Փոխարժեք: $ , ,
Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ) Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)

ԱՆՀԱՅՐԵՆԻՔ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վերլուծություն

Ինչ­քան էլ զզվե­լի ու տա­րօ­րի­նակ լի­նի, բաց նույն մար­դիկ (ե­թե սրանց կա­րե­լի է մարդ ան­վա­նել), ո­րոնք ժա­մա­նա­կին փա­կում էին փո­ղոց­ներ տրաս­պոր­տի 50 դրա­մով թան­կաց­նե­լու դեմ, այ­սօր այն թան­կաց­նում են մին­չեւ 500 դրամ: Ակն­հայտ է, որ ­Սո­րո­սի գրանտ­նե­րից սնվող եւ ա­րեւմտ­յան պատ­վեր կա­տա­րող «հա­սա­րա­կա­կան ակ­տի­վիստ­նե­րը» հե­տաքրքր­ված էին ոչ թե ի­րա­կա­նում ժո­ղովր­դի վի­ճա­կով, այլ օգ­տա­գոր­ծում էին ցան­կա­ցած ա­ռիթ հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան նա­վա­կը ճո­ճե­լու հա­մար: Այդ ա­ռիթ­նե­րի շար­քում սո­ցիա­լա­կան խնդիր­նե­րը, ցա­վոք սրտի, հայ հա­սա­րա­կութ­յան մեջ գտնում էին շատ ա­վե­լի մեծ ար­ձա­գանք, քան անվ­տան­գութ­յան, Ար­ցա­խի կամ ազ­գա­յին ար­ժե­հա­մա­կար­գի հար­ցե­րը: ­Բայց ու­նենք` ինչ ու­նենք: ­Շա­տե­րի գնա­հատ­մամբ` հի­վանդ հա­սա­րա­կութ­յուն:

Ընդ ո­րում, այդ հա­սա­րա­կութ­յա­նը հի­վան­դաց­րին, վա­րա­կե­ցին մի­տում­նա­վոր ու նպա­տա­կաս­լաց Ա­րեւ­մուտ­քից ե­կող դրա­մաշ­նոր­հա­յին վա­րա­կով: ­Տասն­յակ մի­լիո­նա­վոր դո­լար­ներ ներ­մուծ­վում էին մեր հա­սա­րա­կութ­յան մեջ, որ­պես­զի քայ­քա­յեին հան­րա­յին ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան բնազ­դը, հա­յե­ցի մտա­ծե­լա­կեր­պը, հայ­րե­նա­սի­րա­կան մղում­նե­րը եւ ա­մեն ինչ վե­րա­ծեին սպա­ռո­ղա­կան ապ­րե­լա­կեր­պի, որ­տեղ ա­մեն ինչ ու­նի իր գի­նը, այդ թվում` հայ­րե­նի­քը, ո­րի վա­ճառ­քի հա­մար պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն դրսե­ւո­րեց մեր հա­սա­րա­կութ­յան մի հսկա­յա­կան հատ­ված:

Ի վեր­ջո, նի­կո­լա­կան­նե­րը հա­սա­րա­կութ­յան հի­վանդ լի­նե­լու արդ­յունք են: Ն­րանք ծնվել, մե­ծա­ցել, դաս­տիա­րակ­վել են, ո­մանք նույ­նիսկ կրթվել են մեր հա­սա­րա­կութ­յու­նում: Ն­րանց հան­դուր­ժում են ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րը, հա­րա­զատ­նե­րը, հա­րե­ւան­նե­րը ու ըն­կեր­նե­րը: Իսկ գի­տեք ին­չո՞ւ, ո­րով­հե­տեւ այ­սօր նրանց հետ ըն­կե­րութ­յուն, հա­րա­զա­տութ­յուն ա­նե­լը շա­հա­վետ է, ինչ­պես շա­հա­վետ էր ըն­կե­րութ­յուն ու բա­րե­կա­մութ­յուն ա­նե­լը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի իշ­խա­նա­վոր­նե­րի հետ: ­Սա­կայն տար­բե­րութ­յունն այն է, որ նախ­կի­նում բո­լոր թե­րութ­յուն­նե­րով ու զզվե­լի ա­րատ­նե­րով հան­դերձ, իշ­խա­նա­վոր­նե­րը եր­կի­րը մաս-մաս չէին վա­ճա­ռում, հո­ղե­րը թուր­քին չէին նվի­րում, ծա­ռա­յա­միտ հա­յաց­քով ու վախ­վո­րած աչ­քե­րով թշնա­մուն չէին նա­յում: Իսկ հի­մա հենց այդ­պես են նա­յում, բայց, փո­խա­րե­նը, նի­կո­լա­կան­նե­րից հրա­ժար­վեին, ի­րենց ամ­բողջ շրջա­պա­տը քծնում են, շո­ղո­քոր­թում, ո­րո­վհե­տեւ այդ­պես շա­հա­վետ է: Եր­կի­րը հայ­րե­նի­քից վերա­ծել են օ­ֆի­սի, ո­րի ա­նու­նը դրել են պե­տութ­յուն: Այդ օ­ֆիս գա­լիս են փող աշ­խա­տե­լու հա­մար: Ա­վե­լի ճիշտ` ո­մանք աշ­խա­տե­լու, ո­մանք գո­ղա­նա­լու, ո­մանք դա­սա­վո­րե­լու, բայց ոչ մե­կի սիր­տը չի ցա­վում, որ ի­րենց «օ­ֆի­սը» ձեռ­քից գնում է: ­Չէ՞ որ շատ-շա­տե­րի նման կվերց­նեն այդ կու­տա­կած փո­ղե­րը եւ «հայ­դե Փա­րիզ»:

ԶԳԵՍՏԱՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐԸ

­Նի­կո­լն այդ­քան եր­կար մնաց իշ­խա­նութ­յան, որ «նախ­կին» ա­սե­լով` ար­դեն հաս­կաց­վում է ոչ միայն ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի, ­Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նի կամ ՀՀՇ-ի օ­րոք պաշ­տոն­ներ զբաղե­ցրա­ծը: ­Նի­կո­լի օ­րոք  պաշ­տոն­ներ զբա­ղեց­նող­նե­րից շա­տե­րը նույն­պես դար­ձել են «նախ­կին» եւ այ­սօր, ընդ­դի­մա­դի­րի շո­րե­րը հագ­նե­լով, ըն­կել են մեջ­տեղ: Ընդ ո­րում, ինչ­քան ա­վե­լի շատ էին կուրծք ծե­ծում ­Նի­կո­լին պաշտ­պա­նե­լու հա­մար, նույն ե­ռան­դով այ­սօր հան­դես են գա­լիս ­Նի­կո­լի դեմ: Ամ­բողջ խնդի­րը այն է, որ սրանք տա­քուկ-տա­քուկ տե­ղա­վոր­վել էին ­Նի­կո­լի դա­վա­ճա­նա­կան իշ­խա­նութ­յան տար­բեր բնե­րում եւ այդ ըն­թաց­քում «չէին նկա­տում» այն ա­մե­նը, ին­չի դեմ այ­սօր հան­կարծ սկսե­ցին պայ­քա­րել: Իսկ պայ­քա­րել սկսե­ցին միայն ու միայն այն պատ­ճա­ռով, որ սրանց հա­նե­ցին այն տա­քուկ բնե­րից, որ­պես­զի փո­խա­րի­նեին ու­րիշ պնա­կա­լեզ­նե­րով:

Ա­հա այ­սօր նախ­կի­նում ցած­րորակ ֆիլ­մե­րի ծաղ­րա­ծու­ա­կան դե­րա­սան ­Հայկ ­Մա­րութ­յա­նը ի­րեն պա­տե­պատ է տա­լիս` իբր թե ընդ­դի­մա­դիր ձե­ւա­նա­լով: Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նիում ընդ­դի­մա­դիր ա­վա­գա­նի­նե­րի հան­դեպ ծանր ճնշում­նե­րի ու հե­տապն­դում­նե­րի ա­ռի­թով այդ դե­րա­սա­նի­կը բոր­բոք­ված հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ է ա­նում: ­Սա­կայն այս նույն անձ­նա­վո­րութ­յու­նը ըն­դա­մե­նը հինգ տա­րի ա­ռաջ հայ հա­սա­րա­կութ­յու­նը բա­ժա­նում էր սե­ւե­րի ու սպի­տակ­նե­րի ու կոչ ա­նում ճնշել, ինչ­քան հնա­րա­վոր է նե­ղել սե­ւե­րին: ­Մա­րութ­յա­նն ան­ձամբ է պա­տաս­խա­նա­տու հայ հա­սա­րա­կութ­յան ջլատ­ման, բզկտման ու պա­ռակտ­ման մեջ, ո­րի արդ­յունք­նե­րից մեկն էլ ե­ղավ Ար­ցա­խի եւ այլ տա­րածք­նե­րի կո­րուս­տը:

Ի­հար­կե, կնգա շո­րե­րով, հան­րութ­յա­նը զվար­ճաց­նող կլոուն ­Հայ­կոն պա­տա­հա­կան չհայտն­վեց մայ­րա­քա­ղա­քի ղե­կա­վա­րի ա­թո­ռին: Իր ամ­բողջ ըն­տա­նի­քը ­Չե­խիա­յի քա­ղա­քա­ցի­ներ են, ու­նի ան­շարժ գույք այդ ՆԱՏՕ-ա­կան երկ­րում, եւ դա ար­դեն իսկ հու­շում է, թե որ ու­ժերն էին, որ «բրդում» էին ­Հայ­կո­յին դե­պի այդ­քան պա­տաս­խա­նա­տու դիր­քեր իշ­խա­նութ­յան մեջ: Ի­հար­կե, որ­պես «դրա­կան» բո­նուս դեր խա­ղաց այն, որ ­Հայ­կոն բա­ցար­ձակ անգ­րա­գետ էր թե՛ քա­ղա­քա­կա­նութ­յան, թե՛ քա­ղա­քա­յին տնտե­սութ­յու­նը ղե­կա­վա­րե­լու հար­ցում: Եվ այ­սօր սա ո­րո­շում է ստեղ­ծել «ընդ­դի­մա­դիր» կու­սա­ցութ­յուն:

­Սա­կայն կրկին վե­րա­դառ­նանք հա­սա­րա­կութ­յան հի­վանդ լի­նե­լու հար­ցին եւ հարց տանք` ինչ­պե՞ս ե­ղավ, որ այս­պի­սի անձ­նա­վո­րութ­յու­նը, ո­րը, ի դեպ, որ­պես քա­ղա­քա­պետ նույն­պես ի­րեն դրսե­ւո­րեց ա­մե­նա­վատ կող­մից, ան­ցած տար­վա ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րում ստա­ցավ եր­կրորդ տե­ղը:

Ինչ վե­րա­բե­րում է «­Հան­րա­յին ձայն» խմբակ­ցութ­յա­նը, ա­պա այդ­տեղ կա­նայք ա­վե­լի թա­սի­բով գտնվե­ցին, քան տղա­մար­դիկ: ­Վեր­ջին­նե­րիս վրա ինչ-ինչ քրեա­կան գոր­ծե­րի սպառ­նա­լիք­նե­րը թո­ղե­ցին անջն­ջե­լի հետք, եւ միայն զզվանք էր ա­ռա­ջաց­նում այն տե­սա­րա­նը, ինչ­պես հա­սուն տա­ղա­մար­դը կա­մե­րա­նե­րի ա­ռաջ գա­լար­վում է ինչ­պես անձ­րե­ւոր­դը, փոր­ձե­լով խա­բել, թե ին­քն ընդ­դի­մա­դիր է, բայց այն­քան մտա­ծում է ժո­ղովր­դի մա­սին, որ ա­ջակ­ցում է իշ­խա­նութ­յա­նը:

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆՈՐՕՐՅԱ ՓԱՍՏԱԲԱՆԸ

Ի վեր­ջո, ­Նի­կո­լին ու Ա­վին­յան ­Տիգ­րա­նին այս ան­գամ էլ հա­ջող­վեց ա­մե­նա­բիրտ ճնշում­նե­րի արդ­յուն­քում պահ­պա­նել վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նիում: Սա­կայն հաս­կա­նա­լի է, որ այդ հա­մա­կար­գը հեղ­հե­ղուկ է եւ ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող է փլուզ­վել:

Ընդ ո­րում, փլուզ­ման վտան­գի տակ է ­Նի­կո­լի ողջ իշ­խա­նութ­յու­նը: ­Մին­չեւ կո­կոր­դը խրվե­լով հա­կաազ­գա­յին ու հա­կաօ­րի­նա­կան ճահ­ճի մեջ ­Նի­կո­լը զգա­լով մո­տա­լուտ կոր­ծա­նու­մը ա­վե­լի ու ա­վե­լի ան­կա­նոն շար­ժում­նե­րով միայն խո­րաց­նում ու վատ­թա­րաց­նում է իր, իսկ իր հետ նաեւ երկ­րի վի­ճա­կը: ­Հան­դես գա­լով Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում նա ստանձ­նել էր Ադր­բե­ջա­նի փաս­տա­բա­նի դե­րը: Եր­կար-բա­րակ, շատ ան­գամ ինքն էլ չհաս­կա­նա­լով իր ա­սա­ծը, կրկնե­լով Ադր­բե­ջա­նի ան­հիմն փաս­տարկ­նե­րը ­Նի­կո­լը փոր­ձում էր ա­պա­ցու­ցել, որ ՀՀ Ան­կա­խութ­յան հռչա­կագ­րում ֆիքս­ված եւ ՀՀ սահ­մա­նադ­րութ­յան մեջ ամ­րագր­ված Ար­ցա­խի վե­րա­միա­վոր­ման մա­սին ո­րո­շու­մը չի գոր­ծում: Եվ դահ­լի­ճում նստած ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը, չգի­տես ին­չու, չեն հարց­նում ­Նի­կո­լին, բա որ չի գոր­ծում ին­չո՞ւ է Ա­լիե­ւը պա­հան­ջում ­Նի­կո­լից այդ կե­տը հա­նել սահ­մա­նադ­րութ­յու­նից: Եվ ին­չո՞ւ է ­Նի­կո­լը գլու­խը կախ պար­տա­վոր­վում ի­րա­կանաց­նել Ա­լիե­ւի պա­հանջ­նե­րը: ­Կամ ե­թե չի գոր­ծում, ա­պա ին­չի՞ հի­ման վրա էին զար­գա­նում Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տութ­յուն­նե­րի փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը վեր­ջին 30 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում: Եվ վեր­ջա­պես, ինչ­պես կա­րող է չգոր­ծել գոր­ծող սահ­մա­նադ­րութ­յան դրույ­թը: Ա­պու­շութ­յան խրախ­ճանք: ­Նույն կերպ ­Նի­կո­լը փոր­ձում էր Ադր­բե­ջա­նի կող­մից հան­դես գա­լով ա­պա­ցու­ցել, որ չի գոր­ծում ­Հա­յաս­տա­նի հա­տուկ կար­ծի­քը Ալ­մա Ա­թա­յի հա­մա­ձայ­նագ­րում, ո­րով ­Հա­յաս­տա­նը չի հա­մա­ձայն­ում Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում ճա­նա­չե­լուն: ­Բա­ցի այդ, կան բազ­մա­թիվ այլ օ­րենք­ներ, ո­րո­շում­ներ, հրա­մա­նագ­րեր, ո­րոնք շա­րու­նա­կում են գոր­ծել մինչ օրս, եւ ո­րոնց հա­մա­ձայն` Ար­ցա­խը ՀՀ-ի կող­մից չի կա­րող ճա­նաչ­վել Ադր­բե­ջա­նի մաս: ­Նի­կո­լը բո­լոր դրանք հա­մա­րում է չգոր­ծող, իսկ գոր­ծող հա­մա­րում է իր` Ադր­բե­ջա­նի նո­րօր­յա փաս­տա­բա­նի դա­տարկ ու անգ­րա­գետ մտքե­րը:

­Սա­կայն ա­մե­նացն­ցող միտ­քը այն է, որ ­Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րեց, որ. «Ոչ մեկ չի խան­գա­րում, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը լի­նի ­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուրդ»: ­Հի­մա այս միտ­քը ար­տա­հայ­տո­ղը ո՞ր ժո­ղովր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է: Այ­սինքն` ­Նի­կո­լը խոս­տո­վա­նում է, որ պատ­րաստ­վում է ­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուրդ հաս­կա­ցութ­յու­նը վե­րա­ծել մի խառ­նուր­դի` հնդիկ­նե­րով, ադր­բե­ջան­ցի­նե­րով ու պա­կիս­տան­ցի­նե­րով ո­ղող­ված, իսկ հայ ազ­գը, ե­թե կա­րո­ղա­նա դի­մագ­րա­վել ­Նի­կո­լին, կա­րող է նույն­պես մաս կազ­մել այդ ան­հաս­կա­նա­լի ­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուրդ կո­չեց­յա­լին: Ա­հա այս­պես է ­Նի­կո­լը կա­ռու­ցում ան­հայ­րե­նիք պե­տութ­յուն, որ­տեղ կար­ծես թե պե­տութ­յուն կա, բայց հայ­րե­նիք, հայ ազգ, հայ ինք­նութ­յուն, հայ ե­րա­զանք, հայ նկրտում­ներ չկան:

ՍԱՏԱՆԱ ԿԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

­Նի­կո­լի հա­կա­հայ գոր­ծու­նեութ­յան հիմ­նա­կան թի­րախ­նե­րից մե­կը շա­րու­նա­կում է մնալ ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին: ­Սա այն կա­ռույցն է, ո­րը դա­րե­րով իր վրա է վերց­րել ազ­գա­պահ­պա­նութ­յան ծանր գոր­ծը: ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին այն հա­մաշ­խար­հա­յին ինս­տի­տուտն է, ո­րը հայ ազ­գի ինք­նութ­յան հիմ­նաս­յունն է եւ դրսե­ւո­րու­մը եւ «ցլե­րի» ա­ռաջ վա­խից զգես­տա­փոխ­վող, ա­մեն ազ­գա­յի­նը ու­րա­ցող ­Նի­կո­լի հա­մար հայ ե­կե­ղե­ցին գլխա­վոր թի­րախ­նե­րից մեկն է:

­Յո­թը կա­շի փո­խած ու արդ­յուն­քում գա­ղա­փա­րա­պես մերկ ու խղճուկ վի­ճա­կում հայտն­ված ­Նի­կո­լի քա­րո­զիչ­նե­րից մե­կը` ոչ բա­րով պատ­գա­մա­վոր ­Հո­վիկ Ա­ղա­զար­յա­նը, ձայ­նակ­ցե­լով իր շե­ֆին, հյա­տա­րա­րում է. «Ո­րոշ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ բա­ցա­սա­կան դե­րա­կա­տա­րում ու­նեն պե­տա­կա­նութ­յան զար­գաց­ման վրա: Այ­սինքն` կան հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, ո­րոնք, ի­րենց հո­գե­ւոր ծա­ռա­յութ­յան բուն գոր­ծու­նեութ­յու­նը թո­ղած, զբաղ­վում են քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ…Ե­կե­ղե­ցին պետք է հա­վա­սա­րա­պես հոգ տա­նի, բո­լո­րիս հա­մախմ­բի մեկ հա­վատ­քի շուրջ, հատ­կա­պես ինձ եւ ինձ դի­տար­կի որ­պես մո­լոր­յալ, այլ ոչ թե, օ­րի­նակ` դա­վա­ճան, խու­ժան»: Եվ սա ա­սում է մարդ, ով խոս­տո­վա­նում է, որ խիստ բոր­բոք­վում է, երբ իր թո­ռը ա­սում է ­Հայր ­Մե­րը:

­Թե ին­չո՞ւ պետք է ե­կե­ղե­ցին հոգ տա­նի դա­վա­ճան խու­ժա­նի մա­սին, այլ ոչ թե պայ­քա­րի դրանց դեմ, պարզ չէ:

«Իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցել, կնշա­նա­կի նվի­րա­գոր­ծել ա­պազ­գա­յին գի­ծը»,- զգու­շաց­նում է Ար­շակ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Խա­չատր­յա­նը, ու շա­րու­նա­կում. «­Մի շարք սկզբուն­քա­յին հար­ցե­րի շուրջ ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին ռա­դի­կալ հա­կա­սութ­յուն­ներ ու­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի հետ»: Ա­հա այս սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շումն է, որ խիստ ան­հան­գս­տաց­նում է հա­կա­հայ­կա­կան խուն­տա­յին եւ վեր­ջինս ա­մե­րի­կա­նե­րից ու այ­լե­ւայլ ծա­կու­ծու­կե­րից հա­վա­քում է վար­ձու թափթ­փուկ­նե­րի, որ­պես­զի սկսի իր վա­ղուց մեկ­նար­կած հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան, սա­տա­նա­յա­կան շարժ­ման նոր փուլ: Ա­մե­նա­վատ ե­րա­զում չէինք տես­նի, որ «ան­կախ» ­Հա­յաս­տա­նում, աշ­խար­հի հա­յե­րի հո­գե­ւոր կենտ­րո­նում` Էջ­միած­նում կա­րող է ար­տոն­վել հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ցույց: Ու այն լու­րե­րը, որ ոչ պաշ­տո­նա­կան հրա­հանգ է տրված բնա­կա­վայ­րե­րից խա­չեր հա­նե­լու վե­րա­բեր­յալ շատ նման է ճշմար­տութ­յան: ­Սա­տա­նան խա­չից վա­խե­նում է:

­ՀԱՅԿ ­ԲԱ­ԲՈՒ­ԽԱՆ­ՅԱՆ

 


Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ)Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա Հայաստան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода