Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

Ռուսները կխառնվե՞ն Իրանա-իսրայելյան բախումներին

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, Ի­րա­նի շուրջ կրքե­րը շա­րու­նա­կում են ե­ռալ (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281342&l=am): Նե­թան­յա­հուն, ինչ­պես են­թադր­վում էր, «ոտ­քե­րը դրել է մի մա­շի­կի մեջ» ու թե՝ պետք է հար­վա­ծեմ Ի­րա­նին: Ու միա­ժա­մա­նակ տե­սա­նե­լի է նաեւ, որ թեեւ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը փոր­ձում են ա­մեն կերպ կանգ­նեց­նել նրան, սա­կայն «տա­կից» ա­ջա­կից­նե­րի պա­կաս էլ չկա:

Այն, որ ա­մե­րիկ­յան գոր­ծող վար­չա­կազ­մը փոր­ձում է ա­մեն կերպ կանգ­նեց­նել Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում մեծ պայթ­յու­նը, այս օ­րե­րին գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի տե­սա­նե­լի է դառ­նում: Ընդ ո­րում` ա­սել, թե Վա­շինգ­տո­նը «բլե­ֆի» է գնում եւ ի­րա­կա­նում «տա­կից» Նե­թան­յա­հու­ին դրդում է հար­ձակ­ման, միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Ն­ման պա­տե­րազ­մը ա­մե­րիկ­յան գոր­ծող վար­չա­կազ­մի հա­մար կդառ­նա մա­հա­խո­սա­կան, էլ չա­սած քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի չա­փա­զանց մեծ վտան­գի մա­սին, եւ դրա­նից պետք է ա­մեն կերպ խու­սա­փել:

­Փո­խա­րե­նը, ինչ­պես ան­գամ ա­մե­րիկ­յան աղբ­յուր­նե­րից Politico-ն­ է պնդում՝ վկա­յա­կո­չե­լով ԱՄՆ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­յի. «Ոչ ոք չի ցան­կա­նում, որ ի­րա­վի­ճա­կը դուրս գա վե­րահս­կո­ղութ­յու­նից, բա­ցա­ռութ­յամբ Նե­թան­յա­հո­ւի»: Ի վեր­ջո, Նե­թան­յա­հուն այս պա­հին ռազ­մա­կան սրա­ցում­նե­րի հիմ­նա­վոր­մամբ ար­գե­լա­կել է ներ­քին հա­վաք­նե­րը, այն է՝ ներ­քին բո­ղո­քի ա­լի­քը, եւ ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը հան­դարտ­վի, ա­մե­նա­լուրջ խնդիր­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նե­լու: Ուս­տիեւ, չնա­յած բա­զում նա­խազ­գու­շա­ցում­նե­րին, շա­րու­նա­կում է ի­րե­նը պնդել՝ հար­վա­ծե­լու եմ: Թե­րեւս նաեւ պարզ հաս­կա­նա­լով, որ այդ դեպ­քում ար­դեն իսկ Բայ­դե­նի թի­մի հա­մար լրջա­գույն խնդիր­ներ է ստեղ­ծում. Բայ­դե­նը, ան­կախ նրա­նից, կա­ջակ­ցի Իս­րա­յե­լին, թե՝ ոչ, հայտն­վե­լու է ներ­քին լրջա­գույն հար­ված­նե­րի տակ:

Ընդ ո­րում, ի­րա­վի­ճա­կը Ս­պի­տակ տան հա­մար բար­դա­նում է նաեւ նրա­նով, որ Ի­րա­նի ռեակ­ցիան եւս մնում է ծայ­րա­հեղ կոշտ: Այն է՝ Իս­րա­յե­լի ցան­կա­ցած հար­վա­ծին պա­տաս­խա­նը կհե­տե­ւի ան­մի­ջա­պես, ա­ռանց նախ­կի­նի պես ժա­մա­նակ տա­լու: Թե ինչ կա դրա տակ, դա էլ է հաս­կա­նա­լի: Այս­պես, ի­րա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը պնդում են. «ՌԴ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րը ԱՄՆ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յանն ուղղ­ված նա­մա­կում նշել է, որ ե­թե Իս­րա­յե­լը հա­կա­հար­ված տա Ի­րա­նին, Ռու­սաս­տա­նը նույն­պես կմաս­նակ­ցի Իս­րա­յե­լի վրա Ի­րա­նի հար­ձակ­մա­նը»: Սա ի­րա­կա­նութ­յա­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նո՞ւմ է: Ա­մեն դեպ­քում, մո­տա­վո­րա­պես նման թեզ էլ ա­ռաջ է տա­նում «The Washington Post»-ը՝ վկա­յա­կո­չե­լով հե­տա­խու­զութ­յան պաշ­տոն­յա­նե­րի: Այն է՝ Ռու­սաս­տա­նը խոս­տա­ցել է Ի­րա­նին տրա­մադ­րել կոր­ծա­նիչ­ներ՝ իս­րա­յե­լա­կան կամ ա­մե­րիկ­յան հար­ձակ­ման դեմ նրա պաշտ­պա­նութ­յունն ու­ժե­ղաց­նե­լու հա­մար։ Նույն թեզն է ա­ռաջ տա­նում «Ալ Ջա­զի­րան»՝ Ռու­սաս­տա­նը հա­վա­նա­բար կմա­տա­կա­րա­րի 4-րդ­ եւ 5-րդ սերն­դի կոր­ծա­նիչ­ներ: Ակ­նար­կը Սու-35 եւ Սու-57-ե­րի մա­սին է, եւ, հաշ­վի առ­նե­լով, որ ռու­սա­կան ա­վիա­ցիա­յի այդ նմուշ­նե­րի մա­սով Ի­րա­նը պատ­րաստ­ված կադ­րեր չու­նի, կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ ինք­նա­թիռ­նե­րը, ե­թե ի­րոք գնան Ի­րան, ա­պա միայն ռու­սա­կան անձ­նա­կազ­մե­րով: Ընդ ո­րում, ե­թե ան­գամ ռու­սա­կան այս ինք­նա­թիռ­նե­րի հար­ցը դեռ վերջ­նա­կա­նա­պես հստակ չէ, ա­պա նույ­նը չի կա­րե­լի աս­սել նա­վա­տոր­մի մա­սին: Մաս­նա­վո­րա­պես, որ նա­խօ­րեին ռու­սա­կան Խա­ղա­ղօվ­կիա­նոս­յան նա­վա­տոր­մի »Մար­շալ Շա­պոշ­նի­կով» նա­վը մուտք գոր­ծեց Մի­ջերկ­րա­կան ծով՝ Իս­րա­յե­լի ուղ­ղութ­յամբ: Սա, ի­հար­կե, այս հատ­վա­ծում ռու­սա­կան միակ ռազ­մա­նա­վը չէ, բայց նաեւ՝ »Մար­շալ Շա­պոշ­նի­կո­վը» կրում է հի­պեր­ձայ­նա­յին հրթիռ­ներ, ին­չը բո­լոր մյուս ու­ժե­րի հա­մար չա­փա­զանց լուրջ նա­խազ­գու­շա­ցում է: Այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի հա­մար էլ ա­վե­լի ա­ռանց­քա­յին է դարձ­նում Նե­թան­յա­հու­ին զսպե­լու հար­ցը, ո­րին, ի դեմ, բրի­տա­նա­ցի­նե­րը շա­րու­նա­կում են «տա­կից» ա­ռաջ մղել:

Մ­յուս կող­մից, ինչ­պես նաեւ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ուկ­րաի­նա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներն են հու­շում, ռուս­ներն ար­դեն ծայ­րա­հեղ լուրջ են տրա­մադր­ված: Նախ, Ուկ­րաի­նա­յում շա­րու­նակ­վում է ռու­սա­կան բա­նա­կի կտիվ հար­ձա­կում­նե­րը եր­կու ա­ռանց­քա­յին հատ­վա­ծում՝ Ավ­դեեւ­կա­յից ա­րեւ­մուտք ըն­կած գո­տում եւ Չա­սով Յա­րի հատ­վա­ծում: Բուն ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը չդե­տա­լա­վո­րե­լով, նշենք, որ մաս­նա­վո­րա­պես Ավ­դեեւ­կա­յի ուղ­ղութ­յամբ ռու­սա­կան ու­ժերն ա­ռա­վել քան ա­րագ տեմ­պե­րով հար­ձակ­ման արդ­յուն­քում հա­սան Օ­չե­րե­տի­նո բնա­կա­վայ­րի մա­տույց­ներ, ո­րի գրավ­ման դեպ­քում, ինչ­պես նաեւ ա­րեւմտ­յան վեր­լու­ծա­բան­ներն են հաս­տա­տում, դուրս են գա­լիս օ­պե­րա­տիվ տի­րույթ՝ հնա­րա­վո­րութ­յուն ստա­նա­լով հար­վա­ծել գործ­նա­կա­նում բո­լոր դոն­բաս­յան ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րի ուկ­րաի­նա­կան թի­կունք­նե­րին (քար­տե­զում): Նույն պատ­կերն է Չա­սով Յա­րում. նո­րից բա­վա­կա­նին ակ­տիվ հար­ձա­կում՝ ա­զատ տա­րածք­ներ դուրս գա­լու հե­ռան­կա­րով:

Ընդ ո­րում, ռու­սա­կան հար­ձա­կում­նե­րի ներ­կա տեմ­պե­րը վկա­յում են ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րի մա­սին: Այն է՝ ռու­սա­կան բա­նա­կը սրա­նով ցույց է տա­լիս, որ, այս­պես ա­սած, վե­րագ­տել է ինքն ի­րեն, ու­նի բարձր ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան եւ նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան ա­պա­հով­վա­ծութ­յուն եւ կա­րող է լու­ծել ցան­կա­ցած խնդիր: Կա նաեւ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի խիստ թու­լաց­ված լի­նե­լու փաս­տը, սա­կայն հենց այն­պես չէ, որ ան­գամ ա­րեւմտ­յան տասն­յակ ու տասն­յակ մի­լիար­դավոր դո­լար­նե­րի եւ ա­ռա­ջա­տար զի­նա­տե­սակ­նե­րի մա­տա­կա­րար­ման պա­րա­գա­յում ուկ­րաի­նա­կան բա­նակն այս վի­ճա­կում է: Ու հենց այս փաստն է, որ Ա­րեւ­մուտ­քին ար­դեն ստի­պում է շատ ա­վե­լի եր­կար մտա­ծել՝ ռուս­նե­րի հետ ռազ­մա­կան շփման խնդրի հետ կապ­ված: Լի­նի դա Ուկ­րաի­նա­յում, Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում, թե այլ ուղ­ղութ­յամբ:

Իսկ որ ի­րե­րի այս դրված­քի պա­րա­գա­յում ռուս­նե­րը ոչ մի դեպ­քում չեն զի­ջի Ի­րա­նի հետ կա­պող օ­ղակ հան­դի­սա­ցող հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նը, դա եւս ա­ռա­վել քան են­թադ­րե­լի է: Ան­կախ այն բա­նից, թե դա ում դուր կգա կամ դուր չի գա:Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода