Փոխարժեք: $ , ,
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը

Ինչպե՞ս եղավ, որ Իրանը սկսեց Մեղրիում ճանապարհ կառուցել

Վերլուծություն

­­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յու­ննե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=275860&l=am), վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս հե­տաքր­քիր ազ­դակ­ներ են գա­լիս նաեւ ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նից: ­Նախ, օ­րերս մի շարք հե­տաքր­քիր ազ­դակ­ներ հղեց ­Հա­յաս­տա­նում Ի­րա­նի դես­պան ­Մեհ­դի ­Սոբ­հա­նին: ­Բա­ցի ստան­դարտ հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից՝ ­Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան խախտ­ման ան­թույ­լատ­րե­լիութ­յան մա­սին, դես­պա­նը նաեւ հա­տուկ ընդգ­ծեց. «­Ներ­կա պայ­ման­նե­րում ­Հա­յաս­տա­նից ­Սեւ ծով, ի հա­մե­մատ Ադր­բե­ջա­նով ճա­նա­պար­հի, 2 օր շուտ ենք հաս­նում»: Այ­սինքն, ­Հա­յաս­տա­նով անց­նող ճա­նա­պար­հը Ի­րա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան շա­հե­րի գո­տում է, ա­ռա­վել եւս, երբ, ըստ դես­պա­նի, ­Հա­յաս­տանն Ի­րա­նին խոս­տա­նում է դյու­րի­նաց­ված պայ­ման­ներ: ­Վեր­ջա­պես, ­Հա­յաս­տա­նը նաեւ ԵՏՄ-ի սահ­մանն է Ի­րա­նի հա­մաը, ո­րը ­Միութ­յան հետ ար­դեն ու­նի ա­զատ ա­ռեւտ­րի պայ­մա­նա­գիր:

­­Թեհ­րա­նի այս ազ­դակ­նե­րից հե­տո էլ ե­րեկ պաշ­տո­նա­պես հաս­տատ­վեց, որ սկսվում է «Հ­յու­սիս-­­Հա­րավ» հա­յաս­տան­յան ճա­նա­պար­հա­յին մի­ջանց­քի Տ­րանշ-4-ի՝ ­Քա­ջա­րան-Ա­գա­րակ (Ի­րա­նի սահ­ման) 32կմ ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծի վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: ­Հի­շեց­նենք, այս նա­խագ­ծում կա­պա­լա­ռու կազ­մա­կեր­պութ­յունն է ի­րա­նա­կան եր­կու շի­նա­րա­րա­կան ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի ՝ «Abad Rahan Pars International Group»-ի եւ «Tunnel Sadd Ariana» միա­վո­րու­մը‚ եւ այժմ ի­րա­կա­նաց­նում է մո­բի­լի­զա­ցիոն-նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­ներ, կա­ռուց­վում է շի­նա­րա­րի բա­զան‚ ներ­մուծ­վում է շին­տեխ­նի­կա եւ այլն: ­Մի կողմ թող­նենք այս եւ դրան հա­ջոր­դող ­Քա­ջա­րան-­­Սի­սիան ճա­նա­պա­րհա­հատ­ված­նե­րի կա­ռուց­ման տնտե­սա­կան բա­ղադ­րի­չը, ո­րը եւս շատ կա­րե­ւոր է ինչ­պես ­Հա­յաս­տա­նի, այն­պես էլ՝ Ի­րա­նի հա­մար: Այս պա­հին ա­ռաջ­նա­յին է խնդրի քա­ղա­քա­կան կող­մը. այս նա­խագ­ծով ­Թեհ­րա­նը ազ­դակ է հղում, թե՝ Ս­յու­նի­քը ոչ թե պար­զա­պես Ի­րա­նի շա­հե­րի գո­տին է, այլ որ Ի­րանն ար­դեն այս­տեղ է, շի­նա­րա­րութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­նում: Դ­րա­նով էլ, որ ա­մեն մի թուրք-ա­զե­րիա­կան մի­ջանցք ու­ղիղ հար­ված է ոչ թե միայն ­Հա­յաս­տա­նի, այլ նաեւ Ի­րա­նի շա­հե­րին:

Ու կա նաեւ այս մե­դա­լի հա­կա­ռակ ե­րե­սը. ­Վա­շինգ­տո­նի հա­մար, մեղմ ա­սած, հա­զիվ թե հա­ճե­լի լի­նի փաս­տը, որ Ի­րանն ինչ-որ ճա­նա­պարհ­նե­ր է կա­ռու­ցում Ս­յու­նի­քում, ո­րը ԱՄՆ-ն­ եւս հա­մա­րում է իր աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շա­հե­րի գո­տին: ­Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Ի­րա­նի ներ­կա­յութ­յունն ար­դեն իսկ ­Վա­շինգ­տո­նի հա­մար իր շա­հե­րին հար­ված է: Եվ երբ եր­կար ար­գե­լա­փա­կու­մից հե­տո, ­Հա­յաս­տա­նը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, Ի­րա­նին գործ­նա­կա­նում թույլ տվեց զբաղ­վել այդ շի­նա­րա­րութ­յամբ, ա­պա դա եւս հե­տաքր­քիր մտքե­րի տե­ղիք է տա­լիս:

Թե­րեւս պա­տա­հա­կան չէր նաեւ Մոսկ­վա­յի ռեակ­ցիան: Այս­պես, նախ ՌԴ ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մա­րիա Զա­խա­րո­վան հան­կարծ հի­շեց. «Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յու­նը եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նը անվ­տան­գութ­յան ո­լոր­տում եւ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ա­ռու­մով ու­նեն հու­սա­լի երկ­կողմ ի­րա­վա­կան դաշտ… Եր­կու երկր­ներն էլ միմ­յանց հան­դեպ պար­տա­վո­րութ­յուն­ներ ու­նեն՝ նե­րառ­յալ ինք­նիշ­խա­նութ­յան, տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան պաշտ­պա­նութ­յու­նը»: Նաեւ, ըստ Զա­խա­րո­վա­յի՝ Ե­րե­ւա­նը ՀԱՊԿ շրջա­նակ­նե­րում գտնվում է հա­վա­քա­կան ե­րաշ­խա­վոր­նե­րի ներ­քո, այդ թվում՝ հնա­րա­վոր ագ­րե­սիա­յի դեպ­քում. «Եվ այս ա­ռու­մով ՀԱՊԿ-ի շրջա­նակ­նե­րում ակ­տիվ փոխ­գոր­ծակ­ցութ­յան վե­րա­դար­ձը  բխում է ա­ռա­ջին հեր­թին հենց Հա­յաս­տա­նի շա­հե­րից»:

Ա­պա նաեւ ՌԴ ար­տա­քին գոր­ծե­րի փոխ­նա­խա­րար Ա­լեք­սանդր Պան­կի­նը հայ­տա­րա­րեց. «Կոչ ենք ա­նում Ե­րե­ւա­նին՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րին հրա­պա­րա­կա­յին հու­զա­կան հար­ձա­կում­նե­րի եւ կազ­մա­կեր­պութ­յան  քննա­դա­տութ­յան փո­խա­րեն սկսել հա­սու­նա­ցած հար­ցե­րի քննար­կու­մը քա­ղա­քա­կան եւ փոր­ձա­գի­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րում»:

­Միամ­տութ­յուն կլի­ներ մտա­ծել, թե Թեհ­րանն ու Մոսկ­վան Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում գտնվում են հա­կա­դիր շա­հե­րի ո­լոր­տում, եւ Իրա­նի ու Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ նշված զար­գա­ցում­նե­րը Ռու­սաս­տա­նում խան­դի նո­պա են ա­ռաջ բե­րել՝ ստի­պե­լով հի­շել «եր­կու երկր­նե­րի` միմ­յանց հան­դեպ պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րի» մա­սին: Ի­րո­ղութ­յու­ննե­րը հու­շում են, որ, ընդ­հա­կա­ռա­կը, կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ կա ռուս-ի­րա­նա­կան սինխ­րոն գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­ր, եւ այս հեր­թա­կան հու­շում­նե­րը Հա­յաս­տա­նը ստա­նում է միաս­նա­կան Մոսկ­վա­յից եւ Թեհ­րա­նից: Նի­կո­լի ո­րո­շե­լիքն է:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода