Փոխարժեք: $ , ,
Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ) Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)

Ալիեւն ու Փաշինյանը սպասում են ռուսական ընտրություններին. ազդակները ծայրահեղ լուրջ են

Վերլուծություն

Այն, որ այս պա­հին նոր պա­տե­րազմն Ա­լիե­ւի հա­մար ա­ռա­ջին պլա­նում չէ, հու­շում են մի շարք այլ հան­գա­մանք­ներ: Նախ, այս պա­հին Ա­լիե­ւը փոր­ձում է վե­րընտր­վե­լու մի­ջո­ցով ամ­րաց­նել իր ներ­քին դիր­քե­րը, թե­րեւս հաս­կա­նա­լով, որ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ հա­կա­մար­տութ­յան մեջ մտնե­լը կա­րող է են­թադ­րել նաեւ «գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խութ­յուն»: Այ­սինքն, ա­վե­լի լավ է վե­րընտր­վել, քա­նի դեռ Ա­րեւ­մուտ­քը մի շարք պատ­ճառ­նե­րով նման քայ­լի ան­պատ­րաստ է:

­Հա­ջոր­դը. այն, որ Հեյ­դա­րո­վի­չը սպա­սում է նաեւ ՌԴ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յու­ննե­րի արդ­յունք­նե­րին, դա եւս դժվար չէ կռա­հել: Չէ, խոսքն այն մա­սին չէ, թե Պու­տի­նը կվե­րընտր­վի՞, թե՝ ոչ. այս հար­ցում ա­նակն­կալ­ներ լի­նել չեն կա­րող: Այլ բան է, թե ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո Ռու­սաս­տանն ի՞նչ նոր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան կուր­սի կանց­նի: Ար­դեն տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է, որ կան տա­րաբ­նույթ ակ­նարկ­ներ, որ բա­վա­կա­նին լուրջ փո­փո­խութ­յուն­ներ լի­նե­լու են: Մաս­նա­վո­րա­պես, որ հանգս­տի կանց­նի Լավ­րո­վը, եւ նրան փո­խա­րի­նե­լու կգա շատ ա­վե­լի կոշտ քա­ղա­քա­կա­նութ­յան կողմ­նա­կից նոր նա­խա­րար: Ընդ ո­րում, հաշ­վի առ­նե­լով այն ան­թա­քույց հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք ար­դեն իսկ Մոսկ­վա­յից հնչում են Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի մա­սին, այ­սինքն, որ ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ա­մեն բան ա­նում են ռուս­նե­րին այս տա­րա­ծաշր­ջա­նից հե­ռաց­նե­լու հա­մար, են­թադ­րե­լի է, որ ՌԴ ա­պա­գա Արտ­գործ­նա­խա­րա­րութ­յան կոշ­տա­ցում­ներից ­ մե­կը կվե­րա­բեր­վի հենց մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նին:

­Գու­մա­րած սրան, շրջա­նառ­վում են նաեւ խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ այլ պաշ­տո­նի կա­րող է տե­ղա­փոխ­վել նաեւ ՌԴ ներ­կա­յիս պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Շոյ­գուն, ո­րը կզու­գորդ­վի բա­նա­կի ղե­կա­վար կազ­մում ոչ պա­կաս նշա­նա­կա­լից փո­փո­խութ­յուն­նե­րով: Եվ նո­րից խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը շատ ա­վե­լի կոշտ կադ­րե­րի մա­սին են, ինչ­պես նաեւ,­ որ դա ա­րա­գո­րեն կար­տա­ցոլ­վի ոչ թե միայն ուկ­րաի­նա­կան խա­ղա­տախ­տա­կին, այլ նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ դե­պի Ի­րան-­Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւելք-­Թուր­քիա ռազ­մա­վա­րա­կան  ծա­վալ­մամբ:

Կրկ­նենք, սրանք դեռ միայն խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րի մա­կար­դա­կով են: Բայց, թեեւ շատ հա­մառ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րի, ո­րոնց ի­րա­կա­նա­նալ-չի­րա­կա­նա­նա­լը կա­րող է մեծ ազ­դե­ցութ­յուն թող­նել մաս­նա­վո­րա­պես ողջ կով­կաս­յան տի­րույ­թի վրա: Ու ա­սել, թե Ա­լիե­ւը, ա­սենք նաեւ Փա­շին­յա­նը կհա­մար­ձակ­վեն կտրուկ քայ­լե­րի գնալ, քա­նի դեռ Մոսկ­վա­յից կան նման սպա­սե­լիք­ներ, միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Ընդ ո­րում, են­թադ­րե­լի է, որ այդ սպա­սե­լիք­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման դեպ­քում Նի­կո­լը կշտա­պի Մոսկ­վա՝ պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու, իսկ Ա­լիե­ւը պետք է մո­ռա­նա իր չա­փից դուրս մեծ ա­խոր­ժա­կի մա­սին:

­Գու­մա­րած այս ա­մե­նին, նաեւ Ուկ­րաի­նա­յում ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը պետք է որ ան­տար­բեր չթող­նեն Ա­լիե­ւին եւ Փա­շին­յա­նին: Այս­պես, ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րի ա­մե­նաա­ռանց­քա­յին հատ­վա­ծում՝ Ավ­դեեւ­կա­յում, վեր­ջին օ­րե­րին ռու­սա­կան ու­ժե­րը հա­սել են այն արդ­յունք­նե­րին, ո­րոնք ա­վար­տա­կան փուլ տե­ղա­փո­խե­ցին այս ա­ռանց­քա­յին քա­ղա­քի հա­մար ճա­կա­տա­մար­տը: Ավ­դեեւ­կա­յի հա­րա­վից ռու­սա­կան ու­ժե­րը ճեղ­քե­լով պաշտ­պա­նութ­յու­նը, դուրս ե­կան քա­ղա­քի կենտ­րո­նա­կան հատ­ված, ա­վե­լի ճիշտ՝ ե­րեկ կե­սօ­րի դրութ­յամբ քա­ղա­քի ա­րե­ւել­յան սահ­մա­նագ­ծից մոտ 1 կմ­-ի վրա էին: Դ­րա­նով մի կող­մից՝ Ավ­դեեւ­կա­յի ողջ հա­րա­վա­յին պաշտ­պա­նութ­յու­նը հայտն­վեց կի­սաշր­ջա­փակ­ման մեջ, ընդ ո­րում, ար­գե­լա­փակ­ված են մա­տա­կա­րա­րում­նե­րի ու­ղի­նե­րը: Միա­ժա­մա­նակ, ե­րեք կող­մից հար­վա­ծի տակ է ուկ­րաի­նա­կան վեր­ջին պաշտ­պա­նա­կան գո­տին՝ Ավ­դեեւ­կա­յի կոկ­սա­քի­միա­կան գոր­ծա­րա­նը: Այ­սինքն, ե­թե ուկ­րաի­նա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յունն ինչ-որ ար­տա­ռոց քայ­լեր չկա­րո­ղա­նա ձեռ­նար­կել, Ավ­դեեւ­կան կընկ­նի ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին: Եվ ուկ­րաի­նա­կան կող­մի հա­մար բա­րե­բախ­տութ­յուն կլի­նի, ե­թե կա­րո­ղա­նա զոր­քը դուրս բե­րել քա­ղա­քից: Թե Ավ­դեեւ­կա­յի ան­կումն ինչ հսկա­յա­կան բա­րո­յա­կան հար­ված կդառ­նա ողջ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի հա­մար, միա­բե­րան հա­վաս­տիաց­նում են ան­գամ ուկ­րաի­նա­ցի ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը: Ու հենց այն պա­հին, երբ ռուս­նե­րը մասշ­տա­բա­յին օ­պե­րա­ցիա­ներ են ի­րա­կա­նաց­նում նաեւ ռազ­մա­ճա­կա­տի այլ հատ­ված­նե­րում: Օ­րի­նակ, ինչ­պես նաեւ պնդում է Forbes-ը, Կուպր­յանս­կի ուղ­ղութ­յամբ, որ­տեղ, ըստ աղբ­յու­րի, Ռու­սաս­տա­նը մեծ ու­ժեր է կենտ­րո­նաց­րել՝ 500 տանկ, 600 հե­տե­ւա­կի մար­տա­կան ​​մե­քե­նա, հար­յու­րա­վոր միա­վոր հրե­տա­նի, ա­վիա­ցիա, 40 հա­զար զին­վոր եւ պատ­րաստ­վում է մին­չեւ այս ամս­վա վերջ Խար­կո­վի շրջա­նի մի մասն ա­զա­տագ­րել: Իսկ Ավ­դեեւ­կա­յի ան­կու­մը դա շատ ա­վե­լի ռեալ է դարձ­նե­լու: Գու­մա­րած, Զե­լենս­կին ար­դեն պաշ­տո­նա­պես է խո­սում գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիին եւ ն­րա ողջ թի­մին ա­զա­տե­լու մա­սին, եւ սպաս­վում է, որ Ավ­դեեւ­կան կդարձ­նի դրա հա­մար ա­ռիթ: Իսկ Զա­լուժ­նիին ա­զա­տելն ար­դեն իսկ են­թադ­րում էր ծան­րա­գույն հար­ված ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի մար­տու­նա­կութ­յա­նը:

­Կարճ ա­սած, ուկ­րաի­նա­կան թա­տե­րա­բե­մին սպաս­վում են մասշ­տա­բա­յին ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ, ո­րոնք Ռու­սաս­տա­նի հա­մար ա­ռա­ջին հեր­թին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խո­շոր հա­ջո­ղութ­յուն­ներ են: Իսկ այդ ա­մե­նը բո­լո­րից ա­ռաջ էլ Ա­լիե­ւի հա­մար է շատ կա­րե­ւոր ցու­ցիչ:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Միասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ)Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա Հայաստան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода