Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

Բաքվին ճնշելու վաշինգտոնյան քայլերը ոչինչ չեն տալիս

Վերլուծություն

Այն, որ ԱՄՆ-ի եւ Ադր­բե­ջա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը սկսե­լու են նույն հու­նով չհո­սել, կան­խա­տե­սել էինք: Եվ հի­մա փաստ է, որ այդ հա­րա­բե­րութ­յու­ններն աս­տի­ճա­նա­բար դառ­նում են թշնա­մա­կան: Այն է՝ Վա­շինգ­տո­նը փոր­ձում է ա­մեն կերպ Բաք­վին իր հուն վե­րա­դարձ­նել, Ա­լիե­ւը հա­մա­ռում է` թե­րեւս վստահ լի­նե­լով իր վրա:

ՎԱՇԻՆԳՏՈՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՃՆՇԵԼ

Ա­մեն դեպ­քում, աս­վա­ծի մա­սին է վկա­յում նաեւ վեր­ջին օ­րե­րի Վա­շինգ­տոն-­Բա­քու կոշտ բա­խում­նե­րը, ո­րոնք հաս­նում են թշնա­ման­քի շե­մին: Այս­պես, ի պա­տաս­խան օ­րերս ԱՄՆ Կոնգ­րե­սում Ար­ցա­խի թե­մա­յով լսում­նե­րի ժա­մա­նակ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի Եվ­րո­պա­յի եւ Եվ­րա­սիա­յի հար­ցե­րով օգ­նա­կան Ջեյմս Օ'Բ­րա­յենի մի շարք կոշտ հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րի, այդ թվում, որ Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը դա­դա­րեց­րել է Ադր­բե­ջա­նին տրա­մադր­վող ռազ­մա­կան եւ այլ տե­սա­կի օգ­նութ­յու­նը, չեղ­յալ է հայ­տա­րա­րել բարձր մա­կար­դա­կի ո­րոշ այ­ցեր, նաեւ սպառ­նում է՝ չբա­ցել ո­րե­ւէ այլ ճա­նա­պարհ դե­պի Նա­խի­ջե­ւան, բա­ցի Մեղ­րիի ուղ­ղութ­յու­նից, եւ ո­րը պետք է ԱՄՆ-ի աչ­քի տակ լի­նի, Ադր­բե­ջա­նի ԱԳՆ-ն­ իր հեր­թին ան­ցավ ծայ­րա­հեղ կոշ­տութ­յան: Ընդ­հուպ, որ Բա­քուն անն­պա­տա­կա­հար­մար է հա­մա­րում ԱՄՆ պաշ­տոն­յա­նե­րի բարձր մա­կար­դա­կի այ­ցե­րի հնա­րա­վո­րութ­յու­նը Ադր­բե­ջան. «Ինչ վե­րա­բե­րում է ա­մե­րիկ­յան կող­մի հայ­տա­րա­րութ­յանն այն մա­սին, որ ԱՄՆ-ի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ չե­ղարկ­վել են երկ­կողմ հան­դի­պում­ներ եւ բարձր մա­կար­դա­կի շփում­ներ, եւ որ մեր երկ­կողմ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը  չեն կա­րող նախ­կի­նի պես լի­նել, հարկ է նշել, որ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը  չեն կա­րող լի­նել միա­կող­մա­նի: Այս­պի­սով, նույն մո­տե­ցու­մը հա­վա­սա­րա­պես կկի­րառ­վի Ադր­բե­ջա­նի կող­մից։ Ն­ման պայ­ման­նե­րում մենք անն­պա­տա­կա­հար­մար ենք հա­մա­րում ԱՄՆ բարձր մա­կար­դա­կի այ­ցե­րի հնա­րա­վո­րութ­յու­նը Ադր­բե­ջան»։

Այն, որ Ա­լիե­ւը հանդգ­նում է ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին մին­չեւ իսկ ար­գե­լել Ադր­բե­ջան մտնել, իս­կա­կան հանդգ­նութ­յուն է: Բայց նաեւ ա­սել, թե Հեյ­դա­րո­վի­չը հենց այն­պես, հա­նուն ի­րենց ցույց տա­լու է «քյալ­լա տա­լիս» աշ­խար­հա­կա­լի հետ, դա էլ միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Թե ին­չով է պայ­մա­նա­վոր­ված Ա­լիե­ւի նման «դու­խը», կա­րե­լի է կռա­հել նաեւ ԱՄՆ այ­ցե­լութ­յան ֆո­նին, այ­սինքն՝ տե­ղում ի­րա­վի­ճա­կը գնա­հա­տե­լուց հե­տո քա­ղա­քա­գետ Սու­րեն Սարգս­յա­նի մտո­րում­նե­րից: Քա­ղա­քա­գե­տը նշում է. «Ինքս շա­բաթ­ներ ա­ռաջ Վա­շինգ­տո­նում էի եւ փոր­ձում էի հաս­կա­նալ, թե արդ­յոք ԱՄՆ-ն մեր մա­սով ռազ­մա­վա­րութ­յուն ու­նի»: Եվ այդ ու­սում­նա­սի­րութ­յան գնա­հա­տա­կանն այս­պի­սին է. «Հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը, թե ԱՄՆ-ն թույլ չի տա, որ ու­ժով Հա­յաս­տա­նում ճա­նա­պարհ­ներ բաց­վեն, ինձ հա­մար հա­մո­զիչ չեն: Վեր­ջին 30 տար­վա ըն­թաց­քում ԱՄՆ հա­մար­յա բո­լոր նա­խա­գահ­նե­րը հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ են ստո­րագ­րել ՄԽ մյուս հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի հետ առ այն, որ ու­ժի կի­րա­ռում կամ դրա սպառ­նա­լի­քը չի կա­րող լի­նել ԼՂ հար­ցի կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում: Փաստ է, որ հենց դա է տե­ղի ու­նե­ցել՝ ընդ ո­րում մի քա­նի դրվագ­նե­րով, իսկ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյու­նը բա­վա­րար­վել է կող­մե­րին ուղղ­ված կո­չե­րով: Այս ա­մե­նը ինձ թույլ է տա­լիս են­թադ­րել, որ ընտ­րութ­յուն­նե­րի շե­մին գտնվող Բայ­դե­նի վար­չա­կազ­մը, ո­րը բա­վա­կա­նին ցածր ռեյ­տինգ ու­նի, որ­քան էլ ան­կեղծ լի­նի իր մղում­նե­րում, չու­նի հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծի­քա­կազմ՝ ոչ Ադր­բե­ջա­նի վրա ու­ժեղ ճնշում­ներ գոր­ծադ­րե­լու, ոչ էլ Հա­յաս­տա­նին անվ­տան­գա­յին ռեալ ե­րաշ­խիք­ներ տա­լու»:

­Կարճ ա­սած, տվյալ դեպ­քում ա­ռաջ­նա­յինն ան­գամ այն չէ, թե ինչ է ու­զում կամ չի ու­զում վա­շինգ­տոն­յան ներ­կա վար­չա­կազ­մը: Շատ ա­վե­լի կա­րե­ւոր է, թե ինչ կա­րող է ա­նել: Ու ե­թե առն­վազն մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում «չու­նի հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծի­քա­կազմ», ա­պա այդ դեպ­քում Ա­լիե­ւը ին­չո՞ւ պետք է վա­խե­նա կամ են­թարկ­վի վա­շինգ­տոն­յան ճնշում­նե­րին՝ սե­փա­կան շա­հե­րին դեմ գնա­լու գնով: Մինչ այս, քա­նի դեռ Ար­ցա­խը գրա­վե­լու խնդիր ու­ներ, այդ շա­հե­րը հա­մա­հունչ էին, եւ Ա­լիե­ւը պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն աշ­խա­տում էր ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հետ, այդ թվում՝ օ­րե­րով Վա­շինգ­տո­նում Բայ­րա­մո­վը բա­նակ­ցում էր Միր­զո­յան Ա­րո­յի հետ: Արդ­յուն­քում, ի­րե­նով ա­րեց Ար­ցա­խը, ու հի­մա ակն­հայտ է, որ ա­մե­րիկ­յան պա­հանջ­ներն ար­դեն չեն տե­ղա­վոր­վում Բաք­վի շա­հե­րի տի­րույ­թում, ու հա­մա­րում է, որ կա­րող է հան­գիստ «քյալ­լա տալ»՝ ա­ռանց իր հա­մար էա­կան ռիս­կի:

­Թե հատ­կա­պես որ շա­հերն են բա­ժան­ված, դա էլ քա­նիցս նշե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Վա­շինգ­տո­նին այս պա­հին շատ է պետք նախ՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը լու­ծո­ղի կեր­պա­րը, ո­րը Բայ­դե­նը հաս­տատ կօգ­տա­գոր­ծի ա­ռա­ջի­կա ընտ­րութ­յուն­նե­րում, փոր­ձե­լով դրա­նով հայ­կա­կան ձայ­նե­րը շա­հել: Հա­ջոր­դը, Մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նի ներ­կա­յիս բարդ ի­րա­վի­ճա­կում ԱՄՆ-ի հա­մար ա­ռա­վել քան շա­հա­վետ կլի­ներ Մեղ­րիով անց­նե­լիք եր­կա­թու­ղու փաս­տա­ցի հսկո­ղութ­յու­նը: Նախ, դա ռուս­նե­րին չթող­նե­լու հա­մար, որ նրանք ա­զատ ելք ու­նե­նան դե­պի Ի­րան: Երկ­րոր­դը, նման կո­մու­նի­կա­ցիա­յի նա­խա­գի­ծը, ե­թե հնա­րա­վոր լի­նի հասց­նել մին­չեւ Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա, ո­րի ծրագ­րե­րը կան, կդառ­նա Չի­նաս­­տա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան ռեալ գոր­ծիք: Այդ թվում, Չի­նաս­տա­նի ա­րեւմտ­յան հատ­ված՝ ույ­ղուր­նե­րի գո­տի անհ­րա­ժեշ­տութ­յան դեպ­քում զենք ու զորք եւ այլ «դե­մոկ­րա­տա­կան պա­րա­գա­ներ» հասց­նե­լու հա­մար: Վեր­ջա­պես, դա նաեւ Ի­րա­նի եւ ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան լուրջ լծակ է: Բայ­դե­նի` ընտր­վել-չընտրվե­լը, հաս­կա­նա­լի է, Ա­լիե­ւի հիմ­նա­կան գլխա­ցա­վանք­նե­րից  չէ: Բայց ա­հա թվարկ­ված մյուս եր­կու դե­տալ­նե­րը ոչ մի կերպ չեն տե­ղա­վոր­վում Բաք­վի եւ Ան­կա­րա­յի շա­հե­րի տի­րույ­թում: Արդ­յուն­քում, երբ նաեւ ԱՄՆ-ի օգ­նութ­յամբ Ար­ցա­խում ու­զա­ծը ստա­ցավ, եւ կան­չում են Բր­յու­սել՝ ա­րեւմտ­յան մո­դե­լով «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րե­լու, ար­դեն տրա­մա­բա­նա­կան է դառ­նում Ա­լիե­ւի նման կոշտ դիր­քո­րո­շու­մը: Ընդ ո­րում, փոր­ձե­ցին ճնշել, Ա­լիեւն ան­ցավ թշնա­մա­կան տո­նի: Ու այլ գործ­նա­կան լծակ­ներ՝ նրա վրա ազ­դե­լու հա­մար, դա­տե­լով Սու­րեն Սարգս­յա­նի խոս­քից, չկան:

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎՍ ԱԼԻԵՎԻ ՀԱՄԱՐ ՃՆՇՈՒՄ ՉԷ

Ի­հար­կե, ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ու­նեն նաեւ Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցա­ծի հար­ցով Ա­լիե­ւին մի­ջազ­գա­յին դա­տա­րան­ներ տա­նե­լու տար­բե­րա­կը: Եվ այն, որ Վա­շինգ­տո­նը, նրա հետ­քե­րով՝ եվ­րո­պա­կան մի շարք կա­ռույց­ներ այս աս­տի­ճան ակ­տի­վաց­րել են ար­ցա­խա­հա­յե­րի հետ վե­րա­դառ­նա­լու թե­ման, ի­հար­կե, պա­տա­հա­կան չէ: Բայց ա­սել, թե քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով դա կա­րող է է­ֆեկ­տիվ լի­նել, դա էլ տե­ղին չէ: Նախ, ար­ցա­խա­հա­յե­րի վե­րա­դար­ձի, իսկ դրա­նից էլ ա­ռաջ՝ չհե­ռա­նա­լու մա­սին խո­սում էր եւ խո­սում է նաեւ Մոսկ­վան: Ընդ ո­րում, ե­րե­ւի ար­դեն բո­լո­րը հաս­կա­ցան, որ դրա ի­մաստն ա­մե­նե­ւին էլ ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի մնա­լը ար­ցա­խա­հա­յե­րի ներ­կա­յութ­յան հետ կա­պե­լու թե­զը չէ: Այ­սինքն, ար­ցա­խա­հա­յե­րը հե­ռա­ցան, սա­կայն խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը, ան­կախ դրա­նից, Ար­ցա­խում են, եւ ե­թե վե­րա­դառ­նան, է­լի այս­տեղ բան չի փոխ­վե­լու: Ար­ցա­խա­հա­յե­րի առ­կա­յութ­յունն Ար­ցա­խում, հաս­կա­նա­լի է, եր­կա­րա­ժամ­կետ հե­ռան­կա­րում ռուս­նե­րի հա­մար տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան գոր­ծիք է: Բայց ե­թե դա չլի­նի, ա­վե­լին, ան­գամ հա­յաս­տան­յան ռազ­մա­բա­զան Նի­կո­լը պա­հան­ջի հա­նել, է­լի ռուս­նե­րը գոր­ծիք­ներ ու­նեն: Այս պա­հին, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, Մոսկ­վան էա­կա­նո­րեն ամ­րաց­նում է աբ­խա­զա­կան ռազ­մա­բա­զան, ո­րը Սի­րիա­յի ռազ­մա­բա­զա­յի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով, կա­րող է ա­պա­հո­վել ռու­սա­կան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ծան­րակ­շիռ ներ­կա­յութ­յուն ոչ միայն կով­կաս­յան, այլ նաեւ սեւ­ծով­յան եւ մի­ջերկ­րա­կա­նի ա­րե­ւել­յան հատ­վա­ծում՝ Սի­րի­ա-Աբ­խա­զիա ողջ գծով. ժա­մա­նա­կա­կից ռազ­մա­կան տեխ­նո­լո­գիա­նե­րը, ի տար­բե­րութ­յուն թե­կու­զեւ խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի, դա թույլ տա­լիս են: Պար­զա­պես, տե­ղում ներ­կա­յութ­յունն ա­վե­լի հար­մար է, եւ դրա­նով նաեւ ցան­կա­լի տար­բե­րակ է Ար­ցա­խի հայ­կա­կա­նութ­յան պահ­պա­նու­մը:

Մ­յուս կող­մից, այն­պես չէ, որ Ադր­բե­ջա­նի հա­մար կեն­սա­կան նշա­նա­կութ­յուն ու­ներ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան հե­ռա­նա­լը եւ հի­մա՝ չվե­րա­դառ­նա­լը: Ե­թե ար­ցա­խա­հա­յե­րին կենտ­րո­նաց­ներ Ս­տե­փա­նա­կեր­տում եւ հա­րա­կից գո­տում, նրանք ըն­դու­նեին Ադր­բե­ջա­նի քա­ղա­քա­ցիութ­յուն, ա­պա դա ինչ որ տեղ Ա­լիե­ւին կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել: Այ­սինքն, ե­թե հի­մա Ա­րեւ­մուտ­քը սկսել է խո­սել ար­ցա­խա­հա­յութ­յան վե­րա­դար­ձից եւ անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­նե­րից, ա­պա դա Բաք­վի վրա ճնշման մի­ջոց չէ. Ա­լիեւն ա­ռանց այդ հոր­դոր­նե­րի էլ է ինչ-որ ե­րաշ­խիք­նե­րից խո­սում՝ Ադր­բե­ջա­նի ամ­բող­ջութ­յան շրջա­նակ­նե­րում, ու Մոսկ­վա­յի հա­մար եւս դա ըն­դու­նե­լի զար­գա­ցում է:

ԻՆՉ Է ԱՆՈՒՄ ՆԻԿՈԼԸ

Այս­պի­սով, ու­նենք նման ի­րա­վի­ճակ: Նի­կո­լը շա­րու­նա­կում է հա­մա­ռո­րեն դե­պի Բր­յու­սել վա­զել, եւ ե­րե­ւում է, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը նրան ինչ-որ խոս­տում­ներ տվել են: Սա­կայն Ա­լիեւն է հա­մա­ռո­րեն հրա­ժար­վում Բր­յու­սե­լից, պաշ­տո­նա­պես հրա­ժար­վեց ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի մա­կար­դա­կով ան­գամ Վա­շինգ­տո­նում հան­դի­պու­մից: Արդ­յուն­քում, թեեւ Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րում է, թե՝ «Բաք­վի հետ խա­ղա­ղութ­յան հիմ­նա­կան սկզբունք­նե­րը հա­մա­ձայ­նեց­ված են», սա­կայն օ­դից կախ­ված է մնա­ցել հան­դիպ­ման վայ­րի հար­ցը: Նաեւ հաշ­վի առ­նե­լով, որ ի տար­բե­րութ­յուն ա­րեւմտ­յան հար­թակ­ներն օգ­տա­գոր­ծե­լու Նի­կո­լի պնդում­նե­րի, նա­խօ­րեին Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հի օգ­նա­կան Հիք­մեթ Հա­ջիե­ւը, այն էլ՝ Բր­յու­սե­լում հեր­թա­կան ան­գամ ա­ռաջ տա­րավ «տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հար­ցե­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նում լու­ծե­լու» սկզբուն­քը, թե՝ «Խա­ղա­ղութ­յունն ու տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գութ­յու­նը տա­րա­ծաշր­ջա­նում են, ոչ թե Բր­յու­սե­լում, Փա­րի­զում, Վա­շինգ­տո­նում կամ այ­լուր…»։ Եվ չմո­ռա­նանք, որ Ա­լիե­ւը պաշ­տո­նա­պես ա­ռաջ է տա­րել կա՛մ մոս­կով­յան հար­թա­կում ե­ռա­կողմ ձե­ւա­չա­փով, կա՛մ­ էլ՝ Թ­բի­լի­սիում Նի­կո­լի հետ դեմ առ դեմ սկզբուն­քով հան­դիպ­ման գա­ղա­փա­րը:

­Կարճ ա­սած, գնդա­կը շա­րու­նա­կում է մնալ Նի­կո­լի դաշ­տում: Այ­սինքն, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը ճնշում են, սա­կայն դա եւս Բաք­վի մո­տեց­ման վրա չի ազ­դում: Ճնշ­ման այլ լծակ­ներ գո­նե այս պա­հին տե­սա­նե­լի չեն: Այ­սինքն, Նի­կո­լին մնում է կա՛մ հա­մա­ձայն­ել մոս­կով­յան հար­թա­կի հետ, ո­րը, հի­շեց­նենք, են­թադ­րում է «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» նո­յեմ­բե­րի 9-ի եւ մյուս ե­ռա­կողմ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րին հա­մա­հունչ, կա՛մ կա­րող է շա­րու­նա­կել «Խա­ղա­ղութ­յան խաչ­մե­րուկ» խա­ղալ, որն այդ­պես էլ ո­րե­ւէ լուրջ ար­ձա­գանք չի ստա­նում:

­Վա­ղար­շակ Հա­րութ­յուն­յանն օ­րերս մի թե­թեւ ակ­նար­կեց, թե. «Ե­րե­ւա­նը քննար­կում է ռու­սա­կան կող­մի ա­ռա­ջար­կը՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պում անց­կաց­նել Ռու­սաս­տա­նում, սա­կայն կոնկ­րետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­ներ դեռ չկան»: Պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յամբ, թե. «Քա­նի որ աշ­խա­տան­քա­յին գրա­ֆի­կի հետ կապ­ված դժվա­րութ­յուն­ներ են ա­ռա­ջա­նում, հետ­եւա­բար այս­տեղ խնդիր­ներ չկան, ուղ­ղա­կի տեխ­նի­կա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն կա, հայ­կա­կան կող­մը ոչ մի ա­ռա­ջարկ չի մեր­ժում, աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում»: Սա ի՞նչ է, Նի­կո­լը տա­տան­վո՞ւմ է: Տես­նենք, թե­րեւս ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին հստա­կե­ցում­նե­րի պետք է սպա­սել:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода