Փոխարժեք: $ , ,
Ամենացուրտ գիշերն է սպասվում Լոռիում անհետ կորած 50-ամյա տղամարդու դին գտել են մասամբ հոշոտված վիճակում. shamshyan.com Նոր մշակույթ է, որը կարող է հեշտ չընդունվել և մեծ դժգոհություն առաջացնել․ «Խոպանչիներին հարկելու մասին» օրենքի հակառակ երեսը Երկու ձեռքով կողմ եմ ՊԵԿ-ի կողմից առաջարկած փոփոխություններին․ Տնտեսագիտության պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը «Խոպանչիներին հարկելու մասին» աղմկահարույց օրենքի մասին Վերաբացվեց Կոմիտաս 30 հասցեում գտնվող Ucom-ի վաճառքի եւ սպասարկման նորացված կենտրոնը Այսօր Անդրանիկ Զորավարի ծննդյան օրն է «ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՆՎԱՃՈՒՄ ԿԱՐԱՏԵՈՒՄ. ԳՈՌ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ Կուսաթաղանթը կարող է տեղում լինել, բայց բարոյական կուսությունը բացակայել. սեքսոպաթոլոգ «Զանգեզուրի միջանցքը» կստեղծի տարածաշրջանի երկրները Կենտրոնական Ասիայի հետ կապող կենսական երթուղի Փաշինյանը միայն էմոցիոնալ հայտարարություն արեց. Լուկաշենկոն մի շարք հայտարարություններ է արել

«ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽԺՌԵՑ ՍԵՓԱԿԱՆ ԲՐԵՆԴԸ

Վերլուծություն

Հի­շո՞ւմ եք, թե ինչ­պես էր ի­րեն պատ­ռում Նի­կո­լը կար­միր գծե­րի, տե­սախ­ցիկ­նե­րի և կա­յա­նա­տե­ղի­նե­րի 12 հա­զար դրամ վճա­րի հա­մար: Ինչ­պես ցու­ցադ­րա­բար «սկո­չով» փա­կում էր տե­սախ­ցիկ­նե­րը, ոգ­ևոր­ված «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հետ­ևում էին նրա օ­րի­նա­կին, և­ ան­գամ ո­րոշ «ու­հի»–ներ սե­փա­կան «տռու­սի­կը» չէին ափ­սո­սում, փո­ղո­ցում այն հա­նում էին, որ­պես­զի տե­սախ­ցիկ փա­կեն: «Կար­միր գծե­րի» և կա­յա­նա­տե­ղի­նե­րի դեմ պա­քա­րը դար­ձել էր «թավշ­յա, ոչ բռնի հե­ղա­փո­խութ­յան» բրեն­դը: Իսկ հի­մա Նի­կո­լի 9 տո­կո­սա­նոց քա­ղա­քա­պետ Տի­կոն կա­յա­նա­տե­ղիի վար­ձը 12 հա­զա­րից դարձ­նում է միան­գա­մից 160 հա­զար դրամ:

«ԹԱՎԻՇԸ» ՎԱՂՈՒՑ ԴԱՐՁԵԼ Է «ՇՈՒՇԱԹՈՒՂԹ»

Եվ այս­պես, «դու­խով» ժե­խի «լավ ապ­րե­լու» ակն­կա­լի­քը շուռ ե­կավ գլխի­վայր, և­ այն, ին­չի հա­մար «մեր­ժում էին Սեր­ժին», ա­ռա­վել քան տաս­նա­պատկ­վեց: Լավ չեք ապ­րե­լու, շա՛տ վատ եք ապ­րե­լու, քա­նի դեռ չեք իշ­խա­նազր­կել ձեր նախ­կին կուռ­քին և­ իշ­խա­նութ­յան չեք բե­րել ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան դիր­քե­րից հան­դես ե­կող և գոր­ծող ու­ժե­րի և գոր­ծիչ­նե­րի: Սկզ­բում` ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան վե­րա­կանգ­նում, նոր միայն կա­րող է խոսք լի­նել բա­րե­կե­ցութ­յան մա­սին, թրքահ­պա­տակ ստրուկ­ներն ար­ժա­նի չեն լավ ապ­րե­լու և լավ չեն ապ­րե­լու:

«­Պա­տիվ ու­նեմ» խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր Ան­նա Մկրտչ­յանն ար­ձա­նագ­րում է. «Տա­րի­ներ շա­րու­նակ ա­սում եմ, որ 2018 թվա­կա­նը ար­հես­տա­կան և թշ­նա­մի­նե­րի կող­մից ի­րա­կա­նաց­ված իշ­խա­նա­զավ­թում էր: Ի հա­կադ­րութ­յուն աս­վա­ծի` բեր­վում է կու­տակ­ված դժգո­հութ­յան փաս­տը: Որ­պես «հիմ­նա­վոր» հա­կազ­դե­ցութ­յուն, ջախ­ջա­խիչ փաս­տարկ հի­շում են կար­միր գծե­րը ջնջելն ու տե­սախ­ցիկ­նե­րը հա­նե­լը: Դա­վա­ճան նի­կո­լի շա­րու­նա­կա­կա­նութ­յունն, ի­հար­կե, միայն Ար­ցա­խի ու Հա­յաս­տա­նի վե­րաց­մա­նը չէ, որ բե­րե­լու էր: Այն 2018–ին հայ­րե­նիքն ի դեմս եր­կու պե­տութ­յուն­նե­րի ստո­րա­դա­սած­նե­րին էլ էր հաս­նե­լու: Հինգ տա­րի անց «նախ­կին բյու­րոկ­րա­տա­կան քաշք­շու­քից», «ա­ռաջ ա­մեն ին­չի հա­մար փող էինք տա­լիս» ա­սող­նե­րին նի­կոլն ար­դեն հի­շել է: Ս­պա­նե­լով պե­տութ­յան դի­մադ­րութ­յունն այլևս ան­խո­չըն­դոտ շարժ­վում է դե­պի 2018–ին կար­միր գծեր ջնջող­նե­րը: Չէ՛, կար­միր գծերն ի­հար­կե, չեն ջնջվի, բայց նախ­կին­նե­րի 12.000–ին կգա փո­խա­րի­նե­լու նի­կո­լին վճար­վող 160.000 դրա­մը: Իսկ ո՞ւր են հի­մա 100 դրա­մի հա­մար կա­տա­ղի մար­տեր մղող­նե­րը»:

­Միան­գա­մայն հա­մա­ձայն ենք պատ­գա­մա­վո­րի հետ, որ բո­ղո­քի ան­գամ թեթև ա­լիք, դժգո­հութ­յան ան­գամ ցածր բարձ­րա­ձայ­նում չի լի­նե­լու: Ու շատ պարզ, ո­րով­հետև Հա­յաս­տանն ար­դեն զավթ­ված է, Հա­յաս­տանն այլևս հայ ղե­կա­վար չու­նի: Ընդ­հա­կա­ռա­կը, չհայ չմար­դիկ են, ան­կուշտ, ան­պար­կեշտ և բ­նա­կա­նա­բար ան­հայ­րե­նիք: Բայց միայն «դու­խով» գլխարկ­նե­րով պե­տութ­յան հերն ա­նի­ծած ժե­խե­րը չեն հի­մա լուռ, փաս­տա­բան Տիգ­րան Ա­թա­նես­յա­նի խոս­քով. «Ա­մե­նազզ­վե­լին Հա­յաս­տա­նում այն է, որ ի­րենց խե­լա­ցի, հզոր, հա­րուստ ու ա­մե­նա­կա­րող ձևաց­նող շատ մար­դիկ ան­մո­ռաց կեր­պով պաշ­տում ու երկր­պա­գում են կա­պի­տուլ­յան­տին` տգետ և փն­թի ազ­գա­կոր­ծա­նին: Ին­քը մե­ղա­վոր չի, ին­քը այդ­պի­սին ծնվել է և­ ապ­րել, մե­ղա­վոր չեն նույ­նիսկ նրան շրջա­պա­տող­նե­րը` նա նրանց ոչն­չից սար­քեց հզոր և հա­րուստ, մե­ղա­վոր են հենց այդ իբր հզոր ու խե­լա­ցի­նե­րը: Ոչ մի սկզբունք, ոչ մի ա­ռա­քի­նութ­յուն»:

Եվ Ա­վին­յա­նի հա­վաս­տիա­ցում­նե­րը, որ գու­մար­նե­րը գնա­լու են մայ­րա­քա­ղա­քի զար­գաց­մա­նը, կոտր­ված լու­մա­յի ար­ժեք իսկ չու­նեն: @Կանչ Տե­լեգ­րամ ա­լի­քը միան­գա­մայն ի­րա­վա­ցի է` պնդե­լով. «Կաս­կած չու­նե­նաք, որ թան­կա­ցու­մից հե­տո այդ գու­մար­նե­րը կհայտն­վեն կա­պի­տուլ­յան­տի ու նրա հա­րա­զատ­նե­րի գրպա­նում: Բայց կար­ևոր է մեկ այլ բան: Փաս­տո­րեն Նի­կո­լը, հա­րուստ­նե­րից բա­ցի, մյուս­նե­րի հա­մար ար­գե­լում է Եր­ևա­նի կենտ­րոն մուտ­քը: Այ­սինքն` աղ­քատ մար­դը Նի­կո­լի Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քում տեղ չու­նի: Ս­տաց­վում է Նի­կո­լի գոր­ծըն­կեր Ա­լի­ևը սահ­մա­նա­մերձ գո­տուց է մարդ­կանց քշում, իսկ Նի­կո­լը Եր­ևա­նից: Կարճ ա­սած` ստի­պում են ար­տա­գաղ­թել, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին Թա­լեաթն էր ա­նում»:

­Սա­կայն նոր մտա­հո­գիչ բա­ներ էլ են ա­վե­լա­նում: Հո­ղա­տու կա­պի­տուլ­յան­տի մոտ պատ­գա­մա­վոր աշ­խա­տող «Նա­վակ ճո­ճող» Վի­լեն Գաբ­րիել­յա­նը, ո­րը ժա­մա­նա­կին ինքն ի­րեն «Օ­մա­րի ար­ծիվ» էր հռչա­կել, Օ­վեր­տո­նի նոր պա­տու­հան է բա­ցում: Վեր­ջինս իր ան­մի­ջա­կան շե­ֆի՝ «թքող տղա» Սի­մոն­յան Ա­լե­նի հետ, նոր օ­րա­կարգ է բե­րում հան­րա­յին քննար­կում­նե­րի դաշտ: Ա­սում են՝ հա­յե­րի «վե­րա­դար­ձը Ադր­բե­ջան» (նկա­տի ու­նեն ի­րենց իսկ հանձ­նած Ար­ցա­խը) կամ ադր­նե­ջան­ցի­նե­րի վե­րա­դար­ձը Հա­յաս­տան պետք է ա­պա­գա­յում քննարկ­վի: Վի­լենն ա­վե­լի հե­ռու է գնում: Ա­սում է՝ Հա­յաս­տա­նը հի­մա էլ է պատ­րաստ անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­ներ տալ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին, ժո­ղովր­դա­վար եր­կիր ենք:

ԱՐՑԱԽԱԴԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼՈՑ ԳՐՊԱՆԸ ԳՑԵԼՈՒ ՆՈՐ ՓՈՐՁԵՐԸ

Nikolaturq

ՀՀ թրքահ­պա­տակ իշ­խա­նութ­յուն­ներն ի­րենք են  ար­ցա­խա­հա­յե­րի Հայ­րե­նիք վե­րա­դառ­նա­լու հար­ցը փոխ­կա­պակ­ցում Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի վե­րաբ­նա­կեց­ման խնդրին: Այ­սինքն Ա­լի­ևից մեկ ոտք ա­ռաջ ըն­կած, Եր­ևա­նում նստած սպա­սար­կում են Ադր­բե­ջա­նի շա­հը: Եվ սա ար­դեն սկսված գոր­ծըն­թաց է: Ու թող ոչ ոք չզար­մա­նա, ե­թե վա­ղը–մ­յուս օր կա­պի­տուլ­յան­տը կանգ­նի և­ ա­սի, որ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը պետք է վե­րա­դառ­նան Գե­ղար­քու­նիք, Ս­յու­նիք, Մա­սիս և­ այլն: Կ­հայ­տա­րա­րի էլ, դրա վրա եվ­րո­պա­նե­րից գրանտ­ներ էլ կստա­նա:

­Լեռ Կամ­սա­րը 1949թ․ գ­րած «Գեթ­սե­մա­նի պար­տե­զի աք­սոր­յալ­նե­րը» գրքում գրել է. «Իմ կար­ծի­քով, ե­թե մի եր­կիր հի­մար է՝ պետք է ա­վա­նա­կով ման գա: Կամ ա­վե­լի լավ կլի­նի, ե­թե ուղ­ղա­կի ոտ­քով գնա–գա: Ո­րով­հետև վա՜յ այն երկ­րին, ուր հի­մա­րութ­յու­նը ձի հե­ծած է ար­շա­վում, իսկ ի­մաս­տութ­յու­նը հե­տիոտն է քայ­լում…»: Հի­մա ազ­գո­վի նույ­նիսկ ոչ թե ա­վա­նա­կով, այլ է­շը շա­լա­կած ենք շրջում, իսկ խուն­տան ա­նե­րե­սո­րեն բո­լո­րին է­շի տեղ է դրել: Հա­մա­ցան­ցում լայ­նո­րեն տա­րած­վել և քն­նար­վում է մի կարճ տե­սա­շար, ուր Նի­կո­լը, Ա­լե­նը, չնա­խա­գահ Վա­հա­գը տար­բեր տա­րեթ­վեր են ա­սում, թե երբ են «նախ­­կին­նե­րը» Ար­ցախն իբր ճա­նա­չել Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: Հեր­թով դա գցում են Լ­ևոն Տեր–Պետ­րոս­յա­նի, Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի, Սերժ Սարգս­յա­նի գրպա­նը... Կողմ­նո­րոշ­վե՛ք, քար­դաշ­լար. 1991, 1992, 1996, 2007, 2016, 2018 թվա­կան­ներ են հնչեց­վում, կա­պի­տուլ­յան­տը և­ իր թի­մը չեն կա­րող ո­րո­շել, թե երբ է «հանձն­վել» Ար­ցա­խը: Եր­ևի հա հանձ­նում էին, բայց թուր­քը չէր վերց­նում, ու միայն Նի­կոլն այն­պես ջար­դե­լով ծե­ծեց Ադր­բե­ջա­նի դու­ռը, որ Ա­լի­ևը վեր­ջա­պես բա­րե­հա­ճեց վերց­նել «ըն­ծան»: Հի­մա էլ այ­լոց գրպա­նը դա­վա­ճա­նութ­յու­նը գցե­լու պրո­ցե­սը շա­րու­նա­կեց տխրահռ­չակ Ի­ժոն` Սամ­վել Բա­բա­յա­նը, ով խառ­նակ­չութ­յան ար­վես­տում փոր­ձում է մրցել Նի­կո­լի հետ: Նա հայ­տա­րա­րում է, որ Ար­ցա­խը հանձ­նո­ղը հենց Ար­ցա­խի իշ­խա­նութ­յունն է: Եվ այդ թե­զը շատ է դուր ե­կել խուն­տա­յին, ար­դեն ան­գիր են ա­նում: Հար­ցին, թե ինչ­պես է վե­րա­բե­րվում այն փաս­տին, որ իր ներ­կա­յաց­րած իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը հանձ­նել են Ար­ցա­խը՝ ար­դա­րա­դա­տութ­յան փոխ­նա­խա­րար Ար­մե­նու­հի Հա­րութ­յուն­յանն ա­սաց. «Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան հանձ­նու­մը ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յամբ պայ­մա­նա­վոր­ված չէ, այս դեպ­քում Ար­ցա­խի հանձն­ման հա­մար, եր­ևի թե Ար­ցա­խի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին հարցն ուղ­ղեք»: Ի­յա՜, ի­րո՞ք...

­Սա­կայն վե­րա­դառ­նանք Ի­ժո­յին, ով նաև Նի­կո­լին է շան­տա­ժի են­թար­կում: Ի­ժոն կրկին վե­րա­հաս­տա­տել է իր այն պնդու­մը, որ Նի­կո­լի կող­մից ստո­րագր­ված նո­յեմ­բե­րի 9–10–ի փաս­տա­թուղ­թը դա­վա­ճա­նութ­յուն է ե­ղել. «Նո­րից եմ ա­սում՝ ամ­սի 9–ին, ա­յո՛, փա­տա­թուղ­թը դա դա­վա­ճա­նա­կան է, և­ որ­ևի­ցե խնդիր էդ­տեղ չկա…»: Չէ, Ս­յա­մո­յի հետ հաս­տատ ինչ–որ բան է կա­տար­վում: Նա ժա­մա­նա­կին, երբ որ նմա­նա­տիպ հար­ցեր էին ուղ­ղում, ան­մի­ջա­պես սլաք­ներն ուղ­ղում էր ընդ­դի­մութ­յան կող­մը, խուն­տա­յին պաշտ­պա­նում: Այ­նինչ հի­մա, փաս­տո­րեն, Նի­կո­լին դա­վա­ճան է հռչա­կում՝ մո­ռա­նա­լով, սա­կայն, որ այդ դա­վա­ճա­նութ­յան կար­ևոր բա­ղա­րիչն էլ ինքն է: Եր­ևի Նի­կո­լից ստա­նա­լիք ու­նի, այդ պատ­ճա­ռով ա­սում է, որ 2020–ին դա­վա­ճա­նել էր Նի­կո­լը, իսկ այ 2023–ին դա­վա­ճա­նո­ղը Սամ­վել Շահ­րա­ման­յանն է` Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նի և Բա­կո Սա­հակ­յա­նի ակ­տիվ խորհր­դատ­վութ­յամբ: Ա­հա այդ­պի­սին է սե­ռա­կան սկան­դա­լի տակ մնա­ցած «ան­պար­տե­լի հե­րոս» հյու­թա­քա­միչ Ս­յա­մոն... 

Իսկ մինչ այդ երկ­րում շրջում է ԱԺ ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի ուր­վա­կա­նը: «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծեր» խմբի հա­մա­հիմ­նա­դիր  Վա­հե Հով­հան­նիս­յա­նը պնդում է. «Գոր­ծող խորհր­դա­րա­նում կան բա­վա­կան լավ դեմ­քեր՝ բարձր գրա­գի­տութ­յան և մարդ­կա­յին ո­րակ­նե­րի, ո­րոնք այլ ձևա­չա­փե­րում կա­րող են ու­նե­նալ զգա­լի է­ֆեկ­տի­վութ­յուն։ Սա վե­րա­բե­րում է բո­լոր խմբակ­ցութ­յուն­նե­րին։ Խորհր­դա­րա­նից դուրս կու­տակ­ված է հան­րա­յին գոր­ծիչ­նե­րի, քա­ղա­քա­կան մտքի լուրջ ռե­սուրս։ Լավ ռե­սուրս կա բան­տե­րում՝ Եր­ևա­նի և Բաք­վի։ ...­Կան խո­շոր ար­տա­քին խա­ղա­ցող­ներ՝ Ռու­սաս­տա­նը և Արև­մուտ­քը։ ...Արև­մուտ­քի խնդի­րը հետև­յալն է. այն ֆիք­սել է, որ հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի պիկն է Հա­յաս­տա­նում, և փոր­ձե­լու է դա նյու­թա­կա­նաց­նել»։

Ռ­սի ա­սած` «Час от ча­су не лег­че», բայց կա մի հիմ­նա­րար փաստ: Ե­թե մինչ դեկ­տեմ­բե­րի 31–ը Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նը չեղ­յալ չճա­նա­չի Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յու­նը լու­ծա­րե­լու մա­սին Բաք­վի կոր­զած հրա­մա­նա­գի­րը, ա­պա ան­չափ կդժվա­րա­նա Ար­ցա­խին վե­րա­տի­րե­լու գոր­ծը: Զահ­րու­մա՛ր բո­լո­րիդ:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆ


Ամենացուրտ գիշերն է սպասվումԼոռիում անհետ կորած 50-ամյա տղամարդու դին գտել են մասամբ հոշոտված վիճակում. shamshyan.comՆոր մշակույթ է, որը կարող է հեշտ չընդունվել և մեծ դժգոհություն առաջացնել․ «Խոպանչիներին հարկելու մասին» օրենքի հակառակ երեսըԵրկու ձեռքով կողմ եմ ՊԵԿ-ի կողմից առաջարկած փոփոխություններին․ Տնտեսագիտության պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը «Խոպանչիներին հարկելու մասին» աղմկահարույց օրենքի մասինՎերաբացվեց Կոմիտաս 30 հասցեում գտնվող Ucom-ի վաճառքի եւ սպասարկման նորացված կենտրոնըԱյսօր Անդրանիկ Զորավարի ծննդյան օրն էԱրթուր Դավթյանը` աշխարհի գավաթի ոսկե մեդալակիր«ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՆՎԱՃՈՒՄ ԿԱՐԱՏԵՈՒՄ. ԳՈՌ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ Կուսաթաղանթը կարող է տեղում լինել, բայց բարոյական կուսությունը բացակայել. սեքսոպաթոլոգ«Զանգեզուրի միջանցքը» կստեղծի տարածաշրջանի երկրները Կենտրոնական Ասիայի հետ կապող կենսական երթուղիՓաշինյանը միայն էմոցիոնալ հայտարարություն արեց. Լուկաշենկոն մի շարք հայտարարություններ է արելՀնարավոր է թույլ և կարճատև տեղումներ, սպասվում է քամու ուժգնացումԻտալացիները ծաղրել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին (Տեսանյութ)Բարև, իմ արև… Երբ դու կայիր, աշխարհը պայծառ էր«Ավդեևկայից հետո կլինի Կուպյանսկը». ուկրաինացիները սկսեցին պատրաստվել Խարկովի կորստին (ՎԻԴԵՈ)Մագնիսական փոթորիկը Երկրի վրա հասել է իր գագաթնակետին (Տեսանյութ)Գինու շշի գաղտնիքը. ինչի՞ համար է գինու շշի հատակի փոսըՀայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելուց բացի այլ շանս չունի․ Հայաստանի և Ադրբեջանի խնդիրը կապված է ոչ թե ՀՀ-ում ապրող հայերի, այլ հայկական սփյուռքի հետ․ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ.Tert.amԻնչո՞վ են տարբերվում փետրվարի 29-ին ծնված մարդիկԻնչպես Զատկի համար ձվերը ներկել ճակնդեղովԻ՞նչ էր ասել Արամ Ասատրյանը կնոջը`նախքան մահանալը. ԲԱՑԱՌԻԿ.starnews.amՂրիմը և Սևաստոպոլը Ռուսաստանի անբաժանելի մասն են. ՊուտինԻնչ փոխարժեքներ է առաջարկում տարադրամի շուկան այսօրՀասանովը հանձնարարել է բարձրացնել Ադրբեջանի ստորաբաժանումների մարտունակությունըԱնառակի կիրակի` Մեծ Պահքի երրորդ կիրակինԱդրբեջանի ՊՆ բարբաջանքում Արարատի մարզն անվանվում է «Դավալուի շրջան», Երասխավանը՝ «Արազդայան»Բացարձակ հանգիստ ենք արձագանքում, ՀԱՊԿ-ը չի փլուզվի. Լուկաշենկոն՝ ՀԱՊԿ-ի հարցում Հայաստանի դիրքորոշման մասինԱյս գիշեր ուկրաինական վեց անօդաչու է ոչնչացվել Բելգորոդի շրջանի և Սև ծովի վրա․ ՌԴ ՊՆԱռաջիկայում ականատես ենք լինելու արցախի հասարակական֊քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ակտիվ կենսադիրք ունեցող անձանց նկատմամբ ուժ կիրառելու դեպքերի «ԱՆԻԻ ՁՄԵՌ» ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ԵՎ «ԱՆԻԻ ՀԱՄՆ ՈՒ ՀՈՏԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՓԱՌԱՏՈՆԸԱրթուր Աղաբեկյանը մերժել է աջակցել սոցիալապես անապահով արցախցի ընտանիքներին և դիմել Ոստիկանություն իր տան առջև ակցիա իրականացնող հայրենակիցների դեմՆստանյարդի բորբոքում. ի՞նչ անել, եթե ցավերը չեն մեղմանումՍպասվում է քամու ուժգնացում. օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-7 աստիճանովՈ՞ւմ է հակացուցված դաջվածքըԱդրբեջանի ՊՆ-ն կրկին ապատեղեկատվություն է տարածում՝ հայտնելով, թե իբր կրակել են Հայաստանի տարածքիցԱՄՆ-ն պատժամիջոցների ցանկում ներառել է թուրքական 16 ընկերությունԼուծվող սուրճի վտանգավորության մասինԱյսօր զոհված զինծառայող՝Ավագ Զաքարյանի լուսանկարըԱշխարհաքաղաքական շրջադարձերը հղի նոր վտանգներով, «պետք է իջնել ջրի հատակը մինչև անցնի վտանգը». Քաղաքագետը փակագծեր է բացումԿիեւի վերջին հույսը համատարած մոբիլիզացիայի նոր ալիքն է. N-TVԱՄՆ-ը կպարտվի Երրորդ աշխարհամարտն առանց անգամ դրան մասնակցելու. Թրամփը:Թրամփը հաղթել է իր հիմնական մրցակից Նիկի Հեյլին նրա հայրենի նահանգումԿիեւում նախատեսում են մոբիլիզացնել հրշեջներին, փրկարարներին և ոստիկաններինԱրհեստական ​​ինտելեկտն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում միջուկային զենք կկիրառիՌուսաստանում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քվեարկության փուլըԹել Ավիվում հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են Նեթանյահուի հրաժարականը (Տեսանյութ, ֆոտո)Չարաղետ է հնչում... Բայց ուկրաինացիները սկսեցին դիրքավորվել Ռաբոտինոյի գերեզմանատանը40 օր առանց սիրելի մայրիկի. Ջալավյանների ընտանիքի վիշտը չի ամոքվումՄիասնական աղոթք հնչեց Տավուշի Մակարավանքում (տեսանյութ)Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода