Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com

Վաշինգտոնը կարո՞ղ է Ալիեւին ստիպելով Բրյուսել տանել

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, ակն­հայտ է, որ ԱՄՆ-ն պատ­րաստ­վում է գնալ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում ի­րա­վի­ճա­կի վերջ­նա­կան հան­գու­ցա­լուծ­ման (Տես նաեւ https://iravunk.com/?p=269730&l=am): Այ­սինքն, կա՛մ կ­կա­րո­ղա­նա Ա­լիե­ւին եւ Նի­կո­լին տա­նել Բր­յու­սել եւ պար­տադ­րել ստո­րագ­րել Վա­շին­գո­նի «հա­գով կար­ված» «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը»: Կամ, ե­թե չկա­րո­ղա­ցավ, շատ մեծ է ռիս­կը, որ Մոսկ­վան կխլի նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը, եւ կու­նե­նանք այլ ի­մաստ պա­րու­նա­կող «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր»:

Այ­սինքն` հի­մա ամ­բողջ խնդիրն այն է, թե Նի­կոլն ու Ա­լիեւն ինչ­պես են հանձ­նե­լու «վա­շինգ­տոն­յան թես­տը»: Թե որն է դա, սա էլ է պարզ՝ պետք է գնալ Բր­յու­սել ե­ւ «ա­յո» ա­սել ա­մե­րիկ­յան «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րին»:

­Նի­կո­լը, կար­ծես թե, «միշտ պար­տաս­տ» վի­ճա­կում է: Բր­յու­սել գնա­լու պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն վեր­ջին օ­րե­րին հայտ­նել են հա­յաս­տան­յան գործ­նա­կա­նում բո­լոր պատ­կան պաշ­տոն­յա­նե­րը: Նա­խօ­րեին նա­եւ ԱԳՆ-ն ն­ման հեր­թա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն տա­րա­ծեց՝ վկա­յա­կո­չե­լով Հա­յաս­տան-ԵՄ քա­ղա­քա­կան եւ անվ­տան­գա­յին հար­ցե­րով երկ­խո­սութ­յան երկ­րորդ նիս­տի արդ­յունք­նե­րով ար­ված հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Հա­յաս­տա­նը հաս­տա­տել է Եվ­րո­պա­կան խորհր­դի նա­խա­գահ Շառլ Մի­շե­լի միջ­նոր­դութ­յամբ Բր­յու­սե­լում ա­ռաջ­նորդ­նե­րի հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մութ­յու­նը»:

Չ­նա­յած, կար­ծես թե, Նի­կո­լը փոր­ձում է նաեւ իր «զա­պա­սը պա­հել»: Այս­պես, նա­խօ­րեին ԱԺ-ում խո­սե­լով այն մա­սին, թե ին­չու նա ՀԱՊԿ-ի հեր­թա­կան մի­ջո­ցառ­մա­նը չի գնում, նո­րից հնչեց­րեց հին ու ան­համ բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րը: Բայց նաեւ ա­սե­լով. «Մենք քա­ղա­քա­կա­նութ­յան փո­փո­խութ­յան մա­սին չենք պատ­րաստ­վում հայ­տա­րա­րել, քա­նի դեռ չենք ո­րո­շել լքել ՀԱՊԿ-ը»: Այ­սինքն` վերջ­նա­կան ո­րո­շում դեռ չու­նեն, եւ ակն­հայտ է, որ դա կախ­ված է ա­ռա­ջի­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից: Վա­շինգ­տո­նը կկա­րո­ղա­նա՞ իր «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» պար­տադ­րել, ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու հարցն էլ դրա­նով կլուծ­վի: Չի՞ կա­րո­ղա­նա, Նի­կո­լին ռու­սա­կան ու­ղեծ­րից հե­ռա­նա­լու տար­բե­րակ չի մնա, եւ մի­գու­ցե այդ դեպ­քում կդառ­նա ՀԱՊԿ-ի ա­մե­նա­ջեր­մե­ռանդ երկր­պա­գուն:

­Սա­կայն Բր­յու­սել­յան հան­դիպ­ման լի­նել-չլի­նե­լը ոչ թե Նի­կո­լից, այլ Ա­լիե­ւից է կախ­ված: Թե ին­չո՞ւ է Ա­լիե­ւը հետ քաշ­վում Ա­րեւ­մուտ­քից, հաս­կա­նա­լի է: Կ­կա­րո­ղա­նա՞ մին­չեւ վերջ դեմ գնալ, դա է այս պա­հի հիմ­նա­կան հար­ցը: Այն, որ Ա­րեւ­մու­տքի հիմ­նա­կան ճնշումն այն է, որ Ա­լիե­ւի գլխին կկա­խեն ցե­ղաս­պա­նի մե­ղադ­րանք, հաս­կա­նա­լի էր դեռ այն պա­հին, երբ նա հա­յա­թա­փում էր Ար­ցա­խը: Բայց այդ մե­ղադ­րան­քը բա­վա­կա՞ն է, որ նա շարժ­վի Վա­շինգ­տո­նի պա­հան­ջած ուղ­ղութ­յամբ, դա է ներ­կա­յիս հար­ցե­րի հար­ցը:

Որ­պես­զի ցե­ղաս­պա­նի մե­ղադ­րանքն Ա­լիե­ւի հա­մար վտան­գա­վոր լի­նի, կա մեկ կա­րե­ւոր պայ­ման. մե­ղադ­րանք ներ­կա­յաց­նո­ղը պետք է աշ­խար­հում ու­նե­նա այն կշի­ռը եւ չու­նե­նա հա­կակ­շիռ, որ կա­րո­ղա­նա իր խոս­քին գործ­նա­կան տեսք տալ:

­Հա­կակ­շիռ, այն էլ՝ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում, Վա­շինգ­տո­նը, ի­հար­կե, ու­նի: Ն­րա ներ­կա ծրագ­րերն ուղղ­ված են միա­ժա­մա­նակ ՌԴ-ի, Ի­րա­նի եւ, խո­շոր հաշ­վով, նաեւ Թուր­քիա­յի դեմ: Եվ բնա­կան է, որ այս ե­րեք ու­ժե­րը կփոր­ձեն Ա­լիե­ւին ա­մեն կերպ ա­մե­րիկ­յան ու­ղեծ­րից հե­ռու պա­հել:

Ընդ ո­րում, ե­թե ոչ Նի­կո­լը, ա­պա Ա­լիե­ւը հա­զիվ թե հաշ­վի չառ­նի մաս­նա­վո­րա­պես Ուկ­րաի­նա­յի օ­րի­նա­կը: Ադր­բե­ջա­նից եւ Հա­յաս­տա­նից շատ ա­վե­լի զո­րեղ հետ­խորհր­դա­յին պե­տութ­յուն, ո­րը, ա­մե­րիկ­յան խոս­տում­նե­րից ել­նե­լով, սուր հա­կա­մար­տութ­յան մեջ մտավ Ռու­սաս­տա­նի հետ: Ու նա­խօ­րեին այդ երկ­րի նա­խա­գահ Զե­լենս­կին մեկ տխուր ի­րո­ղութ­յուն խոս­տո­վա­նեց. վեր­ջա­պես հաս­տա­տեց՝ Ա­րեւմտ­յան երկր­նե­րի ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յան դա­դա­րե­ցու­մը ճգնա­ժամ կա­ռա­ջաց­նի Ուկ­րաի­նա­յում, քա­նի որ ա­ռանց դրա նա չի կա­րո­ղա­նա ան­գամ սո­ցիա­լա­կան վճար­ներ տրա­մադ­րել։ Ու դա այդ­պես է. Ուկ­րաի­նա­յի բյու­ջեն այս պա­հին, հենց ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րի գնա­հատ­մամբ, 50-57%-ով կախ­ված է ա­րեւմտ­յան վար­կե­րից։ Չ­կա ֆի­նան­սա­վո­րում, չի լի­նի թո­շակ-աշ­խա­տա­վարձ, եւ, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, պա­տե­րազ­մող բա­նա­կի մա­տա­կա­րա­րում: Մինչ­դեռ նա­խօ­րեին, չնա­յած Ուկ­րաի­նա­յի հա­մառ լոբ­բիս­տա­կան փոր­ձե­րին, հաս­տա­տեց բյու­ջե, որ­տեղ նո­րից Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար մեկ ցենտ ան­գամ նա­խա­տես­ված չէ: Իսկ ա­հա եվ­րո­պա­կան երկր­նե­րից նախ Նի­կո­լի սի­րած Ֆ­րան­սիան, նրա հետ­քե­րով՝ այլ պե­տութ­յուն­ներ մե­կը մյու­սի հե­տե­ւից հրա­ժար­վում են Ուկ­րաի­նա­յին զնեք տալ: Պա­հան­ջը սա է՝ վճա­րիր եւ կստա­նաս: Բայց վճա­րե­լու հա­մար փող չկա: Ու կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, թե այս ա­մե­նի արդ­յուն­քում ինչ վի­ճակ կա­ռա­ջա­նա ռազ­մա­ճա­կա­տում, որ­տեղ այս պա­հին էլ Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար ան­հույս պատ­կեր է տի­րում:

Այս­պի­սով, ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան սցե­նարն այն է, որ Զե­լենս­կին կլրաց­նի Վա­շինգ­տո­նի կող­մից «գցված» բա­զում այլ նման լի­դեր­նե­րի ցան­կը: Իսկ թե դրա­նից հե­տո ինչ ճա­կա­տա­գիր է սպա­սվում նման լի­դեր­նե­րին, ցույց է տա­լիս, օ­րի­նակ, Սա­հա­կաշ­վի­լու դեպ­քը: Գու­մա­րած, Զե­լենս­կու պար­տութ­յու­նը Մոսկ­վա­յի հաղ­թա­նակն է, ո­րից հե­տո նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում է նրա փաս­տա­ցի կշի­ռը բազ­մա­պատկ­վում: Ու այս նյո­ւանս­նե­րը Ա­լիե­ւը, ի­հար­կե, լավ է հաս­կա­նում:

Մ­յուս կող­մից` Վա­շինգ­տո­նը շտա­պեց մե­ծա­գույն ձեռք­բե­րում հա­մա­րել նա­խա­գահ Սիի վեր­ջին ա­մե­րիկ­յան այցն ու դրա արդ­յունք­նե­րը: Մինչ­դեռ ըն­դա­մե­նը պայ­մա­նա­վոր­վել են ի­րար հետ ու­ղիղ բա­խու­մից խու­սա­փել, քա­նի որ դա կոր­ծա­նա­րար կլի­նի ողջ աշ­խար­հի հա­մար: Մինչ­դեռ դրա­նով Վա­շինգ­տո­նը ա­կա­մա խոս­տո­վա­նում է, որ այ­լեւս եր­բեմ­նի միա­հե­ծան հա­մաշ­խար­հա­յին լի­դե­րը չէ, ո­րի ա­մեն մի քմա­հա­ճույ­քը չկա­տա­րող­նե­րին դա­ժան պա­տիժ է սպառ­նում: Կա­րե­լի է բե­րել մաս­նա­վո­րա­պես Ի­րա­նի եւ Թուր­քիա­յի օ­րի­նա­կը, ո­րոնք ոչ միայն ԱՄՆ-ի հետ «քյալ­լա են տա­լիս», այլ նաեւ Վա­շինգ­տո­նը ստիպ­ված էր Ի­րա­քում գտնվող Ի­րա­նի 10 մի­լիարդ դո­լա­րը եւս ա­պա­սա­ռեց­նել՝ փոր­ձե­լով նաեւ այդ կերպ Թեհ­րա­նին հե­ռու պա­հել իր ուժերն Իս­րա­յե­լի դեմ հա­նե­լու ծրագ­րե­րից: Ու այս ամ­նը եւս Ա­լիե­ւի հա­մար պետք է, որ հստակ ցու­ցիչ լի­նի:

Ու երբ հաշ­վի ենք առ­նում բուն ԱՄՆ-ի ներ­սում աչ­քի ա­ռաջ սրվող մթնո­լոր­տը, երբ ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան սցե­նար է դար­ձել գոր­ծող վար­չա­կազ­մի հե­ռա­նա­լը գա­լիք տա­րի, ա­պա այդ՝ հե­ռա­ցող վար­չա­կազ­մի հետ գլո­բալ խա­ղե­րի մեջ մտնե­լը հա­զիվ թե լավ բան խոս­տա­նա: Առավել եւս, որ իրականում ԱՄՆ-ն մեր տարածաշրջանում գործնականում չունի լծակներ, որով կկարողանա Ադրբեջանի վրա ազդել: Հիմնական ուժային բաղադրիչն այստեղ Թուրքիան է, որը գերադասում է աշխատել իր, եւ ոչ թե Բայդենի օգտին:

Այս­պի­սով, կգնա՞ Ա­լիե­ւը Բր­յու­սել: Ի­հար­կե, նա իր հաշ­վարկ­ներն ու­նի, այդ թվում՝ գլո­բալ ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի մա­սով: Բայց ա­վե­լի հա­վա­նա­կան տեսք ու­նի, որ Հեյ­դա­րո­վի­չը Վա­շինգ­տո­նի «թես­տը չի հանձ­նի»՝ դրա­նով նաեւ Վո­վա­յի­չին թող­նե­լով «կոտ­րած տաշ­տա­կի ա­ռաջ»: Եվ այն, որ Բաքուն հրաժարվեց մասնակցել Վաշինգտոնում ԱԳ նախարարների հանդիպմանը, որն առաջարկել էր ԱՄՆ-ն, ասվածի մասին է վկայում:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода