Փոխարժեք: $ , ,
Արցախում ադրբեջանի ձեռքով տեղի է ունենում էթնիկ զտում. Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Հռոմի ստատուտի ընդունումը վատ վիճակը դարձնելու է ավելի վատ. Արթուր Խաչիկյան Բաքուն հաստատել է Սահակյանին, Ղուկասյանին ու Իշխանյանին ձերբակալելու մասին տեղեկությունը. դատարանը որոշում կկայացնի առաջիկա ժամերին Ընդդիմությունը հրաժարվե՞լ է Սաֆարովին արդարացրած Հունգարիայի բարեկամական խմբի մաս կազմել Արցախում առաջին հայը նշանակվել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչ. Հայտնի է ինքնությունը Հայը սրբազան պարտք ունի՝ պիտի՛ պայքարի. Արփինե Սարիբեկյան Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առևանգվել է․ նա տեղափոխվում է Բաքու ԱՄՆ-ն կարո՞ղ է երկար ժամանակով ամրապնդվել Հայաստանում «Խաղաղության պայմանագիրը» դառնում է պահի միակ ռեալ սցենարը Չարեքտարի վանքն ադրբեջանական վանդալիզմի թիրախ

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կա մի նի­կո­լա­քա­րոզ­չա­կան հար­թակ, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն կե­րակ­րում է ժե­խին ա­կան­ջա­հա­ճո ստե­րով, սա­կայն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, որ նույ­նիսկ ժե­խը մին­չև հի­մա դա ու­տում է, և այդ հա­մա­ցան­ցա­յին այ­լա­սեր­ված պոռ­նո­հար­թա­կը հա­րյուր հա­զար­նե­րով լսա­րան ունի: Ինչ­պես նկա­տել է քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը. «Նի­կոլ Ան­հո­ղին սպա­սար­կող և գո­վեր­գող կայ­քե­րից մե­կը շա­րու­նա­կում է ա­նաս­նա­կե­րով կշտաց­նել իր հե­տև­ող­նե­րին, ով­քեր, որ­քան հաս­կա­նում եմ, բա­ցար­ձակ անգ­րա­գետ են և չեն տար­բե­րում կեղծ տե­ղե­կու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյու­նից: Այս­պես, նա­խա­վար­դա­վա­ռյան ա­նաս­նա­կե­րի նոր խմբա­քա­նակ են ստա­ցել և Նի­կո­լին երկր­պա­գող զանգ­վա­ծին հա­մո­զում են, որ «Էրդո­ղանն իր ինք­նա­թի­ռով ոչն­չաց­ված է», «Ալի­և­ի մաս­նատ­ված դին գտել են տա­նը», «Ալի­և­ի որ­դին մա­հա­ցել է», «Մա­սիսն ու Ֆի­զու­լին հետ են վե­րա­դարձ­վել հա­յե­րին» և նմա­նա­տիպ հի­մա­րու­թյուն­նե­րով գլուխ­նե­րը լցնում... Սար­սա­փե­լին այն է, որ այս ա­նա­սու­նու­թյու­նը դի­տում և ցի­տում են բա­զում նի­կո­լա­պաշտ­ներ, ո­րոն­ցից ո­մանց ես ինքս էլ եմ ճա­նա­չում: Կրկնա­կի սար­սա­փե­լին այն է, որ մին­չև հի­մա ես դրանց ՄԱՐԴ եմ հա­մա­րել և մտա­ծել եմ, որ դրանք ու­ղեղ ու­նեն... Սա­կայն պարզ­վեց, որ դրանք տար­րա­կան ա­նա­սուն են...»: Ո՛չ, պա­րոն Համ­բա­րյան, զար­մա­նա­լի­ո­րեն լա­վա­տես եք, զի ԶՈՄ­ԲԻ­ՆԵ­ՐԻ հա­մար նույ­նիսկ ա­նա­սունն է հա­ճո­յա­խո­սու­թյուն:

CNN-ն իր ճա­նա­պար­հոր­դա­կան շար­քի շրջա­նա­կում ա­ռանձ­նաց­րել է աշ­խար­հի  լա­վա­գույն ար­շա­վա­յին ուղ­ղու­թյուն­նե­րից՝ ա­րա­հետ­նե­րից 23-ը՝ ցան­կում, ի զար­մանս մեզ, նե­րա­ռե­լով նա­և ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԸ: Հա­յաս­տա­նին վե­րա­բե­րող հատ­վա­ծը վեր­նագր­ված է՝ «Հա­յաս­տա­նը և Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը»: Ընդգծ­վում է, որ Հա­յաս­տա­նում են Եվ­րո­պա­յում լա­վա­գույն ա­րա­հետ­նե­րից մի քա­նի­սը. «Հա­յաս­տանն ու Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը» 11-օրյա ճա­նա­պար­հոր­դու­թյունն անց­նում է լա­վա­գույն եր­թու­ղի­նե­րով՝ մի­աց­նե­լով ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ի պահ­պա­նու­թյան տակ գտնվող Սա­նա­հին և Հաղ­պատ վան­քե­րը, անց­նե­լով կրա­քա­րա­յին լեռ­նա­գա­գաթ­նե­րով և սա­ղար­թա­խիտ ան­տառ­նե­րով՝ Գե­ղա­մա վայ­րի լեռ­նե­րում՝ քայ­լար­շա­վի, և երկ­րի ա­մե­նա­բարձր լե­ռը՝ Ա­րա­գա­ծի գա­գա­թը բարձ­րա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյամբ»: CNN-ի ա­սածն, ան­շուշտ, հա­ճե­լի է, սա­կայն նրանց գո­վա­սան­քը կոտր­ված լու­մա­յի ար­ժեք չու­նի ի­րա­կա­նում: Այս­տեղ կա­րև­ո­րը հե­տև­յալն է, ին­չը կզար­մաց­նի մեր ըն­թեր­ցո­ղին` ե­թե այդ­պի­սի ճամ­փոր­դու­թյուն­ներ են պատ­րաս­տում, նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջի­կա շա­բաթ­նե­րին ար­հա­վիր­քը թուր­քի տես­քով դեռ չի ներ­խու­ժի մեր եր­կիր:

Իսկ Ուկ­րա­յի­նա­յին զար­մա­նա­լի­ո­րեն զրկել են ԵՎ­ՐԱ­ՏԵ­ՍԻԼ 2023-Ը հյու­րըն­կա­լե­լու փոք­րիկ ու­րա­խու­թյու­նից: EBU կոչ­վող կա­ռույ­ցը (դա հայ­հո­յանք չէ, այլ սոսկ Եվ­րո­պա­կան հե­ռար­ձա­կող­նե­րի մի­ու­թյան անգ­լե­րեն հա­պա­վում) և BBC-ն ու­րախ են հաս­տա­տել, որ «Եվրա­տե­սիլ 2023» եր­գի մրցույ­թը կանց­կաց­վի Մի­ա­ցյալ Թա­գա­վո­րու­թյու­նում: Այժմ Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում կսկսեն քա­ղա­քի ընտ­րու­թյու­նը, ո­րը կհյու­րըն­կա­լի մի­ջո­ցա­ռու­մը: Ինչ­պես հայտ­նի է, «Եվրա­տե­սիլ 2022»-ի հաղ­թող ճա­նաչ­վեց ուկ­րա­ի­նա­կան Kalush Orchestra խում­բը՝ Stefania եր­գով: Հա­մա­ձայն կա­նոն­նե­րի՝ հա­ջորդ մրցույ­թը հյու­րըն­կա­լե­լու ի­րա­վունք է ստա­նում այն ​​եր­կի­րը, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը զբա­ղեց­րել է ա­ռա­ջին տեղը: Բայց թքած կա­նոն­նե­րի վրա` EBU-ն վերջ­նա­կան ո­րո­շում էր կա­յաց­րել՝ անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից ել­նե­լով՝ մրցույթն Ուկ­րա­ի­նա­յի տա­րած­քից այլ եր­կիր տե­ղա­փո­խե­լու վե­րա­բե­րյալ: Իսկ դա նշա­նա­կում է, որ անգ­լո­սաք­սե­րը մտա­դիր են պա­տե­րազ­մել մին­չև վեր­ջին ուկ­րա­ի­նա­ցին:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Արցախում ադրբեջանի ձեռքով տեղի է ունենում էթնիկ զտում. Մասյացոտն թեմի առաջնորդՀռոմի ստատուտի ընդունումը վատ վիճակը դարձնելու է ավելի վատ. Արթուր ԽաչիկյանԲաքուն հաստատել է Սահակյանին, Ղուկասյանին ու Իշխանյանին ձերբակալելու մասին տեղեկությունը. դատարանը որոշում կկայացնի առաջիկա ժամերինԸնդդիմությունը հրաժարվե՞լ է Սաֆարովին արդարացրած Հունգարիայի բարեկամական խմբի մաս կազմելԱրցախում առաջին հայը նշանակվել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչ. Հայտնի է ինքնությունըՀայը սրբազան պարտք ունի՝ պիտի՛ պայքարի. Արփինե ՍարիբեկյանԱրցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առևանգվել է․ նա տեղափոխվում է ԲաքուԱՄՆ-ն կարո՞ղ է երկար ժամանակով ամրապնդվել Հայաստանում«Խաղաղության պայմանագիրը» դառնում է պահի միակ ռեալ սցենարըՉարեքտարի վանքն ադրբեջանական վանդալիզմի թիրախ«Ղարաբաղյան աղետը» կկործանի ՞ Հայաստանը. Աղվան ՊողոսյանԼՂ պետնախարարը, ՆԳ նախարարը և ԱԱԾ պետը Հայաստանում ենԳուժում էիք, որ երկիր ենք կորցնում, մենք ոչ մի բան էլ չենք կորցրել. ՔՊ–ականՊուտինն Անվտանգության խորհրդի մշտական ​​անդամների հետ օպերատիվ հանդիպում կանցկացնի Ուղեղի թարմացում նրանց համար, ովքեր Փաշինյանի հանձնումը թողած հեքիաթ պատմելով են զբաղված. Տիգրան ԱբրահամյանՍյունիք է հասել Իրանի կողմից ՀՀ ուղարկված մոտ 60 տոննա հումանիտար բեռըԵրևանում «Ռոսսոտրուդնիչեստվո»-ի ներկայացուցչությունը հատուկ շտաբ է ստեղծել՝ ԼՂ հայերին օգնելու համար. ՌԴ ԱԳՆՔՊ-ականները հիմա էլ մեղադրում են ներկաններինՀռոմի ստատուտի վավերացումը ռազմավարական առումով սխալ որոշում է, որն առաջին հերթին խնդիրներ է ստեղծելու Հայաստանի և նրա քաղաքացիների համար. ՎոլոդինԹորոսյան Շիրակը մանկահասակ երեխայի պես պատճառաբանել է, թե ինչու, այնուամենայնիվ, չի մասնակցել Հռոմի ստատուտը վավերացնող քվեարկությանը.Armenian infoՇՏԱՊ. Ադրբեջանը գերեվարել է Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին և Դավիթ ԻշխանյանինՀռոմի ստատուտը վավերացնելով՝ Հայաստանն արգելում է Վլադիմիր Պուտինի մուտքը երկիր․ Կոնստանտին ԶատուլինԱրայիկ Հարությունյանը փախավ, որևէ աջակցություն չունեցող Արցախն ընկավ. Տիգրան ԱբրահամյանՉէինք ցանկանա, որ Պուտինը երբևէ ստիպված լինի հրաժարվել Հայաստան այցերից. ՊեսկովԼեռնային Ղարաբաղի հարցում միշտ պետք է հիշել Փաշինյանի որոշումը, որը ներկայիս իրավիճակի նախահիմքն է. ՊեսկովՀայաստանն անվտանգության ապահովման համար ՀԱՊԿ-ից և ռուս-հայկական գործընկերության մեխանիզմներից լավ բան չունի. ՊեսկովՓաստաբանների պալատը և ակադեմիան արցախցիների համար կկազմակերպեն անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունԿարեւոր տեղեկատվություն բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների առնչվող. Արթիկի համայնքապետարանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՆոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն այժմ գործո՞ւմ է. պարզաբանում է ԽանդանյանըՀռոմի ստատուտով ՀՀ-ն ներկա ու ապագա սերունդներին զրկում է Արցախը ազատագրելու հնարավորությունիցՊետրակովը հրապարակել է հավաքականից հրավեր ստացած ֆուտբոլիստների ցանկըՀռոմի ստատուտի վավերացումն ընկալվում է որպես Պուտինի նկատմամբ ոչ բարեկամական քայլ. ՎորոբյովԻշխանությունից եւ ընդդիմությունից ովքեր «թռան» Հռոմի ստատուտի քվեարկությունից Արցախի պետնախարարը և մի շարք այլ պաշտոնյաներ վերադարձան ՀՀՔանի դեռ ապացույցներ չկան, ԼՂ-ում էթնիկ զտnւմներ չենք կարող արձանագրել. ՊետդեպՄոսկվան հարցեր ունի այս երկրի ղեկավարության հետ. Պեսկովը մեկնաբանել է ՀՀ-ի կոմից Հռոմի ստատուտի վավերացումըԻնչպես ստանալ փախստականի կարգավիճակ, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ90-ամյա տատիկը շրջափակումից հետո հասել է Հայաստան, գրկել որդուն եւ մահացելԱդրբեջանը վերջին ագրեսիայի արդյունքում զոհերի նոր թիվ է հայտնելԵրբ է վերջին անգամ խոսել գերեւարված եղբոր հետ պատգամավորըԴոլարի գինը բարձրացել է՝ հասնելով 425 դրամիՔՊ խմբակի միակ նպատակը կեղծ մեղավորներ նշանակելն է. Հայկ ՄամիջանյանԵվրամիությունը Հայաստանի կողքին է․ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայեն«ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը ծախված է, ծախողն էլ՝ Նիկոլն է»․ Աննա ՄկրտչյանԱրցախցի Սյուզանն ու շիրակցի Սերոժն այսօր նշանվել են․ Սերոժի ընտանիքը հյուրընկալել է Սյուզանի 15–հոգանոց ընտանիքըՀայ ժողովրդի դեմ գործող «իշխանություն». Արտակ ԶաքարյանԻնչպե՞ս կարող են ԼՂ-ից տեղահանված անձինք ստանալ կառավարության կողմից հատկացվող 100 հազար դրամ միանվագ աջակցությունըԱԺ-ն վավերացրեց Հռոմի ստատուտըԻրանը զորքի տեղաշարժ կանի, բայց ռազմական առումով չի միջամտի. Թուրքագետը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումՀայաստանից ՌԴ արտահանվող կոնյակի նկատմամբ հսկողություն է իրականացվում. շուրջ 60 բեռնատար սպասում է Վերին Լարսում

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода