Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս Ղազարյանին Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական

Ինչ է խոստանում մեզ Էրդողանի պարտությունը

Վերլուծություն

­Մեկ այլ գոր­ծոն եւս ի հայտ ե­կավ, որն Ա­լիե­ւի կող­մից մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազմ սկսե­լու վար­կա­ծի օգ­տին չէ 'Te;s naeu https://iravunk.com/?p=280112&l=am": Այս­պես, նա­խօ­րեին Թուր­քիա­յում կա­յա­ցած տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րութ­յուն­նե­րում Էր­դո­ղա­նի թի­մը՝ իշ­խող «Ար­դա­րութ­յուն եւ զար­գա­ցումը», 20 տար­վա մեջ ա­ռա­ջին ան­գամ զի­ջեց ընդ­դի­մութ­յա­նը՝ «Ժո­ղովր­դա­հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցութ­յա­նը»: Ընդ ո­րում, Էր­դո­ղա­նը պարտ­վեց բո­լոր ա­ռանց­քա­յին քա­ղաք­նե­րում:

­Փոր­ձա­գետ­ներն ար­դեն հասց­րել են գնա­հա­տել այն ի­րո­ղութ­յու­նը, ո­րը ձե­ւա­վոր­վում է Թուր­քիա­յում ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո: Ընդ ո­րում, կան­խա­տե­սում­նե­րը Էր­դո­ղա­նի հա­մար մռայլ են՝ «Այս ընտ­րութ­յուն­նե­րը քա­ղա­քա­կան երկ­րա­շարժ կամ նույ­նիսկ ցու­նա­մի էին Թուր­քիա­յի հա­մար»,- ա­սել է փոր­ձա­գետ­նե­րից մե­կը՝ Հա­քան Աք­սա­յը։ Ն­րա գնա­հատ­մամբ, այս ընտ­րությ­ուն­նե­րը ցույց տվե­ցին, որ ան­ցած տար­վա մա­յի­սի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յու­ննե­րում պարտ­վե­լուց հե­տո, ընդ­դի­մութ­յունն այ­սօր ցույց տվեց, որ ու­նի ժո­ղովր­դի մե­ծա­մաս­նութ­յան ա­ջակ­ցութ­յու­նը: Այ­սինքն, Թուր­քիա­յում քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճակ է փոխ­վել, եւ դա բե­րե­լու է նոր՝ ար­տա­հերթ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի սուր պա­հան­ջի:

Այլ փոր­ձա­գետ­ներ, աս­վա­ծին զու­գա­հեռ, հի­շել են Էր­դո­ղա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, ո­րով նա այս ընտ­րութ­յու­նն­երը հա­մա­րել էր իր «վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րը»: ճիշտ է, Թուր­քիա­յում իշ­խող «Ար­դա­րութ­յուն եւ զար­գա­ցում» կու­սակ­ցութ­յան պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Օ­մեր Չե­լի­քը նշել է, որ Էր­դո­ղա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը «վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րի» մա­սին չի նշա­նա­կում նրա հե­ռա­նալը քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նից։ Սա­կայն ա­ռա­ջա­տար փոր­ձա­գետ­նե­րը պնդում են, որ Էր­դո­ղա­նը մի շարք պատ­ճառ­նե­րով, այդ թվում` ա­ռող­ջա­կան, այ­լեւս չի կա­րող մնալ իշ­խա­նութ­յան ղե­կին: Նա այս տե­ղա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի մի­ջո­ցով ծրագ­րում էր իշ­խա­նութ­յան սա­հուն փո­խան­ցում իր ցան­կա­լի ի­րա­վա­հա­ջոր­դին: Բայց պար­տութ­յու­նը փո­խեց ի­րա­վի­ճա­կը. «Հի­մա Էր­դո­ղա­նը պետք է կա´մ­ այս թույլ դիր­քե­րից գնա «ժա­ռան­գորդ օ­պե­րա­ցիա­յին»`վտան­գե­լով լիո­վին կորց­նել իշ­խա­նութ­յու­նը, կա´մ շա­րու­նա­կի մնալ պաշ­տո­նին`պա­հե­լով ի­րեն հե­ռա­նալ պար­տադ­րող այդ բո­լոր խո­րը գոր­ծոն­նե­րը: Իսկ դրանք էլ ա­վե­լի կխո­րա­նան, քա­նի որ իր ու­ժը գնա­հա­տած ընդ­դի­մութ­յու­նը կշա­րու­նա­կի ճնշել իշ­խա­նութ­յա­նը` կապ­ված ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի խնդրի հետ»:

Ա­մեն դեպ­քում, փաստն այն է, որ դեռ ան­գամ ընտ­րութ­յու­ննե­րի վերջ­նա­կան արդ­յունք­նե­րը չհնչած, Թուր­քիա­յում ար­դեն իսկ այն ա­րա­գութ­յամբ էին պտտվում ար­տա­հերթ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուններ պա­հան­ջող խո­սակ­ցութ­յու­նն­երը, որ Էր­դո­ղա­նի գրա­սեն­յա­կը ստիպ­ված էր հան­դես գալ դա բա­ցա­ռող հայ­տա­րա­րութ­յամբ: Բայց դա ար­դեն քիչ բան է նշա­նա­կում. ընդ­դի­մութ­յու­նը, որն ըն­կալ­վում է հա­մե­մա­տա­բար ա­վե­լի ա­րեւմ­տա­մետ խումբ, քան էր­դո­ղա­նա­կան թեւն է, զգաց իր ու­ժը, եւ շատ մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ պայ­քա­րը կտե­ղա­փո­խի զանգ­վա­ծա­յին ճնշում­նե­րի դաշտ: Իսկ սա ակ­նար­կում է սպաս­վող քա­ո­սա­յին ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին, ո­րը, գու­մար­վե­լով այս ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րին, խոս­տա­նում է նկա­տե­լիո­րեն թու­լաց­նել Էր­դո­ղա­նի դիր­քե­րը: Արդ­յուն­քում, նա ու­նե­նա­լու է եր­կու տար­բե­րակ: Կա´մ փոր­ձել ա­վե­լի ամ­րաց­նել ա­րեւմտ­յան ուղ­ղութ­յամբ իր քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը՝ հու­սա­լով, որ դա ի­րեն կհա­նի ա­րեւմ­տա­մետ­նե­րի հար­վա­ծի տա­կից: Բայց ԱՄՆ-ում ա­ռա­ջի­կա­յում ընտ­րութ­յու­ններ են, կա­րող է ի­րա­վի­ճակ փոխ­վել, եւ այ­սօր Բայ­դե­նի հետ ինչ-որ բան պայ­մա­նա­վոր­վե­լը վա­ղը կա­րող է չե­ղարկ­վել հա­վա­նա­կան նոր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից: Կա´մ հա­կա­ռա­կը, կա­րող է ու­ժե­ղաց­նել ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նը, ա­րեւմ­տա­մետ­նե­րին ճնշել, որ­պես պե­տութ­յա­նը վնաս հասց­նող­ներ, դրա­նով ամ­րապն­դել դիր­քե­րը՝ փոր­ձե­լով «ժա­ռան­գոր­դի» մի­ջո­ցով վե­րար­տադր­վել հա­ջորդ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում:

Ան­կախ նրա­նից, թե որ ուղ­ղութ­յամբ կնա­խընտ­րի գնալ Էր­դո­ղա­նը, մեկ բան հաս­տատ է՝ նա այս պա­հին հայտն­վել է ա­նո­րոշ վի­ճա­կում՝ ռիս­կա­յին հե­ռան­կար­նե­րով հան­դերձ: Իսկ դա, ինչ խոսք, ա­նո­րո­շութ­յուն է փո­խան­ցում նաեւ Ա­լիե­ւին, ա­ռա­վել եւս, ե­թե մինչ ջրե­րը հան­դարտ­վե­լը գնա այն­պի­սի ար­մա­տա­կան քայ­լի, ինչ­պի­սին կլի­նի հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում նոր պա­տե­րազ­մը:

Մ­յուս կող­մից, Հեյ­դա­րո­վի­չը հա­զիվ թե աչ­քա­թող ա­նի նաեւ ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը: Կա­րե­ւոր դե­տալ. Թուր­քիա­յի, Ղա­զախս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րը կոչ են ա­նում ի­րենց քա­ղա­քա­ցի­նե­րին շտապ լքել Օ­դե­սան, Խար­կո­վը, Կի­եւը եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նը։ Ն­կա­տենք, որ խոսքն այն պե­տութ­յուն­նե­րի մա­սին է, ո­րոնք նախ` հազ­վա­դեպ են հման հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րով հան­դես գա­լիս: Եվ երկ­րոր­դը` քա­ջա­տեղ­յակ են ուկ­րաի­նա­կան ի­րա­դար­ձութ­յու­ննե­րի եւ հնա­րա­վոր զար­գաց­ման սցե­նար­նե­րի մա­սին: Եվ ե­թե այս եր­կու հան­գա­ման­քը հաշ­վի առ­նե­լով, նման կոչ են հնչեց­րել, այն էլ գործ­նա­կա­նում միա­ժա­մա­նակ, դա շատ լուրջ մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս ա­մե­նա­մոտ ա­պա­գա­յում սպաս­վող բուռն ռազ­մա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի մա­սին: Ա­ռա­վել եւս, որ ե­րեկ­վա­նից լրա­ցավ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նում Զե­լենս­կու լե­գի­տի­մութ­յան ժամ­կե­տը, մա­յի­սի 21-ին՝ նրա ի­նա­գու­րա­ցիա­յի օ­րը, դա կդառ­նա շատ լուրջ խնդիր՝ լայն դուռ բա­ցե­լով նե­րուկ­րաի­նա­կան քա­ղա­քա­կան խո­րը ցնցում­նե­րի ա­ռաջ:

­Մի խոս­քով, ռուս­նե­րի հետ այս պա­հին թշնա­մա­նա­լը վտան­գա­վոր է: Ա­լիե­ւը միշտ էլ դա լավ է հաս­կա­ցել` ի տար­բե­րութ­յուն Նի­կո­լի…Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս ՂազարյանինԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода