Փոխարժեք: $ 395.72, 415.43, 6.29
«Ժողովուրդ». Նախկինում դատվածություն ունեցող Հաջի-Հակոբյանն այժմ ԱԺ-ում բարձր պաշտոն է զբաղեցնում Բացառիկ կադրեր. ոուսական նորագույն Սու-57-ը հարված է հասցնում Բախմուտում (Տեսանյութ) Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքն օդանավակայանում մեծ պատվով դիմավորեց նախագահ Սիին (Տեսանյութ) «Փաստ». Ինչո՞ւ է «Վերածնվող Հայաստան» կուսակցության անդամներից մեկը շարունակում մնալ պատգամավոր Սա նույն ամսագիրն է, որը 1938 թվականին Հիտլերին է անվանվել տարվա մարդ Ուկրաինայի ազգային էլեկտրհամակարգը կարող է փլուզվել մինչև Սուրբ Ծնունդ. Newsweek «Ժողովուրդ». Ռուբեն Վարդազարյանի և Գագիկ Ջհանգիրյանի աղմակահարույց զրույցի մասով հարուցված քրեական վարույթը կարճվեց «Փաստ». «Հիմքը պետք է ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա լինի» Մոսկվայում Իրանի դեսպանը հայտարարել է ՌԴ-Իրան երկարաժամկետ համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման մասին «Հրապարակ». «Բնապահպանների» թեման չի փակվել

ՊԱ­ՐՈՒՅՐ ՍԵ­ՎԱ­ԿԻ ԲՐՈՆ­ԶԵ ԿԻ­ՍԱՆԴ­ՐՈՒ ԲԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ԵՎ ԷԼԻ ՄԻ ՔԱ­ՆԻ ԱՆԱԿՆ­ԿԱԼ­ՆԵՐ

Մշակութային

 Հու­նի­սի 17–ը հայ ակա­նա­վոր բա­նաս­տեղծ, գիտ­նա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ Պա­րույր Սե­ւա­կի հի­շա­տա­կի օրն է: Այս առ­թով «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց բա­նաս­տեղ­ծի թո­ռան՝ «Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րան» ՊՈ­ԱԿի տնօ­րեն ՍԵ­ՎԱԿ ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:

Պա­րոն Ղա­զա­րյան, այ­սօր Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րա­նում՝ «Պա­րույր Սե­ւակ. ան­մա­հու­թյան օր» խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում է լի­նե­լու, կման­րա­մաս­նե՞ք:

Ավան­դա­բար հու­նի­սի 17–ին տար­վա խո­շո­րա­գույն մի­ջո­ցա­ռումն է լի­նում մեզ մոտ՝ իհար­կե, պայ­մա­նա­վոր­ված նա­եւ եղա­նա­կա­յին հան­գա­մանք­նե­րով, որով­հե­տեւ Սե­ւա­կի ծնուն­դը հուն­վա­րի 24–ին է, եւ այն ավե­լի  հա­մեստ ենք նշում, քա­նի որ այդ օրե­րին եղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րը թույլ չեն տա­լիս խո­շոր մի­ջո­ցա­ռում­ներ անել: Իսկ հի­շա­տա­կի օրը՝ հու­նի­սի 17–ին, ավե­լի մեծ շու­քով ենք նշում: Ինչ­պես վեր­ջին տա­րի­նե­րին՝ այս ան­գամ էլ մի­ջո­ցա­ռումն ու­նե­նա­լու է մի քա­նի բա­ղադ­րիչ:

Առա­ջի­նը՝ տե­ղի կու­նե­նա Պա­րույր Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու բա­ցու­մը: Հե­ղի­նա­կը կա­նա­դա­հայ քան­դա­կա­գործ Մկրտիչ Տա­րագ­չյանն է, որն ու­նի մեր պատ­մու­թյան եւ մշա­կույ­թի բազ­մա­թիվ գոր­ծիչ­նե­րի շատ հե­տաքր­քիր աշ­խա­տանք­ներ: Պա­րոն Տա­րագ­չյա­նը կա­մո­վին ստանձ­նեց Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու պատ­րաս­տու­մը: Իր մի­ջոց­նե­րի հաշ­վին այն պատ­րաս­տեց եւ Կա­նա­դա­յից տե­ղա­փո­խեց Հա­յաս­տան, ին­չի հա­մար, իհար­կե,  ան­չափ շատ շնոր­հա­կալ ենք նրան:

Երկ­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ թան­գա­րա­նը մաս­նակ­ցել է ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից կազ­մա­կերպ­ված դրա­մաշ­նոր­հա­յին  ծրագ­րին եւ հաղ­թել մշտա­կան ցու­ցադ­րու­թյան ար­դի­ա­կա­նա­ցում ան­վա­նա­կար­գում: Մենք շատ կա­րե­ւո­րում ենք, որ թան­գա­րա­նում հնա­րա­վո­րինս շատ ներգ­րա­վված լի­նեն ժա­մա­նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րը, քա­նի որ այ­սօր­վա՝ 21–րդ դա­րի այ­ցե­լուն, մա­նա­վանդ՝ երի­տա­սարդ սե­րուն­դը, ան­պայ­ման թան­գա­րան մտնե­լիս պետք է առնչ­վի ժա­մա­նա­կա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի հետ: Եվ որո­շա­կի քայ­լեր այս ուղ­ղու­թյամբ ար­դեն ու­նենք ար­ված: ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան օգ­նու­թյամբ թան­գա­րա­նում տե­ղադ­րել ենք մի մեծ՝ հպազ­գա­յուն (թաչ) էկ­րան, որ­տեղ լու­սան­կար­ներ ու տե­սա­նյու­թեր են տե­ղադր­ված Սե­ւա­կի վե­րա­բե­րյալ: Իսկ այս ան­գամ մեր թան­գա­րա­նի մի պա­տը, որը կազ­մում է Սար­գիս Մու­րա­դյա­նի հայտ­նի որմ­նան­կա­րը, որի կենտ­րո­նա­կան հատ­վա­ծում առան­ձին Պա­րույր Սե­ւակն է պատ­կեր­ված, Առ­լու­պա հա­վել­վա­ծի մի­ջո­ցով այդ հատ­վա­ծը կեն­դա­նաց­րել ենք: Եվ երբ այդ­տեղ պա­հում ենք հե­ռա­խո­սը կամ պլան­շե­տը, պատ­կե­րը կեն­դա­նա­նում է, սկսում է ար­տա­սա­նել  Պա­րույր Սե­ւա­կի «Ապրել» բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը՝ հենց Սե­ւա­կի ձայ­նով:

Եվ վեր­ջին եր­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ լի­նե­լու է «Արդվին» ազ­գագ­րա­կան եր­գի եւ պա­րի հա­մույ­թի ելույ­թը՝ հիմն­ված թե՛ հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան, թե՛ Կո­մի­տա­սի եր­գե­րի ու կա­տա­րում­նե­րի հի­ման վրա: Այս հա­մույ­թի ելույ­թով կեզ­րա­փակ­վի մեր մի­ջո­ցա­ռու­մը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Ժողովուրդ». Նախկինում դատվածություն ունեցող Հաջի-Հակոբյանն այժմ ԱԺ-ում բարձր պաշտոն է զբաղեցնումԲացառիկ կադրեր. ոուսական նորագույն Սու-57-ը հարված է հասցնում Բախմուտում (Տեսանյութ)Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքն օդանավակայանում մեծ պատվով դիմավորեց նախագահ Սիին (Տեսանյութ)«Փաստ». Ինչո՞ւ է «Վերածնվող Հայաստան» կուսակցության անդամներից մեկը շարունակում մնալ պատգամավորՍա նույն ամսագիրն է, որը 1938 թվականին Հիտլերին է անվանվել տարվա մարդՈւկրաինայի ազգային էլեկտրհամակարգը կարող է փլուզվել մինչև Սուրբ Ծնունդ. Newsweek«Ժողովուրդ». Ռուբեն Վարդազարյանի և Գագիկ Ջհանգիրյանի աղմակահարույց զրույցի մասով հարուցված քրեական վարույթը կարճվեց«Փաստ». «Հիմքը պետք է ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա լինի»Մոսկվայում Իրանի դեսպանը հայտարարել է ՌԴ-Իրան երկարաժամկետ համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման մասին«Հրապարակ». «Բնապահպանների» թեման չի փակվել«Ժողովուրդ». Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի դեմ հարուցվել է քրեական գործԴամասկոսը չի ընդունել Անկարայի խնդրանքը՝ Ասադի ու Էրդողանի հանդիպման վերաբերյալ. թուրք պատգամավորՌուսաստանում ԼԳԲՏ-ի քարոզչության դեմ պայքարն այս փուլին հասավ (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Հայաստանը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու կառուցումըՔաղաքապետարանը քանդում է Հրապարակի կրպակըՉինաստանը զենք է ստեղծում, որը կարող է տիեզերքից հարվածել ԱՄՆ-ին. The Washington TimesԳերմանիայում ​​հեղաշրջում նախապատրաստելու կասկածանքով տասնյակ մարդիկ են բերման ենթարկվել«Հրապարակ». Վանաձորում մեկ տարի շարունակվող ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում«Հրապարակ». Ընդդիմության անհասկանալի օրակարգըԱմերիկացիները վերջին «դեղին քարտը» ցույց տվեցին ԶելենսկունԲրիտանական MI-6-ը նոր տեղեկություններ է փոխանցել Զելենսկու գրասենյակինՌուսական օդանավակայաններին հարվածել են բրիտանական անօդաչուներով. ուկրաինական աղբյուրԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՀԵՐՈՍ ԱՐՄԱՆ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ ՄԱՅՐԸ՝ԵԼԻԶԱՎԵՏԱ ԲՈՒԴԱՂՅԱՆԸ ՀԱՆԴԵՍ Է ԵԿԵԼ ԿՈՉՈՎ. Կհանդիպենք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակումՄենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի հետ Եվրոպան ունի նավթագազային շահեր, սակայն մեր հորդորն է հարգել մեր ժողովրդի ինքնորոշման ու գոյության իրավունքները. Արայիկ ՀարությունյանԱրցախի նախագահը հյուրընկալվել է Ֆրանսիայի ՍենատումՑանկանում ենք՝ Լաչինի միջանցքն ունենա լրացուցիչ միջազգային երաշխիքներ․ ԱՀ նախագահը Ֆրանսիայում էԻնչ են ԵՊՀ-ում ամերիկացիների հետ քննարկել Սլավոնական համալսարանի դասախոսներըՄխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Զալցբուրգի» դեմ խաղում(տեսանյութ)5-ամյա Ժակը ամեն դռան թակոցից վեր է թռնում ու գոռում՝ «Մա՛մ, մա՛մ ջան եկա՞ր․․․»Նիկոլ Փաշինյանն արհավիրք է. Հենրիխ ԴանիելյանՀենց այդ պարապ վիճակն անցնի, գզվռտոց կոչվածն էլ կանցնի. ՍամսոնյանՄայրս իմ աղոթքն է, հավատն ու ուժը, իսկ Հայրենիքը՝ ամրոցն է Բոլորիս, որին պետք է փայփայել միշտՍա մեկ կամ երկու ուժի խնդիր չէ. ՄինասյանՓաշինյանն ու իր թիմն ամեն ինչ արել են, որպեսզի ՀՀ-ն ի վիճակի չլինի դիմադրել. ՎրթանեսյանԹոշակառուներին «քեշ» փողից զրկելն արժանացավ ՔՊ-ականների հավանությանըԱՄՆ-ն կնահանջի՞ Մերձավոր ԱրեւելքիցԱրցախի հարցը վերջնականապես միայն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի թեմա դարձավԱնկախ վառած լամպերի քանակից, սրանք մթության թագավորության ներկայացուցիչներ են. ԲաբուխանյանԼատվիայի խորհրդարանում աշխատանքի են ընդունել վհուկիԿալիումով հարուստ չորս մրգեր, որոնք օգնում են պաշտպանել հոդերըԳնել Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվիԱրքայազն Հարին եւ Մեգան Մարքլը մրցանակ են ստացել՝ թագավորական ընտանիքում ռասիզմի դեմ պայքարի համարՀԱՊԿ շրջանակում դիտարկվել է նաև ՀՀ-ին ռազմատեխնիկական օգնության հարցը, բայց մեզ համար առաջնայինը քաղաքական գնահատականն է. ՀՀ ԱԳ նախարարԽինդ ու ծիծաղ ԱԺ-ում․ «Ասածներս փոթորիկ են առաջացնում, բայց դինոզավր ստեղծելու չհաջողված փորձ եղել է» (Video)Մանդատ կվերցնի՞, թե` ոչ. ինչ է որոշել Զոլաքարի նախկին համայնքապետըՀրաժարվում եմ վերցնել պատգամավորական մանդատ. Դավիթ ՍահակյանցԻ վերջո, ովքեր կվերցնեն թափուր մնացած մանդատները. ԿԸՀ-ից փակագծեր են բացումՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.72 415.43 6.29
Ереван погода