Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ա­թո­ռին նստած «Եր­ևա­նի թքող տղա» ԱԼԵՆ ՍԻ­ՄՈ­ՆՅ­Ա­ՆԸ զար­մա­նա­լիո­րեն նո­րեց թքեց դա­վա­ճան­ված Ար­ցա­խի վրա: Նա կար­ծում է, որ Հա­յաս­տա­նում Ար­ցա­խի պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի պահ­պա­նու­մը կամ զար­գա­ցու­մը սպառ­նա­լիք է մեր երկ­րի անվ­տան­գութ­յա­նը. «Մենք ու­նենք ար­ցա­խա­հա­յութ­յան մեծ խնդիր։ Այն­տեղ պե­տա­կա­նութ­յուն ստեղ­ծե­լու կամ այս­տեղ պե­տա­կա­նութ­յան ինս­տի­տուտ­ներ պա­հե­լու և զար­գաց­նե­լու նպա­տակ ես չեմ տես­նում, հա­մա­րում եմ, որ դա Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան անվ­տան­գութ­յա­նը ու­ղիղ սպառ­նա­լիք է և հար­ված։ Կոչ եմ ա­նում մնա­ցած բո­լոր գոր­ծըն­կեր­նե­րին նույն տրա­մա­բա­նութ­յամբ շարժ­վել»: Բայց մի՞­թե ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յանն ա­վե­լի մեծ սպառ­նա­լիք կա, քան կա­պի­տուլ­յան­տա­կան ամ­բողջ խուն­տան` մե­ծով ու փոք­րով, այդ թվում` Ա­լե­նով: Ինչ­պես ի­րա­վամբ հի­շեց­նում է Մար­գա­րիտ Ե­սա­յա­նը. «Ոմն Սի­մոն­յան Ա­լեն այ­սօր լրագ­րող­նե­րի մոտ այս­պես է բար­բա­ջել, երկ­րոր­դե­լով պու­ճու­րիկ մի մար­դու, ով նույնն ա­սել էր մի քա­նի շա­բաթ ա­ռաջ «Ար­ցա­խում պե­տա­կա­նութ­յուն ստեղ­ծե­լու կամ այս­տեղ պե­տա­կա­նութ­յան ինչ­որ ինս­տի­տուտ­ներ պա­հե­լու կամ զար­գաց­նե­լու նպա­տակ ես չեմ տես­նում: Հա­մա­րում եմ, որ դա Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յա­նը ու­ղիղ սպառ­նա­լիք է և հար­ված» (Տխ­րահռ­չակ «կլա­սիկ» Էդ­մո­նը–խմբ.)։ Հայտ­նի խոսք կա, գողն ա­ռա­ջինն է գո­ռում՝ բռնեք գո­ղին»:

Իսկ կա­պի­տուլ­յան­տը կեղ­տո­տա­գույն ձևով նո­րից դրսևո­րեց իր ար­ցա­խատ­յա­ցութ­յու­նը` այս ան­գամ զար­մա­նա­լիո­րեն ձգե­լով մինչև 1996–ը և թի­րա­խա­վո­րե­լով հոգ­ևոր հայ­րիկ ԼՏՊ­–ին. «Այն, ինչ մենք ու­զում էինք Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով, այ­լեւս հնա­րա­վոր չէր առն­վազն ԵԱՀԿ 1996 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի Լի­սա­բո­նի գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վից հե­տո։ Եվ նրանք, ով­քեր այդ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի կոն­սեն­սուս մի­նուս մե­կին (ընդ ո­րում, մի­նուս մե­կը Հա­յաս­տանն էր) միա­նա­լուց հե­տո պաշ­տո­նա­կան հան­դի­պում­նե­րի փակ հատ­ված­նե­րում եւ ռես­տո­րան­նե­րում մեզ հա­վաս­տիաց­նում էին, թե դա հնա­րա­վոր է ու ան­պայ­ման լի­նե­լու է, եւ մեզ ա­նընդ­հատ քա­ջա­լե­րում էին, մտքում մեկ նպա­տակ ու­նեին միայն՝ թույլ չտալ, որ Հա­յաս­տա­նում պե­տութ­յուն կա­յա­նա։ Եվ նրանց ռազ­մա­վա­րա­կան սցե­նա­րը հենց դա էր՝ Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը որ­պես լծակ օգ­տա­գոր­ծել՝ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նութ­յան զար­գա­ցու­մը թույլ չտա­լու հա­մար...»։ ԼԵ­ՎՈՆ ԶՈՒ­ՐԱ­Բ­ՅԱ­ՆԸ ման­րա­մասն պա­տաս­խա­նել է, սա­կայն մեջ­բե­րենք ըն­դա­մե­նը այս­քա­նը. «Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը այ­սու­հե­տեւ զբաղ­ված է միայն մեկ գոր­ծով` իր վրա­յից մաք­րել Ար­ցա­խի կորս­տի եւ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յան վտանգ­ման հա­մար իր մե­ղա­վո­րութ­յու­նը եւ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը: Ե­թե դրա հա­մար պետք է կեղ­ծել պատ­մա­կան ճշմար­տութ­յու­նը, Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը մեկ վայրկ­յան ան­գամ չի վա­րա­նե­լու...»:

ԱՄՆ ՍԵ­ՆԱՏՆ ըն­դու­նել է բա­նաձև, ո­րով ար­գել­վում է ԱՄՆ­–ին ռազ­մա­կան օգ­նութ­յուն տրա­մադ­րել Ադր­բե­ջա­նին։ Օ­րի­նա­գի­ծը նա­խա­գա­հին ար­գե­լում է ա­ռա­ջի­կա եր­կու տա­րում հրա­ժար­վել Ա­զա­տութ­յան ա­ջակ­ցութ­յան ակ­տի 907–րդ հոդ­վա­ծից, ո­րը ԱՄՆ կա­ռա­վա­րութ­յանն ար­գե­լել է Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րութ­յանն ու­ղիղ օ­ժան­դա­կութ­յուն ցու­ցա­բե­րել։ Ա­մե­րի­կա­ցի սե­նա­տոր Գա­րի Փի­թեր­սը օ­րի­նա­գի­ծը ներ­կա­յաց­րել էր 2023 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 29–ին՝ ի պա­տաս­խան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի դեմ Ադր­բե­ջա­նի հար­ձա­կում­նե­րի. «Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը չի կա­րող մեղ­սա­կից լի­նել հայ ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ ադր­բե­ջա­նա­կան բռնութ­յուն­նե­րին...»: Ի­հար­կե, շնոր­հա­լութ­յուն սե­նա­տոր Գա­րի Փի­թեր­սին, սա­կայն դա Ադր­բե­ջա­նի զեն­քի չնչին մասն է: Զար­մա­նա­լի է, ԱՄՆ­–ին «слабо՛» ստի­պել Իս­րա­յե­լին, որ չզի­նի մա­զու­թա­յին տե­ռո­րիստ­նե­րին...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода