Երբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի Նիկոլին Երկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան 2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձը Բրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրա Այսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. Փաշինյան Նորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-ն Նիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդում Գռզոյանմանների կարապի երգը Սոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել է Նիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րը

Ծերուկ Բայդենի գլխին հերթական փորձանքը եկավ

Վերլուծություն

Ա­լիե­ւի կող­մից՝ Բր­յու­սե­լում Նի­կո­լի հետ հան­դի­պու­մից հրա­ժար­վե­լու հետ կապ­ված (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=268289&l=am), կա նաեւ մեկ այլ էա­կան հար­ցադ­րում: Այ­սինքն, երբ Իս­րա­յե­լի շուրջ ներ­կա խա­ռը ի­րա­վի­ճակն է, ո­րի ըն­թաց­քում ԱՄՆ-ն­ ակն­հայ­տո­րեն չգի­տի, թե ինչ ա­նի, Ե­գիպ­տո­սում Մակ­րո­նի գլխին ձվեր են նե­տում, Շոլ­ցը սար­սա­փա­հար գետ­նին է պառ­կում իս­րա­յել­յան օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում, մի խոս­քով, այս բո­լոր ա­նո­րո­շութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում Ա­րեւ­մուտ­քը կա­րո՞ղ է միա­ժա­մա­նակ շա­րու­նա­կել ա­ռաջ մղել Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից ռուս­նե­րին դուրս մղե­լու, այ­սինքն՝ Նի­կոլ կոչ­վող խա­ղա­քար­տը նախ­կին տեմ­պե­րով ա­ռաջ տա­նե­լու ծրա­գի­րը: Ա­ռա­վել եւս, որ Ա­լիե­ւը բա­ցա­հայ­տո­րեն հաս­կաց­նել է տա­լիս, որ նման ի­րա­վի­ճա­կում ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է հա­մա­րում ՌԴ-ի եւ Ի­րա­նի հետ սերտ կա­պե­րը, քան Ա­րեւ­մուտ­քը, ո­րը, ի դեպ, իր նկատ­մամբ ճնշու­մա­յին քիչ լծակ­ներ ու­նի:

Ն­կա­տենք, որ ռուս-ի­րա­նա­կան թե­ւի հետ հա­րա­բե­րութ­յու­նն­երը չփչաց­նե­լու հար­ցում միակ քայլն Ա­լիե­ւի՝ Բր­յու­սել չմեկ­նե­լը չէ: Խո­շոր հաշ­վով, նման ցու­ցադ­րա­կան քայլ է նաեւ «Po­li­ti­co»-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում Հիք­մեթ Հա­ջիե­ւի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, թե՝ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» նա­խա­գիծն այ­լեւս գրա­վիչ չէ Բաք­վի հա­մար, իսկ Ադր­բե­ջա­նը չի պլա­նա­վո­րում գրա­վել Ս­յու­նի­քը: Ըստ Հա­ջիե­ւի, նա­խա­գի­ծը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ. «Դեռ սե­ղա­նին է, բայց հայ­կա­կան կող­մը պետք է ցույց տա, որ իս­կա­պես շա­հագրգռ­ված է դրա­նով»։

Այս հայ­տա­րա­րութ­յան ի­մաստն այն է, որ Ադր­բե­ջա­նը կա­րող է նաեւ նա­խընտ­րել Ի­րա­նով Նա­խի­ջե­ւան հաս­նե­լու տար­բե­րա­կը: Ի­հար­կե, դա Ա­լիե­ւի ե­րա­զանք­նե­րի տար­բե­րա­կը չէ, շատ ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը», ո­րը նաեւ «Թ­յուր­քա­կան մի­ջանց­քի» հե­ռան­կար է բա­ցում: Միայն թե այդ դեպ­քում պետք է բախ­ման մեջ մտնել Ի­րա­նի եւ ՌԴ-ի հետ: Եվ ա­հա Ա­լիեւն էլ Հա­ջիե­ւի մի­ջո­ցով այն մե­սիջն է փոր­ձում հղել, որ նման բա­խու­մը հա­մա­րում է ան­ցան­կա­լի, եւ դա, ի­հար­կե, իր լուրջ տրա­մա­բա­նութ­յունն ու­նի: Բա­քուն, ա­սենք նաեւ՝ Ան­կա­րան, լավ են հաս­կա­նում այն մեծ փո­փո­խութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք աչ­քի ա­ռաջ տե­ղի են ու­նե­նում մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նում: Չ­նա­յած բա­զում հո­խոր­տանք­նե­րին, Իս­րա­յելն այդ­պես էլ չի հա­մար­ձակ­վում մտնել Գա­զա եւ քա­նի դեռ չի հա­մար­ձակ­վել, ա­վե­լին՝ բա­ցար­ձակ հաղ­թա­նակ չի ար­ձա­նագ­րել, Էր­դո­ղա­նի եւ Ա­լիե­ւի ներ­կա վե­րա­բեր­մունքն Ի­րան-­Ռու­սաս­տան ա­ռանց­քի հան­դեպ հա­զիվ թե փոխ­վի:

Ընդ­հա­կա­ռա­կը, այս պա­հին Թուր­քիան է ակ­տի­վո­րեն տե­ղա­վոր­վում հա­կաիս­րա­յել­յան ու­ղեծ­րում: Բա­նը հա­սել է նրան, որ Էր­դո­ղա­նը հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րում է Իս­րա­յե­լի հետ հա­մա­տեղ է­ներ­գե­տիկ ծրագ­րե­րց, այդ թվում՝ Մի­ջերկ­րա­կա­նով գա­զա­մու­ղի կա­ռուց­ման մեծ նա­խագ­ծից հրա­ժար­վե­լու մա­սին, Ֆի­դա­նը դար­ձավ ՆԱՏՕ-ա­կան երկր­նե­րի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րից միա­կը, ով հան­դի­պեց ՀԱՄԱՍ-ի ղե­կա­վար­նե­րի հետ՝ քննար­կե­լով. «Ի­րա­վի­ճա­կի զար­գա­ցու­մը Գա­զա­յում, իս­րա­յե­լա­կան ագ­րե­սիա­յին դի­մա­կա­յե­լու եւ պա­ղես­տին­ցի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին օգ­նութ­յուն ցու­ցա­բե­րե­լու մի­ջոց­նե­րը», եւ այլն:

­Բայ­դե­նը, ի­հար­կե, կա­րող էր Էր­դո­ղա­նի նման ա­րարք­նե­րը հա­մա­րել դա­վա­ճա­նութ­յու­ն: Միայն թե ԱՄՆ նա­խա­գահն այն վի­ճա­կում չէ, որ այս խա­ռը պա­հին գնա Ան­կա­րա­յի հետ «քյալ­լա տա­լու» ճա­նա­պար­հով: Հե­րիք չէր ուկ­րաի­նա­կան խնդի­րը, դրան գու­մար­ած՝ իս­րա­յել­յան այս պատ­մութ­յու­նը, դեռ մի բան էլ նե­րա­մե­րիկ­յան հար­թա­կում է վի­ճա­կը դառ­նում կրի­տիկա­կան: Այս­պես, ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի նա­խա­գահ ընտր­վեց Մայք Ջոն­սո­նը, ով Թ­րամ­փի մեր­ձա­վոր­նե­րից մե­կի հա­մա­րումն ու­նի, նաեւ դեմ է քվեար­կել Ուկ­րաի­նա­յին օգ­նութ­յա­նը։ Ու իր ա­ռա­ջին իսկ ե­լույ­թով նոր խոս­նա­կը կոչ է հնչեց­րել՝ հաս­տա­տել Իս­րա­յե­լին տրա­մադր­վող օգ­նութ­յու­նը եւ բառ ան­գամ չի ա­սել Ուկ­րաի­նա­յի մա­սին:

­Սա­կայն այս դեպ­քում Բայ­դե­նի հիմ­նա­կան գլխա­ցա­վան­քը նաեւ Ուկ­րաի­նան չէ: Այն պա­րա­գա­յում, երբ Թ­րամ­փը կա­րո­ղա­նում է իր կողմ­նա­կից­նե­րից մե­կին դարձ­նել Կոնգ­րե­սի խոս­նակ, դժվար չէ կռա­հել, թե ներ­քա­ղա­քա­կան ներ­կա ծանր պայ­քա­րում ինչ մեծ հար­ված է Բայ­դե­նի հա­մար: Գու­մա­րած, երբ դեռ կա պե­տա­կան բյու­ջե հաս­տա­տե­լու գերխն­դի­րը: Կարճ ա­սած, ա­մե­նա­տար­բեր դրվագ­նե­րով ա­մե­րիկ­յան ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քը միայն գեր­շի­կա­նա­լու հե­ռան­կար է խոս­տա­նում, ո­րը չի կա­րող էլ ա­վե­լի չբար­դաց­նել ա­ռանց այդ էլ ոչ քաղցր ար­տա­քին կյան­քը: Ու բնա­կան է, որ նման ի­րա­վի­ճա­կում Էր­դո­ղան-Ա­լիեւ տան­դեմն ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է հա­մա­րում ռուս-ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յան հետ չթշնա­մա­նա­լու ու­ղին, բնա­կա­նա­բար, աչ­քի ա­ռաջ ո­ւ­նե­նա­լով նաեւ չի­նա­կան գոր­ծո­նը:

Նի­կո­լի մոտ դեռ հա­կա­ռակն է՝ Ռու­սաս­տա­նի հետ թշնա­մութ­յան խո­րա­ցում եւ Մակ­րո­նի կար­գի հո­վա­նա­վոր­նե­րով դե­պի Ա­րեւ­մուտք թռիչ­քի ձգտում: Տես­նենք, թե տա­կից դուրս կգա՞ն…

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԵրբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի ՆիկոլինԵրկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձըԲրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրաԱյսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. ՓաշինյանՆորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-նՆիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդումԳռզոյանմանների կարապի երգըՍոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել էՆիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րըՆիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս ուղերձով՝ ուղիղԱրդարադատության նախարարությունը Նիկոլի պետական դավաճանության աջակի՞ց«Սահմանազատման» հետ կապված իշխանության բոլոր թեզերը մանիպուլյատիվ են, հակաիրավական և հակասում են իրենք իրենց: Տավուշում Ադրբեջանն այսօր հերթական տարածքն է գրավել․ թյուրքագետՄ17-ԱԱ. Հովհաննես Հովհաննիսյանը` արծաթե մեդալակիր Դեսպանները պարբերաբար գալիս են խորհրդակցությունների․ Լավրովը` ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանին Մոսկվա կանչելու մասինՀանգիստ թողեք ինձ. Սոնա Շահգելդյանը դիմել է իրավապահներինՆռնակով բանկ ներխուժած անձը վնասազերծվել և ձերբակալվել էՌուսաստանը ելնում է նրանից, որ Զելենսկու լեգիտիմությունն ավարտվել է. ՊուտինՖՈՏՈ․ Երևանին մոտեցող ամպրոպըՊուտինը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ վարել կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններ․ ReutersՎարդենիսից մի խումբ անձանց մայիսի 26-ին կայանալիք հավաքին մասնակցելուն նյութապես շահագրգռելու կասկածանքով ձերբակալվել է Գեղարքունիքի մարզի մի բնակիչ (ձայնագրություն)Հայտնի էքստրասենսի թոռնիկի համար եւս հնչեց դպրոցական վերջին զանգըԱհա, թե ինչու էր Նիկոլի հին տան պատերն այդպես այլանդակվածՇՏԱՊ. Ժամը 21:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով հանդես կգաՀայաստանում, իրո՞ք, Մարդու իրավունքների պաշտպան կա. Զարմանք‼️ Կիրանցում ստորագրահավաք է, 31 անձի անունից քիչ առաջ հայտարարություն տարածվեց. նրանք իրենց ընտանիքներով հրաժարվում են փոխհատուցումներիցՎարորդը նաեւ հսկիչ է. Ընկեր ՓանջունիՀայաստանը չի կարող ընդունել 2027թ-ի ԱՊՀ խաղերըՇեֆի աչքին «մի բոլ» բարձրացել է. ԲամբասանքՄայիսի 27-ին Վրաստանի խորհրդարանը կսկսի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վրա վետոն վերացնելու ընթացակարգըԿառավարությունից հերքում են. Մհեր Գրիգորյանը չի մեկնել ԱշխաբադՈւկրաինացի զինվորականը գողացել է ուկրաինական տանկը և անցել ռուսների կողմը (Տեսանյութ)«Մայիսի 26-ին սկսվում ա».ՇՏԱՊ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՈՂՈՂՎԱԾ 8-ամյա երեխան 2-րդ հարկի պատուհանից ցած է ընկել․ նրան տեղափոխել են հիվանդանոցԱռաջնային օղակում այս պահին հաշվառված է ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 734 հղիՉհասցրիր ապրել քեզ համար, շատ ափսոս. Նունե Եսայանը ցшվալի լուր է հայտնում«Բարսելոնան» պաշտոնանկ արեց ՉավիինԻնչ է պարզ դարձել կործանված ուղղաթիռի անձնակազմի զրույցների ձայնագրություններիցԱղոթում եմ, որ կարողանաք ոչ թե շրջանցել մարտահրավերները և փորձությունները, այլ՝ հաղթահարեք. Բագրատ Սրբազանը՝ շրջանավարտներինՏարադրամի փոխարժեքները մայիսի 24-ինՀայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է ՄոսկվաԻմ բողոքը միայն Փաշինյանի իշխանության դեմ է. Լեո Նիկոլյանը՝ իր դեմ կիրառված բռնության մասինԱդրբեջանական մեդիան Հայաստանն անվանում է «արհեստական պետություն»․ ամերիկացի լրագրողԱդրբեջանի ԱԺ-ում ակտիվ քննարկում են Բագրատ Սրբազանի գործունեությունը և ընթացող զարգացումներըՈղջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում առաջընթացը․ ԵԱՀԿ նախագահԳիշերը հրդեհ է բռնկվել Արծվիկ Մինասյանի որդու բնակարանումԱռանձին շրջաններում այդ թվում և Երևանում հնարավոր են ինտենսիվ անձրևներ և կարկուտՍպասելիքները շատ մեծ են, և մենք մտնում ենք որոշակիության փուլ. ՍրբազանԵրևանի և մարզերի մի շարք հասցեներում լույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода