Տոյվո Կլաարը ողջունում է Տավուշի մասին Երևանի և Բաքվի պայմանավորվածությունները Ժամը՝ 09:00-ին բոլորս հավաքվում ենք Օպերայի մոտ. Վարդան Ղուկասյանի հրատապ հայտարարությունը Տավուշեցիները շարունակում են բողոքի ակցիան, ահազանգում են, որ ոստիկանները փակել են Իջևանից Նոյեմբերյան եկող ճանապարհը, որպեսզի ակցիայի մասնակիցների թիվը չավելանա. irakanum.am Բագրատ Սրբազանը միացել է միջպետական ճանապարհը փակած Բաղանիսի ու Ոսկեպարի բնակիչներին. lurer.com «Աշխատասիրության էներգիան ուղղակի հորդում էր Սերգո Երիցյանից».Հրաչյա Պապինյան Հոկտեմբերի 27-ի մութ անկյուններից մինչեւ ատոմայինից ոչ պակաս զենքերի «նվիրաբերում». ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Ինչ է ասել Պոզները Երեւան այցի ժամանակ. Սերգո Երիցյանը գրքում փակագծեր է բացել Իրանը կարող է կետային հարված հասցնել Ադրբեջանին. Բաքվում հակաալիեւյան ընդվզման հզոր ալիքն իրական է Ռուսական ուժերը ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը Օչերտինո-Բերդիչի ուղղությամբ Բաղանիսի և Ոսկեպարի բնակիչները փակել են միջպետական ճանապարհը

«Աստղիկ» բկ-ում հնարավոր է կանխել կամ գոնե դանդաղեցնել տեսողության վատթարացումը

Տեսանյութեր

Գ­լաու­կո­ման աչ­քի հի­վան­դութ­յուն է, ո­րը վնա­սում է տե­սան­յար­դը եւ տա­նում ան­դառ­նա­լի կու­րաց­ման, ո­րո՞նք են դան­դաղ զար­գա­ցող եւ անն­կատ կու­րաց­ման հան­գեց­նող հի­վան­դութ­յան ա­ռա­ջաց­ման եւ զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րը, ինչ ախ­տան­շան­նե­րով է այն դրսե­ւոր­վում, բուժ­վում է արդ­յոք, այս եւ գլաու­կու­մա­յի ան­դառ­նա­լի հե­տե­ւանք­նե­րի մա­սին զրու­ցել ենք «ԱՍՏՂԻԿ» բկ­-ի ակ­նա­բու­ժա­կան բա­ժան­մուն­քի բժիշկ-ակ­նա­բույժ ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՎՆԱՅԻ հետ, ով նախ սահ­մա­նեց, թե ինչ պա­թո­լո­գիա է ին­քը` գլաու­կո­ման.

Ա­ռա­ջաց­ման եւ զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րը

- Գ­լաու­կո­մա­յի ա­ռա­ջաց­ման մի շարք պատ­ճառ­նե­րից ա­մե­նագլ­խա­վորն ու վտան­գա­վո­րը աչ­քի ճնշումն է: Ա­պա ռիս­կա­յին խմբում են գտնվում դի­բե­տով, նյա­ր­դա­յին ու սրտա­յին հի­վան­դութ­յուն­նե­րով, ինչ­պես նաեւ աչ­քի տրամ­վա կամ բոր­բո­քա­յին խնդիր­ներ ու­նե­ցող մար­դիկ: Աչ­քի այս հի­վան­դութ­յան ա­ռա­ջաց­ման դեպ­քում մեծ է նաեւ գե­նե­տի­կա­կան գոր­ծո­նը: Հատ­կա­պես բաց անկ­յուն գլաու­կո­ման կապ­ված է գե­նե­տիկ մու­տա­ցիա­նե­րի հետ:

Գ­լաու­կո­մա­յի ախ­տան­շան­ները

- Սա դան­դաղ զար­գա­ցող հի­վան­դութ­յուն է, որն անն­կատ բե­րում է կու­րաց­ման: Այդ իսկ պատ­ճա­ռով, գլաու­կո­ման ան­վա­նում են «տե­սո­ղութ­յան գո­ղ»: Բաց անկ­յուն գլաու­կո­մա­յի դեպ­քում աչ­քի ցա­վեր եւ­ այլ նկա­տե­լի նշան­ներ չեն լի­նում, ուս­տի ռիս­կա­յին խմբի մար­դիկ պետք է պար­բե­րա­բար ստու­գում­ներ անց­նեն: Բաց անկ­յուն գլաու­կո­մա­յի ա­ռա­ջաց­ման նշան­ներն են տե­սա­դաշ­տի կո­րուս­տը եւ տե­սո­ղա­կան նյար­դի փո­փո­խութ­յու­նը: Իսկ փակ գլաու­կո­մա­յի դեպ­քում լի­նում են աչ­քի սուր ցա­վեր, կարմ­րութ­յուն, գլխա­ցավ, սրտխառ­նոց եւ փս­խում, աչ­քի բարձր ճնշում եւ տե­սո­ղութ­յան վա­տա­ցում:

Ի՞նչ ա­նել աչ­քի բարձր ճնշման դեպ­քում

- Գ­լաու­կո­մա­յի գլխա­վոր ախ­տա­նի­շը աչ­քի բարձր ճնշումն է: Իսկ վեր­ջինս ա­ռա­ջա­նում է աչ­քի հե­ղու­կի դժվա­րա­ցած ար­տա­հոս­քի պատ­ճա­ռով, երբ այն կու­տակ­վում է եւ հան­գեց­նում աչ­քի ճնշման: Դ­րա արդ­յուն­քում մար­դու տե­սո­ղութ­յու­նը գնա­լով վատ­թա­րա­նում է եւ­ ա­պա հան­գեց­նում կու­րութ­յան: Աչ­քե­րի խնձո­րա­կի ցա­վը, գլխա­ցա­վը եւ գլ­խապ­տույ­տը շատ լուրջ ու հիմ­նա­վոր ախ­տա­նիշ­ներ են ակ­նա­բույ­ժի դի­մե­լու հա­մար, որ­պես­զի հնա­րա­վո­րութ­յուն լի­նի ա­րագ կան­խե­լու հի­վան­դութ­յան զար­գա­ցու­մը: Բուժ­մա­նը զու­գա­հեռ բժիշ­կը նաեւ կտե­ղե­կաց­նի ֆի­զի­կա­կան եւ սնն­դա­կար­գում մտցվող անհ­րա­ժեշտ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի մա­սին:

Ինչ­պե՞ս բու­ժել գլաու­կո­ման

- Ներ­կա­յումս գլաու­կո­մա­յի հիմ­նա­կան բու­ժում, որ­պես այդ­պի­սին, դեռ չկա: Պար­զա­պես պահ­պան­վում է հի­վան­դի տե­սո­ղութ­յու­նը՝ նրա կյան­քի ո­րա­կի բա­րե­լա­վե­լու նպա­տա­կով: Ճիշտ ախ­տո­րո­շու­մից հե­տո դե­ղո­րայ­քա­յին եւ վի­րա­բու­ժա­կան մե­թոդ­նե­րով այ­սօր աշ­խար­հում եւ Հայս­տա­նում` մաս­նա­վո­րա­պես «Աստ­ղի­կ» բկ­-ում գեր­ժա­մա­նակա­կից սար­քա­վո­րում­նե­րով կա­տար­վող վի­րա­հա­տութ­յուն­նե­րի շնոր­հիվ հնա­րա­վոր է կան­խել կամ գո­նե դան­դա­ղեց­նել տե­սո­ղութ­յան վատ­թա­րա­ցու­մը:

Ամ­բող­ջա­կան զրույ­ցը դի­տեք «Ի­րա­վունք TV» եւ CV-TV յու­թուբ­յան ա­լիք­նե­րում:

 Տոյվո Կլաարը ողջունում է Տավուշի մասին Երևանի և Բաքվի պայմանավորվածություններըԺամը՝ 09:00-ին բոլորս հավաքվում ենք Օպերայի մոտ. Վարդան Ղուկասյանի հրատապ հայտարարությունըՏավուշեցիները շարունակում են բողոքի ակցիան, ահազանգում են, որ ոստիկանները փակել են Իջևանից Նոյեմբերյան եկող ճանապարհը, որպեսզի ակցիայի մասնակիցների թիվը չավելանա. irakanum.amԲագրատ Սրբազանը միացել է միջպետական ճանապարհը փակած Բաղանիսի ու Ոսկեպարի բնակիչներին. lurer.com«Աշխատասիրության էներգիան ուղղակի հորդում էր Սերգո Երիցյանից».Հրաչյա ՊապինյանՀոկտեմբերի 27-ի մութ անկյուններից մինչեւ ատոմայինից ոչ պակաս զենքերի «նվիրաբերում». ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԻնչ է ասել Պոզները Երեւան այցի ժամանակ. Սերգո Երիցյանը գրքում փակագծեր է բացելԻրանը կարող է կետային հարված հասցնել Ադրբեջանին. Բաքվում հակաալիեւյան ընդվզման հզոր ալիքն իրական էԵվրոպայի առաջնությունում, հաղթանակով մեկնարկեց Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչը«ՄՐՑԱՇԱՐԻՑ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՋ ՈՏՔԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔ ԷԻ ՍՏԱՑԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ԱՐԾԱԹԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ԿԱՌԼԵՆ ՄԱՀԻՆՅԱՆՌուսական ուժերը ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը Օչերտինո-Բերդիչի ուղղությամբԲաղանիսի և Ոսկեպարի բնակիչները փակել են միջպետական ճանապարհը Աչքերս լցվեց, երբ մոտեցա ԱԺ ամբիոնին ու տեսա կողքս Դեմիրճյանն է պառկած արյան մեջ. Կոստանդյան (ԱՆՈՆՍ)Ժողովուրդը, որին պարտադրում են իր հողը հանձնել եւ հեռանալ, չի կարող գոհունակ լինել. Վազգեն ՊետրոսյանԵթե այս ընթացքը չկասեցվի, ամիսներ անց հնարավոր է` պետականություն չունենանք. ՉախալյանՍա «բեսպրեդել» է` Հայաստանի պատմության մեջ չտեսնված անբարո «շոու». Նաիրա ԶոհրաբյանԱռաջին գործողությունը պետք է լիներ ուղեկցող երկու ոստիկաններին ձերբակալելը. Թաթուլ ՊետրոսյանՆիկոլի թիվ մեկ խնդիրը ՔՊ պատգամավորներին համախմբված պահելն է. Գառնիկ ԻսագուլյանԲաքվից հայտարարել են՝ «մի շարք գործոններ կան, որ վտանգում են խաղաղությանն ուղղված քայլերը»Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի, Իրանը դեմ է սահմանների փոփոխությանը․ դեսպան (Video)Փաշինյանի տավուշյան այցի «պաբոչնիյ էֆեկտը»Փաշինյանը 2018-ին սպանել է հայաստանի պետականությունը. Աննա ՄկրտչյանՎտանգված է 165 երեխայի կյանք. մանկապարտեզը փլուզման եզրին է, իսկ քաղաքապետարանը` խորը քնի մեջԻրանական սպառնալիքները կազդե՞ն Նիկոլի տրամադրությունների վրաՈւմ եւ ինչ է հուշում Արցախից ռուսական զորքի հեռանալու մեկնարկըԹոշակս չի բավականացնում բուժմանս ծախսերը հոգալու համար. ՆԱՐԻՆԵ ՈՍԿԱՆՅԱՆՈստիկանությունը ձերբակալել է Վոլգոգրադում տղամարդու առևանգած ազերիներից կազմված հանցախմբինՉորս գյուղով չեն եզրափակվի. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԱռանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու էդ ի՞նչ քարտեզ են հրապարակել. Կիրանցի ղեկավար.24NewsԱլիևն ապրիլի 26-ին կմեկնի Բեռլին՝ բանակցելու Շոլցի հետՀՀ-ն պատրաստվում է սահմանազատման գործընթացում դե յուրե հիմնավորել Արծվաշեն անկլավի գոյությունըՀայաստանը համաձայնել է վերադարձնել 4 գյուղերը. Ադրբեջանի ԱԳՆԾաղրանկարչի մենաշնորհը  յուրացրել են քաղաքական գործիչները. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱԼԻԿՅԱՆ   Պուտինն ու Ալիևը ապրիլի 22-ին Մոսկվայում բանակցություններ կանցկացնենԱռաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, 4 գյուղի հատվածում, գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման. վարչապետի աշխատակազմ. ArmenpressԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՄինչև մայիսի 15-ը Ադրբեջանը և Թուրքիան կստանան նվեր Տավուշի ամենակարևոր 4 կետերը. ԳեղամյանԶԱՐՄԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱզերի Շահին Աբբասովի հետ բերման են ենթարկվել նրա եղբայրներըՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՅՈՒՐԵՐԻԿԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻՑԿայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման` հանձնաժողովների 8-րդ նիստըՀնդիկ ուսանողները ահազանգում են՝ «Հայբուսակը» չի թողնում մասնակցել պետական ավարտական քննություններին. Hetq.amԻսրայելն ու Իրանն այլևս փոխադարձ հարվածներ չեն հասցնի. CNN24-ամյա մոսկվացուն սպանող ազերի Շախին Աբբասովին բռնել ենՆախքան ասելը, որ ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է սահմանել իր պատասխանատվության գոտին, պետք է սահմանել ՀՀ սահմանները. ԼավրովԱրցախցիների շուրջ 65%-ը հայտարարել է, որ ցանկություն չունի արտագաղթելու ՀՀ-ից36 կգ ոսկու գործով իրավապահները կհարցաքննեն «օրենքով գող» Անդրանիկ Սողոյանի՝ Զապի փեսային.Armlur.amՌուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում հացադուլ է սկսելԷթնիկ հայերը խոշտանգվել են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից. լսումներ՝ ՄԱԿ-ի դատարանում (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода