Փոխարժեք: $ 395.30, 417.56, 6.33
Հետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է «Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել «Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվել Մակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավար Էր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը «Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից» «Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտում Էր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել «Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի «Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի թվեր է հնչեց­րել «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը 2023-ի բյու­ջե­տա­յին քննար­կում­նե­րի ժա­մա­նակ: Պարզ­վում է, որ Պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ծախ­սել է այս տար­վա հա­մար նա­խա­տես­ված շուրջ 360 մլրդ դրա­մից ըն­դա­մե­նը 170 մլրդ դրա­մը: Կե­սից քիչ, գրո՛ղը տա­նի... Մի­այն այդ թվե­րը բա­վա­րար են ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԱ­ՊԻ­ԿՅԱ­ՆԻ վրա ձեռ­նաշղ­թա­ներ հագց­նե­լու և պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան մե­ղադ­րան­քով ձեր­բա­կա­լե­լու հա­մար: Քան­զի դա նշա­նա­կում է, որ ձեռք չեն բեր­վել զեն­քեր և զին­վոր­նե­րի հա­մար կար­գին հան­դեր­ձանք, չեն կա­հա­վոր­վել դիր­քեր, չեն կա­ռուց­վել ամ­րու­թյուն­ներ, այ­սինքն` մի­տում­նա­վոր ար­վել է ա­մեն ինչ մեր բա­նա­կը և երկ­րի պաշտ­պա­նու­նա­կու­թյու­նը թու­լաց­նե­լու հա­մար: Պիս­կեմ Սու­րոն զար­մա­նա­լի ա­ռա­ջըն­թաց է ար­ձա­նագ­րել` ե­թե ժա­մա­նա­կին սպա­յի էր «պիս­կել», ա­պա հի­մա «պիս­կում» է ամ­բողջ բա­նա­կը: Դեռ զար­մա­նա­լի­ո­րեն էլ հայ­րե­նաբ­նակ և սփյուռ­քաբ­նակ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի վրա մուն­նաթ է գա­լիս, թե` բա­նա­կի հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն­ներ մի կազ­մա­կեր­պեք և գնում­ներ մի կա­տա­րեք, բա­նակն ա­մեն ինչ ու­նի... Դե, այդ­պի­սի հայ­րե­նա­դավ կադ­րե­րով, ե­թե ան­գամ ՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն և Ֆրան­սի­ան ի­րենց ամ­բողջ սպա­ռա­զի­նու­թյու­նը նվի­րեն, աշ­խար­հի փո­ղերն էլ մեզ տան, կպարտ­վենք ...

Հի­շո՞ւմ եք, մի այս­պի­սի մարդ-կու­սակ­ցու­թյուն կար` Ա­ՐԱՄ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆ: Չհի­շե­ցի՞ք` զար­մա­նա­լի չէ, քան­զի քա­ղա­քա­կան զրո ամ­բողջ­նե­րը չեն հիշ­վում: Մա­կա­նունն էլ Նուռ էր` մի­գու­ցե դա՞ կօգ­նի հի­շել... Եվ քա­նի որ նեղ­վում է այդ չհիշ­վե­լուց, ո­րո­շեց զոռ տալ ե­րև­ա­կա­յու­թյա­նը և դառ­նալ տնա­յնա­բույծ կոնս­պի­րո­լոգ: Նա զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց հրա­պա­րա­կել Սերժ Սարգ­սյան - Նի­կոլ 2018-ի «Մա­րի­ո­թում» մի­ակ հան­դիպ­ման լու­սան­կա­րը և տա­կը զե­տե­ղել այս­պի­սի տա­րօ­րի­նակ մա­կագ­րու­թյուն. «Ուշա­դի՛ր նա­յեք, թե ինչ­պես են դրված  լրատ­վա­կան­նե­րի, ան­գամ՝ Հ1-ի միկ­րո­ֆոն­նե­րը՝  բո­լո­րը շրջված են դե­պի Նի­կո­լը: Այ­սինքն, ըստ պրո­յեկ­տի, Սերժ Սարգ­սյա­նը շատ ա­րագ պի­տի լքի հան­դի­պու­մը և Փա­շի­նյա­նը մնա  մի­այ­նակ...»: Դե ա­րի ու մի ա­սա` պրո­յեկ­տը դո՛ւ ես, այ լա­տենտ նի­կո­լա­կան: Հի­մա այդ ժամ­կե­տանց մարդ-կու­սակ­ցու­թյու­նը թող ինքն ընտ­րի բա­ցատ­րու­թյու­նը` իր ե­րև­ա­կա­յու­թյո՞ւնն է հի­վան­դա­գին, Նի­կո­լից օ­րի­նակ վերց­նե­լով` ի­րեն գժի տե՞ղ է դրել` փոր­ձե­լով ինք­նա­հաս­տատ­վել եր­րորդ նա­խա­գա­հի ա­նու­նը շա­հար­կե­լով, թե՞ պատ­րաս­տի գրել տվել են ձե­ռը... Իսկ մենք` ան­գամ չնա­յե­լով միկ­րո­ֆոն­նե­րի դիր­քը, կա­րող ենք կան­խա­տե­սել, որ սույն ա­ռանձ­նյա­կին օգ­տա­գոր­ծող­նե­րը լավ ա­րագ էլ նրան դեն են նե­տե­լու:

Իսկ ֆին­նախ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆՆ ու­րա­խաց­րեց «հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»` ա­վե­տե­լով, որ զար­մա­նա­լի­ո­րեն շատ շու­տով` հուն­վա­րի 1-ից Նի­կո­լը մտնե­լու է նրանց բո­լո­րի գրպա­նը. «Հայ­տա­րա­րագ­րում ինք­նաշ­խատ ե­ղա­նա­կով պետք է լրաց­վի հար­կա­յին մարմ­նի տրա­մադ­րու­թյան տակ առ­կա տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը: Յու­րա­քան­չյուր ֆի­զի­կա­կան անձ ու­նե­նա­լու է նույ­նա­կա­նաց­ված հա­շիվ հայ­տա­րա­րագ­րե­րի հա­մա­կար­գում: Հայ­տա­րա­րա­տուն, հար­կա­յին մարմ­նի կող­մից տրա­մադր­ված նույ­նա­կա­նաց­ման տվյալ­նե­րով մուտք գոր­ծե­լով հար­կա­յին հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի է­լեկտ­րո­նա­յին հա­մա­կարգ, հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նի  այն­տեղ իր հա­մար նա­խալ­րաց­ված հայ­տա­րա­րա­գի­րը ստու­գե­լու, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում կա­տա­րե­լու  փո­փո­խու­թյուն­ներ և լրա­ցում­ներ, ա­պա  հաս­տա­տե­լու հայ­տա­րա­րագ­րե­րի վերջ­նա­կան տար­բե­րա­կը»: Եվ այդ ա­պու­շու­թյու­նը, ո­րը նա­և մարդ­կանց զրկե­լու է ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյու­նից, վե­րա­բե­րում է ա­մեն քա­ղա­քա­ցու: Մար­դիկ բա­նու­գործ չու­նեն, տեխ­նի­կա­կան թե­րու­թյուն­նե­րով սար­քած հայ­տա­րա­րա­գի՞ր լրաց­նի, փոր­ձե­լով կռա­հել, թե ա­մեն մի տո­ղում նի­կո­լե­րեն գրվածն ինչ է նշա­նա­կում... Զահ­րու­մար բո­լո­րիդ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել«Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվելՄակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավարԷր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը«Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»«Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտումԷր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել«Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի«Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»«Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբերOPEC+-ի անդամ երկրները և Չինաստանը դուրս կգան ԱՄՀ-ից 2023թ.-ին. Saxo Bank-ի փորձագետներՍի Ցզինպինի հանդիպումը Մուհամեդ բեն Սալմանի հետ նոր աշխարհակարգի սկիզբն է. փորձագետ«Փաստ». «Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը մահակ են դարձնելու»«Հրապարակ». Սաղաթելյանի հոր դեմ գործ են հարուցել«Ժողովուրդ». ՊՎԾ-ն մտել է Քրեակատարողական ծառայություն. Փաշինյանից հրահանգ կաՌուսական բանակը հարձակվում է Լիմանի ուղղությամբ (Քարտեզ)Ուկրաինական հրամանատարությունը խաբելով վարձկաններին տարել է Արտյոմովսկի «մսաղաց»Զելենսկուն իշխանությունից զրկելու գերծընթացը սկսվել էՈւնենք զոհված եւ անհետ կորած զինվորականներ. Ապարանի համայնքապետարանը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքը զարդարելԶԱՐ­ՄԱՆՔադրբեջանը իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն է, բայց շատ հարմար հավաքական արևմուտքին և թուրքիային. Գևորգ ԳևորգյանԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՊուտինը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում առաջիկա երկու տարում գազի միասնական շուկա ստեղծելու անհրաժեշտության մասինՉի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն՝ չի էլ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր. ԲաբուխանյանՌԴ-ն թեքվում է դեպի Արեւելք, իսկ այն ոչ միայն Չինաստանն է. ՄոզոլինԱռ այս պահը քանի պատգամավոր է հրաժարվել «Հայաստան» դաշինքիցԱԱ-2022. Խորվաթիան պայքարից դուրս թողեց Բրազիլիայի ընտրանուն (տեսանյութ)Ով է «Հայաստան» դաշինքի նորընտիր պատգամավորներից Արման ՂազարյանըԴրույքաչափի 50%-ի չափով հավելում` նաեւ ԲԴԽ-ականներինԺողովուրդը, բռունցք դարձած, արհավիրք իշխանությանն ասելու է` ցտեսություն. ԴանիելյանՊուտինը՝ Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի մասինԿապ չունի` ձմեռ է, թե ամառ. լինելու են շատ կարեւորագույն իրադարձություններ. ԲաբայանՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հայտարարությունըԹե՛ Գուժ Մանուկյանի եւ թե՛ Լուսիկ Կիրակոսյանի հետ թատրոնը իր կապը չի դադարեցնելու. ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՑավոք, տեսնում ենք լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղում՝ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում. Փաշինյանը՝ ՊուտինինՀայաստանը ՌԴ-ի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում. ՇոյգուՊուտինը ԵԱՏՄ ղեկավարներին հրավիրել է Սանկտ Պետերբուրգում նախաամանորյա ոչ պաշտոնական հանդիպմանըՀասկանո՞ւմ եք՝ 1 մլրդ $-ն ինչ ա․ դա տոտալիզատորներին ա գնում, իսկ մենք քնած ենքԵթե հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի մոտ զենք լիներ, չէր կրակի. հարցն այլ ձև կլուծվեր. Քոչարյան (Video)Չի կարող նորմալ մարդը, Աննա-Էրատոյի պարագայում 4 զավակի մայրն այսպիսի գրառում անել. սա ի՞նչ է խմում կամ ծխում.Գագիկ ՀամբարյանՄալենան բեմից ընկել է. Եվրատեսիլյան ելույթը վտանգվա՞ծ է.Mediahub.amՌուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում. ՌԴ ԱԳՆԱրևմուտքի պարզունակ պատժամիջոցները սկսում են մարել. ԼուկաշենկոՀուսանք՝ Փաշինյանին կից նոր պետություն ստեղծելու նախագիծ չեք բերի․ Քրիստինե ՎարդանյանԱնվճար տրամադրվող դեղերի ցանկը կբարելավվիԴեկտեմբերի 31-ին, ժամը՝ 23:00-ին Հանրապետության հրապարակում կկայանա գլխավոր տոնական համերգըԲրյուսովի համալարանի ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը վերընտրվեցՊեմզաշենում կրքերը նորից լարվել են. սպանված ընտանիքի հայրը փորձել է վրեժ լուծել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.30 417.56 6.33
Ереван погода