Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

Նիկոլը՝ երեք փորձանքի արանքում

Վերլուծություն

­Նի­կո­լը գի­տակ­ցո՞ւմ է, թե՝ ոչ, որ «Արեւ­մուտ­քը մեզ կօգ­նի» ռազ­մա­վա­րութ­յու­նը, ինչ­պես 100 տա­րի ա­ռաջ, հի­մա էլ չի աշ­խա­տում. ին­քը կի­մա­նա (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=269989&l=am) : Սա­կայն կա­րե­լի է նաեւ նկա­տել, որ ան­գամ շատ ցան­կա­նա­լու դեպ­քում ա­րեւմտ­յան ուղ­ղութ­յու­նից «թռնե­լու» հար­ցում նա խնդիր­ներ ու­նի: Այ­սինքն, ե­թե ժա­մա­նա­կին զգաց­վում էր, որ Ա­րա­րատ Միր­զո­յանն է սե­փա­կան հո­ղի մեջ ա­րեւմտ­յան ուղ­ղութ­յամբ: Այդ թվում, այն օ­րե­րին, երբ Նի­կո­լը պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում էր, թե ար­ցա­խա­հա­յե­րին վտանգ չի սպառ­նում, Ա­րոն Վա­շինգ­տո­նում հա­կա­ռակն էր պնդում: Ու երբ դրան չհա­ջոր­դեց պաշ­տո­նան­կութ­յուն, այլ Նի­կո­լը շատ չան­ցած իր ա­սա­ծը փո­խեց, դա ար­դեն իսկ բա­վա­կան էր հաս­կա­նա­լու հա­մար, որ Ա­րոն սե­փա­կան ուղ­ղութ­յունն ու­նի, պար­տա­դիր չէ, որ դա հա­մընկ­նի նի­կոլ­յան ուղ­ղութ­յան հետ, իսկ նման բա­ներն ա­ռանց պատ­շաճ թի­կու­նքի առ­կա­յութ­յան չեն լի­նում:

­Վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս էլ նկատ­վում է, որ նաեւ ԱԽՔ Ար­մեն Գ­րի­գոր­յանն է սե­փա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը փոր­ձում ա­ռաջ տա­նել: Նա­խօ­րեին բա­նը հա­սավ Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի, Զե­լենս­կու «ու­ղե­ղի» հա­մա­րում ու­նե­ցող Եր­մա­կի հետ հան­դիպ­մա­նը, ո­րը ռու­սա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան դաշ­տում շտա­պե­ցին սվին­նե­րով ըն­դու­նել։ Ա­վե­լին, մին­չեւ իսկ ա­ռա­ջա­տար մի շա­րք տե­լեգ­րամ­յան աղբ­յուր­ներ սկսե­ցին խո­սել, թե Գ­րի­գոր­յա­նը Եր­մա­կի հետ ոչ միայն քննար­կել է հայ-ուկ­րաի­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, այ­լեւ Հա­յաս­տա­նը «միա­ցել է ուկ­րաի­նա­կան «Խա­ղա­ղութ­յան բա­նա­ձե­ւին» ա­ջակ­ցող պե­տութ­յուն­նե­րի շրջա­նա­կին։ Ա­վե­լին, ո­րոշ աղբ­յուր­ներ նաեւ բաց տեքս­տով խո­սում են, թե հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը խոս­տա­ցել են Ուկ­րաի­նա­յին հանձ­նել «Տոչ­կա-Ու» հրթիռ­նե­րով ար­ձակ­ման կա­յան­ներ, եւ հնա­րա­վոր է, որ Գ­րի­գոր­յա­նի եւ Եր­մա­կի հան­դիպ­մանը ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի մի­ջամ­տութ­յամբ նման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն է ձեռք բեր­վել:

Ընդ ո­րում, նման խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, ի­հար­կե, Հա­յաս­տա­նի հա­մար ծայ­րա­հեղ վտան­գա­վոր են: Այ­սինքն, կհեր­քի՞ ԱԽՔ-ն­ այդ պնդում­նե­րը, թե՝ ոչ, քիչ բան է նշա­նա­կում, հաշ­վի առ­նե­լով, որ ռու­սա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րութ­յունն այդ ա­մե­նը, թե­րեւս նաեւ նի­կոլ­յան մյուս բո­լոր խա­ղե­րը հաշ­վի առ­նե­լով, լուրջ է ըն­դու­նում: Եվ, հաս­կա­նա­լի է, նման խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը գնա­հատ­վում են ար­դեն ոչ թե ռու­սա­կան կուր­սից հե­ռա­նա­լու, այլ թշնա­մա­կան կուրս որ­դեգ­րե­լու ծրա­գիր:

Ա­մեն դեպ­քում այն, որ բրի­տա­նա­կան MI6-ի այ­ցե­լու Գ­րի­գոր­յա­նը նման սերտ կա­պե­րի մեջ է նույն MI6-ի կող­մից շատ հարգ­ված Եր­մա­կի հետ, ար­դեն իսկ շատ բա­նի մա­սին է խո­սում: Թե ներ­կա­յումս MI6-ն­ ինչ հարա­բե­րութ­յուն­նե­րի մեջ է ա­մե­րիկ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հետ, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ, որ ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ակն­հայ­տո­րեն գնում են Զե­լենս­կուն «կա­թից կտրե­լու» ուղ­ղութ­յամբ, ի­հար­կե, հար­ցեր կան: Բայց կար­ծես թե նման է նրան, որ Նի­կո­լի գլխին «սուր են կա­խել» ոչ միայն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը, այլ մի­գու­ցե նրան­ցից ա­ռան­ձին, նաեւ բրի­տա­նա­ցի­նե­րը, ընդ ո­րում, կրկնենք, պար­տա­դիր չէ, որ բրի­տա­նա­կան եւ ա­մե­րիկ­յան շա­հե­րը նաեւ կով­կաս­յան հար­թա­կում նույն առ­վով հո­սեն:

­Փո­խա­րե­նը, Հա­յաս­տա­նին ա­վե­լի ու ա­վե­լի թշնա­մա­բար ըն­կա­լե­լու ֆո­նին, Ռու­սաս­տա­նում շա­րու­նա­կում են զար­գա­նալ Ա­լիե­ւին յու­րա­յին հա­մա­րե­լու տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րը, ընդ ո­րում, այս դեպ­քում ան­գամ հաշ­վի չառ­նե­լով, որ ժա­մա­նա­կին նույն ռու­սա­կան աղբ­յուր­ներն էին հաս­տա­տում, որ Ա­լիեւն Ուկ­րաի­նա­յին օգ­նութ­յուն է տրա­մադ­րում:

Արդ­յուն­քում, ակն­հայտ է, որ Նի­կո­լի գլխին Ա­րեւ­մուտ­քը կա­խել է միան­գա­մից եր­կու պո­տենց­իալ փո­խա­րի­նո­ղի՝ նրան ցան­կութ­յան դեպ­քում ո­րե­ւէ մա­նեւ­րա­կա­նութ­յան տեղ չթող­նե­լու հա­մար: Մինչ­դեռ ներ­կա քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը նրան հասց­րել է մի կե­տի, երբ Ա­լիե­ւը բո­լո­րո­վին այլ ուղ­ղութ­յամբ է գնում, եւ Ա­րեւ­մուտ­քը լու­ծում տալ չի կա­րո­ղա­նում: Իսկ դա, կրկնենք, Նի­կո­լին պար­տադ­րում է ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յունն էլ աչ­քա­թող չա­նել: Կարճ ա­սած, ծանր վի­ճակ է, ե­կել է պա­հը, երբ ստիպ­ված է կոնկ­րետ քայլ կա­տա­րել:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода