Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքով Հանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակ Վեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ Սրբազան Անցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետո Տավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆ ՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունը Նիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն է Հանրապետության հրապարակը՝ այս պահին ՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկը Ինտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայանները

Վաշինգտոնը «տակից» Մոսկվայի՞ն է խնդրել` զսպել Թեհրանին

Միջազգային

2023 թվա­կա­նի ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յան գոր­ծու­նեութ­յան կա­տա­րո­ղա­կա­նի քննարկ­ման ժա­մա­նակ իր ե­լույ­թում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=280971&l=am) Նի­կոլ Փա­շին­յանն անդ­րա­դար­ձավ նաեւ Ի­րա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հար­ցին: Ըստ նրա՝ Հա­յաս­տան-Ի­րան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներն այս ո­րա­կի մեջ են. «Պե­տա­կա­նութ­յան հնա­գույն ա­վան­դույթ­ներ ու­նե­ցող մեր հա­րե­ւա­նի հետ մեր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը հիմն­ված են բնա­կան շա­հե­րի վրա, ինչն այդ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը դարձ­նում է ա­ռանձ­նա­հա­տուկ: Ընդ ո­րում, Արեւ­մուտ­քի հետ մեր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի զար­գա­ցու­մը չենք հա­կադ­րել, չենք հա­կադ­րում ու չենք հա­կադ­րի Ի­րա­նի հետ մեր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րին ու Ի­րա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը չենք հա­կադ­րել, չենք հա­կադ­րում եւ չենք հա­կադ­րի Արեւ­մուտ­քի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րին»:

Ինչ­քա­նով է դա այդ­պես, երբ նույն Ի­րա­նի գնա­հատ­մամբ, Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րը լցված են մաս­նա­վո­րա­պես ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ ա­մե­նա­սով­որա­կան լրտե­սութ­յունն ի­րա­կա­նաց­նող «եվ­րաշ­պիոն­նե­րով», հար­ցի մի կողմն է: Սա­կայն ամ­բողջ խնդիրն այն է, որ ե­թե հա­մե­մա­տա­բար հան­դարտ ի­րա­վի­ճա­կում Թեհ­րա­նը մի փոքր այլ աչ­քով կա­րող էր նա­յել ՆԱՏՕ-ա­կան պե­տութ­յու­նն­երի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի առ­կա­յութ­յանն իր սահ­ման­նե­րի մոտ, բայց ա­հա ի­րա­վի­ճա­կը կտրուկ սրվել է, եւ գնա­հա­տում­ներն էլ, բնա­կան է, կփոխ­վեն:

Ա­մեն դեպ­քում, հա­սել ենք մի փու­լի, երբ ա­րեւմտ­յան տա­րաբ­նույթ աղբ­յուր­նե­րը պնդում են, թե ան­գամ Վա­շինգ­տո­նում են ան­խու­սա­փե­լի  հա­մա­րում Ի­րա­նի եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րի կող­մից Իս­րա­յե­լի վրա հրթի­ռա­յին հար­ձա­կու­մը։ Այդ մա­սին, օ­րի­նակ, գրում է Bloomberg-ը՝ պնդե­լով, թե ա­մե­րիկ­յան վար­չա­կազ­մի կար­ծի­քով՝ Ի­րա­նը եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րը կա­րող են հար­ձակ­վել Իս­րա­յե­լի ռազ­մա­կան եւ կա­ռա­վա­րա­կան օբ­յեկտ­նե­րի վրա։ Ա­վե­լին, մի շարք այլ հե­ղի­նա­կա­վոր աղբ­յուր­ներ էլ վստահ են, որ նման զար­գա­ցու­մը վերջ­նա­կա­նա­պես վե­րընտր­վե­լու հար­ցում «կթա­ղի Բայ­դե­նի շան­սե­րը»։ Ընդ ո­րում, որ Նե­թան­յա­հուն նաեւ նման հե­տե­ւանք­նե­րը հաշ­վի առ­նե­լով է, որ Դա­մաս­կո­սի ի­րա­նա­կան հյու­պա­տո­սա­րա­նին հար­վա­ծե­լու հրա­ման տվեց:

Թե ին­չու, կա­րե­լի է կռա­հել. ե­թե Ի­րա­նը հար­վա­ծում է, ա­պա ԱՄՆ-ն միան­գա­մից կանգ­նում է մի­ջամ­տել-չմի­ջամ­տե­լու հար­ցի ա­ռաջ, եւ որ տար­բե­րակն էլ որ Բայ­դենն ընտ­րի, ի­րեն ուղղ­ված խո­շոր հար­ված է դառ­նում: Կ­փոր­ձի՞ Իս­րա­յե­լին պաշտ­պա­նել, ո­րին, ի դեպ, տա­րա­ծաշր­ջա­նում գտնվող ա­մե­րիկ­յան նա­վա­տոր­մը պատ­րաստ լի­նե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րել է, ու­րեմն կլի­նի պա­տաս­խան հար­վա­ծը: Ու ոչ միայն ա­մե­րիկ­յան նա­վե­րին, այլ՝ ռազ­մա­բա­զա­նե­րին, եւ ոչ միայն ու­ղիղ Ի­րա­նի կող­մից, այլ տա­րա­ծաշր­ջա­նի ի­րա­նա­մետ բո­լոր մեծ ու փոքր խմբա­վո­րում­նե­րի: Ու այդ պա­տաս­խա­նից հե­տո ի՞նչ է ա­նե­լու Բայ­դե­նը, ողջ ա­մե­րիկ­յան ուժն ուղ­ղե­լու է Ի­րա­նի դե՞մ: Ի՞նչ մի­ջոց­ներ դա կխլի, ի՞նչ կո­րուստ­ներ է խոս­տա­նում, ե­թե պատ­շաճ լո­գիս­տի­կա­յի եւ դաշ­նա­կից­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յամբ գնաս նման քայ­լի. դա ար­դեն կոր­ծա­նա­րար հար­ված է վե­րընտր­վե­լու ծրագ­րե­րին: Մինչ­դեռ շատ ա­վե­լի լուրջ հե­տե­ւանք­ներ էլ կան, ե­թե Ռու­սաս­տանն ու Չի­նաս­տա­նը, ինչ­պես են­թադ­րե­լի է, ան­մի­ջա­կա­նո­րեն պաշտ­պա­նեն Ի­րա­նին: Իսկ ե­թե չօգ­նի Իս­րա­յե­լին, ա­պա վեր­ջինս ինչ­քա՞ն կդի­մա­նա, այդ դեպ­քում ի՞նչ քննա­դա­տութ­յան է բախ­վե­լու Բայ­դե­նը:

Միակ տար­բե­րակն ա­մեն կերպ Ի­րա­նին պա­տաս­խան հար­վա­ծից հետ պա­հելն է, եւ կան խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ ԱՄՆ-ն դի­մել է Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յին, Քա­թա­րին, ԱՄԷ-ին, Ի­րա­քին՝ խնդրե­լով Թեհ­րա­նին կոչ ա­նել՝ թու­լաց­նել լար­վա­ծութ­յու­նը Իս­րա­յե­լի հետ: Բայց նման փորձ ա­րեց Թուր­քիան, եւ Թեհ­րա­նը միան­գա­մից մեր­ժեց, եւ դժվար չէ հաս­կա­նալ, որ մյուս միջ­նոր­դութ­յուն­նե­րը եւս կմերժ­վեն:

Վա­շինգ­տո­նի հա­մար ի­րոք սա ար­դեն այն լրջութ­յան խնդիր է, որ, ըստ ո­րոշ տեղ­յակ աղբ­յուր­նե­րի, «հա­տուկ խո­ղո­վակ­նե­րով» փոր­ձել է օգ­նութ­յուն ստա­նալ… Մոսկ­վա­յից՝ հաս­կա­նա­լով, որ միակ կող­մը, ում հետ Ի­րանն այս պա­հին կխո­սի պա­տաս­խան տալ-չտա­լու հար­ցով, Ռու­սաս­տանն է: Բ­նա­կա­նա­բար, դա են­թադ­րում է Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ կապ­ված մի շարք զի­ջում­ներ: Նույն աղբ­յուր­նե­րը պնդում են, որ ակ­տիվ քննար­կում­նե­րը դեռ շա­րու­նակ­վում են, եւ դեռ հնա­րա­վոր չէ ա­սել՝ այս «օ­պե­րա­ցիան» արդ­յու­նա­վետ կլի­նի՞:

Թե­րեւս, այս գոր­ծըն­թա­ցին դեռ անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռիթ կու­նե­նանք: Սա­կայն ար­դեն այս պա­հին էլ ակն­հայտ է, որ տե­ղի ու­նե­ցո­ղը խո­սում է մաս­նա­վո­րա­պես Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի ուղ­ղութ­յամբ առ­կա գլո­բալ ի­րա­վի­ճա­կա­յին փո­փո­խութ­յան մա­սին: Այն է՝ ԱՄՆ-ի դիր­քերն այն կար­գի են թու­լա­ցել, որ Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դութ­յամբ Ի­րա­նին զսպե­լը (ե­թե լու­րը հաս­տատ­վի) դար­ձել է միակ ճա­նա­պարհը: Ե­թե այս սցե­նարն էլ չե­ղարկ­վի (իսկ դա կա­րող է ա­մեն պա­հի լի­նել), Ի­րա­նի պա­տաս­խան հար­վա­ծը դառ­նա­լու է ան­խու­սա­փե­լի:

Բայց մեզ հա­մար ա­մե­նա­վատն այն է, որ նման ի­րա­վի­ճա­կում Նի­կո­լը դեռ փայ­փա­յում է Ա­րեւ­մուտ­քից ինչ-որ ռեալ օգ­նութ­յուն ստա­նա­լու հույ­սեր:

 Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ ԱլավերդիԵրիտասարդները երթով միանում են Բագրատ Սրբազանի հանրահավաքին (ուղիղ)Չեմպիոնությունը նվիրում ենք Դավիթ Մարտիրոսյանի հիշատակին. Արթուր Սողոմոնյան Որքան կտևեն անձրևներըԳյուղն անցել է ջրի տակ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԱվերված Ալավերդին. Սարսափելի կադրերԱլավերդիից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա գտնվող Քարկոփ գյուղն ամբողջությամբ տարհանված էԱՄՆ-ի հարվածը Ռուսաստանի զինված ուժերին Ուկրաինայում կնշանակի Համաշխարհային պատերազմի սկիզբՀՐԱՏԱՊ. Քիչ է մնացել ինձ սպանեն. Լեո Նիկոլյանը օգնություն է խնդրումՓաշինյանը՝ աղետի գոտում (տեսանյութ)Ժամը 16:00-ին բոլորիդ սպասում եմ Հանրապետության հրապարակումՊետդումայի խոսնակը բացատրել է, թե ինչու Պուտինն այլեւս չի բանակցի Զելենսկու հետՀՀ տարածքում աղետի վտանգավոր գոտուց տարհանվել է 232 քաղաքացիՆՈՐ ԱՂԵՏ. Վարարել է նաև Աղստև գետը. քանդվել է Դիլիջան-Իջևան ճանապարհըՇՏԱՊ ԱՀԱԶԱՆԳ Փրկարարները չեն կարող անցնել Շնող, ճանապահը լրիվ փակ է, արգելափակված ենքԱվերածությունները հսկայական են, զոհերի մասին տեղեկատվությունը ճշտվում. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ ԱՎԵՐՎԱԾ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒՑՍտեփանակերտի քաղաքապետը կամավոր ներկայացել է ոստիկանություն. Մելիքյան (տեսանյութ)Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի վարչապետինՀեղեղումների առաջացրած արտակարգ իրավիճակի կառավարման նպատակով ձևավորվել է օպերատիվ շտաբՀայ Առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Ս. Եղիա մարգարեի հիշատակության օրըԱրշակունյաց պողոտայում առաջացած փոսի պատճառով մեքենա է ջարդվելՋրային կոմիտեն հերքում է տեղեկությունը, թե Լոռիում տեղի ունեցած հեղեղման պատճառը կարող է լինել ջրամբարի պատվարի փլուզումը (տեսանյութ)Հզոր ցիկլոն` Հայաստանում. Գագիկ Սուրենյանը՝ եղանակի մասինՍիլիկյան թաղամասում վթարի հետևանքով մայրն ու անչափահաս տղան հիվանդանոցում մահացել ենԱվերված Ալավերդին ֆոտոշարքովԻրավիճակը Տաշիր քաղաքում՝ այս պահին (տեսանյութ)ՇՏԱՊ. ՖՈՏՈ. Դեբեդի հեղեղման հետևանքով կան կյանքից զրկվածներ, անհետ կորածներ և արգելափակված քաղաքացիներ, ամբողջությամբ ջրածածկ բնակավայրերԵղանակային վատ պայմանների հետևանքով կչեղարկվեն Երևան-Թբիլիսի-Երևան երթուղով միջազգային գնացքներըՀորդառատ անձրևների պատճառով անանցանելի են դարձել դեպի «Բագրատաշեն» անցման կետ տանող ճանապարհները. ՊԵԿՀՐԱՏԱՊ. Ամբողջությամբ քանդվել է Սանահին կայարանը Ալավերդիին կապող կամուրջը, նախնական տվյալներով կա 1 զոհ. Մանրամասներ՝ Դեբեդի վարարումիցԴեբեդ գետի վարարման հետևանքով ավերածություններ կան, ճանապարհը երկկողմանի փակ է երթեւեկության համարՇՏԱՊ. Դեբետը վարարել և լցվել է Ալավերդիի փողոցները, տներըԿրծքային անեւրիզմա, կյանք արժեցող ախտաբանություն. Շուտով «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարի եթերումԱյս պահի դրությամբ մենք չենք գտնում Կիրանցիների սեփականության վկայականների իրավական հիմքերը. Փաշինյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода