Փոխարժեք: $ , ,
ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com Հայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի Վիբորնի Գյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվել

ՔՈՉԱՐՅԱՆԻ «ԱՄԵՆԱԱՆՀԱՋՈՂ» ԿԱ՞ԴՐԸ

Վերլուծություն

2008-ին, երբ ՀԱԿ­–ը ընտ­րութ­յուն­նե­րում պարտ­վե­լուց հե­տո Նի­կո­լի շատ գոր­ծուն ա­ջակ­ցութ­յամբ ար­յու­նոտ ան­կար­գութ­յուն­ներ էր հրահ­րել Եր­ևա­նում, Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը այն ժա­մա­նակ­վա օմ­բուդս­մե­նին ո­րա­կեց. «Իմ ա­մե­նաան­հա­ջող կադ­րը»: Սա­կայն ցա­վոք, կար­ծես թե, դա ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի վեր­ջին «ա­մե­նաան­հա­ջող կադ­րը» չէր: Թե ով­քեր 2021–ին Ռո­բերտ Սեդ­րա­կի­չին հա­մո­զեցին կա­տա­րել ակն­հայտ սխալ, Նի­կո­լի կա­նոն­նե­րով մաս­նակ­ցել Նի­կո­լի սար­քած ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րին` «կրե­լու եմ» ինք­նավս­տահ պնդու­մով, բայց ըն­դա­մե­նը ԱԺ­–ում ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցութ­յուն ձեռք բե­րե­լով, ա­ռան­ձին հարց է: Բայց ոչ ճիշտ կադ­րա­յին ընտ­րութ­յու­նը հա­սավ 2023–ին:

ԱՆՀԱՐԳԱԼԻՑ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԸՏՐՈՂԻ ՔՎԵԻ ՀԱՆԴԵՊ

Եվ ա­հա ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի հո­վա­նու ներ­քո Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րին մաս­նակ­ցեց «Մայր Հա­յաս­տան» դա­շին­քը` Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ: Նա ա­վե­լի հա­մո­զիչ լի­նե­լու հա­մար վայր դրեց պատ­գա­մա­վո­րա­կան ման­դա­տը: Դեռ մի կողմ, որ ՔՊ­–ի խա­ղի կա­նոն­նե­րով ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լը սխալ էր, որ թերևս միակ ճիշտ տար­բե­րա­կը միաս­նա­կան ընդ­դի­մա­դիր ֆոր­մա­տով գնալն էր: Դ­րան գու­մար­վեց նաև «Մայր Հա­յաս­տան» դա­շին­քի ցու­ցա­կում ա­նըն­կա­լե­լի ֆի­գուր­ներ ընդգր­կե­լը, հատ­կա­պես` ճղճղան Զա­րու­հի Փոս­տանջ­յա­նին, ո­րը միշտ էլ, մեղմ ա­սած, ոչ պե­տա­կա­նա­մետ գոր­ծու­նեութ­յամբ էր աչ­քի ընկ­նում:

Եվ ա­հա Թ­ևան­յա­նը հրա­ժար­վեց ա­վա­գա­նու ման­դա­տից, և «Մայր Հա­յաս­տան» խմբակ­ցութ­յան ղե­կա­վար դար­ձավ հան­րութ­յա­նը բա­վա­կա­նին քիչ հայտ­նի Մա­նուկ Սու­քիաս­յա­նը: Կի­սալ­ևո­նա­կան–­կի­սա­նի­կո­լա­կան կադր, ռսի ա­սած «ни ры­ба, ни мя­со», որ ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցութ­յան ա­մեն­ևին էլ ոչ լա­վա­գույն լի­դեր է: Ու զար­մա­նա­լի չէ, որ ընտ­րող­նե­րը հիաս­թա­փութ­յուն ապ­րե­ցին: Չէ՞ որ նրանք քվե էին տա­լիս Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նին, ա­վե­լի ստույգ` Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նին` ի դեմս նրա կող­մից ե­րաշ­խա­վոր­ված Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նի, բայց ոչ ա­մեն­ևին Մա­նուկ Սու­քիաս­յա­նին և­ ա­ռա­վելևս Զա­րու­հի Փոս­տանջ­յա­նին... Մար­դիկ ի­րենց խաբ­ված ու օգ­տա­գործ­ված են զգում, և­ այդ հիաս­թա­փութ­յու­նը մա­սամբ տա­րած­վում է և Ռո­բերտ Սեդ­րա­կի­չի վրա, ինչն ան­շուշտ կանդ­րա­դառ­նա հե­տա­գա ընտ­րութ­յուն­նե­րին` լի­նեն դրանք հեր­թա­կան կամ ար­տա­հերթ:

Այն­պես որ, սխալ­ված չենք լի­նի, ե­թե Թ­ևան­յա­նին ո­րա­կենք ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի «ա­մե­նաան­հա­ջող կադր»: Եվ ա­վա­գա­նու ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րին հաս­նե­լու հայ­տա­րար­ված նպա­տա­կը հա­մո­զիչ չի հնչում: Համ էլ փայ­լուն չէր և Թ­ևան­յա­նի գոր­ծու­նեութ­յու­նը որ­պես Ար­ցա­խի հանձն­ման դեմ ժո­ղովր­դա­կան ընդվ­զու­մը ղե­կա­վա­րող Ազ­գա­յին կո­մի­տեի ան­դամ: Նույ­նիսկ բա­զում հար­ցա­կան­նե­րի տե­ղիք տվող Ա­վե­տիք Չա­լաբ­յա­նը նրա հա­մե­մատ ա­վե­լի շա­հե­կան է նայ­վում:

Իսկ ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի ամ­բողջ թի­մի գոր­ծու­նեութ­յու­նը հար­ցեր է ա­ռա­ջաց­նում: Օ­րի­նակ, արդ­յո՞ք չա­փա­զանց ոչ կոնֆ­լիկ­տա­յին չէ վեր­ջերս նրանց գոր­ծու­նեութ­յունն ԱԺ­–ում, չէ՞ որ դեռ 2021–ին կար­ծես մտա­դիր էին պե­տա­կան դա­վա­ճան­նե­րի կու­սակ­ցութ­յա­նը` ՔՊ­–ին, ԱԺ­–ում օ­րո­ւարև չտալ: Հար­ցա­կան է նաև «Հա­յաս­տան» դա­շին­քի ՀՅԴ­–ա­կան թևի քա­ղա­քա­կան վար­քա­բա­նութ­յու­նը` ին­չո՞ւ նրանք նույն­քան ար­մա­տա­կան չեն ընդ­դեմ խուն­տա­յի, որ­քան «սփյուռ­քի ըն­կեր­նե­րը»:

Եվ վեր­ջա­պես, ին­չո՞ւ են ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի ակ­տի­վիստ­նե­րի մեջ այդ­քան շատ «Սերժ մեր­ժող­նե­րը», այ­սինքն 2018–ի իշ­խա­նա­զավթ­ման կա­մա թե ա­կա­մա հան­ցա­կից­նե­րը: Եվ ին­չո՞ւ է նրանց մի մա­սը սպա­ռա­զին­վել Սերժ Սարգս­յա­նի և ՀՀԿ­–ի դեմ ան­բա­րո նի­կո­լա­կան մար­տա­կան քա­րոզ­չութ­յան նա­րա­տիվ­նե­րով` ջա­նադ­րութ­յամբ եր­բեմն գե­րա­զան­ցե­լով նի­կո­լա­կան­նե­րին: Չէ՞ որ «Սեր­ժի Նի­կոլ» հա­կատր­մա­բա­նա­կան պոռն­կա­բա­րո բա­ռա­կա­պակ­ցութ­յու­նը մար­տա­կան քա­րոզ­չութ­յան հայտ­նի հնարք է, ո­րը ռու­սե­րեն կոչ­վում է «гни­лая се­лёд­ка», այ­սինքն` մի կեղ­տոտ բան մո­գո­նել ու տա­րա­ծե­լը, որն ինչ­քան էլ հիմ­նա­վո­րա­պես հերք­վի, բա­ցա­սա­կան նստվածք է թող­նում մարդ­կանց են­թա­գի­տակ­ցութ­յան մեջ: Հա­ճախ նույ­նիսկ «սկզբնաղբ­յու­րը» մո­ռա­նում են, բայց նստված­քը չի կո­րում:

ՃԱՔԱԾ ԵՎ ԱՆԳԼՈՒԽ «ԷԼԵԿՏՈՐԱՏ»

electorat

Ինչ–որ ար­մա­տա­կան փո­փո­խութ­յուն չի բե­րել և Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի որ­դուն` Լ­ևո­նին ԱԺ բե­րե­լը: Կա­լա­նա­վոր­ված լի­նե­լով և դա­ժան ծե­ծի են­թարկ­վե­լով որ­պես ար­ցա­խա­պաշտ­պան ակ­տի­վիստ` նա ԱԺ­–ում իր բարձ­րաց­րած ա­ռա­ջին հար­ցը Ար­ցա­խը չդարձ­րեց: Նաև հարց է` ինչ­քա­նո՞վ նրան կխան­գա­րի նույն Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նի հե­տա­գի­ծը: Արդ­յո՞ք դա չի հան­գեց­նում նույն երկ­րորդ նա­խա­գա­հի ընտ­րա­զանգ­վա­ծի ճաք տա­լուն:

Իսկ ՔՊ–ն ակ­տիվ պատ­րաստ­վում է 2026–ի ընտ­րութ­յուն­նե­րին: Դ­րան ըն­դա­ռաջ ուժգ­նաց­վում են ռեպ­րե­սիա­նե­րը, որ թեև ոչն­չաց­ված ռեյ­տին­գով, բայց այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ հաղ­թի: «Կանչ» Տե­լեգ­րամ ա­լի­քը ու­րիշ տագ­նա­պա­լի բան է մատ­նան­շում. «Ազ­գա­դավ­նե­րի այս խմբակն ա­ռա­ջար­կում է 2024–ի բյու­ջեն դի­տար­կել որ­պես «անվ­տան­գութ­յան բյու­ջե»: Մե­ծաց­նում են ռազ­մա­կան ծախ­սե­րը, բայց օ­րը հա­զար ան­գամ երդ­վում, որ միայն պաշտ­պա­նա­կան նշա­նա­կութ­յան զինա­տե­սակ­ներ են ձեռք բե­րե­լու: 

­Հարց է ա­ռա­ջա­նոմ՝ բա այդ պաշտ­պա­նա­կան զեն­քե­րով ո՞նց եք ա­զա­տագ­րե­լու ՀՀ օ­կու­պաց­ված տա­րածք­նե­րը: Դուք, որ նույ­նիսկ երկ­րի բյու­ջեն կազ­մե­լիս եք Ա­լի­ևի թույլտ­վութ­յու­նը հարց­նում, ո՞նց եք խո­սում անվ­տան­գութ­յան ու խա­ղա­ղութ­յան մա­սին:

­Հա­յաս­տա­նը ներ­քաշ­ված է հեր­թա­կան մեծ էքս­պե­րի­մեն­տի մեջ: Այն բյու­ջեն, ո­րը մեր եր­կի­րը պետք է տրա­մադ­րեր սե­փա­կան անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­մա­նը, շատ շու­տով հո­սե­լու է դե­պի Եվ­րո­պա՝ վե­րած­վե­լով այն­տեղ մեզ ան­պի­տան Bas­ti­on-նե­րի և­ ռազ­մա­կան այլ ու­տի­լի: 

Երկ­րորդ կար­ևոր խնդի­րը սպա­ռա­զի­նութ­յան կա­ռուց­վածք փո­խե­լու մեջ է: Հա­յոց բա­նա­կի սպա­ռա­զի­նութ­յու­նը մե­ծ ­մա­սամբ ռու­սա­կան է: Այդ հա­մա­կար­գի մեջ արևմտ­յան զի­նա­տե­սակ­ներ ին­տեգ­րե­լը գրե­թե անհ­նար է, իսկ նոր կա­ռուց­վածք ստեղ­ծե­լը՝ չա­փա­զանց թանկ: Այս հար­ցում ոչ միայն կրկնա­պատկ­ված ռազ­մա­կան բյու­ջեն չի բա­վա­կա­նաց­նի, այլև Հա­յաս­տա­նի մի քա­նի տար­վա ողջ բյու­ջեն: 

­Բայց դա­վա­ճան­նե­րի իշ­խա­նութ­յանն ու նրանց արևմտ­յան տե­րե­րին դա չի հե­տաքրք­րում: Կար­ևո­րը Ռու­սաս­տա­նին ևս մեկ ան­գամ կծելն ու բուռն աշ­խա­տան­քի ի­մի­տա­ցիա ա­նելն է»:

­Լավ թե վատ զեն­քե­րով, ան­գամ ա­տո­մա­յին ռումբ ու­նե­նա­լով` Նի­կո­լով հաղ­թել հնա­րա­վոր չէ: Դ­րան գու­մար­վում է և «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծե­րի» հա­մա­հիմ­նա­դիր Վա­հե Հով­հան­նիս­յա­նի մատ­նան­շած պար­տադր­ված ու­րա­խութ­յու­նը, ո­րը բնո­րոշ է հա­մա­կենտ­րո­նաց­ման ճամ­բա­րին և տո­տա­լի­տար ա­ղան­դին: «Ի՞նչ են մտա­ծում Նի­կո­լի նկա­րի տակ աշ­խա­տող հա­մա­կար­գե­րը, թի­մե­րը, ձայ­նե­րը կտրած կրթված շեր­տե­րը, ո­րոնք ի­րենց խիղճն ու ու­ղե­ղը գրա­վադ­րել են Նի­կո­լի մոտ։ Ի­րոք ախր ա­մոթ է։ Մենք Բաք­վի բան­տե­րում մար­դիկ ու­նենք, բազ­մա­թիվ գե­րի­ներ։ Իշ­խա­նութ­յունն իր բո­լոր խո­ղո­վակ­նե­րով, մե­դիա­մա­նի­պուլ­յա­տիվ հա­մա­կար­գով ա­նընդ­հատ հա­մո­զում է, որ սա նոր­մալ է։

Ի­րա­կա­նում հայ ժո­ղո­վուրդն ու­րախ չէ։ Նա չի էլ հասց­րել հաս­կա­նալ, թե ինչ է զգում։ Չի հասց­րել մար­սել իր հետ կա­տար­վա­ծը։ Ն­րան պար­տադ­րում են ու­րա­խութ­յուն։

Իշ­խա­նութ­յու­նը բո­լոր ող­բեր­գութ­յուն­նե­րից հե­տո փոր­ձում է ստեղ­ծել «նոր նոր­մա­լութ­յուն». պա­տե­րազմ՝ նոր­մալ է, պար­տութ­յուն՝ նոր­մալ է, հա­զա­րա­վոր զո­հեր՝ նոր­մալ է, շրջա­փա­կում՝ նոր­մալ է, Ար­ցա­խի կո­րուստ՝ նոր­մալ է»։

­Հի­մա ժա­մա­նակն է, որ հան­րա­յին հա­մա­կար­գե­րը (նե­րառ­յալ՝ քա­ղա­քա­կան) սկսեն ա­ռողջ երկ­խո­սութ­յուն սե­փա­կան ժո­ղովր­դի հետ՝ վե­րա­կանգ­նե­լու մարդ­կա­յին հա­սա­րա­կութ­յան ո­րակ­նե­րը, ա­ռա­ջին հեր­թին՝ ապ­րու­մակ­ցումն ու ար­ժա­նա­պատ­վութ­յու­նը։ Գու­ցե պե­տա­կան մե­քե­նա­յով հնա­րա­վոր է պար­տադ­րել հա­սա­րա­կութ­յա­նը «վի­զո­ւալ ու­րա­խութ­յուն», բայց վա­խե­նալ է պետք այն մի­տու­մից, որ հա­սա­րա­կութ­յու­նը ա­ղե­տի չա­փից ար­դեն դա­դա­րել է զգալ որ­ևէ բան։ Այս սա ի­րոք վա­խե­նա­լու է։ Շա՜տ վա­խե­նա­լու:

Ա. ՎԱՀԱՆՅԱՆ


ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել«Համահայկական ճակատ» շարժման հայտարարությունը` դեկտեմբերի 4-ին, Երևանում կայացած, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտագնա նիստի վերաբերյալ«Պոլի փետ ըլնի՝ քպ-ից ըլնի» սկզբունքը շարունակում է իր տարերային երթը ողջ Հայաստանով. Արմեն Հովասափյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода