Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Տա­վու­շի թե­մը ներ­կա­յաց­րել է ԲԱԳՐԱՏ ՍՐԲԱԶԱՆԻ նո­յեմ­բե­րի 13–ի քա­րո­զը՝ Գո­շա­վան­քից․ «Այս օ­րե­րը ես կո­չում եմ ան­պատ­վութ­յան օ­րեր։ Կրկ­նա­կի ան­պատ­վութ­յան օ­րեր, ո­րով­հետև մենք հա­մա­ձայ­նել ենք ըն­դու­նել այդ ան­պատ­վութ­յու­նը։ Մեր այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը նաև վե­րա­կանգ­նու­մի ձգտու­մի ժա­մա­նա­կա­հատ­ված է։ Մենք նա­խընտ­րե­ցինք որ­բախ­նա­մութ­յու­նը, քան թե հայ­րե­նա­պա­հութ­յու­նը։ Հույ­սի տակ գործ է պետք, հա­կա­ռա­կը խեղ­ճե­րի ու թշվառ­նե­րի հա­մար է»: Թեև զար­մա­նա­լի է, բայց նաև` ու­րա­խա­լի, որ հոգ­ևո­րա­կա­նի խոս­քը մար­տա­կո­չի պես է հնչում, ու այդ խոս­քում զրո հնա­զան­դութ­յուն է: Եվ ա­մեն խոս­քի տակ կա­րե­լի է ստո­րագ­րել: Ա­յո՛, ան­պատ­վութ­յան օ­րեր են, և գե­րա­գույն ան­պատ­վութ­յուն է որ­պես ա­ռա­ջին դեմք կա­պի­տուլ­յանտ մե­կին ու­նե­նալ: Ա­յո՛, ան­պատ­վութ­յուն է հայ­րե­նա­պա­հութ­յու­նից հրա­ժար­վե­լը, բայց նաև փաս­տենք, որ կար­գին որ­բախ­նա­մութ­յուն էլ չի ար­վում: Եվ ա­յո՛, գործ է պետք, ու ե­րիցս մեր­ժե­լի է խեղճ ու թշվառ լի­նե­լը: Հու­սանք, որ ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ հոգ­ևո­րա­կան­ներ օ­րի­նակ կվերց­նեն Տա­վու­շի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դից, և մի օր ա­կա­նա­տես կլի­նենք, որ ե­կե­ղե­ցու սպա­սա­վոր­նե­րը կա­ռաջ­նոր­դեն ընդվ­զումն ընդ­դեմ դա­վա­ճա­նաց:

Իսկ մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տը խստո­րեն դա­տա­պար­տում է Ֆ­րան­սիա­յի կող­մից «ԲԱՍՏԻՈՆ» հար­ձա­կո­ղա­կան զրա­հա­տեխ­նի­կա­յի «ու­ղար­կու­մը Հա­յաս­տան»։ Այս մա­սին, տե­ղի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի փո­խանց­մամբ, ա­սել է այդ ա­հա­բակ­չա­կան կազ­մա­վոր­ման ԱԳՆ մա­մու­լի քար­տու­ղար Այ­խան Հա­ջի­զա­դեն՝ պա­տաս­խա­նե­լով հար­ցին, թե «լու­րեր են տա­րած­վել այն մա­սին, որ Ֆ­րան­սիան մեծ քա­նա­կութ­յամբ «Բաս­տիոն» բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ զրա­հա­տեխ­նի­կա և տեխ­նի­կա է ու­ղար­կել Հա­յաս­տան»։ Սա­կայն երբ տես­նում ես, թե ին­չի մա­սին է խոս­քը, զար­մա­նում ես: Ըստ Ouest France–ի` Ֆ­րան­սիան Հա­յաս­տան ու­ղար­կեց Bastion զրա­հա­մե­քե­նա­ներ, ո­րոնք ի սկզբա­նե նա­խա­տես­ված էին Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար։ Կի­ևը դրանց հա­մա­րում էր վատ պաշտ­պան­ված հրե­տա­նու և հա­կա­տան­կա­յին հրթիռ­նե­րից։ Քա­նակն էլ եր­կու տասն­յա­կի կար­գի է, ին­չը խնդիր չի լու­ծում: Ի­հար­կե, հաս­տատ «Վի­լիս­նե­րից» լավն են, սա­կայն մեզ ռազ­մա­կան փոր­ձա­գե­տի տեղ չդնենք: Մեր գլխա­վոր պրոբ­լե­մը Նի­կոլ ու­նե­նալն, և քա­նի դեռ կա այդ կա­պի­տուլ­յան­տը, թշնա­մին նույ­նիսկ մեկ փամ­փուշ­տի վրա մուն­նաթ կգա, և քա­նի դեռ կա Նի­կո­լը, նույ­նիսկ ա­տո­մա­յին ռում­բը Հա­յաս­տա­նին չի օգ­նի: Իսկ խուն­տա­յից ա­զատ­վե­լուց հե­տո ան­գամ թե­րի սպա­ռա­զի­նութ­յու­նը ազ­գա­յին իշ­խա­նութ­յան ձեռ­քում շատ լավ ի­րեն կդրսևո­րի:

Իսկ հա­մա­ցանցն ա­հա­գին զվար­ճա­ցավ այն փաս­տի վրա որ Վա­հան Քե­րոբ­յա­նը հե­ռաց­րեց Ա­վին­յան Տի­կո­յին, ին­չի առն­չութ­յամբ վեր­ջի­նիս խոս­նա­կը պար­զա­բա­նում տա­րա­ծեց. «ԶԼՄ–­նե­րում տեղ գտած տե­ղե­կատ­վութ­յա­նը, առ այն, որ «Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պետ Տիգ­րան Ա­վին­յա­նը հե­ռաց­վել է «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րութ­յուն­նե­րի ֆոնդ»–ի (ANIF) խորհր­դից», տե­ղե­կաց­նում եմ, որ 22.09.2023–ին վեր­ջինս դի­մում է ներ­կա­յաց­րել ՀՀ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րին՝ խորհր­դի ան­դա­մի լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը վա­ղա­ժամ­կետ դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բեր­յալ՝ հիմք ըն­դու­նե­լով «Բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քի 67–րդ հոդ­վա­ծի 1–ին մա­սի 5–րդ­ են­թա­կե­տը, նույն օ­րեն­քի 85–րդ հոդ­վա­ծը և «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րութ­յուն­նե­րի ֆոնդ» ՓԲ ըն­կե­րութ­յան կա­նո­նադ­րութ­յան 14.3 կե­տը, ին­չը 10.11.2023–ին ըն­դուն­վել է»: Սա­կա­յն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին Ա­վին­յա­նի նոր նշա­նա­կումն է` Օ­պե­րա­յի աշ­խա­տող ԱՐՄԱՆ ԼԱԶ­Ր­ՅԱ­ՆԸ նշա­նակ­վել է Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պե­տի օգ­նա­կան: Զար­մա­նա­լի է, Ա­վին­յա­նը եր­գե՞լ է պատ­րաստ­վում, որ այդ­պի­սի օգ­նա­կան է բե­րում, թե՞ ըստ ա­վան­դույ­թի` հաց­թու­խը պի­տի կո­շիկ կա­րի, իսկ կոշ­կա­կա­րը` հաց թխի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода