Փոխարժեք: $ , ,
ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸ Մասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ Գևորգյան Մենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ Անդրեասյան Դասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. Դեմոյան Անդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան «Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտը Մաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.com Հայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի Վիբորնի Գյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվել

Զելենսկու վիճակն իրոք բանի նման չէ

Վերլուծություն

Ի տար­բե­րութ­յուն Նի­կո­լի (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=269573&l=am), Ա­րեւ­մուտ­քը Զե­լենս­կուն դեռ շա­րու­նա­կում է մեծ փո­ղեր եւ ծա­վա­լուն օգ­նութ­յուն խոս­տա­նալ: Միայն թե հան­կարծ պարզ­վում է, որ ԱՄՆ-ում հան­րա­պե­տա­կան­ներն են ար­գե­լա­փա­կում Զե­լենս­կուն «տրվե­լիք» տասն­յակ մի­լիարդ­նե­րը, Եվ­րո­պա­յում՝ այս կամ այն պե­տութ­յու­նը: Արդ­յուն­քում, մոտ 100 մի­լիարդ դո­լա­րից ա­վել խոս­տա­ցած օգ­նութ­յուն կա, սա­կայն զգաց­վում է, որ Կիե­ւում այդ փո­ղե­րը ստա­նա­լու հույ­սե­րը գնա­լով մա­րում են:

Ա­մեն դեպ­քում, այդ մա­սին է վկա­յում օ­րերս տա­րած­ված բա­վա­կա­նին ու­շագ­րավ տե­ղե­կատ­վութ­յու­նը: Այն է՝ Զե­լենս­կին փոր­ձում է հա­մա­ռո­րեն կա­պի դուրս գալ Թ­րամ­փի հետ, որ­պես­զի նրան խնդրի, որ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը Կոնգ­րե­սում հա­նեն Ուկ­րաի­նա­յին խոս­տա­ցած 62 մի­լիար­դի ար­գել­քը: Ե­թե այդ լու­րը հաս­տատ­վի, ու կար­ծես թե հաս­տատ­վե­լու է, ա­պա դա կվկա­յի այն ծայ­րա­հեղ հու­սա­հատ վի­ճա­կի մա­սին, որն այ­սօր կա Կիե­ւում: Նախ, Զե­լենս­կին ար­դեն մեկ ան­գամ Թ­րամ­փին «գցել» է, եւ ե­թե հի­մա հանդգ­նի նրան դի­մել, ա­պա դա ար­դեն իսկ շատ բա­նի մա­սին կխո­սի: Հա­ջոր­դը. այն թշնա­ման­քի պայ­ման­նե­րում, որ այ­սօր կա ԱՄՆ գոր­ծող եւ նախ­կին նա­խա­գա­հա­կան թի­մե­րի մի­ջեւ, նախ­կին­նե­րին դի­մե­լը ներ­կա­նե­րը կհա­մա­րեն դա­վա­ճա­նութ­յուն: Ու­րեմն, ինչ­քան վատ պետք է լի­նի Զե­լենս­կու վի­ճա­կը, որ ան­գամ նման ռիս­կը նրան չկանգ­նեց­նի:

Ի­րա­կա­նում վի­ճակն ի­րոք շատ ծանր է: Ա­րեւմտ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան շա­րու­նա­կում է բա­ռա­ցիո­րեն հո­ղին հա­վա­սա­րեց­նել Զե­լենս­կու «փու­չի­կը», ո­րը դեռ միայն վեր­ջերս էր այդ նույն քա­րոզ­չա­մե­քե­նան հա­մա­ռո­րեն փչում: Ա­վե­լին, դրա տակ ար­դեն սկսել է նկատ­վել Մոսկ­վա­յի հետ «տա­կից» պայ­մա­նա­վոր­վե­լու նյո­ւանս­ներ: Այս­պես, օ­րերս Զե­լենս­կուն բա­ցա­հայտ մե­ղադ­րանք հղվեց, թե հենց նրա ան­մի­ջա­կան հրա­մա­նով է ի­րա­կա­նաց­վել ռու­սա­կան «Հ­յու­սի­սա­յին հոսք-2» գա­զա­տա­րի պայ­թե­ցու­մը: Բո­լորն են հաս­կա­նում, որ դա ի­րոք ա­հա­բեկ­չա­կան հար­ձա­կում է, ո­րի հա­մար ինչ-որ մե­կը վաղ թե ուշ պա­տաս­խան տա­լու է: Ռուս­նե­րը մե­ղադ­րում են ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին, եւ ե­թե ա­մե­րիկ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը ժա­մա­նա­կին այդ մե­ղադ­րանք­նե­րին հեգ­նան­քով էին նա­յում, հի­մա փոր­ձու­մ են այն թե­զը ա­ռաջ­նա­յին դարձ­նել, թե դա եւ Ռու­սաս­տա­նի տա­րած­քում մյուս հայտ­նի հար­ձա­կում­նե­րը Զե­լենս­կու գործն են, ի­րենք ո­րե­ւէ կապ չու­նեն, եւ չկա նաեւ ուկ­րաի­նա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի նկատ­մամբ վե­րահս­կո­ղութ­յուն: Իսկ նման տե­ղա­շար­ժերն ի­րա­տե­սա­կան են, ե­թե կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի գնա­լու ծրագ­րեր, բայց նաեւ անհ­րա­ժեշտ է մե­կի վրա բո­լոր մեղ­քե­րը «կոտ­րել»:

­Հա­ջորդ սուր խնդի­րը շա­րու­նա­կում է մնակ Զե­լենս­կու թի­մի եւ Ուկ­րաի­նա­յի գե­րա­գույն հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիի գլխա­վո­րութ­յամբ գե­նե­րա­լի­տե­տի մի­ջեւ միայն սրվող հա­կա­սութ­յուն­նե­րը: Այս դեպ­քում եւս «պատ­րույ­գը վա­ռեց» ա­րեւմտ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան: Մաս­նա­վո­րա­պես, Time-ը, հղում ա­նե­լով ուկ­րաի­նա­կան ղե­կա­վա­րութ­յան աղբ­յուր­նե­րին, գրել էր, որ ձմռա­նը «ա­վագ գե­նե­րալ­նե­րից մե­կը», ով պա­տաս­խա­նա­տու է Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի ձա­խող­ված հար­ձակ­ման հա­մար, «կա­զատ­վի աշ­խա­տան­քից եւ կկա­լա­նա­վոր­վի»։ Եվ ա­հա ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­ներն այս օ­րե­րին ակ­տի­վո­րեն խո­սում են այն մա­սին, որ Զա­լուժ­նիի թի­մի մի քա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի եւ ան­ձամբ գե­րա­գույն հրա­մա­նա­տա­րին գործ­նա­կա­նում ար­դեն պատ­րաստ­վում են պաշ­տո­նանկ ա­նել, ո­րին, թե­րեւս, ան­մի­ջա­պես կհա­ջոր­դի կա­լան­քը: Ընդ ո­րում, այդ խո­սակ­ցութ­յու­ննե­րը ոչ թե միայն ԶԼՄ-նե­րի, այլ ար­դեն ուկ­րաի­նա­կան նախ­կին եւ ներ­կա պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մա­կար­դա­կով է: Իսկ այն, որ գե­նե­րալ­նե­րը, մեծ հա­վա­նա­կանութ­յամբ, նման ի­րա­վի­ճա­կում կգե­րա­դա­սեն ոչ թե հե­ռա­նալ, այլ Զե­լենս­կուն հե­ռաց­նել, դա եւս են­թադ­րե­լի է:

­Վեր­ջա­պես, այս­քա­նից զատ, աչ­քի ա­ռաջ ծան­րա­նում է նաեւ ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին դրութ­յու­նը: Ավ­դեեւ­կա­յում աչ­քի ա­ռաջ ձե­ւա­վոր­վում է մի հսկա­յա­կան «կաթ­սա», որ­տեղ կա­րող է մնալ ուկ­րաի­նա­կան 30-40 հա­զա­րա­նոց կա­յա­զո­րը: Ռուս­ներն ակ­տի­վո­րեն հար­ձակ­վում են նաեւ ճա­կա­տա­յին գրե­թե բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով, ո­րը կան­խում է Ավ­դեեւ­կա գո­նե հնա­րա­վոր ռե­զերվ­նե­րը տե­ղա­շար­ժել՝ այլ ճա­կատ­նե­րը դա­տար­կե­լու հաշ­վին: Ու ե­թե «կաթ­սան» փակ­վի, դա մեկ բան կնշա­նա­կի. Զե­լենս­կին պետք է կա՛մ շատ ա­րագ քա­վութ­յան նո­խազ գտնի եւ երկ­րում ամ­բող­ջա­կան բռնա­պե­տութ­յուն հաս­տա­տի, որ կա­րո­ղա­նա ինքն ի­րեն փրկել: Կա՛մ պետք է կա­րո­ղա­նա հնա­րա­վո­րինս ա­րագ «թռնել», ու ե­թե չհա­ջող­վի, ողջ պա­տե­րազ­մի պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը հենց նրա վրա է մնա­լու:

­Կարճ ա­սած, կար­ծես թե Զե­լենս­կու վի­ճակն ի­րոք բա­նի նման չէ: Սա­կայն ա­ռանց նրան զո­հա­բե­րե­լու, Ուկ­րաի­նա­յում խա­ղա­ղութ­յան հաս­նե­լը կար­ծես թե ռեալ չէ: Չ­նա­յած, մեծ ար­ժեք չէ, կա­րե­լի է նաեւ հան­գիստ զո­հա­բե­րել, նա ան­գամ ա­րեւմտ­յան տե­րե­րին կար­ծես ար­դեն պետք չէ:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայումԻնչու՞ չի կարելի նախօրոք մանկական հագուստ գնելՄենք դեռ չենք կարող միասին ապրել. Զելենսկու կինը պատմել է նախագահի հետ հարաբերությունների մասինԼավրովն ու Աբդոլլահիանը հռչակագիր են ստորագրել միակողմանի պատժամիջոցներին հակազդելու մասինՌուս սենատորները պարբերաբար շփվում են հայ գործընկերների հետ, հարաբերության սառեցման մասին խոսք չկաՄեկնարկել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի երկրորդ ենթախմբի ատեստավորման գործընթացըԲայրամովը պնդում է՝ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնության համար «պայմանները ստեղծված են»Անի Քրիստին դուստր է ունեցել (լուսանկարներ)«Сердечный привет от Зимзимова». խաբեբան այսպիսին է լինում. ԱԺ-ում միացրեցին Փաշինյանի ելույթըԻ՞նչ պետք է իմանալ անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելիսՀայկ Կոստանյանը անդրադարձել է ուղեվարձի թանկացման վերաբերյալ լուրերինՏարադրամի փոխարժեքը՝ այսօրՍպասվում է անձրև, գիշերը և առավոտյան՝ մառախուղՖինլանդիան կսկսի զինամթերք արտադրել Ուկրաինայի համարԺողովրդին դարձրել են թալանի մատերիալ. գործող իշխանությունն աչքը տնկել է անասնատերերի գրպանին. ԻսայանՀՀ եւ ԱՀ իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ տեղյակ էին Ադրբեջանի նախապատրաստվող ագրեսիայի մասին, բայց ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար. ԲաբուխանյանՀայտնի են Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնության հաղթողներըՇՏԱՊ. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է թանկացնել ավտոբուսների ուղեվարձը՝ դարձնելով 150 դրամ. Դավիթ ԽաժակյանՎերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ խաղաղ ճանապարհով լուծելու պետությունների միջև բոլոր տարաձայնությունները. ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունըԼավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը. ՌԴ ԱԳՆՌազմական համագործակցությունը կշարունակվի․ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան30 արծաթով ծախված «Հուդային» ու ՔՊ-ականներին 5 րոպե ժամանակ ենք տալիս, որ ներկայանանՏեսել ու լսել եմ անհույս ճիչեր, որոնք կարճ ժամանակ անց սառում էին քարերի արանքում.Տեր Մակար վարդապետ ՀակոբյանՏղես սպանվել է «արա» բառի համար, պատասխան են տալու. էջմիածնեցի 15 տարեկան երեխայի հորաքույր (NewDay. am)Ամեն օր գրանցում ենք թույլ երկրաշարժներ մեր տարածաշրջանում, այդ թվում` ՀՀ-ում. Ջերմաստիճանի անոմալ բարձրացումը կա՞պ ունի երկաշարժների հետ«Լիֆտ 2»-ը բերելու է Հայաստանի վերջնական ոչնչացման. «Հրապարակ» Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել«Համահայկական ճակատ» շարժման հայտարարությունը` դեկտեմբերի 4-ին, Երևանում կայացած, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտագնա նիստի վերաբերյալ«Պոլի փետ ըլնի՝ քպ-ից ըլնի» սկզբունքը շարունակում է իր տարերային երթը ողջ Հայաստանով. Արմեն Հովասափյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода