Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս Ղազարյանին Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական

Քիչ հավանական է, որ Նիկոլի քարոզած լայնամասշտաբ պատերազմը կլինի

Վերլուծություն

­Նի­կո­լա­կան թի­մը, ան­ձամբ Նի­կո­լի ներգ­րավ­մամբ, շա­րու­նա­կում է ակ­տիվ քա­րո­զը, որ ե­թե չորս գյու­ղը չտանք, Ա­լիե­ւը լայ­նա­մասշ­տաբ պա­տե­րազմ կսկսի: Ա­վե­լին, որ ե­թե ան­գամ այդ չորս գյու­ղը տանք, դա ե­րաշ­խիք չէ, որ Ա­լիե­ւը պա­տե­րազմ չի սկսե­լու:

ԵԹԵ «ԳՈՂԸ ՏԱՆԻՑ Է»

Ի­հար­կե, պա­տե­րազ­մա­կան այդ քա­րոզ­նե­րը մեկ պարզ հարց են ա­ռաջ քա­շում՝ այդ ե՞րբ էր նի­կոլ­յան թի­մից ճիշտ խոսք լսվել, որ հի­մա նրանց պա­տե­րազ­մա­կան քա­րոզ­նե­րը պետք է հա­լած յու­ղի տեղ ըն­դու­նել: Ա­ռա­վել եւս, որ նման քա­րոզ­նե­րը ձեռն­տու են Նի­կո­լին. այս ան­գամ պետք է Հա­յաս­տա­նի պաշ­տո­նա­կան տա­րածք­նե­րի մեջ մտնող հո­ղեր նվի­րի թշնա­մուն, եւ բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րը, որ ե­թե չտանք, պա­տե­րազմ կլի­նի, ի­րեն «ար­դա­րաց­նե­լու» հա­մար են: Միայն թե այս ֆո­նին ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նա­կը հա­յաս­տան­յան ընդ­դի­մա­դիր (կամ ընդ­դի­մա­դի­րի դիր­քե­րից հան­դես ե­կող) տար­բեր գոր­ծիչ­նե­րի եւ վեր­լու­ծա­բան­նե­րի դիր­քո­րո­շումն է, ո­րը քիչ բա­նով է տար­բեր­վում նի­կոլ­յան թի­մի ա­սած­նե­րից: Այն է՝ Ա­լիե­ւը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մի, ու այդ չորս գյու­ղը տալ-չտալն այդ հար­ցում էա­կան չէ:

­Սա­կայն այս բո­լոր հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րի ֆո­նին մեկ հարց է բաց մնում. ո´չ նի­կո­լա­կան կող­մի, ո´չ­ էլ ընդ­դի­մա­դիր թեւի` «պա­տե­րազմ կլի­նի» դիր­քո­րոշ­ման կրող­նե­րը չեն բա­ցատ­րում, թե ին­չո՞ւ պետք է Ա­լիե­ւը գնա մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազ­մի: Այ­սինքն, ո՞րն է Ա­լիե­ւի ու­զա­ծը, որ Հա­յաս­տան առ­հա­սա­րակ չլի­նի՞, որ այն բո­լոր տա­րածք­նե­րը, ո­րոնք ԽՍՀՄ-ի վեր­ջին քար­տեզ­նե­րով ներ­կա­յաց­վում էին Ադր­բե­ջա­նի տա­րածք, հե՞տ վերց­նի, թե՞ ու­զում է ի­րե­նով ա­նել Ս­յու­նիքն ու հաս­նել Սե­ւան: Չ­նա­յած, երբ խոս­վում է պա­տե­րազմ լի­նել-չլի­նե­լուց, ա­ռաջ­նա­յինն ան­գամ այն չէ, թե ինչ է ու­զում Ա­լիե­ւը. նա մի­գու­ցե ցան­կա­նա ոչ միայն Հա­յաս­տա­նը, այլ ողջ երկ­րա­գունդն ի­րե­նը լի­ներ: Ա­մե­նա­կա­րե­ւորն այն է, թե նրա ցան­կութ­յու­նը, ինչ­պես հայտ­նի ֆիլ­մում է աս­վում, որ­քա­նո՞վ է հա­մա­պատաս­խա­նում ռեալ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի հետ: Այ­սինքն, ե­թե Ա­լիեւն այս պա­հին ու­նի թվարկ­ված բո­լոր ցան­կութ­յուն­նե­րը, ընդ­հուպ՝ ողջ Հա­յաս­տա­նը գրա­վե­լը, դա նրա տե­սանկ­յու­նից ի­րա­տե­սա­կա՞ն է:

Ու­րեմն, ո՞րն է Հեյ­դա­րո­վի­չի ցան­կութ­յուն­նե­րի եւ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի վեր­ջա­կե­տը, հա­նուն ո­րի նա պատ­րաստ է նոր պա­տե­րազ­մի: Այդ հար­ցի պա­տաս­խանն է, որ, կրկնում ենք, ներ­հա­յաս­տան­յան հար­թա­կում այդ­պես էլ հո­դա­բաշխ բա­ցատ­րութ­յուն չի տրվում: Իսկ դա հարց է ա­ռաջ բե­րում՝ իսկ ո՞վ է ա­սել, որ Ա­լիեւն ար­դեն այդ վեր­ջա­կե­տին չի հա­սել: Կամ մոտ է դրան, որ մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազմն ա­նի­մաստ է, եւ մնա­ցա­ծին փոր­ձում է հաս­նել քա­րոզ­չա­կան ճնշում­նե­րի մի­ջո­ցով: Քա­նի դեռ Հա­յաս­տա­նում Նի­կոլ կա, որը Հա­յաս­տա­նը իր միակ ռեալ դաշ­նակ­ցից հե­ռաց­նե­լու եւ Ա­րեւ­մուտք խա­ղա­լու կուր­սի մեջ է, ին­չը ճնշում­նե­րի մի­ջո­ցով նոր տա­րածք­ներ պո­կե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն է տա­լիս:

Ու­րեմն, Ա­լիե­ւը պատ­րա՞ստ է գնալ մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազ­մի: Ե­թե ըն­դու­նենք, որ նի­կոլ­յան խուն­տան ի­րոք հա­վա­տում է այդ սցե­նա­րին, ա­պա պետք է հի­շա­տակ­ված պարզ հար­ցի պա­տաս­խա­նը տալ՝ այդ դեպ­քում ո՞րն է Ա­րեւ­մուտք խա­ղա­լու ի­մաս­տը, ի­րոք հա­վա­տո՞ւմ են, որ փրկութ­յունն այն­տեղ է, թե՞ դրա­նով շա­րու­նա­կում են դի­տա­վոր­յալ թու­լաց­նել Հա­յաս­տա­նի դիր­քե­րը: Մեկ պա­տա­հա­կան օ­րի­նակ. օրերս ֆրան­սիա­կան Le Figaro-ն մեջ­բե­րեց Ֆ­րան­սիա­ցի գրող Սիլ­վեն Տե­սո­նի խոս­քը՝ կապ­ված Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի երկր­նե­րի նկատ­մամբ ԵՄ բարձ­րա­գույն մարմ­նի՝ Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հետ. «Եվ­րո­պա­յի եր­կա­կի դիս­կուր­սը լրաց­նում է հայ­կա­կան ող­բեր­գութ­յու­նը։ Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վը ցան­կա­նում է մի փոքր լաց լի­նել Եր­եւա­նի հետ, բայց շա­րու­նա­կում է մեծ ծա­վալ­նե­րով առեւ­տուր ա­նել Բաք­վի հետ՝ չհա­մա­ձայն­վե­լով, որ մե­կի հետ պայ­մա­նա­գիր կնքե­լը` մյու­սի մա­հա­պա­տիժն է»: Ե­թե ար­դեն ան­գամ Ֆ­րան­սիա­յում են պարզ հաս­կա­նում, որ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ներ­կա ա­րեւմ­տա­մո­լա­կան կուր­սը Հա­յաս­տա­նին պա­հում է կար­թը կուլ տված ձկան կար­գա­վի­ճա­կում, դա նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը չե՞ն հաս­կա­նում, որ հեր­թա­կան ան­գամ վա­զում են Բր­յու­սել:

Այս տա­րօ­րի­նակ ի­րա­վի­ճա­կը Միր­զո­յան Ա­րոն բա­ցատ­րում է այս­պես. «Մենք տես­նում ենք, որ, օ­րի­նակ, Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը եւ Եվ­րա­միութ­յու­նը (ԵՄ) հիմ­նա­կան գոր­ծըն­կեր­ներն են։ Մենք նաեւ տե­սանք, որ ԵՄ-ն պատ­րաստ էր քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­ռա­քե­լութ­յուն ու­ղար­կել, եւ սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կը զգա­լիո­րեն բա­րե­լավ­վեց: Ն­րանց ներ­կա­յութ­յու­նը մե­ծա­պես նպաս­տում է տա­րա­ծաշր­ջա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի մա­սի խա­ղա­ղութ­յա­նը։ Ռու­սաս­տա­նը խա­ղա­ղա­պահ­ներ էր ու­ղար­կել 2020 թվա­կա­նին՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում անվ­տան­գութ­յան վե­րահսկ­ման հա­մար, սա­կայն մենք ա­կա­նա­տես ե­ղանք բազ­մա­թիվ հար­ձա­կում­նե­րի Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նի վրա»: Բայց ե­թե եվ­րա­դի­տորդ­նե­րի ներ­կա­յութ­յու­նը «սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կը զգա­լիո­րեն բա­րե­լա­վել» է, էլ ին­չո՞ւ է Նի­կո­լը խո­սում նոր պա­տե­րազ­մից՝ գրե­թե ան­խու­սա­փե­լիութ­յան ե­րանգ­նե­րով:

ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՆՈՒՅՆՆ Է՝ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆ

­Թե ի­րա­կա­նում ին­չու է դեռ այս լար­վա­ծութ­յու­նը շա­րու­նակ­վում, երբ ինչ­պես պաշ­տո­նա­կան Ե­րե­ւա­նը, այն­պես էլ Բա­քուն միա­ժա­մա­նակ խո­սում են «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ա­ռա­ջըն­թա­ցից, կա­րե­լի է տես­նել նաեւ Ա­լիե­ւի օգ­նա­կան Հիք­մեթ Հա­ջի­եւի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յու­նից. «Ադր­բե­ջա­նի մո­տե­ցումն այն է, որ խա­ղա­ղութ­յու­նը պետք է լի­նի Բաք­վի եւ Եր­եւա­նի միջեւ, քա­նի որ այս տա­րա­ծաշր­ջա­նը պատ­կա­նում է մեզ: Խա­ղա­ղութ­յու­նը Վա­շինգ­տո­նում, Բր­յու­սե­լում կամ Փա­րի­զում չէ»:

­Նույն թեզն է, ո­րը դեռ ան­ցած տա­րի հոկ­տեմ­բե­րի 12-ին Բիշ­քե­կում կա­յա­ցած Պու­տին Ա­լիեւ հան­դի­պու­մից ա­ռաջ ներ­կա­յաց­րել էր Հեյ­դա­րո­վի­չը. «Մենք ե­րախ­տա­գի­տութ­յամբ ենք ըն­դու­նում Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յան միջ­նոր­դութ­յու­նը»: Դ­րա­նով նա մեր­ժել էր ա­րեւմտ­յան միջ­նոր­դութ­յու­նը հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան թե­մա­յով՝ որ­պես այ­լընտ­րանք ա­ռա­ջար­կե­լով. «Ե­թե Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յան միջ­նոր­դութ­յու­նը մերժ­վի հայ­կա­կան կող­մից, կար­ծում եմ, որ այ­լընտ­րանք կա­րող են լի­նել Ադր­բե­ջա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի միջեւ ու­ղիղ բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը»: Նի­կոլն էլ, հի­շեց­նենք, սրան զու­գա­հեռ մեկ­նել էր Գ­րա­նա­դա ու մինչ այ­սօր էլ մնում է «խա­ղա­ղութ­յան հա­մա­ձայ­նա­գի­րը» միայն ա­րեւմտյան միջ­նոր­դութ­յամբ կնքե­լու դաշ­տում, թե ին­չու, հաս­կա­նում են բո­լո­րը:

Այս ա­միս­նե­րին ե­ղան մի շարք փոր­ձեր՝ Ա­լիե­ւին ա­րեւմտ­յան դաշտ տա­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ: Սա­կայն Հա­ջի­եւի հի­շա­տակ­ած հայ­տա­րա­րութ­յու­նը ե­կավ եւս մեկ ան­գամ հաս­տա­տե­լու, որ այդ փոր­ձե­րը ո­րե­ւէ կերպ Բաք­վի վրա չեն ազ­դել:

­Թե ին­չու Նի­կո­լը չի գնում ռու­սա­կան բա­նակ­ցա­յին հար­թակ, դա էլ նոր բան չէ. Ա­րեւ­մուտքն ար­գե­լել է: Պատ­ճառն էլ է վա­ղուց հաս­կա­նա­լի. Բ­րի­տա­նիա­յի, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ անգ­լո­սաք­սո­նա­կան հա­մա­կար­գի հա­մար խո­շոր պար­տութ­յուն կլի­ներ, ե­թե ռուս­նե­րը վե­րա­կանգ­նեին Մեղ­րիի գծի նկատ­մամբ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը: Իսկ Նի­կո­լին մնում է շա­րու­նա­կել դա հրամց­նել «Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յան կո­րուստ» բա­ցատ­րութ­յան տակ:

Այ­սինքն, հա­նուն բրի­տա­նա­կան շա­հե­րի, հի­մա էլ սահ­ման­նե­րը, այդ թվում՝ Տա­վու­շի հայտ­նի գո­տին է հայտն­վել հար­վա­ծի տակ, եւ այդ գոր­ծըն­թա­ցը կշա­րու­նակ­վի: Մինչ­դեռ կա­րո՞ղ է ՀՀ ԱԳՆ-ն հեր­քել, որ Ռու­սաս­տան-Ադր­բե­ջան-­Հա­յաս­տան ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նագ­րե­րի շրջա­նակ­նե­րում ստեղծ­ված կո­մու­նի­կա­ցիոն-սահ­մա­նա­զատ­ման խմբի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի մեջ դեռ էն գլխից չէր ֆիքս­ված սահ­մա­նա­զա­տու­մը տա­րածք­նե­րի փո­խա­նակ­ման սխե­մա­յով ի­րա­կա­նաց­նե­լու տար­բե­րա­կը՝ այս կամ այն կող­մի հա­մար կո­մու­նի­կա­ցիոն խնդիր­ներ չստեղ­ծե­լու ի­մաս­տով:

Ու այս­քա­նից հե­տո ԵՄ-ում Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ​​ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ոմն Տիգ­րան Բա­լա­յանը քա­րո­զում է՝ Ա­լի­եւի ռե­ժի­մը եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րը ցան­կա­նում են հար­ձակ­վել Հա­յաս­տա­նի վրա՝ փոր­ձե­լով խա­փա­նել հան­րա­պե­տութ­յան վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի հան­դի­պու­մը ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղար Էն­թո­նի Բ­լին­քե­նի եւ Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի ղե­կա­վար Ուր­սու­լա ֆոն դեր Լ­ա­յե­նի հետ: Լո՞ւրջ, իսկ ե­թե մինչ այդ հան­դի­պու­մը հար­ձա­կում չե­ղավ, սույն Բա­լա­յա­նը պատ­րա՞ստ է հրա­ժա­րա­կան տալ` որ­պես դի­տա­վոր­յալ ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յուն տա­րա­ծող:

ՈՐՊԵՍ ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Ի­րա­կա­նում այն քա­րոզ­նե­րը, թե Բ­լին­քե­նի եւ Ուր­սու­լա­յի հետ Նի­կո­լի հնա­րա­վոր հան­դի­պու­մը սար­սա­փեց­րել է Բաք­վին, նի­կոլ­յան թի­մի նոր հե­քիաթ­նե­րից է: Փոր­ձում են դրա­նով հա­մո­զել, թե, տե­սեք, ինչ կա­րե­ւոր հան­դի­պում է, որ Բաք­վում այդ վի­ճա­կի են հա­սել: Բայց ո­րե­ւէ հո­դա­բաշխ բա­ցատ­րութ­յուն չկա, թե այդ ի՞նչ ար­տա­սո­վոր բան են Նի­կո­լին ա­ռա­ջար­կե­լու, որն այդ­քան կսար­սա­փեց­ներ Ա­լիե­ւին: Ի­րա­կա­նում այս պա­հին Ա­րեւ­մուտ­քը Նի­կո­լին ան­գամ հստակ պա­հանջ­ներ չի կա­րող ներ­կա­յաց­նել: Ինչ ա­սել են, նա ա­նում է, եւ Ա­րեւ­մուտ­քի խնդիրն այս պա­հին Ա­լիե­ւի հետ է, ով, կրկնենք, հեր­թա­կան ան­գամ փաս­տեց, որ այլ դիր­քե­րում է: Իսկ Նի­կո­լի այս բրյու­սել­յան այ­ցը խնդիր է նրա­նով, որ այդ­պի­սով նա էլ իր հեր­թին է ֆիք­սում, որ իր հա­մար ա­ռաջ­նա­յին է մնում ա­րեւմտ­յան հար­թա­կը: Արդ­յուն­քում, «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» կոչ­վա­ծը շա­րու­նա­կում է հե­տաձգ­վել, եւ տե­սա­կա­նո­րեն, դա կա­րող է Ա­լիե­ւի հա­մար պա­տե­րազմ սկսե­լու դրդող գոր­ծոն լի­նել:

­Միայն թե դա, խո­շոր հաշ­վով, Ռու­սաս­տա­նի հա­մար նշա­նա­կում է երկ­րորդ ճա­կատ: Ի­րա­նի հա­մար՝ իր դեմ հար­ձակ­ման հնա­րա­վոր պլաց­դար­մի ստեղ­ծում: Այ­սինքն, ինչ­պես Մոսկ­վան, այն­պես էլ Թեհ­րանն իր հա­մար թշնա­ման­քին հա­վա­սար քայլ կհա­մա­րեն նման մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազ­մը՝ ռեալ հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ: Այ, հենց դա է այն տես­լա­կա­նը, թե Ա­լիե­ւը, ցան­կա­նա­լով հան­դերձ, կա­րո՞ղ է. ե­թե հաշ­վար­կել է Մոսկ­վա­յի եւ Թեհ­րա­նի հետ թշնա­մութ­յան հե­ռան­կա­րը, հա­մա­րում է, որ կա­րող է դրա «տա­կից դուրս գալ», պա­տե­րազմն էլ կդառ­նա միան­գա­մայն ռեալ: Ե­թե ոչ, մի­գու­ցե մանր հար­ձա­կում­ներ հնա­րա­վոր են, բայց ոչ ա­վե­լին:

 

 

 Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս ՂազարյանինԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода