ԶԱՐՄԱՆՔ ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBS Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով Ինչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ) Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումները Մոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան Աբրահամյան Պապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցը Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստին Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով

Արեւմուտքը բացեց բոլոր խաղաթղթերը. Մեղրիի գիծը հենց իրենց պետք չէ

Վերլուծություն

­Բայց Հա­յաս­տա­նի հետ կապ­ված` ներ­կա ողջ ի­րա­վի­ճա­կում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=276456&l=am) նաեւ կա մե­դա­լի նյուս ե­րե­սը: Այն հեր­թա­կան ան­գամ, ար­դեն լրիվ բաց տեքս­տով, ներ­կա­յաց­րեց  տխրահռ­չակ «Քար­նեն­գի հիմ­նադ­րա­մի» ա­ռա­ջա­տար վեր­լու­ծա­բան Թոմ դե Վաա­լը:

Ըստ նրա. «Հա­մա­ձայ­նութ­յան հաս­նե­լու ե­րեք հիմ­նա­կան խո­չըն­դոտ կա. դրան­ցից մե­կը Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի միջեւ սահ­մա­նի գծան­շումն է»: Սա­կայն սա հա­մե­մա­տա­բար հեշտ լու­ծե­լի հարց է, ե­թե միայն «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» հար­ցը լուծ­վի:

«Երկ­րորդ հարցն այն է, թե ինչ մի­ջազ­գա­յին ե­րաշ­խիք­ներ եւ վե­ճե­րի լուծ­ման մե­խա­նիզմ կպա­հանջ­վեն հա­մա­ձայ­նագ­րի կա­յու­նութ­յունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»: Այ­սինքն, Նի­կո­լը նման ե­րաշ­խիք­ներ է ու­զում, եւ դա ա­վե­լորդ ան­գամ հիմ­նա­վո­րում է, թե ինչ կո­պիտ սխալ է Ադր­բե­ջա­նի հետ դեմ առ դեմ բա­նակ­ցե­լը: Իսկ Ադր­բե­ջա­նի հա­մար դա լա­վա­գույն տար­բե­րակ է: Սա­կայն ե­րաշ­խիք­նե­րի հար­ցը կախ­ված է այն բա­նից, թե ուր է գնում Նի­կո­լը՝ այս պա­հին գո­յութ­յուն չու­նե­ցող ա­րեւմտ­յա՞ն, թե՝ ռու­սա­կան հար­թակ:

­Բայց ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը. «Եր­րորդ խնդի­րը Հա­յաս­տա­նի 43 կի­լո­մետ­րա­նոց տա­րած­քով եր­կար փակ մի­ջանց­քի կամ տա­րան­ցիկ ճա­նա­պար­հի բաց­ման խիստ վի­ճա­հա­րույց հարցն է… Կա Արեւ­մուտ­քի ռազ­մա­վա­րա­կան խիստ շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն, այս­պես կոչ­ված, «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հար­ցում։ Անվ­տան­գութ­յան հար­ցում Ադր­բե­ջա­նը պնդում է, որ Ռու­սաս­տա­նի Անվ­տան­գութ­յան դաշ­նա­յին ծա­ռա­յութ­յան (ԱԴԾ) սահ­մա­նա­պահ­նե­րը պահ­պա­նեն եր­կա­թու­ղա­յին եւ ճա­նա­պար­հա­յին կա­պե­րը: Ն­րանք վկա­յա­կո­չում են 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի հայ-ադր­բե­ջա­նա-ռու­սա­կան ե­ռա­կողմ հրա­դա­դա­րի մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ­տեղ բա­ցա­հայտ նշվում է այդ մա­սին… Ռուս­նե­րի հա­մար տա­րան­ցիկ ճա­նա­պար­հի վե­րահս­կու­մը մեծ հա­ջո­ղութ­յուն կլի­ներ։ Ն­րանց պաշ­տո­նա­պես կտրվի եր­կա­թու­ղու մի հատ­վա­ծի վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը, ո­րը կա­պում է Ռու­սաս­տա­նը եւ Ի­րա­նը ու տա­նում դե­պի Պար­սից ծոց՝ տաս­նամ­յակ­նե­րի ըն­թաց­քում ա­ռա­ջին ան­գամ: Սա կլի­նի հյու­սիս-հա­րավ հիմ­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին ճա­նա­պար­հը, ո­րով Ռու­սաս­տա­նը կկա­րո­ղա­նա վե­րա­կանգ­նել իր կա­պե­րը Մեր­ձա­վոր Արեւել­քի հետ, քա­նի որ Ուկ­րաի­նա­յի հետ պա­տե­րազ­մը եւ Արեւ­մուտ­քի հետ առ­ճա­կա­տու­մը դեռ եր­կար կշա­րու­նակ­վեն: Մ­տա­հո­գիչ սցե­նարն այն է, որ խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր չի ստո­րագր­վի այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ Ադր­բե­ջա­նը չի ստա­ցել այն, ինչ ու­զում է հա­րա­վա­յին Հա­յաս­տա­նում… ո­րից գոհ չեն ո´չ Եր­եւա­նը, ո´չ էլ արեւմտ­յան տե­րութ­յուն­նե­րը»,- նշում է դե Վաա­լը:

­Հա­յաս­տա­նին ձեռք է տա­լիս ռու­սա­կան անվ­տան­գա­յին վե­րահս­կո­ղութ­յամբ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րը, թե՝ ոչ, դա այլ հարց է: Ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ ա­ռանց այդ էլ Հա­յաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին հա­մա­կար­գը այս պա­հին էլ ռու­սա­կան կա­ռա­վար­ման տակ է, եւ ե­թե ան­գամ մի կողմ ենք թող­նում տնտե­սա­կան բա­ղադ­րի­չը (այս պա­հին պար­զա­պես կա­րող էինք եր­կա­թու­ղի չու­նե­նալ, ա­մեն ինչ թա­լա­նում էին, եւ դա էր հա­մա­կար­գը կա­ռա­վար­ման տա­լու ի­մաս­տը), ա­պա այդ կա­ռա­վա­րու­մը մինչ այժմ չի հա­մար­վել Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը նվա­զեց­նող գոր­ծոն:

Այլ բան, որ ի դեմս «Քար­նեն­գիի հիմ­նադ­րա­մի», Ա­րեւ­մուտ­քը բա­ցա­հայտ ի ցույց դրեց, որ Մեղ­րիի գի­ծը ռուս­նե­րի անվ­տան­գա­յին վե­րահս­կո­ղութ­յան տալն ա­ռա­ջին հեր­թին հենց ա­րեւմտ­յան շա­հե­րին է լրջո­րեն հար­վա­ծում, այ­սինքն՝ «Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յուն» եւ նման բա­նե­րն ըն­դա­մե­նը այդ ա­մե­նը քո­ղար­կե­լու հա­մար է: Խն­դի­րը սա է. Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար կա´մ Մե­ղրիի գի­ծը պետք է լի­նի Ադր­բե­ջա­նով Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա դուրս գա­լու ուղ­ղութ­յուն, եւ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» աս­վա­ծը ու Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յան զրո­յա­ցու­մը հենց դա է: Կա´մ­ այն կդառ­նա Ռու­սաս­տանն Ի­րա­նին կա­պող ու­ղի՝ «հյու­սիս-հա­րավ հիմ­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին ճա­նա­պարհ»: Իսկ թե սա անվ­տան­գա­յին, ա­պա նաեւ տնտե­սա­կան տե­սանկ­յու­նից ինչ է տա­լիս Հա­յաս­տա­նին, ան­գամ մեկ­նա­բա­նե­լու կա­րիք չկա:

Այս­պի­սով, «Քար­նեն­գիի հիմ­նադ­րա­մի» ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը սրա­նով հաս­տա­տեց, թե ի­րա­կա­նում ինչ պայ­քար է ծա­վալ­վում Մեղ­րիի եր­կա­թու­ղու շուրջ: Ընդ ո­րում, գլո­բալ խա­ղադ­րույքն այս­տեղ այն­քան մեծ է, որ Ար­ցախ դա­տար­կելն ան­գամ «ան­տե­սա­նե­լի» մնաց: Սա նաեւ այն բա­նի հիմ­նա­վո­րումն է, թե ի­րա­կա­նում ին­չու Նի­կո­լը չի գնում ռու­սա­կան հար­թակ. «ա­րեւմտ­յան շա­հե­րը» եւ ըստ այդմ՝ ա­րեւմտ­յան ար­գե­լակ­նե­րը մին­չեւ վերջ սեղմ­ված են: Իսկ այդ շա­հե­րը պա­հան­ջում են՝ ե­թե ան­գամ այս պա­հին Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա դուրս գալ չստաց­վի, ա­պա պետք է որ գո­նե ռուս­նե­րը այդ եր­կա­թու­ղով չկա­րո­ղա­նան կապ­վել Ի­րա­նի հետ: Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ ա­րեւմտ­յան հար­թա­կում «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» չլի­նի, ա­պա պետք է թույլ չտալ, որ այն կնքվի Մոսկ­վա­յում. Ու­րեմն՝ ոչ մի «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր»: Նոր բան չկա, քա­նիցս այդ եզր­ա­կա­ցությ­ո­ւնը ներ­կա­յաց­րել ենք: Միայն թե, այդ մա­սին Ա­րեւ­մուտ­քից ար­դեն խո­սում են միան­գա­մայն բաց տեքս­տով: Եվ դա լավ օ­րից չէ:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԶԱՐՄԱՆՔԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBSԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԻնչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ)Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումներըՄոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան ԱբրահամյանՊապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցըՀայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստինԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա ՄոսկվայումՊուտինը Տիգրան Քեոսայանին շնորհել է ՌԴ վաստակավոր արտիստի կոչումՍա հայի ներքին տականքի գործ է, իսկ ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան թշնամին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Մալյանը բանտում կմնա 5 ամիս 7 օր «Խուճապ» օպերացիա Երեւանում` ուկրաինական ձեռագրովԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին«Լադանիվայի» «Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն ունի 3 միլիոնից ավելի դիտումԴիվերսանտ ադրբեջանցին պետք ա առոք-փառոք ՀՀ-ում շրջի, իսկ կրակած հայ զինվորը՝ դատվի. ՄկրտչյանՊացիենտն ինքը կորոշի՝ որ ԲԿ-ում հետազոտվի, պետբյուջեի գումարները ՊՎԾ-ի հետ վերահսկում ենք․ նախարարՀՐԱՏԱՊ. Նրանք 30 տարի օգտագործել են ադրբեջանի բարիքները. AZ-TV-ն նոր Ստեփանակերտից ռեպորտաժ է հրապարակելՎարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը մանրամասներ է ներկայացրել տարածվող ահաբեկչության մասինԾնողները խուճապի որևէ առիթ չունեն. ԿԳՄՍ նախարարԲլինկենը Չինաստանին ու Թուրքիային խնդրել է հետ պահել ԻրանինԵրևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցներում դասապրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով. ԿոստանյանՓաշինյանը նշեց, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ-ում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճըԱԱԾ-ն դպրոցներում ահաբեկչության մասինՎարժական հավաքների ծանուցումը հրապարակային կդառնա․ կառավարությունը հաստատեց նախագիծըՀՀ-ն կերկարաձգի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության համաձայնագիրըՀՀ-ում մի բան էն չի, ամբողջ աշխարհում վերաապահովագրություն կա, բայց ոչ մի տեղ սենց բան չկաԱպրիլի 12. Օրվա խորհուրդԱյս անգամ հստակ պաժելու կամք գոյություն ունի ԻԻՀ ողջ իշխանության և ժողովրդի մեջ. Իրանահայ հայտնի քաղաղական վերլուծաբանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԻնչի՞, «պառվի ուլերը» դեռ չեն սատկել. Փաշինյանը՝ ՊապոյանինՏելեգրամով դպրոցներին վերաբերող սահմռկեցուցիչ հայտարարություններ են տարածվում․ ՄեդիափորձագետԵրևանի դպրոցներում ահաբեկչական հարձակման պատրաստման լուրը կեղծ էՓորձ է արվել սպանել Բաշար Ասադին«Հրապարակ». Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվելՋալալ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել են 3 վկաներ․ ովքեր են նրանք․ «Ժողովուրդ»Նեթանյահուն երազում է Իրանի հետ մեծ պատերազմի մասին. Սեմյոն Բաղդասարով (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Ժողովուրդը շշպռել է դիտորդներինՌԴ-ն օգտագործել է նորագույն X-69 հրթիռը Տրիպիլյա ՋԷԿ-ը ոչնչացնելու ժամանակԲրիտանիան կոչ է անում հարձակվել Իրանի վրա, եթե Թեհրանը հարվածի Իսրայելին«Հրապարակ». Ինչու են ձգձգում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովի զեկույցըՈւկրաինացի զինվորականները խոստանում են ոչնչացնել Ռադայի պատգամավորներին (Տեսանյութ)Կիևը պատերազմի 2 տարվա ընթացքում ամենախոցելի դիրքում է, կա զինված ուժերի փլուզման վտանգ. Bloomberg.Ինչ ուզում եք, արեք, ես անջատել եմ իմ ինքնապահպանման բնազդը. Նարեկ ՄալյանԴառը պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները. Տեր Փառեն քահանա ԱռաքելյանԱլեքսանդրոպոլ 2 և թուրք կարգադրիչները. Հայկ ԲաբուխանյանՃշմարտության լույսից խուսափում են այնպիսի մարդիկ, որոնց ձեռքն է ընկել այսօր մեր երկրի ղեկավարումը. Տեր Եղիշե Այս ռեժիմը որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին. Նաիրա ԶոհրաբյանՀողատուների «Խաղաղության օրակարգի» մասին. Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода