Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.am Շնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսին Վիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը «Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներում Սոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունը Բելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. Լուկաշենկո Տոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է Սոչի Անհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբ Ինչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ը Պարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կա մի նի­կո­լա­քա­րոզ­չա­կան հար­թակ, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն կե­րակ­րում է ժե­խին ա­կան­ջա­հա­ճո ստե­րով, սա­կայն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, որ նույ­նիսկ ժե­խը մին­չև հի­մա դա ու­տում է, և այդ հա­մա­ցան­ցա­յին այ­լա­սեր­ված պոռ­նո­հար­թա­կը հա­րյուր հա­զար­նե­րով լսա­րան ունի: Ինչ­պես նկա­տել է քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը. «Նի­կոլ Ան­հո­ղին սպա­սար­կող և գո­վեր­գող կայ­քե­րից մե­կը շա­րու­նա­կում է ա­նաս­նա­կե­րով կշտաց­նել իր հե­տև­ող­նե­րին, ով­քեր, որ­քան հաս­կա­նում եմ, բա­ցար­ձակ անգ­րա­գետ են և չեն տար­բե­րում կեղծ տե­ղե­կու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյու­նից: Այս­պես, նա­խա­վար­դա­վա­ռյան ա­նաս­նա­կե­րի նոր խմբա­քա­նակ են ստա­ցել և Նի­կո­լին երկր­պա­գող զանգ­վա­ծին հա­մո­զում են, որ «Էրդո­ղանն իր ինք­նա­թի­ռով ոչն­չաց­ված է», «Ալի­և­ի մաս­նատ­ված դին գտել են տա­նը», «Ալի­և­ի որ­դին մա­հա­ցել է», «Մա­սիսն ու Ֆի­զու­լին հետ են վե­րա­դարձ­վել հա­յե­րին» և նմա­նա­տիպ հի­մա­րու­թյուն­նե­րով գլուխ­նե­րը լցնում... Սար­սա­փե­լին այն է, որ այս ա­նա­սու­նու­թյու­նը դի­տում և ցի­տում են բա­զում նի­կո­լա­պաշտ­ներ, ո­րոն­ցից ո­մանց ես ինքս էլ եմ ճա­նա­չում: Կրկնա­կի սար­սա­փե­լին այն է, որ մին­չև հի­մա ես դրանց ՄԱՐԴ եմ հա­մա­րել և մտա­ծել եմ, որ դրանք ու­ղեղ ու­նեն... Սա­կայն պարզ­վեց, որ դրանք տար­րա­կան ա­նա­սուն են...»: Ո՛չ, պա­րոն Համ­բա­րյան, զար­մա­նա­լի­ո­րեն լա­վա­տես եք, զի ԶՈՄ­ԲԻ­ՆԵ­ՐԻ հա­մար նույ­նիսկ ա­նա­սունն է հա­ճո­յա­խո­սու­թյուն:

CNN-ն իր ճա­նա­պար­հոր­դա­կան շար­քի շրջա­նա­կում ա­ռանձ­նաց­րել է աշ­խար­հի  լա­վա­գույն ար­շա­վա­յին ուղ­ղու­թյուն­նե­րից՝ ա­րա­հետ­նե­րից 23-ը՝ ցան­կում, ի զար­մանս մեզ, նե­րա­ռե­լով նա­և ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԸ: Հա­յաս­տա­նին վե­րա­բե­րող հատ­վա­ծը վեր­նագր­ված է՝ «Հա­յաս­տա­նը և Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը»: Ընդգծ­վում է, որ Հա­յաս­տա­նում են Եվ­րո­պա­յում լա­վա­գույն ա­րա­հետ­նե­րից մի քա­նի­սը. «Հա­յաս­տանն ու Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը» 11-օրյա ճա­նա­պար­հոր­դու­թյունն անց­նում է լա­վա­գույն եր­թու­ղի­նե­րով՝ մի­աց­նե­լով ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ի պահ­պա­նու­թյան տակ գտնվող Սա­նա­հին և Հաղ­պատ վան­քե­րը, անց­նե­լով կրա­քա­րա­յին լեռ­նա­գա­գաթ­նե­րով և սա­ղար­թա­խիտ ան­տառ­նե­րով՝ Գե­ղա­մա վայ­րի լեռ­նե­րում՝ քայ­լար­շա­վի, և երկ­րի ա­մե­նա­բարձր լե­ռը՝ Ա­րա­գա­ծի գա­գա­թը բարձ­րա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյամբ»: CNN-ի ա­սածն, ան­շուշտ, հա­ճե­լի է, սա­կայն նրանց գո­վա­սան­քը կոտր­ված լու­մա­յի ար­ժեք չու­նի ի­րա­կա­նում: Այս­տեղ կա­րև­ո­րը հե­տև­յալն է, ին­չը կզար­մաց­նի մեր ըն­թեր­ցո­ղին` ե­թե այդ­պի­սի ճամ­փոր­դու­թյուն­ներ են պատ­րաս­տում, նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջի­կա շա­բաթ­նե­րին ար­հա­վիր­քը թուր­քի տես­քով դեռ չի ներ­խու­ժի մեր եր­կիր:

Իսկ Ուկ­րա­յի­նա­յին զար­մա­նա­լի­ո­րեն զրկել են ԵՎ­ՐԱ­ՏԵ­ՍԻԼ 2023-Ը հյու­րըն­կա­լե­լու փոք­րիկ ու­րա­խու­թյու­նից: EBU կոչ­վող կա­ռույ­ցը (դա հայ­հո­յանք չէ, այլ սոսկ Եվ­րո­պա­կան հե­ռար­ձա­կող­նե­րի մի­ու­թյան անգ­լե­րեն հա­պա­վում) և BBC-ն ու­րախ են հաս­տա­տել, որ «Եվրա­տե­սիլ 2023» եր­գի մրցույ­թը կանց­կաց­վի Մի­ա­ցյալ Թա­գա­վո­րու­թյու­նում: Այժմ Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում կսկսեն քա­ղա­քի ընտ­րու­թյու­նը, ո­րը կհյու­րըն­կա­լի մի­ջո­ցա­ռու­մը: Ինչ­պես հայտ­նի է, «Եվրա­տե­սիլ 2022»-ի հաղ­թող ճա­նաչ­վեց ուկ­րա­ի­նա­կան Kalush Orchestra խում­բը՝ Stefania եր­գով: Հա­մա­ձայն կա­նոն­նե­րի՝ հա­ջորդ մրցույ­թը հյու­րըն­կա­լե­լու ի­րա­վունք է ստա­նում այն ​​եր­կի­րը, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը զբա­ղեց­րել է ա­ռա­ջին տեղը: Բայց թքած կա­նոն­նե­րի վրա` EBU-ն վերջ­նա­կան ո­րո­շում էր կա­յաց­րել՝ անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից ել­նե­լով՝ մրցույթն Ուկ­րա­ի­նա­յի տա­րած­քից այլ եր­կիր տե­ղա­փո­խե­լու վե­րա­բե­րյալ: Իսկ դա նշա­նա­կում է, որ անգ­լո­սաք­սե­րը մտա­դիր են պա­տե­րազ­մել մին­չև վեր­ջին ուկ­րա­ի­նա­ցին:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.amՇնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսինՎիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը«Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներումՍոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունըԲելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. ԼուկաշենկոՏոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է ՍոչիԱնհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբԻնչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ըՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալՎերջին պատարագը Բերձորում41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետԹուրքիայում Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի հետ կապված վարժանք են անումԱվստրիայում ուժեղ փոթորկի հետեւանքով զոհվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխաԱնկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. ԷրդողանԷրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպմանԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմիցՀԱՊԿ փրկարարները 2023 թվականին հատուկ զորավարժություններ կանցկացնեն Բելառուսի տարածքումՏավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպքԷրդողանը Զելենսկիին առաջարկել է Թուրքիայում կազմակերպել նրա հանդիպումը Պուտինի հետԻնչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքումՔննարկվում է «Սուրմալու»-ի պայթյունից տուժածներին ու զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու հարցըԵթե Իրանի տնտեսական օգուտները երաշխավորվեն, հնարավոր է հասնել միջուկային գործարքի վերականգնմանը. Իրանի ԱԳՆԵրեք դուստրերի կողմից սպանված Միխայիլ Խաչատուրյանի գործով հետաքննությունը վերսկսվել է. ՌԴ գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը Մեր տեղեկություններով հրավառ նյութեր եղել են նաև շենքի վերևի հարկերում. Փրկարար ծառայության տնօրեն Փլված սյուներ, ավերված տաղավարներ. «Սուրմալուի» պայթած շենքը՝ ներսից (Video)Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացըՈ՞ր ապրանքն է ամենից շատ վաճառվում Հայաստանից. «Wildberries»-ը թվեր է ներկայացրելՀանրակրթական դպրոցներում հրաժարվել ենք անբավարար գնահատման շեմից․ Ժաննա Անդրեասյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն բան անում են, որպեսզի արժեզրկեն ռուս խաղաղապահների ծառայությունը, Հայաստանն էլ այդ խայծը կուլ է տալիս. ԽՍՀՄ գեներալը ԱՀ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասինՈւսումնավարժանքներ Թուրքիայում՝ Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքումՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Հայ-վրացական սահմանին կհանդիպեն Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետներըԱրմեն Աշոտյան. ԻՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ...Կասեցվել է Կենտրոնում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտի գործունեությունըՓաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին կբացեն «Բարեկամություն» կամուրջը«Իմ նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերան կհետաձգվի՝ ստեղծված իրավիճակից ելնելով»․ Սարո Գեւորգյան2022թ. առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շեղվել է պլանից շուրջ 205 մլրդ դրամով․ «Լույս» հիմնադրամՄոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքը ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ ՓաշինյանինԳյումրիում ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ հնչեցրած անձը կալանավորվել էՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Արցախի ԱԽ քարտուղարը խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը ԱրցախԵրևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայաստանում Ղրղզստանի նախկին պատվավոր հյուպատոսըՊարզվել է Էջմիածնում կրակոցների հետևանքով մահացածի և վիրավորի ինքնությունը. նրանք հասակակիցներ ենԿալիֆորնիայում երկու փոքր ինքնաթիռներ են բախվել. կան զոհերՀՀ քաղաքացիները փորձել են Ռուսաստանից ԱՄԷ տեղափոխել 800 մլն ռուբլի արժողությամբ 225 կգ ոսկու ձուլակտոր. նրանք ձերբակալվել ենԱՄՆ-ն ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային. ReutersՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ«Դա քարոզչություն անելու տեղ չէր, հակաքարոզչությունն է ակտիվ սկսվել». Ավինյանը` իր աղմկահարույց հայտարարության մասին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ