Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

Իրանը հարվածեց, ու հիմա ո՞ւր է տանելու «մեծ խաղը»

Վերլուծություն

Այն, որ Ի­րա­նի եւ Իս­րա­յե­լի հա­կա­մար­տութ­յու­նը, ա­ռա­վել եւս, երբ այն ռազ­մա­կան տեսք ստա­ցավ, պար­զա­պես չի կա­րող մե­ծա­պես չազ­դել ինչ­պես ողջ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի, այն­պես էլ՝ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա, հաս­կա­նա­լի է: Ինչ սպա­սե­լիք­ներ կա­րող են լի­նել, ա­ռա­վել եւս՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան ներ­կա լա­րում­նե­րի ֆո­նին, փոր­ձենք հաս­կա­նալ:

ԻՆՉ ՓԱՍՏԵՑ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՎԱԾԸ

­­Նախ, թե­րեւս հարկ է հի­շել մեկ հայտ­նի ճշմար­տութ­յան մա­սին, ո­րը Ի­րան-Իս­րա­յել վեր­ջին ռազ­մա­կան սրա­ցում­նե­րը եւս ակ­նա­ռու դարձ­րին: Մինչ վեր­ջին օ­րե­րը Ի­րա­նի դեմ Ա­րեւ­մուտ­քի կամ գո­նե ա­րեւմտ­յան ռազ­մա­կան ո­րո­շա­կի օ­ղակ­նե­րի կազ­մա­կեր­պած ռազ­մա­կան ար­շա­վը շա­տե­րին թվում էր փոքր հա­վա­նա­կա­նութ­յուն ու­նե­ցող մի բան, ո­րի մա­սին այդ­քան շատ խոս­վում է` ընդա­մե­նը ինչ-ինչ քա­ղա­քա­կան նկա­տա­ռում­նե­րով: Բայց ա­հա շա­բաթ գի­շեր­վա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը, երբ Ի­րանն ու Իս­րա­յելն ու­ղիղ ռազ­մա­կան բախ­ման մեջ մտան, ան­կախ դրանց հետ կապ­ված տա­րաբ­նույթ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րից, մի շարք կոնկ­րետ փաս­տեր ֆիք­սե­ցին: Եվ այն­քան զո­րեղ փաս­տեր, ո­րոնք ինք­նին ար­դեն իսկ փո­խում են ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան կեր­պա­րը:

­­Նախ բուն փաստն է՝ Ի­րանն ու Իս­րա­յե­լը կա­րող ե­ն ու­ղիղ ռազ­մա­կան բախ­ման մեջ հայտն­վել, դա ար­դեն ա­մե­նե­ւին էլ ինչ-որ ծայ­րա­հեղ, չնչին հա­վա­նա­կա­նութ­յուն ու­նե­ցող կամ ֆան­տաս­տիկ սցե­նար չէ: Երկ­րոր­դը, Իս­րա­յե­լին մասշ­տա­բա­յին հար­ված հասց­նելն ա­մե­նե­ւին էլ այն հա­մաշ­խար­հա­յին տա­բուն չէ, ո­րը խախ­տո­ղին մի վայրկ­յա­նում «երկ­նա­յին կրակ­նե­րը կայ­րեն»: Եվ այդ փաս­տը, ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին երկր­նե­րը կնե­րա­ռեն ի­րենց բո­լոր հաշ­վարկ­նե­րում, ա­ռա­վել եւս, երբ ի­րա­նա­կան ա­մե­նե­ւին էլ ոչ ահ­ռե­լի մեծ, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ բա­վա­կա­նին հա­մեստ թվով հրթիռ­նե­րի զգա­լի մա­սը ճեղ­քե­ցին իս­րա­յել­յան ան­խո­ցե­լի ո­րակ­վող պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գը՝ հաս­նե­լով կոնկ­րետ թի­րախ­նե­րին: Պա­կաս կա­րե­ւոր չէ, որ այդ փաս­տը սե­փա­կան աչ­քե­րով տե­սան Իս­րա­յե­լի բնա­կիչ­նե­րը, ո­րոնք ար­դեն եր­բեմ­նի անվ­տան­գութ­յան զգա­ցո­ղութ­յան մա­սին պետք է մո­ռա­նան:

Եր­րոր­դը. այս ա­մե­նը եւս մեկ ան­գամ ի ցույց դրեց, թե ինչ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ռազ­մա­վա­րա­կան դիրք ու­նի հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նը: Ի­րա­նի հա­մար՝ որ­պես թի­կուն­քի ա­պա­հով­ման եւ ռուս­նե­րի հետ կա­պի գո­տի, Իս­րա­յե­լի եւ նրա թի­կուն­քա­յին ու­ժե­րի հա­մար՝ որ­պես հար­վա­ծա­յին պլաց­դարմ: Ու այս փաս­տը եւս մեկ հիմ­նա­վո­րում է, թե ի­րա­կա­նում ում են պետք մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում տար­բեր սրա­ցում­ները, վեր­ջին տա­րի­նե­րի հայտ­նի գոր­ծըն­թաց­նե­րը եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յան հա­մար ծանր պայ­քա­րը:

Այս եւ նման մի շարք այլ փաս­տե­րը մոտ կամ հե­ռու ա­պա­գա­յում, միան­շա­նակ, ի­րենց դեռ զգաց­նել կտան: Սա­կայն այս պա­հին դեռ հաս­կա­նա­լու խնդիր կա, թե ի­րա­կա­նում ինչ տե­ղի ու­նե­ցավ: Նախ չմո­ռա­նանք, որ Ի­րա­նի այս հար­վա­ծը ֆիքս­ված էր` որ­պես Դա­մաս­կո­սում ի­րա­նա­կան հյու­պա­տո­սա­րա­նի դեմ իս­րա­յել­յան գրո­հի պա­տաս­խան: Պարզ հարց կա՝ իսկ իս­րա­յել­յան ղե­կա­վա­րութ­յու­նը չէ՞ր գի­տակ­ցում, որ այդ հար­վա­ծը կու­նե­նա պա­տաս­խան: Բ­նա­կան է, որ չէր կա­րող չգի­տակ­ցել, եւ, ինչ­պես քա­նիցս պնդե­լու ա­ռիթ­ներ ու­նե­ցել ենք, այդ քայ­լը կա­րող էր ու­նե­նալ մեկ ռեալ նպա­տակ՝ ԱՄՆ-ին ներ­քա­շել Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազ­մի մեջ, իսկ դա ար­դեն իսկ հաս­տա­տում է այն տպա­վո­րութ­յու­նը, որ Վա­շինգ­տոնն ա­մեն ինչ ա­նում է նման պա­տե­րազմի մեջ չմտնե­լու հա­մար: Թե ին­չու, ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ­ներ ու­նե­ցել ենք, չկրկնենք: Ամ­բողջ հար­ցը հի­մա այն է, թե Թել Ա­լի­վի այդ հաշ­վարկ­ներն ինչ­քա­նո՞վ ար­դա­րա­ցան, այն է՝ ԱՄՆ-ն հի­մա ստիպ­վա՞ծ է ներ­քաշ­վել պա­տե­րազ­մի մեջ:

ԱՄՆ-Ն ՀԻՄԱ ԿՆԵՐՔԱՇՎԻ՞ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԵՋ

­­Սա­կայն ի­րա­նա­կան հար­ված­նե­րի հետ կապ­ված, մի շարք «տա­րօ­րի­նակ» դե­տալ­ներ նկատ­վե­ցին հա­զիվ հար­ված­նե­րը դա­դա­րե­լուն պես, ո­րին անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռիթ ու­նե­ցանք (https://iravunk.com/?p=281072&l=am): Նախ, ի սկզբա­նե էլ հաս­կա­նա­լի էր, որ Ի­րա­նը պետք է ան­պայ­ման ինչ-որ ձեւ դա­մաս­կոս­յան հար­վա­ծին պա­տաս­խա­ներ: Պա­տաս­խա­ներ գո­նե տե­սա­նե­լի մա­սով հա­մար­ժե­քից էլ ա­վել, այ­լա­պես սե­փա­կան հե­ղի­նա­կութ­յունն էր ոչն­չա­նա­լու: Պետք է պա­տաս­խա­ներ ան­կախ այն բա­նից, որ, ըստ մի շարք հա­մառ լու­րե­րի, Վա­շինգ­տո­նը «տա­կից, հա­տուկ խո­ղո­վակ­նե­րով» Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դութ­յանն էր դի­մել` թե­ման պա­հել «կար­միր գծե­րի» մեջ, այ­լա­պես Եր­րորդ աշ­խար­հա­մարտն ան­խու­սա­փե­լի կդառ­նա, ին­չը, ի­հար­կե, նաեւ Թեհ­րա­նում են շատ լավ հաս­կա­նում: Եվ Ի­րա­նի պա­տաս­խան հար­վա­ծը պետք է տե­ղա­վոր­վեր, եւ շատ նման է, որ փաս­տա­ցի տե­ղա­վոր­վեց այդ շրջա­նակ­նե­րում` հե­ղի­նա­կութ­յու­նը փրկված է, սա­կայն սա այն գոր­ծո­ղութ­յու­նը չէ, ո­րին Իս­րա­յե­լը պար­տադ­րում է ան­պայ­ման պա­տաս­խա­նել:

­Բայց նա­յենք մե­դա­լի հա­կա­ռակ ե­րե­սին. ե­թե Նե­թան­յա­հու­ին այդ­քան պետք էր պա­տե­րազմ սար­քել, ու­րեմն տրա­մա­բա­նա­կան կլի­ներ, որ նա միան­գա­մից պա­տաս­խան հար­ված հասց­ներ Ի­րա­նին, ան­կախ այն բա­նից՝ Թեհ­րա­նին «կար­միր գծե­րի» մեջ մնա­լու հար­ցում դի­մող­ներ ե­ղե՞լ են, թե՝ ոչ:

­Բայց վար­չա­պետ Նե­թան­յա­հուն կար­ծես թե իր հատ­կա­պես վեր­ջին ա­միս­նե­րի խա­ղե­րով ար­դեն ակն­հայ­տո­րեն Վա­շինգ­տո­նի հա­մար էլ է սկսել լրջա­գույն վտանգ դառ­նալ: Բ­լին­քե­նը, օ­րի­նակ, օ­րերս ցու­ցադ­րա­բար հան­դի­պեց իս­րա­յել­յան օ­պո­զի­ցիա­յի ղե­կա­վա­րի հետ, ո­րը Նե­թան­յա­հո­ւին ցույց տված առն­վազն «դե­ղին քար­տի» տեսք ու­նի: Ու այս ֆոնին նման է, որ Ի­րա­նի այս կար­գի՝ «կար­միր գծե­րում» մնա­ցող պա­տաս­խանն ինչ-որ տեղ նաեւ Վա­շինգ­տո­նի օգ­տին էր: Իս­րա­յե­լում էլ, այն բա­նից հե­տո, երբ ար­դեն 10 օ­րից ա­վել ա­մեն պահ քարո­զում էին` կհար­վա­ծեն ա­ռա­ջի­կա 24-48 ժա­մում, ակն­հայ­տո­րեն բնակ­չութ­յան նյար­դե­րը տե­ղի տվեցին: Ու երբ հար­վա­ծը ե­ղավ, ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան տար­բե­րակն է, որ հիմ­նա­կան զայ­րույ­թը հի­մա կուղղ­վի հենց Նե­թան­յա­հո­ւի դեմ, թե նա եր­կի­րը ներ­քա­շում է մա­հա­ցու պա­տե­րազ­մի մեջ: Ու այն­քան սուր զայ­րույթ, որ մեծ հարց է` Նե­թան­յա­հուն կկա­րո­ղա­նա՞ ա­թո­ռը պա­հե­լու հետ միա­ժա­մա­նակ, մի բան էլ մտա­ծել պա­տաս­խան հար­վա­ծի մա­սին: Ի վեր­ջո, կհա­ջոր­դի Ի­րա­նի պա­տաս­խա­նը, եւ էլ ա­վե­լի մեծ նե­րիս­րա­յել­յան զայ­րույ­թը պատ­րաստ է: Վեր­ջին հաշ­վով, շար­քա­յին իս­րա­յել­ցի­նե­րին շատ պարզ բա­ցատր­վեց` մեծ պա­տե­րազմ սար­քո­ղը Նե­թան­յա­հուն է... Այս պատ­կե­րը միան­շա­նակ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի օգ­տին է: Ի­հար­կե, կար ռիսկ, որ Նե­թան­յա­հուն պա­տաս­խան հար­վա­ծի հրա­ման կտար ան­մի­ջա­պես: Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը Բայ­դե­նի մա­կար­դա­կով շտա­պե­ցին կա­պի մեջ մտնել վար­չա­պե­տի հետ՝ զգու­շաց­նե­լով նման բան չա­նել: Ա­վե­լի հա­մո­զիչ լի­նե­լու հա­մար շատ ա­րագ ե­ղավ նաեւ Վա­շինգ­տո­նի պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը՝ ե­թե Իս­րա­յե­լը պա­տաս­խան հար­ված հասց­նի, ԱՄՆ-ն ն­ման օ­պե­րա­ցիա­յի չի մա­սիակ­ցի: Կարճ ա­սած՝ դուք եք ո­րո­շո­ղը, բայց Ի­րա­նի եւ նրա թի­մա­կից­նե­րի հետ դեմ առ դեմ եք մնա­լու: Բա­ցի այդ, Նե­թան­յա­հո­ւի «թե­ւե­րը կտրե­ցին» նա­եւ հայ­տա­րա­րութ­յամբ, թե, ո­չինչ, Ի­րա­նի հար­վա­ծը շատ ուժ­գին չէր, այն­պի­սի կո­րուստ­ներ չեք ու­նե­ցել, որ պա­տաս­խա­նեք եւ դրա­նով մեծ պա­տե­րազմ հրահ­րեք: Նե­թան­յա­հուն փնթփնթա­լով եւ հո­խոր­տա­լով, ստիպ­ված էր «տաք» պա­հին պա­տաս­խան հար­վա­ծից հրա­ժար­վել, բայց նաեւ հաս­կա­նա­լով, որ հի­մա շատ դժվար է նե­րիս­րա­յել­յան պայթ­յու­նից խու­սա­փել, թե այս ի՞նչ վտան­գա­վոր կե­տի եր­կի­րը հասց­րին:

­Հա, մնա­ցին ռուս­նե­րը:

Ի­րա­նի հար­վա­ծի երկ­րորդ տու­ժա­ծը, մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ,  դառ­նում է... Զե­լենս­կին: Կոնգ­րե­սի օ­րա­կար­գում է Ուկ­րաի­նա­յին ֆի­նան­սա­վոր­ման հար­ցը, եւ հի­մա, երբ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում «Եր­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի շե­մին ենք», ա­մե­րի­կա­ցի հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը կա­րո՞ղ են սուղ մի­ջոց­նե­րից տասն­յակ մի­լիարդ­ներ տալ Զե­լենս­կուն` «ի վնաս Իս­րա­յե­լի»: Թե­ման օ­րա­կար­գում է, Կոնգ­րե­սը «պա­տա­հա­բար» հենց այս շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում է այն քննար­կե­լու: Բայց ար­դեն իսկ կան ազ­դակ­ներ, որ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը միան­գա­մայն այլ բա­նա­ձեւ են ա­ռա­ջար­կե­լու, որ­տեղ, մի­գու­ցե, Ուկ­րաի­նա­յի հետ կապ­ված ո­րո­շա­կի հատ­կա­ցում­ներ կլի­նեն, բայց դրա­նից էա­կան ռազ­մա­կան է­ֆեկտ Կիե­ւը հա­զիվ թե ու­նե­նա:

Այս ա­մե­նը նման չէ՞ ինչ-որ «գե­ղե­ցիկ խա­ղի», որ­տեղ տե­սա­նե­լի է եր­կու տու­ժող` Նե­թան­յա­հուն եւ Զե­լենս­կին, եւ մի շարք շա­հա­ռու­ներ` Վա­շինգ­տոն, Մոսկ­վա, Թեհ­րան (ո­րի հե­ղի­նա­կութ­յունն այս պա­հին եր­կինք է հաս­նե­լու), Պե­կին (­Թայ­վա­նում ար­դեն սուգ է, թե պետք է շատ ա­րագ Պե­կի­նի հետ լե­զու գտնել, քա­նի որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի վրա հույս դնել չի լի­նում), եւ ան­գամ Իս­րա­յե­լի օ­պո­զի­ցիան, ո­րը հա­մառ Նե­թան­յա­հու­ին տա­պա­լե­լու շատ ռեալ շանս ստա­ցավ:

Չ­նա­յած, ե­թե խո­րը նա­յենք, կտու­ժի նաեւ Լոն­դո­նը...

­Բայց ե­կեք եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րով ա­ռաջ չընկ­նենք` սպա­սե­լով Իս­րա­յե­լի պա­տաս­խա­նին կամ դրա բա­ցա­կա­յութ­յա­նը: Վեր­ջին հաշ­վով, Նե­թան­յա­հու­ի հա­մար այ­լընտ­րան­քը սե­փա­կան ոտ­քով բանտ գնալն է:Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода