Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մի զար­մա­նա­լի, բայց միա­ժա­մա­նակ հա­ճե­լի փաստ` մեր նախ­նիք բա­ցար­ձա­կա­պես բան չէին հաս­կա­նում ո՛չ «խա­ղա­ղա­ղութ­յան օ­րա­կար­գից», ո՛չ էլ ա­ռա­վելևս` «խա­ղա­ղութ­յան խաչ­մե­րու­կից»: 705 թ. ա­րաբ­նե­րը խա­բեութ­յամբ հրա­վի­րե­ցին և Նա­խիջ­ևա­նի Խ­րամ գյու­ղի ե­կե­ղե­ցում ողջ­–ողջ այ­րե­ցին մի քա­նի հար­յուր հայ նա­խա­րար­նե­րի ու զո­րա­կան­նե­րի: 5 դար հե­տո, հա­յոց իշ­խան, սպա­րա­պետ ԶԱ­ՔԱ­ՐԵ ԶԱ­ՔԱ­Ր­ՅԱ­ՆԸ, գրա­վե­լով Ար­դա­բի­լը, հրա­մա­յեց այ­րել մզկի­թը, ո­րում պատս­պար­վել էին քա­ղա­քի մե­ծա­մե­ծնե­րը` ա­սե­լով. «Իշ­խանքդ՝ փո­խա­նակ իշ­խա­նացն հա­յոց, զոր այ­րե­ցին այ­լազ­գիք ի Նախ­ջո­ւա­նի»: Զա­քա­րե սպա­րա­պե­տի բախ­տը բե­րել էր, որ այն ժա­մա­նակ ՔՊ և նի­կո­լա­կան­նե­րի ա­ղանդ չկար, թե չէ պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, ինչ կբե­րեին այդ քաջն ռազ­մի­կի գլխին, որ 500 տա­րի անց վրեժ լու­ծեց: Առն­վազն գե­նե­րալ Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նի օ­րը կգցեին... Ինչ­պի­սի՜ ոչ տո­լե­րան­տութ­յուն: Ախր, ներ­կա­յիս խուն­տա­յի ձե­ռը ճար լի­ներ, Հայկ նա­հա­պե­տին էլ կդա­տեին, քան­զի, պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, սպա­նեց ո­սոխ Բե­լին, փո­խա­նակ հե­տը «խա­ղա­ղութ­յան դա­րաշր­ջան» սկսեր, առև­տուր ու «քիր­վա­յութ­յուն» ա­ներ:

­Նանխն­յաց ոչ տո­լե­րանտ ո­գին զար­մա­նա­լիո­րեն և հա­ճե­լիո­րեն պահ­պա­նել են Բել­գիա­յի դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը` նրանք մեր­ժե­ցին հան­դի­պել Սփ­յուռ­քի նի­կո­լա­կան հանձ­նա­կա­տար ԶԱ­ՐԵՀ ՍԻ­ՆԱ­Ն­ՅԱ­ՆԻ հետ. «ՀՅԴ Բել­գիա­յի կո­մի­տեն իր բո­լոր ու­ղե­կից միութ­յուն­նե­րով մեր­ժել է մաս­նակ­ցել այդ հան­դիպ­մա­նը՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով մինչ օրս Սի­նան­յա­նի դրսևո­րած ա­պազ­գա­յին և պա­ռակ­տիչ գործ­նեութ­յու­նը։ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րութ­յան սույն ներ­կա­յա­ցու­ցիչն իր նշա­նակ­ման օ­րից ի վեր հան­դես է ե­կել ա­պազ­գա­յին խիստ ար­տա­հայտ­ված վար­քագ­ծով, մեծ ջան­քեր է ներդ­րել ա­վան­դա­կան ազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի դե­րը Սփ­յուռ­քում նսե­մաց­նե­լու և տաս­նամ­յակ­նե­րով ստեղծ­ված հզոր կա­ռույց­նե­րի փո­խա­րեն նո­րա­թուխ նշա­նա­կո­վի ան­ձանց, ար­հես­տա­կա­նո­րեն, իբրև հա­մայնք­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ա­ռա­ջադ­րե­լով։ Բ­նա­կա­նա­բար այս քա­ղա­քա­կա­նութ­յան պատ­վի­րա­տուն պա­րոն Սի­նան­յա­նի ան­մի­ջա­կան պե­տերն են Հա­յաս­տա­նից, ո­րոնք Հայ­րե­նիքն այ­սօր գո­յա­բա­նա­կան խնդիր­նե­րի առջև են կանգ­նեց­րել»։ Իսկ Եր­ևա­նում թող Արծ­վիկ Մի­նաս­յա­նը պե­տա­կան դա­վա­ճան­նե­րի կու­սակ­ցութ­յան` ՔՊ­–ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ «քա­ղա­քա­կիրթ գոր­ծըն­կե­րութ­յուն» ա­նե­լու փո­խա­րեն ա­վե­լի լավ է օ­րի­նակ վերց­նի Բել­գիա­յի կու­սա­կից ըն­կեր­նե­րից: Այ դա կլի­նի հա­յե­րեն...

­Պաշտ­պա­նութ­յան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Ար­տակ Զա­քար­յա­նը զար­մա­նում է. «Մարդ չի ի­մա­նում, թե ինչ ա­սի սրանց... Եր­կիրն ամ­բող­ջութ­յամբ թա­ղել են ող­բեր­գութ­յուն­նե­րի, կո­րուստ­նե­րի ու սպառ­նա­լիք­նե­րի մեջ, և­ որ­պես ՀՀ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­ներ՝ դրա­նից չեն ա­մա­չում: Բայց ա­րի ու տես, որ տար­բեր երկր­նե­րի օ­դա­նա­վա­կա­յան­նե­րում ՀՀ անձ­նագ­րի վի­ճա­կից՝ ա­մա­չում են: Տես­նես սրանց ե­րե­սին մե­ռոն կպե՞լ է, թե պա­դո­շին ի՞նչ մե­ռոն»: Պա­րոն Զա­քար­յան, ի­րոք պա­դոշ են` տես­նե­լով, որ ար­ցախ­ցի­նե­րին չեն կա­րո­ղա­նում կու­տը կերց­նել, թե ի­րենց կա­պույտ անձ­նագ­րե­րը «ճամ­փոր­դա­կան փաս­տա­թուղթ» են, հի­մա կեղ­ծա­վո­րա­բար «ա­մա­չում» են անձ­նագ­րի տես­քից, են­թադ­րա­բար բո­լոր անձ­նագ­րե­րը փո­խե­լու նկա­տա­ռու­մով, որ­պես­զի «կորց­նեն» ար­ցախ­յան 070 սե­րիան... Նաև «պա­դո­շութ­յան», չար­չու հո­գե­բա­նութ­յան վառ դրսևո­րում է տխրահռ­չակ ՇԻՇ ԲՌՆՈ­ՂԻ տխրահռ­չակ օ­րի­նա­գի­ծը` 2,5–ից 15 մի­լիոն դրա­մով զին­ծա­ռա­յութ­յան ժամ­կե­տը կրճա­տե­լուց սկսած մինչև բա­նա­կից իս­պառ ա­զա­տում... Եվ զար­մա­նա­լի չէ, որ սույն ՔՊ­–ա­կա­նը «հիմ­նա­վո­րե­լիս» բե­րում է նաև Թուր­քիա­յի օ­րի­նա­կը` չէ՞ որ դա բո­լոր նի­կո­լա­կան­նե­րի ա­մե­նա­սի­րե­լի եր­կիրն է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода