Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական Անցավ բաժանման 3 կանոն

ՎԵՐՋԻՆ ՇԱՆՍԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Վերլուծություն

­­Տա­վու­շի չորս գյու­ղե­րի հար­ցը կար­ծես թե ­Նի­կո­լին լրիվ անկ­յուն է մղել: Ի­րեն օ­րերս զե­կու­ցել են, որ ­Հա­յաս­տա­նի բնակ­չութ­յան շուրջ 40 տո­կո­սը պատ­րաստ է ա­մե­նավճ­ռա­կան կեր­պով դուրս գալ փո­ղոց, թույլ չտա­լու հա­մար հեր­թա­կան հո­ղատ­վութ­յու­նը, իսկ բնակ­չութ­յան մոտ 85 տո­կո­սը դա­տա­պար­տում է ­Նի­կո­լի վե­րո­հիշ­յալ քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը` այն հա­մա­րե­լով  դա­վա­ճա­նութ­յուն:

ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԸ

­­Նի­կո­լը ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կում ամ­բող­ջութ­յամբ կորց­րել է հա­վա­սա­րակշ­ռութ­յու­նը: ­Սուրբ ­Զա­տի­կի կա­պակ­ցութ­յամբ իր ու­ղեր­ձում կար­դա­լով 25-րդ ­Սաղ­մո­սը` նա փոր­ձում էր ի­րեն դրսե­ւո­րել որ­պես «ան­մե­ղ», ո­րը փոր­ձում է գնալ ար­դար եւ ճշմա­րիտ ճա­նա­պար­հով: ­Բա­ցի դրա­նից, ­Նի­կո­լը սկսեց դուրս տալ ցնդա­բա­նութ­յան նման­վող մտքեր Ք­րիս­տո­սի եւ հե­ղա­փո­խութ­յան վե­րա­բեր­յալ, ին­չին ի պա­տաս­խան ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու սպա­սա­վո­րը` ­Տեր Ե­սա­յին նշեց, որ այդ­պի­սի զու­գա­հեռ­ներ անց­կաց­նե­լն ամ­բո­ղ­ջութ­յամբ ան­տե­ղի է:

­­Նի­կո­լի բար­բա­ջանք­նե­րին հա­կա­ռակ` ­Վե­հա­փա­ռի խոս­քում կար­միր գծով անց­նում էր հա­յոց ինք­նութ­յան եւ հայ­րե­նա­սի­րութ­յան թե­ման: Ա­վե­լին, ­Նի­կո­լը տե­սավ, թե ինչ­պես է ամ­բողջ մեր ժո­ղո­վուր­դը տո­նում ­Սուրբ ­Զա­տի­կը, լեփ-լե­ցուն էին ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, եր­թե­րին մաս­նակ­ցում էին բազ­մա­թիվ մար­դիկ, բա­կե­րում եւ փո­ղոց­նե­րում տո­նա­կա­տա­րութ­յուն էր: ­Սա նշան էր ­Նի­կո­լին, որ ժո­ղովր­դի ճնշող մե­ծա­մաս­նութ­յու­նը հա­մախմբ­ված է հա­յոց ե­կե­ղե­ցու շուրջ, եւ հար­ձա­կում­նե­րը ե­ղե­կե­ցու դեմ դա­տա­պարտ­ված են: Ուս­տի դա­տա­պարտ­ված է նաեւ ՀՀ սահ­մա­նադ­րութ­յու­նից ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու հա­տուկ նշա­նա­կութ­յան մա­սին դրույ­թի վե­րաց­ման փոր­ձը: Այս­պի­սով, ­Նի­կո­լը հայտն­վել է ­ծան­րա­գույն փա­կու­ղում` Ա­րեւ­մուտ­քը եւ Ադր­բե­ջա­նը պա­հան­ջում են, հան­րութ­յու­նը` դի­մադ­րում:

Ա­վե­լին, ՌԴ դես­պան ­Սեր­գեյ ­Կո­պիր­կի­նի հար­ցազ­րույ­ցը նույն­պես վատ նշան էր ­Նի­կո­լի հա­մար: ­Դես­պա­նը մատ­նան­շեց, որ հենց ­Նի­կո­լի խնդրան­քով է, որ ռու­սա­կան ռազ­մա­կան հե­նա­կե­տե­րը դրվե­ցին հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նի մոտ: Եվ այժմ էլ Ռու­սաս­տա­նը պատ­րաստ է պաշտ­պա­նել ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նը Ադր­բե­ջա­նի ներ­խուժ­ման դեպ­քում: ­Սա­կայն ինչ­պես վեր­ջերս հայտ­նի դար­ձավ, ռուս­նե­րի ա­ռա­ջար­կը, որ ու­ժե­ղաց­վեն դիր­քե­րը ­Տա­վու­շի շրջա­նում, ­Նի­կո­լի կող­մից մերժ­վեց: Եվ հա­վա­նա­բար, այս եւ մի շարք այլ տվյալ­նե­րից ել­նե­լով` ՀՀ-ում ՌԴ դես­պա­նը հար­ցադ­րում է ա­նում, իսկ արդ­յո՞ք ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին պետք է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը պաշտ­պա­նի ­Հա­յաս­տա­նին, թե՞ պետք չէ:

­­Միա­ժա­մա­նակ ­Նի­կո­լի գոր­ծե­րը այն­քան էլ լավ չեն Ա­րեւ­մուտ­քում: Իր վեր­ջին ու­ղե­ւո­րութ­յան ժա­մա­նակ նա ստա­ցավ բա­վա­կա­նին սա­ռը ըն­դու­նե­լութ­յուն: Մ­յուս կող­մից` ա­րեւմտա­մետ ու­ժե­րը ­Հա­յաս­տա­նում` այն­պի­սիք, ինչ­պի­սիք` «Սաս­նա Ծ­ռե­րը» ու «Մար­տա­կան եղ­բայ­րութ­յու­նը» կար­ծես թե դար­ձել են ­Նի­կո­լի հա­մար ի­րա­կան սպառ­նա­լիք: ­Հա­մե­նայն­դեպս, նա­խորդ շա­բաթ­վա վեր­ջե­րին ­Նի­կո­լը ակն­հայ­տո­րեն ցույց տվեց, որ սպա­սում է հար­վա­ծը ոչ թե ­Ռու­սաս­տա­նից, այլ` Ա­րեւ­մուտ­քից: ­Ժի­րայր ­Սե­ֆիլ­յա­նի, ­Կա­րո Եղ­նուկ­յա­նի եւ այլ ա­վե­լի քան քսան ԱԺԲ-ա­կան­նե­րի մոտ խու­զար­կութ­յուն­նե­րը, իսկ մինչ այդ «Մար­տա­կան եղ­բայ­րութ­յան» մի քա­նի տասն­յակ ան­դամ­նե­րի ձեր­բա­կա­լութ­յուն­նե­րը ցույց տվե­ցին, որ հենց այդ­տե­ղից է, որ ­Նի­կո­լը սպա­սում է լուրջ վտան­գի: ­Խու­զար­կութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում հայտ­նա­բեր­վել են ոչ միայն զենք-զի­նամ­թերք, այ­լեւ շատ հե­տաքր­քիր փաս­տաթղ­թեր, ծրագ­րեր ու գծագ­րեր: Իսկ այն, որ այդ ու­ժե­րը վե­րահսկ­վում են ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի կող­մից, հու­շում են ոչ միայն նրանց հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը ու ի­րենց ղե­կա­վար­նե­րի կեն­սագ­րութ­յուն­նե­րը, այլ նաեւ այն, որ նրանց դեմ ­Նի­կո­լի գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը ան­մի­ջա­պես ան­հանգս­տութ­յուն ա­ռա­ջաց­րին ԱՄՆ դես­պա­նի մոտ:

­­Միա­ժա­մա­նակ ­Նի­կո­լը տես­նում է ինչ-որ տեղ ի­րեն բախ­տա­կից Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գահ Վ­լա­դի­միր ­Զե­լենս­կու խղճուկ վի­ճա­կը: Ա­րեւ­մուտ­քը ցույց տվեց, որ պատ­րաստ չէ ան­մի­ջա­պես կռվել ո­րե­ւէ այլ երկ­րի հա­մար, ան­գամ` Ուկ­րաի­նա­յի, ո­րին հենց Ա­րեւ­մուտ­քը սար­քեց խա­ղա­լիք եւ նե­տեց ռուս­նե­րի դեմ: ­Զե­լենս­կին ար­դեն իսկ պատ­րաստ է ռուս­նե­րի հետ կնքել խա­ղա­ղութ­յուն 2022 թվա­կա­նի սահ­ման­նե­րով, այ­սինքն` ճա­նա­չել Ղ­րի­մը ­Ռու­սաս­տա­նի կազ­մում: ­Բանն այն է, որ նա գի­տակ­ցում է, որ ե­թե ա­մեն ինչ շա­րու­նակ­վի այն­պես, ինչ­պես հի­մա է, ա­պա շու­տով ռուս­նե­րի ձեռ­քը կա­րող են անց­նել ուկ­րաի­նա­կան նո­րա­նոր քա­ղաք­ներ: ­Հաս­կա­նա­լի է, որ Ադր­բե­ջա­նի հար­ձակ­ման դեպ­քում ­Նի­կո­լը չի ու­նե­նա նույ­նիսկ մեկ տո­կոս այն ա­րեւմտ­յան ա­ջակ­ցութ­յու­նից, որն ու­նի Ուկ­րաի­նան: ­Նի­կո­լի հույ­սը ու ա­պա­վե­նը` Ֆ­րան­սիան, այ­սօր ինքն է գտնվում խղճուկ վի­ճա­կում եւ աֆ­րի­կա­կան պե­տութ­յուն­նե­րը մե­կը մյու­սի հե­տե­ւից Ֆ­րան­սիա­յին հրա­վի­րում են դուրս, իսկ ֆրան­սիա­կան զոր­քե­րի փո­խա­րեն ա­պա­վի­նում են ռու­սա­կան ազ­դե­ցութ­յա­նը: Այս­պես` ­Սե­նե­գա­լի նոր նա­խա­գա­հը օ­րերս հայ­տա­րա­րեց. «Ֆ­րան­սիա­յի հա­մար ե­կել է ժա­մա­նա­կը` ­Սե­նե­գա­լը լքե­լու»:

ԵՐԿՆՔԻՑ ԸՆԿԱՎ ԵՐԵՔ ԽՆՁՈՐ

Ա­հա այս­պի­սի փա­կու­ղա­յին վի­ճա­կում ­Նի­կո­լին մնում է ե­րեք տար­բե­րակ. կա՛մ հնա­րա­վո­րինս ժա­մա­նակ ձգել, կա՛մ հրա­ժա­րա­կան տալ, կա՛մ էլ` կրկին  կտրուկ զգես­տա­փոխ­վել եւ անց­նել, ինչ­քան էլ դա անս­պա­սե­լի լի­նի, ­Ռու­սաս­տա­նի հետ քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի վե­րա­կանգ­նման ճա­նա­պար­հին:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ժա­մա­նակ ձգե­լու տար­բե­րա­կին, ա­պա ­Նի­կո­լը կա­րող է հայ­տա­րա­րել ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­ներ: Ար­դեն իսկ հնչում են տար­բեր ամ­սաթ­վեր` սկսած մա­յի­սից մին­չեւ սեպ­տեմ­բե­րի 10-ը: Ի­հար­կե, այդ դեպ­քում ­Նի­կո­լից կպա­հանջ­վի միա­ժա­մա­նակ անց­կաց­նել նաեւ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վե, ինչն, այ­սօր­վա դրութ­յամբ, ­Նի­կո­լի հա­մար ան­լու­ծե­լի խնդիր է: ­Բո­լոր դեպ­քե­րում ­Նի­կո­լի կող­մից կա­տար­վում են քայ­լեր ի­րեն հար­մար ընդ­դի­մութ­յուն ձե­ւա­վո­րե­լու եւ ա­պա­գա­յում դրան նոր ԱԺ անց­կաց­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ: ­Մենք ար­դեն նշել ենք, որ հա­վա­նա­բար դրա հետ է կապ­ված «կլա­սիկ» Էդ­մոն ­Մա­րուք­յա­նի, ­Սամ­վել ­Բա­բա­յա­նի, «կլոուն» ­Հայ­կո­յի, «քա­ջա­րի» գե­նե­րալ Ար­շակ ­Կա­րա­պետ­յա­նի կող­մից հան­կարծ խիստ ընդ­դի­մա­դիր դառ­նա­լը: Ն­րանք բո­լո­րը ­Նի­կո­լի նվիր­յալ­ներն էին: Եվ այդ­պի­սի ձե­ւա­կան ընդ­դի­մութ­յու­նը պետք է ­Նի­կո­լին եւ ի­րեն խա­ղաց­նող ա­րեւն­տա-թուր­քա­կան խա­ղա­վար­նե­րին, սա­կայն այս տար­բե­րա­կը ռուս­նե­րի հա­մար ըն­դու­նե­լի չի լի­նի:

Հ­նա­րա­վոր է նաեւ հրա­ժա­րա­կա­նի տար­բե­րա­կը, ո­րի դեպ­քում ՔՊ-ա­կան խորհր­դա­րա­նը կընտ­րի նոր վար­չա­պետ: ­Պետք է են­թադ­րել, որ այդ նոր վար­չա­պե­տը կլի­նի շատ ա­վե­լի ա­րեւմ­տա­մետ, քան ­Նի­կո­լը: Այսպի­սի դեր են այ­սօր ստանձ­նել Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նը եւ ԱԽՔ Ար­մեն Գ­րի­գոր­յա­նը: ­Հաս­կա­նա­լի է, որ եր­կու տար­բե­րակն էլ խիստ ան­ցան­կա­լի են ­Ռու­սաս­տա­նի հա­մար:

­­Հատ­կան­շա­կան է, որ վեր­ջին շրջա­նում Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նը կտրուկ ակ­տի­վաց­րեց իր հա­կա­ռու­սա­կան հռե­տո­րա­բա­նութ­յու­նը: ­Բանն այն է, որ իր եղ­բոր կնոջ պատ­մութ­յու­նից հե­տո Ա­լե­նի դեմ, ըստ ա­մե­նայ­նի, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը դրել են կո­ռուպ­ցիոն մե­ղադ­րանք­ներ պա­րու­նա­կող «պայ­թու­ցիկ» ա­պա­ցույց­ներ եւ ա­ռա­ջար­կել ա­վե­լի ակ­տիվ հան­դես գալ հա­կա­ռու­սա­կան դաշ­տում, որ­պես­զի այդ պայ­թու­ցիկ­նե­րը չտրա­քեն: Ին­քը` Ա­լե­նը, թեեւ ճար չու­նի, սա­կայն հաս­կա­նա­լով, որ հնա­րա­վոր է ի­րեն նա­խա­պատ­րաս­տում են ­Նի­կո­լին փո­խա­րի­նե­լու դե­րի հա­մար հա­ճույ­քով տրվեց ա­րեւմտ­յան շան­տա­ժին եւ կտրուկ ա­վե­լաց­րեց հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յան դո­զան:­­Միա­ժա­մա­նակ Ա­լե­նը փոր­ձում է ա­վե­լի հայ­րե­նա­սեր ե­րե­ւալ ­Նի­կո­լի ֆո­նին: Օ­րերս նա հայ­տա­րա­րեց, որ չորս գյու­ղե­րի մա­սին խոսք չկա, ի­րա­կա­նում հար­ցը ինչ-որ մի տա­րած­քի մա­սին է, ո­րը գտնվում է հայ­կա­կան եւ ադր­բե­ջա­նա­կան գյու­ղե­րի մի­ջեւ, եւ ո­րն անհ­րա­ժեշտ է սահ­մա­նի գծանշ­ման հա­մար: Ա­վե­լին, նա խրոխտ հայ­տա­րա­րեց, որ Ե­րե­ւա­նը կհրա­ժար­վի իր տա­րածք­նե­րից միայն ­Բաք­վի կող­մից դրանք ու­ժա­յին կեր­պով գրա­վե­լու դեպ­քում: Ի­րա­կա­նում սա հրա­վեր է Ադր­բե­ջա­նին սկսել նոր պա­տե­րազմ, ո­րը կփրկի Նի­կո­լին ու իր թայ­ֆա­յին, եւ ամ­բող­ջութ­յամբ տե­ղա­վոր­վում է ա­րեւմտ­յան սցե­նա­րի մեջ:

­­Մի խոս­քով, ակն­հայտ է, որ ­Նի­կո­լի ա­րեւմտ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը հան­գեց­րեց ոչ միայն ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար ճա­կա­տագ­րա­կան ար­հա­վիրք­նե­րի, այլ նաեւ սպառ­նում է մոտ ա­պա­գա­յում ­Հա­յաս­տա­նը իսպառ վե­րաց­նել որ­պես պե­տութ­յուն: ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար ­Սեր­գեյ ­Լավ­րո­վի եւ նրան հե­տե­ւած ՀՀ-ում ՌԴ դես­պան ­Սեր­գեյ ­Կո­պիր­կի­նի ա­մե­նա­խիստ ձե­ւա­կեր­պում­նե­րով հար­ցազ­րույց­նե­րը ուղղ­ված են ­Նի­կո­լին սթա­փեց­նե­լուն, բայց եւ միա­ժա­մա­նակ ­Նի­կո­լին տա­լիս են շանս, կա­րե­լի է ա­սել` վեր­ջին շան­սը: Այդ վեր­ջին շան­սը կա­յա­նում է նրա­նում, որ ­Նի­կո­լը պետք է կտրուկ շրջա­դարձ կա­տա­րի եւ ամ­բող­ջութ­յամբ անց­նի ռու­սա­մետ քա­ղա­քա­կա­նութ­յան վրա:

Որ­պես դրա ա­ռա­ջին քայլ փոր­ձա­գետ­նե­րը նշում են ե­րեք հո­գու պաշ­տո­նան­կութ­յու­նը` Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նի, Ար­մեն Գ­րի­գոր­յա­նի եւ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի: Այ­նու­հե­տեւ ­Նի­կո­լը պետք է վե­րա­կանգ­նի ­Հա­յաս­տա­նի լիար­ժեք մաս­նակ­ցութ­յու­նը ՀԱՊԿ-ի աշ­խա­տանք­նե­րին, դուրս բե­րի ­Հա­յաս­տա­նից եվ­րա­դի­տորդ­նե­րին, նրանց տե­ղը հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին հրա­վի­րե­լով ՀԱՊԿ-ի խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին: ­Սա այն տար­բե­րակն է, ո­րը կփրկի ­Հա­յաս­տա­նը, ինչ­պես նաեւ ելք է ան­ձամբ ­Նի­կո­լի հա­մար: Արդ­յո՞ք նա կկա­րո­ղա­նա ա­զատ­վել այն խոս­տում­նե­րից ու կա­պանք­նե­րից, ո­րը տվել է Ա­րեւ­մուտ­քին, թե՞ կընտ­րի ա­ռա­ջին կամ երկ­րորդ տար­բե­րակ­նե­րը, ո­րոնք իր հա­մար ան­հույս են, քա­նի որ ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րում նա չի վե­րընտր­վի, իսկ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեում նոր սահ­մա­նադ­րութ­յուն չի անց­կաց­նի: Հ­րա­ժա­րա­կա­նի դեպ­քում, բնա­կա­նա­բար, նոր վար­չա­պե­տը ­Հա­յաս­տա­նի բո­լոր կո­րուստ­նե­րի հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու կհայ­տա­րա­րի հենց ­Նի­կո­լին` այդ­տե­ղից բ­խող բո­լոր հե­տե­ւանք­նե­րով: Ա­վե­լին` չորս գյու­ղե­րը տա­լու դեպ­քում կա սպառ­նա­լիք հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ապս­տամ­բութ­յան (նշենք, որ ­Վար­դան ­Ղու­կաս­յա­նը` «ԴՕԿ»-ը ար­դեն իսկ կոչ է ա­րել նա­խա­պատ­րաստ­վել այդ­պի­սի ապս­տամ­բութ­յա­նը), իսկ չտա­լու դեպ­քում` մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը` Ադր­բե­ջա­նի հետ պա­տե­րազ­մի:

 ԱՐԱՅԻԿԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ` ԴԱՄՈԿԼՅԱՆ ՍՈՒՐ

Այս ըն­թաց­քում տե­ղի ու­նե­ցավ եւս մի հատ­կան­շա­կան գոր­ծըն­թաց: ­Մար­տի սկզբնե­րին Ադր­բե­ջա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ մար­տի 28-ին կհրա­պա­րա­կի Ար­ցա­խի նախ­կին նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նի հետ հար­ցազ­րույ­ցը: ­Նույն օ­րը ­Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րեց, որ պատ­րաստ է հանձ­նել չորս գյու­ղե­րը: Ինչ­պես եւ մենք կան­խա­տե­սել էինք, այդ եր­կու հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներն ի­րար հետ ան­մի­ջա­կան կա­պի մեջ են, քա­նի որ ­Նի­կո­լը սար­սա­փում է այն ի­րո­ղութ­յուն­նե­րից, ո­րը կա­րող է բա­ցել Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նը. հատ­կա­պես ինչ­պես հանձն­վեց ­Շու­շին, ինչ­պես ըն­կավ ­Հադ­րու­թը, ինչ­պես էին ռուս­նե­րը ա­ռա­ջար­կում թե՛ 2020, թե՛ 2023 թվա­կան­նե­րին փրկել Ար­ցա­խը եւ ինչ­պես Նի­կո­լը հրա­ժար­վեց դրա­նից: ­Նաեւ կա­րող է բա­ցա­հայտ­վել` ինչ­պես պա­տա­հեց, որ ­Նի­կո­լը Ադր­բե­ջա­նին Ար­ցա­խում թո­ղեց 6 մլրդ ԱՄՆ դո­լա­րի զենք-զի­նամ­թերք այն դեպ­քում, երբ ռուս­նե­րը ա­ռա­ջար­կում էին այդ ահ­ռե­լի ռազ­մա­կան կա­րո­ղութ­յու­նը տե­ղա­փո­խել ­Հա­յաս­տան: Եվ ինչ­պես պա­տա­հեց, որ այդ ա­մե­նը ոչ միայն չտե­ղա­փոխ­վեց, այլ ան­գամ չպայ­թեց­վեց, այլ նվի­րա­բեր­վեց թշնա­մուն:

­­Բայց մար­տի 28-ին Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նի հար­ցազ­րույ­ցը չհե­ռար­ձակ­վեց: ­Հե­տաքր­քիր էր հե­ռար­ձակ­ման հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու ադր­բե­ջան­ցի պաշ­տո­նյա­յի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը. «Հար­ցազ­րույ­ցի հե­ռար­ձա­կու­մը կախ­ված է ոչ միայն մե­զա­նից: ­Մենք կանգ­նած ենք հար­ցի ա­ռաջ, թե որ­քա­նո՞վ է նպա­տա­կա­հար­մար… ­Ճիշտ է, մար­տի սկզբին հայ­տա­րա­րութ­յուն ենք ա­րել, սա­կայն ա­վե­լի ուշ պարզ դար­ձավ, որ հար­ցազ­րույ­ցի հրա­պա­րակ­ման հետ կապ­ված ո­րոշ հստա­կե­ցում­ներ են անհ­րա­ժեշտ»,- ա­սել է ­Սեի­դո­վը:

­­Սա­կայն նա հար­ցը առ­կախ­ված է թո­ղել` ա­սե­լով, որ հար­ցազ­րույ­ցը կհրա­պա­րակ­վի, սա­կայն հայտ­նի չէ, թե` երբ: ­Պետք է են­թադ­րել, որ մի կող­մից` ­Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը Ադր­բե­ջա­նին չորս գյու­ղե­րը հանձ­նե­լու վե­րա­բեր­յալ խա­ղաց իր դե­րը: ­Սա­կայն մյուս կող­մից` հա­վա­նա­բար, ­Սեի­դո­վը ակ­նար­կեց, որ հար­ցն ու­նի նաեւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հնչե­ղութ­յուն, եւ պետք է են­թադ­րել, որ հենց ­Ռու­սաս­տանն է, որ այ­սօր ա­ռա­ջար­կում է ­Նի­կո­լին տալ հնա­րա­վո­րութ­յուն` օգտ­վել իր վեր­ջին շան­սից, ո­րը նա այ­լեւս չի ու­նե­նա հար­ցազ­րույ­ցի հրա­պա­րա­կու­մից հե­տո:

Ինչ վե­րա­բե­րում է Ար­ցա­խի հար­ցին, ա­պա ինչ­քան էլ ֆան­տաս­տիկ թվա, այն բնավ էլ փակ­ված չէ: Եվ այ­սօր ­Ռու­սաս­տա­նը միակ պե­տութ­յունն է աշ­խար­հում, ո­րը ե՛ւ շա­հագրգռ­ված է, ե՛ւ քայ­լեր է կա­տա­րում, ե՛ւ հայ­տա­րա­րում է, որ ար­ցախ­ցի­նե­րը պետք է վե­րա­դառ­նան Ար­ցախ, ին­չը են­թադ­րում է Ար­ցա­խի ո­րո­շա­կի կար­գա­վի­ճակ Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: ­Նի­կո­լը դրա­նից վա­խե­նում եւ սար­սա­փում է Ա­րեւ­մուտ­քի ճնշման տակ Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նին հանձ­նե­լուց եւ վեր­ջի­նիս տված խոս­տում­նե­րից հե­տո:

Այս­պի­սով, ինչ­քան էլ տարօ­րի­նակ հնչի, ա­պա վեր­ջին շան­սի հնա­րա­վո­րութ­յու­նը այ­սօր տրվում է ե՛ւ ­Հա­յաս­տա­նին, ե՛ւ Ար­ցա­խին, ե՛ւ ­Նի­կո­լին: Ե­թե այ­սօր դրա­նից չօգտ­վել, ա­պա վա­ղը ուշ կլի­նի:

ԱՐ­ՄԵ­ՆԱԿ ­ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ՅԱՆԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետԻնչո՞վ է ազգային արժեհամակարգը խանգարում քայքայիչ ուժերին. «Փաստ»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода