Փոխարժեք: $ 406.49, 402.22, 6.90
Ուկրաինայում հակամարտությունը մտել է վտանգավոր փուլ. Բորել Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն Աշոտյան Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամ Վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըՆԵՐ­ՔԻՆ Ե­ՐԻՏ­ԹՈՒՐ­ՔԵ­ՐԸ ՎԵՐ­ՋԻՆ ՃԻ­ԳԵՐՆ ԵՆ ԳՈՐ­ԾԱԴ­ՐՈՒՄ

Վերլուծություն

Այս­տեղ կամ այն­տեղ տե­ղադր­ված ռում­բե­րի մա­սին «ահա­զան­գերն» ար­դեն բնա­վո­րու­թյուն են դա­րձել: Սոց­ցան­ցե­րում նույ­նիսկ ա­նեկ­դոտ է շրջա­նառ­վում. «Նոր մե­կը զան­գեց, ա­սեց՝ ձեր բե­սեդ­կա­յում էլ եմ բոմբ դրել: Ա­սի՝ խի դու ով ե՞ս որ: Ա­սեց՝ միստր բոմ­բաս­տի­կը»: Այդ ա­մե­նը ծի­ծա­ղե­լի կլի­ներ, ե­թե ի­րա­կա­նում այս­քան տխուր ու տագ­նա­պա­հա­րույց չլի­ներ: Թար­սի պես այդ ա­հա­զանգ կո­չե­ցյալ­նե­րը «պա­տա­հա­բար» հա­մընկ­նում են այն պա­հե­րի հետ, երբ հարկ է ու­շադ­րու­թյու­նը շե­ղել ար­տա­քին և ներ­քին թուր­քե­րի հեր­թա­կան կա­պի­տու­լյա­ցի­ոն ստվե­րա­յին գոր­ծար­քից ու դրա աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շա­հա­ռու­նե­րի ստաց­վե­լիք ի­րադ­րա­յին օ­գուտ­նե­րից:

ԻՆ­ՉՈՒ ԵՆ ԱԿ­ՏԻ­ՎԱ­ՑԵԼ ԱՐ­ՍԵՆ­ԹՈ­ՐՈ­ՍՅԱՆ­ՆԵ­ՐԸ

Թե ին­չից են շե­ղում հի­մա` դա էլ է հայտ­նի: Կա­պի­տու­լյան­տի «կիրթ ըն­կե­րը» վերջ­նագ­րա­յին տես­քով պա­հան­ջել է ան­հա­պաղ հանձ­նել Բեր­ձո­րը, Ա­ղավ­նոն, ՀՀ-Արցախ ներ­կա­յիս մի­ջանց­քի այլ բնա­կա­վայ­րե­րը և եր­թև­ե­կու­թյու­նը տե­ղա­փո­խել դե­պի «նոր ճա­նա­պարհ», ո­րի զգա­լի մա­սը աս­ֆալտ էլ չու­նի: Պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյանն էլ, ի գի­տու­թյուն տար­բեր մի­ֆե­րի հա­վա­տա­ցող­նե­րի, տե­ղե­կաց­նում է բա­վա­կա­նին զար­հու­րե­լի դե­տալ­նե­րի մա­սին. «Դե­պի Կոռ­նի­ձոր գնա­ցող հատ­վա­ծում, որ­տեղ մոտ 7 կմ հատ­ված զրո­յից պետք է ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ճա­նա­պարհ կա­ռու­ցի, աշ­խա­տանք­ներ դեռ չեն սկսել, ին­չը ի­րա­վի­ճա­կը նա­և այդ ա­ռու­մով է բար­դաց­նում: Հեր­թա­կան ան­գամ Ադր­բե­ջա­նը խախ­տում է նո­յեմ­բե­րի 9-ի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը և շան­տա­ժի մի­ջո­ցով փոր­ձում է հաս­նել իր հեր­թա­կան հա­վակ­նու­թյան բա­վա­րար­մա­նը: Իսկ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյունն իր դե­րի մեջ է՝ դի­տոր­դի և գլխով ա­նո­ղի, ով վա­ղուց հա­մա­կերպ­վել է և հան­րու­թյա­նը նա­խա­պատ­րաս­տել է չդա­դա­րող զի­ջում­նե­րի»:

Եվ ա­հա ի հայտ է գա­լիս սա­տա­նիստ Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի մի գար­շե­լի գրա­ռում, որ հա­մա­ցան­ցում և հան­րա­յին այլ հար­թակ­նե­րում դառ­նում է քննար­կում­նե­րի ա­ռար­կա: Armenian info տելեգ­րամ ա­լի­քը ար­ձա­նագ­րում է. «Մինչ հա­յաս­տա­նյան քա­ղա­քա­գետ­նե­րը, ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը, վեր­լու­ծա­բան­նե­րը գլուխ են ջար­դում՝ հաս­կա­նա­լու ադր­բե­ջա­նա­կան վեր­ջին ագ­րե­սի­ա­յի դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, տո­տալ պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նու­թյունն ու այս ա­մե­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խոր­քե­րը, իր թրքա­սի­րու­թյամբ հան­րահռ­չա­ված ու Նի­կո­լի ծա­ծուկ մտքե­րը հա­ճախ սե­փա­կան ֆեյս­բու­քյան պա­տին հանձ­նած Թո­րո­սյան Ար­սե­նը հեր­թա­կան «շե­դևրն» է երկ­նել՝ ար­տա­թո­րե­լով, ըստ է­ու­թյան, Նի­կո­լի ծա­ծուկ պահ­վող պատ­կե­րա­ցում­նե­րը՝ «անգին» խա­ղա­ղու­թյան մա­սին: Այս քայ­քա­յիչ տար­րը դա­տա­պար­տել է հա­յոց պատ­մու­թյան վեր­ջին դա­րե­րի ըն­թաց­քում մղված բո­լոր ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քար­նե­րը, այն գոր­ծիչ­նե­րին ու ու­ժե­րին, ո­րոնք հա­յու­թյան մեջ սեր­մա­նել են հայ­րե­նի­քի գի­տակ­ցում ու ցույց տվել դրա ա­զա­տագ­ման ա­նայ­լընտ­րան­քայ­նու­թյու­նը, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մե­ղա­վոր է կար­գել հա­յու­թյա­նը, դա­տա­պար­տել 90-ական­նե­րի Ար­ցա­խի հա­մար մղված պա­տե­րազ­մում մեր ժո­ղովր­դի ձեռ­բե­րում­նե­րը...»:

Ան­շուշտ, Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի պղծագ­րու­թյու­նը վրդով­մունք և նող­կանք է հա­րու­ցում, սա­կայն ՀՀԿ-ական Շի­րազ Խա­չատ­րյանն ի­րա­վամբ նկա­տում է. «Արսեն­թո­րո­սյա­նի կամ մեկ այլ քե­մա­լա­կա­նի կող­մից էս պա­հին կա­տար­ված հայ­տա­րա­րու­թյուն, գրա­ռում զուտ կեղծ օ­րա­կար­գեր են, որ գցվում են դաշտ: Մի պա­տաս­խա­նեք: Էս ան­բա­շար­նե­րը մի­այն մեկ բան են լավ ա­նում, ցան­կա­ցած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճա­կում փոր­ձում են ու­շադ­րու­թյուն շե­ղել ի­րենց ախ­մա­խու­թյուն­նե­րով, սկան­դա­լա­յին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով: Սրանք փոխ­վո­ղը չեն, չորս տա­րի շա­րու­նակ եր­կի­րը կա­ռա­վա­րե­ցին թեր­թա­յին տրա­մա­բա­նու­թյամբ, նույն ո­գով էլ շա­րու­նա­կում են, եր­կի­րը վե­րա­ծել են խմբագ­րու­թյան` ա­մեն վայր­կյան վատ­նե­լով բո­լո­րիս թանկ ժա­մա­նա­կը...»: Եվ ի­րոք, այս բա­ցար­ձակ թափթ­փուկ­նե­րի պղծագ­րու­թյուն­նե­րի վրա ժա­մա­նակ և հույ­զեր ծախ­սե­լը նշա­նա­կում է ռե­սուր­սի վատ­նում, քան­զի բո­լո­րը գի­տեն, թե սրանք ով են, և ո­րև­է մե­կին հարկ չկա հա­մո­զել, որ այ­սինչ վիժ­ված­քը ի­րոք վիժ­վածք է: Ի­զուր տե­ղը չէր, որ ընդ­դի­մու­թյան հան­րա­հա­վաք­նե­րի ժա­մա­նակ ի հայտ ե­կավ հե­տաքր­քիր ֆե­նո­մեն` Ֆրա­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կից մեկ­նար­կած եր­թե­րին մաս­նակ­ցում են մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի շատ քա­ղա­քա­ցի­ներ, քան հրա­պա­րա­կում հռե­տոր­նե­րի ե­լույթ­նե­րը լսող­նե­րը: Այ­սինքն` քա­ղա­քա­ցի­ներն ու­զում են գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ, այլ ոչ թե ճա­ռեր: Եվ ե­թե ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծիչ­նե­րը չա­րա­շա­հեն պա­ու­զա­նե­րը, ա­պա ան­կան­խա­տե­սե­լի բա­ներ տե­ղի կու­նե­նան: PR-ի մաս­նա­գետ Հայկ Դեր­զյանն ի­րա­վա­ցի է, զգու­շաց­նե­լով ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի պա­ու­զա­նե­րի ժա­մա­նակ ան­սահ­ման լպիր­շա­ցող նի­կո­լա­կան­նե­րին. «Ձեզ սա­ղիդ մա­տաղ են ա­նե­լու Վազ­գե­նի, Մոն­թե­ի ու մնա­ցա­ծի գե­րեզ­մա­նի մոտ: Գի­տեք բո­լո­րը մեր պես ցույ­ցե­րո՞վ են ձեզ հա­նե­լու: Մի օր մար­դիկ կպայ­թեն, տնով-տե­ղով ձեզ վա­րի կտան, ան­հայ­րե­նիք շներ»:

ԹԵ­ԺԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ՍԵՊ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 2-Ի՞Ն, ԹԵ՞ Ա­ՎԵ­ԼԻ ՇՈՒՏ

Ար­դեն նախ­նա­կան հնչեց­վել է թեժ պայ­քա­րի վերսկս­ման ամ­սա­թի­վը` սեպ­տեմ­բե­րի 2-ը, մա­մու­լում էլ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են շրջա­նառ­վում, որ հնա­րա­վոր է` ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը մի­ան­գա­մից բո­լո­րով մի­ա­սին հրա­ժար­վեն ման­դատ­նե­րից և փո­ղո­ցը դարձ­նեն պայ­քա­րի հիմ­նա­կան հար­թակ: Սա­կայն վեր­ջերս ակ­տի­վա­ցել են սե­փա­կան ար­շի­նով բո­լո­րին չա­փող­նե­րը, ով­քեր ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին վե­րագ­րում են տար­բեր ա­նազ­նիվ նպա­տակ­ներ կամ ձգտում ներ­կա­յաց­նել այս կամ այն գլո­բալ կենտ­րո­նի գոր­ծա­կալ­ներ: Նի­կո­լա­կան ե­րիտ­թուր­քե­րին թո­ղած` ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում դա­վեր փնտրող­նե­րին էլ մի­ան­գա­մայն ող­ջա­միտ հոր­դոր է հղում պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար, ՀՀԿ-ական Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը. «Ընդդի­մու­թյան մի­տինգ­ներն ու բո­ղո­քի ակ­ցի­ա­նե­րը հեգ­նող­ներ, կող­քից հա­րև­ան­ցի նա­յող­ներ, ան­տար­բեր անց­նող­ներ. ձեր այդ կեց­ված­քի մա­սին չպատ­մեք ձեր ա­պա­գա թոռ­նե­րին ու ե­րե­խա­նե­րին:

Նրանք բո­լո­րը լի­նե­լու են Հա­յաս­տա­նի ար­ժա­նա­պա­տիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ, պատ­վար­ժան ու հայ­րե­նա­սեր հա­յեր: Եվ ե­թե այդ­պես շա­րու­նա­կեք, չի բա­ցառ­վում, որ ձեր այ­սօր­վա վար­քը ա­մո­թի ար­ժա­նա­նա ձեր սե­րունդ­նե­րի կող­մից:

Ձեր ա­պա­գա ե­րե­խա­ներն ու թոռ­նե­րը ձեզ դա­սե­լու են Հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ դա­վա­ճա­նու­թյան կողմ­նա­կից­նե­րի շար­քե­րին:

Վի­ճակն ի­րոք բախ­տո­րոշ է: Ար­ցախն ու Հա­յաս­տա­նի հա­րա­վա­յին տա­րածք­նե­րի ա­պա­գան վտան­գի տակ է»:

Եվ Ար­ցա­խին ու Սյու­նի­քին սպառ­նա­ցող վտան­գը ա­ռա­վել քան ի­րա­կան է: Ի­զուր չէ, որ Ար­սեն Թո­րո­սյանն իր պղծագ­րու­թյու­նից հե­տո դար­ձավ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լի դրա­կան հե­րոս: Ար­տա­քին թուր­քը պի­տի գո­վա­բա­նի ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րին, բա էլ ինչ պի­տի ա­նի... Ար­ցախ­ցի ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Վի­տա­լի Ման­գա­սա­րյա­նը տագ­նա­պով փաս­տում է. «Նո­յեմ­բե­րի 9-ի տխրահռ­չակ փաս­տաթղ­թում աս­վում է, որ կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թյամբ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և Հա­յաս­տա­նի մի­ջև կապն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ա­ռա­ջի­կա ե­րեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում պի­տի հաս­տատ­վի Լա­չի­նի մի­ջանց­քի եր­կայն­քով նոր եր­թու­ղու կա­ռուց­ման նա­խա­գիծ, ո­րից հե­տո ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մը կվե­րա­տե­ղա­կայ­վի այդ եր­թու­ղին պաշտ­պա­նե­լու հա­մար:

Հայ­կա­կան կող­մից ո՞վ է հաս­տա­տել այդ նա­խա­գի­ծը:

Կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թյուն ա­սա­ծը մե­րօ­րյա ի­րա­կա­նու­թյան մեջ այն­պի­սին է, որ պետք է ա­ղո­թենք, որ ռու­սա­կան կող­մը մեր օգ­տին ինչ-որ հար­ցում չհա­մա­ձայն­վի, թե չէ հայ­կա­կան կող­մը սպի­տակ դրո­շա­կը ձեռ­քը ֆռֆռում է, ով ինչ ա­սի, ոնց ա­սի հա­մա­ձայն­վում է:

Իսկ ռու­սա­կան կողմն ին­չո՞ւ պի­տի պայ­քա­րի մի բա­նի հա­մար, ո­րի հա­մար նույ­նիսկ հա­յե­րը չեն պայ­քա­րում: Նոր­մալ չի՞, որ այդ­պես է: Իմ կար­ծի­քով` շատ էլ նոր­մալ է:

Վեր­ջին հար­ցազ­րույ­ցում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում էր, որ դեռ մի քա­նի տա­րի Լա­չի­նից դուրս չենք գա, եւ ընդ­ա­մե­նը 2 ա­միս անց պարզ­վում է, որ հաշ­ված ժա­մեր են մնա­ցել...»:

Փոր­ձա­գետ­նե­րը բա­ցատ­րում են, թե ինչ գին ենք վճա­րե­լու ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րի «խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նի» մի­ֆի դի­մաց: Թուր­քի­ա­յի մա­սով՝ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցից փաս­տա­ցի հրա­ժա­րում: Ադր­բե­ջա­նի մա­սով՝ «Ղա­րա­բա­ղը Ադր­բե­ջան է, և վե՛րջ»:

Նի­կոլն ա­սում է, որ մեզ ա­մուր նյար­դեր են պետք, որ­պես­զի երբ մեզ վրա թքում են, մենք ա­սենք՝ անձ­րև է գա­լիս, երբ մեզ սպա­նում են, մենք ա­սենք, որ դա խա­ղա­ղու­թյան նա­խան­շանն է: Այլ կերպ ա­սած՝ նա հայ ժո­ղովր­դին ա­ռա­ջար­կում է ա­վե­լի խա­ղա­ղա­սեր դառ­նալ Ադր­բե­ջա­նի ու Թուր­քի­ա­յի ա­ճող ագ­րե­սի­վու­թյան դի­մաց: Ու որ­քան շատ է պաշ­տո­նա­կան Ե­րև­ա­նը խո­սում խա­ղա­ղու­թյու­նից, այն­քան շատ է սկսում կրա­կել Բա­քուն, ու այն­քան կոշտ են դառ­նում Ան­կա­րա­յի նա­խա­պայ­ման­նե­րը:

«Խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նը» թարգ­մա­նա­բար նշա­նա­կում է պա­տե­րազմ, պար­տու­թյուն, կո­րուստ­ներ, մա­հեր: Կա­պի­տու­լյանտն ա­ռա­ջար­կում է ձեռ­քե­րը վեր ու բաց ձեռ­քե­րով ըն­դա­ռաջ գնալ պան­թուր­քիս­տա­կան օ­րա­կար­գին ու հու­սալ, որ թուր­քը բա­րի կգտնվի:

Եվ ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող ենք կանգ­նել սոս­կա­լի փաս­տի ա­ռաջ: Ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րի վեր­ջին ճի­գե­րը հենց դրան են ուղղ­ված...

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Ուկրաինայում հակամարտությունը մտել է վտանգավոր փուլ. ԲորելՀայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն ԱշոտյանՀայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամՎարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90