Փոխարժեք: $ , ,
Հիմա է պետք այդ համախմբումը, հետո ուշ է լինելու, Արցախում էլ այդպես եղավ. Իսրայելյան Կոնկրետ թոշակառուներին ու հիվանդ մարդկանց մահվան դուռն են ուղարկում. ահազանգ Արցախցին պետք է պայքարի իրավունքների համար, հույսներդ մի դրեք ոչ մեկի վրա. Իսրայելյան (ԱՆՈՆՍ) «ՀԵՏ Է ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՆ, ԲՆԱՋՆՋԵԼ ՆՐԱՆՑԻՑ ՇԱՏԵՐԻՆ, ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ 7 ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱ». ՄԵԼԻՔՍԵԹ ԱՐՈՍՅԱՆ Շատ շուտ մոռացանք և ուրացանք հերոսներին ում շնորհիվ դեռ ապրում ենք. Հերոսի հայրը բարձրաձայնում է Ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ՈՒՐԱԽ. Ռուբեն Մխիթարյանի հիշեցումը՝ հպարտ քաղաքացուն (Video) Ստալինի ծոռը նամակ է գրել Լավրովին՝ առաջարկելով լուծարել ՄԱԿ-ը Լուսինն աստիճանաբար հեռանում է Երկրից․ հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասին Որպես բարի կամքի դրսևորում` ՀՀ որոշում է կայացրել Ադրբեջանի ԶՈՒ ծառայողին հանձնել ադրբեջանական կողմին․ ԱԱԾ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Ի­րա­նա­գետ ՎԱՐ­­ԴԱՆ ՈՍ­ԿԱ­Ն­ՅԱՆՆ ար­ձա­նագ­րում է մի զար­մա­նա­լի ի­րո­ղութ­յուն. «Հա­յաս­տա­նում հի­մա փոր­ձում են ա­պա­ցու­ցել, որ հա­զա­րամ­յակ­նե­րի պե­տա­կա­նութ­յան ա­վան­դույթ ու­նե­ցող մեր եր­կի­րը պատ­մութ­յան մեջ երբ­ևէ գո­յութ­յուն չու­նե­ցած ինչ–որ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» չէ։ Մինչ­դեռ պա­րա­դոքսն այն է, որ Ադր­բե­ջան կոչ­վող ար­հես­տա­ծին կազ­մա­վո­րումն ին­քը մինչև 1918թ. եր­բեք Ադր­բե­ջան չի ե­ղել և չի ու­նե­ցել որ­ևէ ա­ռան­ձին բյու­րե­ղա­ցած ինք­նութ­յուն ու պե­տա­կա­նութ­յուն, ուս­տի` նաև դրա ա­վան­դույթ։ Պատ­մա­կան և­ ի­րա­վա­կան լե­գի­տի­մութ­յան ա­ռու­մով բա­ցար­ձա­կո­րեն խո­ցե­լի այս կազ­մա­վո­րու­մը գո­յա­ցել է հա­յութ­յան, ի­րա­նա­կան և կով­կաս­յան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բնիկ տա­րածք­նե­րի վրա օս­ման­յան սվին­նե­րի մի­ջո­ցով, ցե­ղաս­պան ծա­վա­լա­պաշ­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան և պանթ­յուր­քա­կան այ­լատ­յաց գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յան հետ­ևան­քով։ Հետ­ևա­բար խնդի­րը ոչ թե «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» բար­բա­ջանքն է, այլ հենց ար­հես­տա­ծին Ադր­բե­ջանն ին­քը, ին­չից բխում է, որ լու­ծում­ներն էլ բո­լո­րո­վին այլ դաշ­տում են»։ Ա­յո՛, լու­ծում­ներն այլ դաշ­տում են, սա­կայն պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք նի­կո­լա­կան­նե­րի վի­ճա­կը, ե­թե աս­վի, որ Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­քե­լութ­յուն­նե­րից մե­կը հենց այդ ար­հես­տա­ծին հա­կա­քա­ղա­քակր­թա­կան եր­ևույթն ար­մա­տա­խիլ ա­նելն է: Փամ­փերս­նե­րի ոչ մի պա­շար չի հե­րի­քի:

Իսկ մինչ այդ, Ար­ցա­խի ՊԲ պա­հես­տա­զո­րի գնդա­պետ ՍԵ­ՆՈՐ ՀԱՍ­ՐԱ­Թ­ՅԱ­ՆԸ փաս­տում է, թե հայ­րե­նա­դավ խուն­տա­յի «յուղ վա­ռե­լը» ինչ զար­մա­նա­լի նվա­ճում­ներ ու­նի. «Թե այս­քա­նից հե­տո հայ­րե­նա­կան կոչ­վող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը էլ ինչ պի­տի ա­նեն (որ դեռ չեն ա­րել) մեր պե­տա­կա­նութ­յան և ժո­ղովր­դի հետ, դժվար է ա­սել... Դժ­վար է ոչ թե նրա հա­մար, որ ան­հայտ է նրանց վերջ­նան­պա­տա­կը, այլ որ այս ա­մե­նից հե­տո ժո­ղո­վուր­դը շա­րու­նա­կում է չգի­տակ­ցել կա­տար­վա­ծի և կա­տար­վո­ղի ա­հա­վո­րութ­յու­նը... Յու­րա­քանչ­յուր ժո­ղո­վուրդ սխալ­վե­լու ի­րա­վունք ու­նի... Սա­կայն այն ժո­ղո­վուր­դը, ո­րը չի կա­րո­ղա­նում սո­վո­րել ոչ թե ու­րիշ­նե­րի, այլ գո­նե՝ իր սխալ­նե­րի վրա, վաղ, թե ուշ կորց­նում է այն ա­մե­նը, ինչ վաս­տա­կել է, ան­գամ, ար­յամբ... Եվ դա օ­րի­նա­չափ է, քա­նի որ հենց դա է պատ­մութ­յան դա­ժան և, որ­քան էլ ցա­վա­լի, ար­դար օ­րեն­քը... Մինչ մեր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գո­վազ­դում են «խա­ղա­ղութ­յան խաչ­մե­րու­կի» եր­ևա­կա­յա­կան տես­լա­կա­նը, սահ­մա­նում տա­կա­վին ար­յուն է... Այ­սօր թշնա­մու դա­վա­դիր կրա­կո­ցից ու­նե­ցանք հեր­թա­կան զո­հը...»։ Դե ինչ, նի­կո­լա­կան­նե­րին հա­ջող­վել է ա­ներ­ևա­կա­յե­լին` «խա­ղա­ղութ­յուն» բա­ռը վե­րա­ծել ա­նեծ­քի:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՎԵ­ՏԻՔ ԻՇ­ԽԱ­Ն­ՅԱՆՆ էլ զար­մա­նում է ԱԺ «գլխա­վոր ընդ­դի­մութ­յան» կեց­ված­քով. «Հար­գե­լի ընդ­դի­մա­դիր­ներ, իսկ դուք ի՞նչ էիք սպա­սում։ Իս­կա­պե՞ս հա­վա­տում էիք, որ քպ–ա­կան­նե­րի մեջ ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան զգա­ցում կարթ­նա­նա և ն­րանք պատ­րաստ կլի­նեն ընդվ­զել ի­րենց ա­ռա­տո­րեն վար­ձատ­րող տի­րա­կա­լի դեմ։ Մի­թե՞ պարզ չէր, որ նա­խա­գի­ծը (հա­յաք­վեի–խմբ.) մերժ­վե­լու էր։ Չեմ կար­ծում, որ դուք այդ­քան միա­միտ եք։ Ան­կա­րող լի­նե­լով դի­մե­լու վճռա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ընդ­դեմ ազ­գա­դավ իշ­խա­նութ­յան` ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծու­նեութ­յան ի­մի­տա­ցիա եք ի­րա­կա­նաց­նում, ի­հար­կե՝ ան­պայ­ման սահ­մա­նադ­րա­կան ճա­նա­պար­հով․․․ ըն­դա­մե­նը։ Եվ որ­քան էլ քննա­դա­տեք, ան­վա­նար­կեք քպա­կան­նե­րին, այ­սօր ար­ձա­նագր­վեց ընդ­դի­մութ­յան հեր­թա­կան պար­տութ­յունն ու հետ­ևա­բար հա­սա­րա­կութ­յան հեր­թա­կան հիաս­թա­փութ­յու­նը։ Թե՞, ձեր կար­ծի­քով, հեր­թա­կան ան­գամ պատ­ռե­ցիք քպ–ա­կան­նե­րի դի­մա­կը։ Հան­գիստ ե­ղեք, այդ դի­մա­կը բո­լո­րի հա­մար վա­ղուց պատռ­ված է։ Ընդ­դի­մութ­յան կող­մից ցան­կա­ցած նա­խա­ձեռ­նութ­յուն, քայլ պետք է ար­ձա­նագ­րի թե­կուզ փոքր, բայց հա­ջո­ղութ­յուն, հա­կա­ռակ դեպ­քում ա­վե­լի լավ է ո­չինչ չձեռ­նար­կել»։ Եվ ի­րոք, «կա­ռու­ցո­ղա­կա­նութ­յու­նը» անպ­տուղ է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Հիմա է պետք այդ համախմբումը, հետո ուշ է լինելու, Արցախում էլ այդպես եղավ. ԻսրայելյանԿոնկրետ թոշակառուներին ու հիվանդ մարդկանց մահվան դուռն են ուղարկում. ահազանգԱրցախցին պետք է պայքարի իրավունքների համար, հույսներդ մի դրեք ոչ մեկի վրա. Իսրայելյան (ԱՆՈՆՍ)«ՀԵՏ Է ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՆ, ԲՆԱՋՆՋԵԼ ՆՐԱՆՑԻՑ ՇԱՏԵՐԻՆ, ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ 7 ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱ». ՄԵԼԻՔՍԵԹ ԱՐՈՍՅԱՆ Շատ շուտ մոռացանք և ուրացանք հերոսներին ում շնորհիվ դեռ ապրում ենք. Հերոսի հայրը բարձրաձայնում է«Ինտեր» - «Ջենոա». Մեկնարկային կազմեր, ուղիղ հեռարձակում Ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ՈՒՐԱԽ. Ռուբեն Մխիթարյանի հիշեցումը՝ հպարտ քաղաքացուն (Video)Ստալինի ծոռը նամակ է գրել Լավրովին՝ առաջարկելով լուծարել ՄԱԿ-ըԼուսինն աստիճանաբար հեռանում է Երկրից․ հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասինՈրպես բարի կամքի դրսևորում` ՀՀ որոշում է կայացրել Ադրբեջանի ԶՈՒ ծառայողին հանձնել ադրբեջանական կողմին․ ԱԱԾԴադարեցվել է Ադրբեջանի ԶՈՒ զինծառայողի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը․ ՔԿԱդրբեջանցի հնագետները «հետախուզական պեղումներ» են կատարել օկուպացված Արցախի Տող գյուղումԶանգվածային անկարգություն հրահրում է հենց ինքը` Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանության մյուս անդամները. ԿարապետյանՀունաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը ՀՀ ավարտվել է.նրան ճանապարհել է փոխնախարար Արման ՍարգսյանըԲԱԶԵՅԱՆՆ ՈՒ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ, ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎԱդրբեջանն ու Վրաստանը ընկերություն են ստեղծում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շահագործման համարՈր դեպքերում է սխտորն օգնում նիհարել«Կարող է ունենալ սարսափելի հետևանքներ». ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Գերմանիայում ապազգայնացումը չի ավարտվելԱդրբեջանն ու Պակիստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԻմ այցը Հայաստան նպատակ ունի խորացնել ՀՀ և Հունաստանի ՊՆ և ԶՈՒ միջև համագործակցությունը․ ԴենդիասՄիրզոյանը Հունաստանի ՊՆ նախարարի հետ քննարկել է տարածաշրջանի մարտահրավերները, պարգևատրել շքանշանովԱշխարհում ոչ մի բանակ նման ատելություն չի վայելում ժողովուրդների շրջանում, որքան ԱՄՆ բանակը․ ՌայիսիԴարչինն իջեցնում է ճարպակալում եւ նախադիաբետ ունեցող պացիենտների գլյուկոզայի մակարդակը. հետազոտությունՌուսաստանն ավելի շատ ընկերներ ունի, քան թշնամիներ. ՊուտինԽՍՀՄ-ի տարիների այս մետաղադրամներ ունեցողները կարող են հարստանալ ահա թե ինչպես…Դու միշտ անմահ կմնաս ինձ համար. Արամ Ասատրյանի նախկին հարսի գրառումը`գուսանի մասին.starnews.amԻրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների ցանկացած փոփոխության. ՔանանիԱՆ-ն անդրադարձել է էլեկտրոնային դեղատոմսերի վերաբերյալ հաճախ հնչող հարցերիԿրեմլում մեկնաբանել են բունդեսվերի սպաների զրույցի ձայնագրությունը Ղրիմի կամրջին հարվածելու մասինՃի՞շտ է, որ նշանի մատանին 40 օր պետք չէ մատից հանելԿրեմլում հասկանում են, որ չի կարելի նախկին տեսքով վերածնել ԽՍՀՄ-ը. ՄեդվեդեւՆորակոչիկները պատրաստության կուրսեր են անցնումԵ՞րբ կսկսի մարտ ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացըԱնցանկալի հանդիպու՞մ. ինչը ստիպեց Զվարթ Ասատրյանին գնալ հայրիկի գերեզմանին երեկոյան, երբ բոլորն այդ պահին ներկա էին մեծ համերգին.starnews.amՖրանսիան հրապարակել է երկու տարվա ընթացքում Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության ցուցակըԱրևմուտքն այլևս երբեք չի գերիշխելու. ԼավրովՀունաստանի ՊՆ ղեկավարը հարգանքի տուրք է մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակինՄենք կողմ ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը՝ միջազգային օրենքի շրջանակներում․ Հունաստանի Ազգային պաշտպանության նախարարԱլիևը բողոքել է ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի դեմ տարվող իբր «անարդար աշավից»ԱՄՆ-ի նախընտրական մրցավազքում մրցում են երկու ծեր ձի. ՄեդվեդևՀունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարը ՊՆ վարչական համալիրի տարածքում անվանական եղևնի է տնկելՎահագն Վերմիշյանն ազատ արձակվեցՔննարկել ենք Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան եռակողմ ձևաչափով համագործակցությունը. Պապիկյանը՝ հույն գործընկերոջ հետ հանդիպման մասին (տեսանյութ)ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներԲայդենը երկու անգամ Գազայի հատվածը շփոթել է Ուկրաինայի հետ (տեսանյութ)Հայաստանում հակառուսականության այս ալիքն ունենալու է հետևանք, որը կանխատեսել պարզապես հնարավոր չէՍյուզաննա Մելքոնյանը «Славянский Базар»-ում կներկայացնի ՀայաստանըՀայաստանը ԵԱՏՄ-ից գորգերի և պարկերի համար հումքի ներկրման արտոնություն կստանաՔննարկվել է Հայաստանի և Հունաստանի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ներկայիս ընթացքը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода