Բայդենը մինչև շաբաթվա վերջ կարող է մրցապայքարից հեռանալու որոշում կայացնել. Axios Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է, հենց սա էլ սերմանում ենք մեր կուրսանտների մեջ. գնդապետ (տեսանյութ) Զարգացել են նաև Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները Էլ ի՞նչ ունի զիջելու Հայաստանը Ու՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը Երկրաշարժ է գրանցվել, այն զգացվել է Երևանում 3-4 բալ և Արարատի մարզում 2-4 բալ ուժգնությամբ Պապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը Սևանի կրակոցները եղել են բարձր խոսելու վերաբերյալ արված դիտողության պատճառով ՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». Զախարովա Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միության

Վաշինգտոնը կարո՞ղ է Ալիեւին ստիպելով Բրյուսել տանել

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, ակն­հայտ է, որ ԱՄՆ-ն պատ­րաստ­վում է գնալ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում ի­րա­վի­ճա­կի վերջ­նա­կան հան­գու­ցա­լուծ­ման (Տես նաեւ https://iravunk.com/?p=269730&l=am): Այ­սինքն, կա՛մ կ­կա­րո­ղա­նա Ա­լիե­ւին եւ Նի­կո­լին տա­նել Բր­յու­սել եւ պար­տադ­րել ստո­րագ­րել Վա­շին­գո­նի «հա­գով կար­ված» «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը»: Կամ, ե­թե չկա­րո­ղա­ցավ, շատ մեծ է ռիս­կը, որ Մոսկ­վան կխլի նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը, եւ կու­նե­նանք այլ ի­մաստ պա­րու­նա­կող «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր»:

Այ­սինքն` հի­մա ամ­բողջ խնդիրն այն է, թե Նի­կոլն ու Ա­լիեւն ինչ­պես են հանձ­նե­լու «վա­շինգ­տոն­յան թես­տը»: Թե որն է դա, սա էլ է պարզ՝ պետք է գնալ Բր­յու­սել ե­ւ «ա­յո» ա­սել ա­մե­րիկ­յան «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րին»:

­Նի­կո­լը, կար­ծես թե, «միշտ պար­տաս­տ» վի­ճա­կում է: Բր­յու­սել գնա­լու պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն վեր­ջին օ­րե­րին հայտ­նել են հա­յաս­տան­յան գործ­նա­կա­նում բո­լոր պատ­կան պաշ­տոն­յա­նե­րը: Նա­խօ­րեին նա­եւ ԱԳՆ-ն ն­ման հեր­թա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն տա­րա­ծեց՝ վկա­յա­կո­չե­լով Հա­յաս­տան-ԵՄ քա­ղա­քա­կան եւ անվ­տան­գա­յին հար­ցե­րով երկ­խո­սութ­յան երկ­րորդ նիս­տի արդ­յունք­նե­րով ար­ված հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Հա­յաս­տա­նը հաս­տա­տել է Եվ­րո­պա­կան խորհր­դի նա­խա­գահ Շառլ Մի­շե­լի միջ­նոր­դութ­յամբ Բր­յու­սե­լում ա­ռաջ­նորդ­նե­րի հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մութ­յու­նը»:

Չ­նա­յած, կար­ծես թե, Նի­կո­լը փոր­ձում է նաեւ իր «զա­պա­սը պա­հել»: Այս­պես, նա­խօ­րեին ԱԺ-ում խո­սե­լով այն մա­սին, թե ին­չու նա ՀԱՊԿ-ի հեր­թա­կան մի­ջո­ցառ­մա­նը չի գնում, նո­րից հնչեց­րեց հին ու ան­համ բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րը: Բայց նաեւ ա­սե­լով. «Մենք քա­ղա­քա­կա­նութ­յան փո­փո­խութ­յան մա­սին չենք պատ­րաստ­վում հայ­տա­րա­րել, քա­նի դեռ չենք ո­րո­շել լքել ՀԱՊԿ-ը»: Այ­սինքն` վերջ­նա­կան ո­րո­շում դեռ չու­նեն, եւ ակն­հայտ է, որ դա կախ­ված է ա­ռա­ջի­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից: Վա­շինգ­տո­նը կկա­րո­ղա­նա՞ իր «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» պար­տադ­րել, ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու հարցն էլ դրա­նով կլուծ­վի: Չի՞ կա­րո­ղա­նա, Նի­կո­լին ռու­սա­կան ու­ղեծ­րից հե­ռա­նա­լու տար­բե­րակ չի մնա, եւ մի­գու­ցե այդ դեպ­քում կդառ­նա ՀԱՊԿ-ի ա­մե­նա­ջեր­մե­ռանդ երկր­պա­գուն:

­Սա­կայն Բր­յու­սել­յան հան­դիպ­ման լի­նել-չլի­նե­լը ոչ թե Նի­կո­լից, այլ Ա­լիե­ւից է կախ­ված: Թե ին­չո՞ւ է Ա­լիե­ւը հետ քաշ­վում Ա­րեւ­մուտ­քից, հաս­կա­նա­լի է: Կ­կա­րո­ղա­նա՞ մին­չեւ վերջ դեմ գնալ, դա է այս պա­հի հիմ­նա­կան հար­ցը: Այն, որ Ա­րեւ­մու­տքի հիմ­նա­կան ճնշումն այն է, որ Ա­լիե­ւի գլխին կկա­խեն ցե­ղաս­պա­նի մե­ղադ­րանք, հաս­կա­նա­լի էր դեռ այն պա­հին, երբ նա հա­յա­թա­փում էր Ար­ցա­խը: Բայց այդ մե­ղադ­րան­քը բա­վա­կա՞ն է, որ նա շարժ­վի Վա­շինգ­տո­նի պա­հան­ջած ուղ­ղութ­յամբ, դա է ներ­կա­յիս հար­ցե­րի հար­ցը:

Որ­պես­զի ցե­ղաս­պա­նի մե­ղադ­րանքն Ա­լիե­ւի հա­մար վտան­գա­վոր լի­նի, կա մեկ կա­րե­ւոր պայ­ման. մե­ղադ­րանք ներ­կա­յաց­նո­ղը պետք է աշ­խար­հում ու­նե­նա այն կշի­ռը եւ չու­նե­նա հա­կակ­շիռ, որ կա­րո­ղա­նա իր խոս­քին գործ­նա­կան տեսք տալ:

­Հա­կակ­շիռ, այն էլ՝ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում, Վա­շինգ­տո­նը, ի­հար­կե, ու­նի: Ն­րա ներ­կա ծրագ­րերն ուղղ­ված են միա­ժա­մա­նակ ՌԴ-ի, Ի­րա­նի եւ, խո­շոր հաշ­վով, նաեւ Թուր­քիա­յի դեմ: Եվ բնա­կան է, որ այս ե­րեք ու­ժե­րը կփոր­ձեն Ա­լիե­ւին ա­մեն կերպ ա­մե­րիկ­յան ու­ղեծ­րից հե­ռու պա­հել:

Ընդ ո­րում, ե­թե ոչ Նի­կո­լը, ա­պա Ա­լիե­ւը հա­զիվ թե հաշ­վի չառ­նի մաս­նա­վո­րա­պես Ուկ­րաի­նա­յի օ­րի­նա­կը: Ադր­բե­ջա­նից եւ Հա­յաս­տա­նից շատ ա­վե­լի զո­րեղ հետ­խորհր­դա­յին պե­տութ­յուն, ո­րը, ա­մե­րիկ­յան խոս­տում­նե­րից ել­նե­լով, սուր հա­կա­մար­տութ­յան մեջ մտավ Ռու­սաս­տա­նի հետ: Ու նա­խօ­րեին այդ երկ­րի նա­խա­գահ Զե­լենս­կին մեկ տխուր ի­րո­ղութ­յուն խոս­տո­վա­նեց. վեր­ջա­պես հաս­տա­տեց՝ Ա­րեւմտ­յան երկր­նե­րի ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յան դա­դա­րե­ցու­մը ճգնա­ժամ կա­ռա­ջաց­նի Ուկ­րաի­նա­յում, քա­նի որ ա­ռանց դրա նա չի կա­րո­ղա­նա ան­գամ սո­ցիա­լա­կան վճար­ներ տրա­մադ­րել։ Ու դա այդ­պես է. Ուկ­րաի­նա­յի բյու­ջեն այս պա­հին, հենց ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րի գնա­հատ­մամբ, 50-57%-ով կախ­ված է ա­րեւմտ­յան վար­կե­րից։ Չ­կա ֆի­նան­սա­վո­րում, չի լի­նի թո­շակ-աշ­խա­տա­վարձ, եւ, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, պա­տե­րազ­մող բա­նա­կի մա­տա­կա­րա­րում: Մինչ­դեռ նա­խօ­րեին, չնա­յած Ուկ­րաի­նա­յի հա­մառ լոբ­բիս­տա­կան փոր­ձե­րին, հաս­տա­տեց բյու­ջե, որ­տեղ նո­րից Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար մեկ ցենտ ան­գամ նա­խա­տես­ված չէ: Իսկ ա­հա եվ­րո­պա­կան երկր­նե­րից նախ Նի­կո­լի սի­րած Ֆ­րան­սիան, նրա հետ­քե­րով՝ այլ պե­տութ­յուն­ներ մե­կը մյու­սի հե­տե­ւից հրա­ժար­վում են Ուկ­րաի­նա­յին զնեք տալ: Պա­հան­ջը սա է՝ վճա­րիր եւ կստա­նաս: Բայց վճա­րե­լու հա­մար փող չկա: Ու կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, թե այս ա­մե­նի արդ­յուն­քում ինչ վի­ճակ կա­ռա­ջա­նա ռազ­մա­ճա­կա­տում, որ­տեղ այս պա­հին էլ Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար ան­հույս պատ­կեր է տի­րում:

Այս­պի­սով, ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան սցե­նարն այն է, որ Զե­լենս­կին կլրաց­նի Վա­շինգ­տո­նի կող­մից «գցված» բա­զում այլ նման լի­դեր­նե­րի ցան­կը: Իսկ թե դրա­նից հե­տո ինչ ճա­կա­տա­գիր է սպա­սվում նման լի­դեր­նե­րին, ցույց է տա­լիս, օ­րի­նակ, Սա­հա­կաշ­վի­լու դեպ­քը: Գու­մա­րած, Զե­լենս­կու պար­տութ­յու­նը Մոսկ­վա­յի հաղ­թա­նակն է, ո­րից հե­տո նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում է նրա փաս­տա­ցի կշի­ռը բազ­մա­պատկ­վում: Ու այս նյո­ւանս­նե­րը Ա­լիե­ւը, ի­հար­կե, լավ է հաս­կա­նում:

Մ­յուս կող­մից` Վա­շինգ­տո­նը շտա­պեց մե­ծա­գույն ձեռք­բե­րում հա­մա­րել նա­խա­գահ Սիի վեր­ջին ա­մե­րիկ­յան այցն ու դրա արդ­յունք­նե­րը: Մինչ­դեռ ըն­դա­մե­նը պայ­մա­նա­վոր­վել են ի­րար հետ ու­ղիղ բա­խու­մից խու­սա­փել, քա­նի որ դա կոր­ծա­նա­րար կլի­նի ողջ աշ­խար­հի հա­մար: Մինչ­դեռ դրա­նով Վա­շինգ­տո­նը ա­կա­մա խոս­տո­վա­նում է, որ այ­լեւս եր­բեմ­նի միա­հե­ծան հա­մաշ­խար­հա­յին լի­դե­րը չէ, ո­րի ա­մեն մի քմա­հա­ճույ­քը չկա­տա­րող­նե­րին դա­ժան պա­տիժ է սպառ­նում: Կա­րե­լի է բե­րել մաս­նա­վո­րա­պես Ի­րա­նի եւ Թուր­քիա­յի օ­րի­նա­կը, ո­րոնք ոչ միայն ԱՄՆ-ի հետ «քյալ­լա են տա­լիս», այլ նաեւ Վա­շինգ­տո­նը ստիպ­ված էր Ի­րա­քում գտնվող Ի­րա­նի 10 մի­լիարդ դո­լա­րը եւս ա­պա­սա­ռեց­նել՝ փոր­ձե­լով նաեւ այդ կերպ Թեհ­րա­նին հե­ռու պա­հել իր ուժերն Իս­րա­յե­լի դեմ հա­նե­լու ծրագ­րե­րից: Ու այս ամ­նը եւս Ա­լիե­ւի հա­մար պետք է, որ հստակ ցու­ցիչ լի­նի:

Ու երբ հաշ­վի ենք առ­նում բուն ԱՄՆ-ի ներ­սում աչ­քի ա­ռաջ սրվող մթնո­լոր­տը, երբ ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան սցե­նար է դար­ձել գոր­ծող վար­չա­կազ­մի հե­ռա­նա­լը գա­լիք տա­րի, ա­պա այդ՝ հե­ռա­ցող վար­չա­կազ­մի հետ գլո­բալ խա­ղե­րի մեջ մտնե­լը հա­զիվ թե լավ բան խոս­տա­նա: Առավել եւս, որ իրականում ԱՄՆ-ն մեր տարածաշրջանում գործնականում չունի լծակներ, որով կկարողանա Ադրբեջանի վրա ազդել: Հիմնական ուժային բաղադրիչն այստեղ Թուրքիան է, որը գերադասում է աշխատել իր, եւ ոչ թե Բայդենի օգտին:

Այս­պի­սով, կգնա՞ Ա­լիե­ւը Բր­յու­սել: Ի­հար­կե, նա իր հաշ­վարկ­ներն ու­նի, այդ թվում՝ գլո­բալ ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի մա­սով: Բայց ա­վե­լի հա­վա­նա­կան տեսք ու­նի, որ Հեյ­դա­րո­վի­չը Վա­շինգ­տո­նի «թես­տը չի հանձ­նի»՝ դրա­նով նաեւ Վո­վա­յի­չին թող­նե­լով «կոտ­րած տաշ­տա­կի ա­ռաջ»: Եվ այն, որ Բաքուն հրաժարվեց մասնակցել Վաշինգտոնում ԱԳ նախարարների հանդիպմանը, որն առաջարկել էր ԱՄՆ-ն, ասվածի մասին է վկայում:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 Բայդենը մինչև շաբաթվա վերջ կարող է մրցապայքարից հեռանալու որոշում կայացնել. Axios Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է, հենց սա էլ սերմանում ենք մեր կուրսանտների մեջ. գնդապետ (տեսանյութ)Զարգացել են նաև Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններըԷլ ի՞նչ ունի զիջելու ՀայաստանըՈւ՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասըԵրկրաշարժ է գրանցվել, այն զգացվել է Երևանում 3-4 բալ և Արարատի մարզում 2-4 բալ ուժգնությամբՊապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունըՍևանի կրակոցները եղել են բարձր խոսելու վերաբերյալ արված դիտողության պատճառովՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». ԶախարովաՖոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միությանՄամարդաշվիլին` աշխարհի ամենաթանկ դարպասապահ.TransfermarktԿամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորըԱդրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ»Արթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում....Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա ԳաբրիելյանըԻնչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am ԵՎՐՈ-2024. Լավագույն գոլը հայտնի է(տեսանյութ)Մեսսիին ներողություն խնդրելու կոչ անելու համար փոխնախարարին ազատել են աշխատանքից ԱԳՆ-ն հերքում է. ադրբեջանական կողմն է մերժել հանդիպման առաջարկը409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ինՄխիթարյանի նոր լուսանկարները` նոր մրցաշրջանին ընդառաջ(ֆոտո)Բագրատ Սրբազանին աջակցություն հայտնելու պատճառով ՀՀ իշխանությունները Վիրահայոց թեմին զրկել են կարմիր պետհամարանիշներից․ մանրամասներ. Armlur.amԱշակերտների թիվը նվազել է․ դարձյալ դպրոց է փակվումՀնարավոր է նույնիսկ չհասկանաք՝ ինչպես են ձեր գումարներն անցել ուրիշի ձեռքը․ Սամվել Մարտիրոսյանը զգուշացնում էԵրբ եւ ինչու է լրտեսության մեջ մեղադրվող Սարգիս Գալստանը նշանակվել. Օկուպացված Արցախի նախագահի փաստաբանը փակագծեր է բացումՀայաստանի ֆուտբոլի ընտրանին ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում 97-րդն է2-րդ հոդվածից հետո ՔԿ-ն վերջապես կստուգի՝ արդյոք Սերգեյ Բագրատյանի կնոջ ՍՊԸ-ն ընդլայնել է ավազի արդյունահանման բիզնեսըՓաշինյանը չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հարցին, իսկ Ալիևը բութ մատն է վերև պարզելԴԱԺԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Երեք երեխա ուներ, նրանցից մեկի աչքի առաջ էլ իրեն uպանել են․ ինչ են պատմում ավագանու անդամի uպանության մասինՓաշինյանն ու Ալիևը ժամանել են Բլենհեյմ պալատՈվ է իրականում «նշանառության» տակ` որդի՞ն, թե՞ հայրըՀայաստանը, Եվրամիություն մտնելով, կկորցնի ինքնիշխանությունը. այդպես են խաղի կանոնները. ԱյվազյանԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ է. Տիգրան ԱբրահամյանՓելոսին կարծում է, որ Բայդենը չի կարողանա հաղթել նախագահական ընտրություններում. CNNՏարադրամի փոխարժեքները՝ հուլիսի 18-ի դրությամբՀերթը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հավաքական ապագայինն էՍԱՍ սուպերմարկետը Եհովայի վկաների պաշտոնական մատակարա՞ր ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ոնց պաշտպանել բանկային քարտը, որ գումարը ողջ չգողանան վրայիցՈՒՂԻՂ․ Կառավարության նիստՋուր չի լինելուԼավրովը նշել է, թե որ դեպքում կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Զվարթնոցում սարսափելի հերթ է, մարդիկ ժամերով սպասում են, որ անցնեն անձնագրային ստուգումըՀՀ ՊՆ-ում ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱստղագուշակ՝ հուլիսի 18-ի համարՌոսսելխոզնադզորն արգելել է հայկական պտուղ-բանջարեղենի ներմուծումը ՌուսաստանՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 18«Փաստ». Ինչո՞ւ մերժվեցին պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները«Հրապարակ». «Նիսյայով բուժում»՝ հիվանդանոցների հաշվին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода