա, որ­պես­զի ան­դա­մակ­ցի ՆԱՏՕ-ին, սադ­րեց պա­տե­րազմ Ռու­սաս­տա­նի հետ, կորց­րեց բազ­մա­թիվ տա­րածք­ներ, տվեց կես մի­լիոն զոհ եւ վեց մի­լիոն ուկ­րաի­նա­ցի­նե­րի ցաքուցրիվ ա­րեց աշ­խար­հով մեկ:

­Մինչ աշ­խար­հի տե­րե­րը շար­քա­յին մահ­կա­նա­ցու­նե­րին ա­ռա­ջար­կում են «ա­պա­գա­յի կե­րա­կու­րը»` մո­րեխ­նե­րի եւ այլ նմա­նա­տիպ «սպի­տա­կուց­նե­րի» տես­քով, Ֆեյս­բու­քի տեր ՄԱՐԿ ՑՈՒԿԵՐԲԵՐԳԸ ո­րո­շել է հիմ­նել նոր բիզ­նես` աշ­խար­հի ա­մե­նա­թանկ տա­վա­րի մսի ար­տադ­րութ­յուն: Իր ֆեր­մա­յում ա­նա­սու­նին կե­րակ­րում են աշ­խար­հում ա­մեն­մա­թանկ պո­պո­քով եւ գա­րեջ­րով: Մի խոս­քով, աշ­խար­հի տե­րե­րը չեն էլ թաքց­նում ի­րենց վե­րա­բեր­մուն­քը շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցու հան­դեպ, ում ա­ռա­ջար­կում են խա­վա­րա­սեր­նե­րի ալ­յուր ու­տել, իսկ ի­րենք ի­րենց հա­մար ա­ճեց­նում են հա­տուկ կե­րա­կու­րով ա­ճեց­րած ա­նա­սուն­ներ:

 


Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода