Փոխարժեք: $ , ,
Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ) Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Խոս­վում է, որ ՆԻԿՈԼԸ կար­գադ­րել է մար­զե­րի ՔՊ-ա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին այն­պես ա­նել, որ ի­րեն­ցից դժգո­հութ­յուն չլի­նի: Զար­մա­նա­լի է, որ այդ կար­գադ­րութ­յու­նը վե­րա­բե­րում է միայն մար­զե­րին, իսկ Ե­րե­ւա­նում Նի­կո­լը հան­դու­րժում է հա­մա­տա­րած դժգո­հութ­յու­նը քա­ղա­քա­պետ Ա­վին­յա­նից: Ձ­յան մա­սին շատ է աս­վել, սա­կայն ձյու­նը մեր­կաց­րեց ոչ միայն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ան­կա­րո­ղութ­յու­նը մաքր­ման աշ­խա­տանք­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու հար­ցում, այ­լեւ Նի­կո­լի մե­ծա­գույն պար­ծան­քը հան­դի­սա­ցող աս­Ֆալ­տի բա­ցար­ձակ ա­նո­րակ լի­նե­լը: Ա­մե­նու­րեք հայտն­վել են փո­սեր, մի շարք փո­ղոց­ներ դար­ձել են գրե­թե ա­նան­ցա­նե­լի, իսկ վեր­ջերս վե­րա­նո­րո­գած Բա­բա­ջան­յան փո­ղո­ցը պար­զա­պես վտան­գա­վոր` եր­թե­ւե­կե­լու հա­մար: Այն­պես որ, Նի­կոլ, կո­ռուպ­ցիան ոչ միայն բա­նա­կում է, այ­լեւ ձեր «սրբութ­յուն սրբոց» աս­ֆալ­տի գոր­ծում:

ԱԺ-ում ՔՊ-ա­կան խմբակ­ցութ­յան ղե­կա­վար ՀԱՅԿ ԿՈՆՋՈՐՅԱՆԸ, խո­սե­լով ԵԽԽՎ-ից Ադր­բե­ջա­նի պատ­վի­րա­կութ­յան դուրս գա­լու մա­սին, հայ­տա­րա­րեց, թե. «Մեկ քայ­լից չես կա­րող կան­խա­տե­սում ա­նել»: Կոն­ջոր­յա­նը զար­մա­նա­լիո­րեն խոս­տո­վա­նեց, որ իր մտա­վոր կա­րո­ղութ­յուն­նե­րը չեն կա­րող հե­տե­ւութ­յուն ա­նել` ինչ­պես կզար­գա­նան Ադր­բե­ջա­նի ու Եվ­րո­պա­յի փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ին­չին դրանք կա­րող են հան­գեց­նել, եւ ինչ պետք է ա­նի այս ի­րա­վի­ճա­կում Հա­յաս­տա­նը: Ա­վե­լին, Կոն­ջոր­յա­նի հա­մար վե­րո­հիշ­յալ ի­րա­դար­ձութ­յու­նը ոչ թե եր­կար ժա­մա­նակ զար­գա­ցող տեն­դեն­ցի հեր­թա­կան դրսե­ւո­րումն է, այլ ա­ռան­ձին վերց­րած մի քայլ: Մ­նում է զար­մա­նալ, ե­թե սա է ՔՊ-ա­կան­նե­րի ԱԺ խմբակ­ցութ­յան ա­ռաջ­նոր­դը, մնա­ցա­ծի քա­ղա­քա­կան գի­տե­լիք­նե­րի եւ մտա­վոր պոտ­նե­ցիա­լի մա­սին ի՞նչ ա­սես: Միակ բա­նը, որ զար­մա­նա­լի չէ, այն է, որ այս­պի­սի «փորձ­ված» քա­ղա­քա­կան մե­ծա­մաս­նութ­յան պա­րա­գա­յում Հա­յաս­տա­նի վի­ճա­կը այս­քան ա­ղե­տա­լի է:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել ՆԱՐԵ ՍՈՍԵԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս ան­գամ էլ նա հայ­տա­րա­րեց, որ ցուց­մունք է տվել Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի որ­դու` Լե­ւո­նի եւ Անդ­րա­նիկ Թե­ւան­յա­նի դեմ եւ դա ա­րել է ոս­տի­կա­նութ­յան կող­մից իր կյան­քի սպառ­նա­լի­քի ճնշման տակ: Ընդ որում, Նա­րեն ինքն է գնա­ցել ոս­տի­կա­նութ­յուն, սա­կայն զար­մա­նա­լիո­րեն ոս­տի­կան­նե­րի հետ ա­ռա­ջին իսկ ա­ռե­րես­ման ժա­մա­նակ են­թարկ­վել է ճնշման, տվել է, ըստ ի­րեն, կեղծ ցուց­մունք, փա­խել է Մոսկ­վա եւ խնդրել քա­ղա­քա­կան ա­պաս­տան: Զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ ո՛չ ոս­տի­կա­նութ­յու­նը, ո՛չ էլ Լե­ւոն Քո­չար­յա­նը ու Անդ­րա­նիկ Թե­ւան­յա­նը ո­րե­ւէ կերպ չեն բա­ցում փա­կագ­ծե­րը այս ա­ռեղծ­վա­ծա­յին գոր­ծում: Նույն­կերպ զար­մա­նա­լիո­րեն լռում են բո­լոր ի­րա­վա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը, օմ­բուդս­մե­նը, ԱԺ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վը:

­Զար­մա­նա­լի նմա­նութ­յուն կա ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՆԵՐԻ մի­ջեւ: Եր­կուսն էլ կողմ­նա­կից են փո­ղով բա­նա­կից ա­զատ­վե­լու մե­ծա­հա­րուստ­նե­րի ար­տոն­յալ դիր­քը հա­սա­րա­կութ­յու­նում օ­րի­նա­կա­նաց­նե­լու գա­ղա­փա­րին: Հա­յաս­տա­նը ար­դեն ըն­դու­նել է նման օ­րենք, իսկ Ուկ­րաի­նա­յի խորհր­դա­րան մտել է այս­պի­սի նա­խա­գիծ, որ ամ­սա­կան 20 հա­զար գրիվ­նա­յի գնով ցան­կա­ցած ըն­կե­րութ­յուն կա­րող է գնել իր աշ­խա­տո­ղի հա­մար ան­ձեռնմ­խե­լիութ­յուն զո­րա­կո­չի ժա­մա­նակ:

 


Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ)Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա Հայաստան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода