Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

Իրանական սպառնալիքները կազդե՞ն Նիկոլի տրամադրությունների վրա

Վերլուծություն

­Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281533&l=am), թե Ա­լիե­ւի հետ ինչ-որ բա­ներ են սկսել պայ­մա­նա­վոր­վել, փոր­ձենք նա­յել այս կող­մից: Նա խոս­տա­ցա­ծից բա­վա­կա­նին ուշ գնաց Ոս­կե­պար, այ­սինքն` ա­սե­լիք չու­ներ: Հի­մա ու­նի, եւ դա ակ­նարկ է, որ այդ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ններն այս մեկ-եր­կու օր­վա բան են:

Ի՞նչ է ստաց­վում. մի կող­մից ռուս­ներն են Ա­լիե­ւի հետ ինչ-որ բա­ներ պայ­մա­նա­վոր­վում եւ հա­նում են զորք­ե­րը: Պարզ­վում է, որ նույն ժա­մա­նակ նաեւ Նի­կոլն է ինչ-ինչ «ան­հաս­կա­նա­լի» խո­ղո­վակնե­րով Ա­լիե­ւի հետ սկսել պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ննե­րի գալ, ո­րի արդ­յուն­քում Հեյ­դա­րո­վիչն ար­դեն չի պատ­րաստ­վում խլել դե­պի Վ­րաս­տան տա­նող ճա­նա­պար­հը: Ին­չե­ւէ, թեեւ այդ­քան էլ հաս­կա­նա­լի չէ, թե Նի­կոլն այդ ո՞ր «պա­պի բա­րի հի­շա­տակն» է պատ­րաստ­վում զո­հա­բե­րել, բայց ո­րոշ են­թադ­րութ­յու­ննե­րի հնա­րա­վո­րութ­յուն կա:

­Բայց այս­տեղ նախ, թե­րեւս հաշ­վի առ­նենք այն հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րը, ո­րոնք այս օ­րե­րին լսվում են ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նից: Նախ, Ի­րա­նի գե­րա­գույն ա­ռաջ­նոր­դի մի­ջազ­գա­յին հար­ցե­րով խորհր­դա­կան Ա­լի Աք­բար Վե­լա­յա­թին խո­սեց Բր­յու­սե­լում Նի­կո­լի, ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի եւ Եվ­րա­միութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հան­դի­պու­մից`այն ուղ­ղա­կիո­րեն ո­րա­կե­լով որ­պես «Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջան ա­պօ­րի­նի ներ­խուժ­ման նոր ծրա­գիր»: Նա բա­ցատր­եց, թե ին­չի մա­սին է խոս­քը. «Կաս­պից ծո­վում եւ Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յում է­ներ­գա­ռե­սուրս­ներ ձեռք բե­րե­լու նպա­տա­կով, ՆԱՏՕ-ն պետք է տե­ղա­կայ­վեր Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­վում կամ Ի­րա­նի հյու­սի­սում… Ն­րանք ցան­կա­նում էին եւ ցան­կա­նում են ա­նել նույն ծրա­գի­րը, ինչ ա­րե­ցին Բալ­թիկ ծո­վում եւ Ուկ­րաի­նա­յում, Ի­րա­նի հյու­սի­սի եւ Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­վի այս կար­եւոր ան­ցա­կե­տում, այ­սինքն՝ ա­վար­տին հասց­նել ՆԱՏՕ-ի հսկա­յա­կան եւ հա­մա­պար­փակ ազ­դե­ցութ­յու­նը դե­պի ար­եւելք»:

Ու հե­տե­ւում է Վե­լա­յա­թիի միան­գա­մայն թա­փան­ցիկ ակ­նար­կը. «Այս նոր ծրա­գի­րը եւ նա­խա­պես ձեւա­վոր­ված սույն պլա­նը հիմն­ված են ա­մե­րիկ­յան նա­խա­ձեռ­նութ­յան եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նում ո­րոշ միջ­նորդ­նե­րի ա­ջակ­ցութ­յան վրա»: Թե ում է Ի­րա­նը հա­մա­րում «տա­րա­ծաշր­ջա­նում միջ­նորդ­ներ», ե­րեւի պարզ է բո­լո­րին:

­Նաեւ հե­տե­ւում է մի վեր­ջին զգու­շա­ցում, որ, դա­տե­լով հայ­տա­րա­րութ­յան ընդ­հա­նուր հա­մա­տեքս­տից, նաեւ Մոսկ­վա­յի ա­նու­նից է. «Մենք հստակ զգու­շաց­նում ենք այն երկր­նե­րին, ո­րոնք դեռ չեն ճա­նա­չել Ի­րա­նը, որ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յու­նը թույլ չի տա որ­եւէ երկ­րի, կազ­մա­կեր­պութ­յան կամ միութ­յան, ո­րը մտա­դիր է ոտնձ­գութ­յուն կա­տա­րել Ի­րա­նի անվ­տան­գութ­յան գո­տու դեմ եւ­ ի­րա­կա­նաց­նել սադ­րիչ շար­ժում­ներ, մենք զգո­նութ­յամբ եւ­ ամ­բողջ հզո­րու­թյամբ կպաշտ­պա­նենք երկ­րի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յունն ու նրա անվ­տան­գութ­յան հետ կապ­ված բո­լոր հար­ցե­րը… Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սը Ի­րա­նի անվ­տան­գութ­յան գո­տու կար­եւոր մասն է, ո­րը միշտ պաշտ­պա­նե­լու է այս տա­րա­ծաշր­ջա­նի բո­լոր երկր­նե­րի անվ­տան­գութ­յու­նը, ան­կա­խութ­յունն ու տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, եւ Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րի, Եվ­րա­միութ­յան եւ ՆԱՏՕ-ի այս վեր­ջին ո­րո­շու­մը Բր­յու­սե­լում ոչ մի կերպ չի ի­րա­կա­նա­նա­լու»:

­Նույն­քան թա­փան­ցիկ էր գրե­թե զու­գա­հեռ Հա­յաս­տա­նում Ի­րա­նի դես­պան Սոբ­հա­նիի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Հա­յաս­տանն Ի­րա­նի շնչու­ղին է դե­պի հյու­սիս եւ Սեւ ծով, իսկ Ի­րա­նը Հա­յաս­տա­նի հա­մար Ի­րա­նի շնչու­ղին է դե­պի հա­րավ, դե­պի Պար­սից եւ Օ­մա­նի ծո­ցեր, դե­պի Հնդ­կաս­տան»: Ե­թե շնչու­ղի է, ա­պա վայ նրան, ով կփրձի այդ շնչու­ղին փա­կել: Լի­նի դա Ա­լիեւ, Նի­կոլ, Թուր­քիա թե Ա­րեւ­մուտք: Ու մաս­նա­վո­րա­պես փաս­տը, որ Իս­րա­յե­լին հար­վա­ծե­լով, Ի­րա­նը նաեւ հի­պեր­ձայ­նա­յին հրթիռ կի­րա­ռեց, եւ այդ փաս­տը ֆիք­սե­ցին բո­լոր փոր­ձա­գետ­նե­րը, ի­րա­նա­կան այդ բո­լոր զգու­շա­ցում­նե­րին շատ ա­վե­լի մեծ կշիռ են հա­ղոր­դում:

Այս­պի­սով, Նի­կոլն ու­զի, թե` ոչ, պետք է իր քայ­լերն այս ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռու­ցեի: Մի կող­մից, Ա­րեւ­մուտ­քը պա­հան­ջում է ան­վե­րա­պահ հնա­զան­դութ­յուն՝ ա­ռանց դրա հա­մար ո­րե­ւէ բան ոչ թե տա­լու, այլ նույ­նիսկ՝ խոս­տա­նա­լու: Մ­յուս կող­մից, կա, ա­սենք, թյուր­քա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րի հե­տե­ւից գնա­լու տար­բե­րա­կը: Բայց այս եր­կու դեպքն էլ Ի­րա­նի հա­մար նշա­նա­կում են «շնչու­ղու փա­կում», եւ այն ի­րա­վի­ճա­կում, երբ լար­վա­ծութ­յու­նը հա­սել է Ի­րան-Իս­րա­յել ու­ղիղ բա­խում­նե­րի մա­կար­դակի, այդ «շնչու­ղու փա­կու­մը» հաս­տատ լրջա­գույն ռիս­կեր է են­թադ­րում բո­լոր «փա­կող­նե­րի» հա­մար: Այս պա­հին ե­ղած վեր­ջին սցե­նա­րը «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ռու­սա­կան տար­բե­րակն է, ո­րը մինչ օրս Նի­կո­լը Ա­րեւ­մուտ­քի պա­հան­ջով հա­մա­ռո­րեն տոր­պե­դա­հա­րում էր: Նոր ի­րա­վի­ճա­կում այս հար­ցում բան կփոխ­վի, հստակ կդառ­նա ա­ռա­ջի­կա եր­կու շա­բաթ­նե­րին:Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода