Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com Հայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի Վիբորնի

Հարավային Կովկասի համար ճակատամարտը մտավ վճռական փուլ

Վերլուծություն

Այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ Վա­շինգ­տո­նին տե­ղը տե­ղին նյար­դայ­նաց­րել է Մեղ­րիի փո­խա­րեն Ի­րա­նով Ադր­բե­ջան-­Նա­խի­ջե­ւան եր­կա­թու­ղի կա­ռու­ցե­լու գա­ղա­փա­րը: Թե ին­չու, դժվար չէ հաս­կա­նալ:

ՀԱԿԱԴԻՐ ՇԱՀԵՐ

Այս­պես, թե ին­չու է ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին ան­պայ­ման պետք Ադր­բե­ջան-­Նա­խի­ջե­ւան կա­պը հենց Մեղ­րիով կա­ռու­ցել, քա­նիցս ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Կարճ կրկնենք. Վա­շինգ­տո­նը հույս ու­նի, որ Նի­կո­լի մի­ջո­ցով իր ձեռ­քը կառ­նի Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը, այ­սինքն` փաս­տա­ցի կվե­րահս­կի նաեւ Մեղ­րիի եւ մնա­ցած գծե­րը: Թեեւ այդ ա­մե­նը ձե­ւա­կա­նո­րեն կներ­կա­յաց­վի «Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յուն» գե­ղե­ցիկ փա­թե­թա­վոր­մամբ, ո­րը փոր­ձում են նե­րա­ռել «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» բրյու­սել­յան մո­դե­լում: Իսկ նման տար­բե­րա­կը նախ՝ ձեռն­տու չէ ՌԴ-Ի­րան ա­ռանց­քին, երկ­րոր­դը` նաեւ թուրք-ա­զե­րիա­կան տան­դե­մին:

Արդ­յուն­քում, ե­թե թուրք-ա­զե­րիա­կան տան­դե­մի հա­մար այս պա­հին հնա­րա­վոր չէ հաս­նել ի­րենց ա­մե­նա­ցան­կա­լիին՝ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քին»՝ ռուս-ի­րա­նա­կան ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յան պատ­ճա­ռով, ա­պա հա­ջորդ ձեռն­տու տար­բե­րա­կը մնում է Մոսկ­վա­յի ա­ռա­ջար­կած «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը»՝ հիմն­ված նո­յեմ­բե­րի 9-ի ե­ռա­կողմ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի վրա: Թե դե ինչ կո­մու­նի­կա­ցիոն սխե­մա է ա­ռա­ջար­կում, նա­խօ­րեին հեր­թա­կան ան­գամ մեկ­նա­բա­նեց ՌԴ ԱԳՆ-ն: Այս­պես, ՌԴ ԱԳՆ խոս­նակ Զա­խա­րո­վա­յի մեկ­նա­բա­նութ­յամբ՝ «Մենք հան­դես ենք գա­լիս ոչ թե ո­րե­ւէ կոնկ­րետ եր­թու­ղու ստեղծ­ման, այլ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում տնտե­սա­կան եւ տրանս­պոր­տա­յին հա­ղոր­դակ­ցութ­յուն­նե­րի ամ­բող­ջա­կան ա­պաշր­ջա­փակ­ման կողմ­նա­կից, եւ մենք ցան­կա­նում ենք, որ դա տե­ղի ու­նե­նա թա­փան­ցիկ, փոխ­շա­հա­վետ պայ­ման­նե­րով»։ Ըստ նրա` դա ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում Հա­յաս­տա­նի ո­րե­ւէ հատ­վա­ծի հան­դեպ ինք­նիշ­խա­նութ­յան ոտ­նա­հա­րում, այդ թվում՝ Մեղ­րիի. «Սա աշ­խա­տանք է։ Եվ հենց այս­պի­սի աշ­խա­տան­քը, ո­րը բխում է ինչ­պես Հա­յաս­տա­նի, այն­պես էլ Ադր­բե­ջա­նի եւ նրանց հա­րե­ւան­նե­րի շա­հե­րից,  ի­րա­կա­նաց­վում է ե­ռա­կողմ աշ­խա­տան­քա­յին խմբի շրջա­նակ­նե­րում՝ փոխ­վար­չա­պե­տե­րի հա­մա­տեղ նա­խա­գա­հութ­յամբ: Այս խմբի շրջա­նա­կում աշ­խա­տան­քը եր­բե­ւէ ո­րե­ւէ քննա­դա­տութ­յան պատ­ճառ ե­ղե՞լ է: Եր­բեք: Ին­չո՞ւ։ Ո­րով­հե­տեւ այն  ի­րա­վա­հա­վա­սար է: Եր­րորդ, ե­ռա­կողմ աշ­խա­տան­քա­յին խմբում ձեռք էր բեր­վել  ա­մուր ըմբռ­նում, որ երկր­նե­րը պետք է օժտ­ված լի­նեն  ինք­նիշ­խա­նու­թամբ եւ ի­րենց տա­րած­քով անց­նող եր­թու­ղի­նե­րի նկատ­մամբ ի­րա­վա­սութ­յամբ: Եր­բեք խոսք չի ե­ղել ար­տա­տա­րած­քա­յին մի­ջանցք­ներ ստեղ­ծե­լու մա­սին, եւ դա լավ հայտ­նի է նաեւ հայ­կա­կան կող­մին…»։ Ու ի­րոք, փաստ է, որ փոխ­վար­չա­պետ­նե­րի ե­ռա­կողմ խմբի գոր­ծու­նեութ­յու­նը նաեւ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է մշտա­պես գնա­հա­տել նոր­մալ՝ ո­րե­ւէ ան­գամ չակ­նար­կե­լով, թե այս-այս մո­տե­ցու­մը վնա­սում է Հա­յաս­տա­նի շա­հե­րին:

Ու ե­թե ա­մե­րիկ­յան ճնշում­նե­րի արդ­յուն­քում այս մե­խա­նիզ­մը չի աշ­խա­տում, ա­պա Բա­քուն, ինչ­պես օ­րերս հեր­թա­կան ան­գամ հաս­տա­տեց Ա­լիեւն Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ, գե­րա­դա­սե­լի է հա­մա­րում Ի­րա­նի տա­րած­քով դե­պի Նա­խի­ջե­ւան ան­ցու­մը, այլ ոչ թե Մեղ­րիի տար­բե­րա­կը՝ ա­մե­րիկ­յան վե­րահս­կո­ղութ­յամբ:

Արդ­յուն­քում, թե­րեւս Վա­շինգ­տո­նում էլ են պարզ հաս­կա­նում, որ ե­թե չլի­նի Մե­ղրիի գի­ծը կամ այն ի կա­տար ած­վի նո­յեմ­բե­րի 9-ի հա­մա­ձայ­նագ­րով, ա­պա ան­գամ Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յան սահ­մա­նու­մը գործ­նա­կա­նում ո­չինչ չի տա­լու ի­րենց:Ի­րա­նով գծերն անց­կաց­նե­լու դեպ­քում Հա­յաս­տա­նը պար­զա­պես կո­մու­նի­կա­ցիոն ա­ռու­մով վե­րած­վում է փա­կու­ղու, ո­րի դեպ­քում ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն չեն ու­նե­նա ո­րե­ւէ կե­տում վե­րահս­կել Չի­նաս­տա­նից եւ Հնդ­կաս­տա­նից դե­պի Եվ­րո­պա ծրագր­ված կո­մու­նի­կա­ցիոն մե­գած­րագ­րե­րը:

ՎԱՇԻՆԳՏՈՆՆ ԱՆՑՆՈՒՄ Է ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ

Ա­հա եւ Վա­շինգ­տո­նը նյար­դայ­նա­ցել է, թեեւ նաեւ սկսե­լով հաս­կա­նալ, որ կո­պիտ սխալ է թույլ տվել՝ հա­յա­թա­փե­լով Ար­ցա­խը, ո­րի արդ­յուն­քում այս պա­հին ու­նեն տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա ազ­դե­լու էա­պես ա­վե­լի քիչ լծակ­ներ: Այ­սինքն, ե­թե կա­րո­ղա­նում էին մինչ այս ար­ցախ­յան խա­ղա­քար­տը խա­ղար­կե­լով, Ա­լիե­ւին պա­հել ա­րեւմտ­յան ուղ­ղութ­յան մեջ, ա­պա հի­մա Հեյ­դա­րո­վի­չը շատ հան­գիստ սե­փա­կան խաղն է խա­ղում: Այս պա­հին կար­ծես թե նո­րից մտա­ծում են ար­ցախ­յան թե­ման օ­րա­կարգ բե­րե­լու մա­սին: Հա­մե­նայն­դեպս, մի կող­մից, այդ մա­սին է ակ­նար­կում ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տում նո­յեմ­բե­րի 15–ին կազ­մա­կերպ­ված Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին նվիր­ված լսում­նե­րի բուն փաս­տը: Մ­յուս կող­մից, այդ լսում­նե­րի ժա­մա­նակ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան Եվ­րո­պա­յի եւ Եվ­րա­սիա­կան տա­րա­ծաշր­ջա­նի հար­ցե­րով բյու­րո­յի քար­տու­ղա­րի տե­ղա­կալ Ջեյմս Օ’Բ­րա­յե­նը մի շարք հե­տաքր­քիր մտքեր հնչեց­րեց: Այդ թվում՝ «ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի հրա­մա­նով մենք մշա­կում ենք խոր, հա­մա­պար­փակ եւ թա­փան­ցիկ զե­կույց, թե ինչ է պա­տա­հել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ոչ միայն այս օ­րե­րին, այ­լեւ նա­խոր­դող ա­միս­նե­րին։ Մենք մեր սե­փա­կան հե­տաքն­նող­նե­րից բա­ցի նաեւ ներգ­րա­վել ենք այդ դաշ­տում աշ­խա­տող ան­կախ հե­տաքն­նող­նե­րի, օգտ­վում ենք նաեւ մի­ջազ­գա­յին ՀԿ-նե­րի տե­ղե­կութ­յուն­նե­րից։ Եվ այդ զե­կույցն ա­վար­տե­լուց հե­տո ամ­բող­ջութ­յամբ ձեզ հա­մար կհրա­պա­րա­կենք եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րը, թեեւ ժամ­կետ­նե­րը չեմ կա­րող ա­սել»։ Սա, թե­րեւս, ա­ռա­ջին հեր­թին Բաք­վին ուղղ­ված մե­սիջ է: Այ­սինքն` ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը կա­րող են հե­տաքն­նել Ար­ցա­խի շրջա­պատ­ման եւ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան հայ­րե­նազրկ­ման հար­ցը եւ գալ եզ­րա­կա­ցութ­յան, որ ի­րոք Ցե­ղաս­պա­նութ­յուն է տե­ղի ու­նե­ցել: Ն­ման է նրան, որ ե­թե Ա­լիե­ւը հա­մա­ռի եւ շա­րու­նա­կի չգնալ Բր­յու­սել՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի պա­հան­ջած «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» ստո­րագ­րե­լու, ա­պա նման եզ­րա­կա­ցությո­ւ­նը կա­րող է ի­րո­ղութ­յուն դառ­նալ:

Մ­յուս կող­մից` Օ’Բ­րա­յե­նի հա­ջորդ միտ­քը ե­կավ հու­շե­լու, որ Վա­շինգ­տո­նում գոհ են Նի­կո­լի ներ­կա կուր­սից: «Խիստ տպա­վո­րված եմ այն ջան­քե­րից, որ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րութ­յու­նը ներդ­նում է բա­րե­փո­խում­նե­րի եւ իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, անվ­տան­գա­յին, է­ներ­գե­տիկ ո­լորտ­նե­րում՝ հատ­կա­պես Անդ­րատ­լան­տիկ ուղ­ղութ­յամբ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նե­լու հա­մար։ Ուս­տի մենք պար­տա­վոր ենք օգ­նել հայ ժո­ղովր­դին` հաղ­թա­հա­րե­լու այս դժվա­րին ի­րա­վի­ճա­կը, որ­պես­զի այն ո­րո­շում­նե­րը, որ նրանք խի­զա­խա­բար կա­յաց­րել են, կա­րո­ղա­նան օգ­նել նրանց կա­ռու­ցե­լու ա­վե­լի ա­պա­հով եւ բար­գա­վաճ ա­պա­գա»։

­Վեր­ջա­պես, այս­քա­նից հե­տո բարձ­րաս­տի­ճան ա­մե­րի­կա­ցին նո­րից բա­ցեց փա­կագ­ծե­րը, թե ի­րա­կա­նում ինչ են ու­զում այս­տեղ ու ին­չի պետք է սպա­սենք Հա­յաս­տա­նում. «Եր­րորդ ուղ­ղութ­յունն այն  է, որ մենք հե­տա­մուտ ենք խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի կնքմա­նը։ Հա­ջորդ մի քա­նի շա­բաթ­նե­րը վճռա­կան են լի­նե­լու՝ թեստ կող­մե­րի հա­մար՝ արդ­յոք նրանք կկա­րո­ղա­նան լավ մտադ­րութ­յուն­նե­րից ան­ցում ա­նե­լու «ա­յո» ա­սե­լուն… Ին­չո՞ւ է  հի­մա  կա­րե­ւոր խա­ղա­ղութ­յու­նը։ Ա­ռա­ջին հեր­թին` տնտե­սա­կան ա­ռու­մով։ Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիան նոր եր­թու­ղի­ներ է փնտրում իր ապ­րանք­նե­րի հա­մար։ Այդ ու­ղի­նե­րը կա­րող են անց­նել նաեւ հա­րա­վով՝ Հա­յաս­տա­նով… Իսկ ե­թե մի­ջանց­քը բաց­վի ու­ժի կի­րառ­մամբ կամ Ի­րա­նի մաս­նակ­ցութ­յամբ, ա­պա շատ ու­ժեղ հա­կազ­դե­ցութ­յուն կլի­նի, եւ այն հա­ջո­ղութ­յան չի հաս­նի։ Հա­ջոր­դը Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ընտ­րութ­յան հարցն է, թե ա­պա­գա­յում ինչ­պի­սի քա­ղա­քա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ են ու­զում ու­նե­նալ, արդ­յո՞ք ու­զում են ա­պա­գան կա­ռու­ցել Ռու­սաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի՝  որ­պես տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գութ­յան հիմ­նա­կան խա­ղա­ցող­նե­րի ա­ռանց­քի շուրջ։   Կար­ծում եմ, որ դա ան­կա­յուն է եւ ան­ցան­կա­լի, այդ թվում՝  Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րութ­յուն­նե­րի հա­մար։ Ն­րանք հի­մա այլ ընտ­րութ­յուն ա­նե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նեն, եւ հի­մա մենք նրանց հա­մար պար­զա­բա­նում ենք դա, եւ կան­խա­տե­սում եմ, որ ա­ռա­ջի­կա  շա­բաթ­նե­րին մի քա­նի բարձ­րաս­տի­ճան շփում­ներ կու­նե­նանք»։

­Նոր բան չկա, սա­կայն այս հայ­տա­րա­րութ­յան էա­կան ի­մաստն այն է, որ ա­մեն բան ներ­կա­յաց­վում է ծայ­րա­հե­ղո­րեն պարզ: Վա­շինգ­տոնն ու­զում է վե­րահս­կո­ղութ­յուն Հա­յաս­տա­նում եւ Ադր­բե­ջա­նում: Նախ, եր­կու երկր­նե­րին ՌԴ-Ի­րա­նից կտրե­լու, եւ երկ­րոր­դը՝ ա­մե­րիկ­յան վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա հասց­նե­լու հա­մար: Ու սպառ­նում են՝ ցան­կա­ցած այլ տար­բե­րա­կի դեպ­քում «շատ ու­ժեղ հա­կազ­դե­ցութ­յուն կլի­նի»: Նաեւ դժվար չէ հաս­կա­նալ, որ Վաինգտ­ոնն այս զար­գա­ցում­նե­րը փոր­ձում է մտցնել վճռա­կան փուլ՝ «հա­ջորդ մի քա­նի շա­բաթ­նե­րին»:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել«Համահայկական ճակատ» շարժման հայտարարությունը` դեկտեմբերի 4-ին, Երևանում կայացած, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտագնա նիստի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода