Փոխարժեք: $ , ,
Հանրապետությունում նկատվում է սուր շնչառական վարակներով և թոքաբորբով պայմանավորված աճ Շատերն են հարցնում ի՞նչով կարող եմ օգնել, պատասխանում եմ… Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Հարավային Կորեան ուղեծիր է արձակել իր առաջին ռազմական հետախուզական արբանյակը Իսրայելական ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել Դամասկոսին Իշխանությունը 8 ամսական հղի կնոջ նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. ծնվել է Անի Կարապետյանի առաջնեկը Ահա պատճառը, թե ինչու է Նիկոլը սրում հարաբերություններն Աբխազիայի հետ. Հայկ Բաբուխանյան Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին ՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ Զուրաբյան Մայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը

ԱՄՆ-ն կարո՞ղ է երկար ժամանակով ամրապնդվել Հայաստանում

Վերլուծություն

Ի­հար­կե, Ա­լիե­ւը մի կող­մից ճոխ հե­ռան­կար կա­րող է սպասել, ե­թե հնա­րա­վոր դառ­նա Թուր­քիա­յի մաս­նակ­ցութ­յամբ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» բա­ցել՝ այդ բա­ռի ա­մե­նաու­ղիղ ի­մաս­տով (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=266446&l=am): Սա­կայն բա­ցի նրա­նից, որ դա պա­տե­րազ­մա­կան հե­ռան­կար է խոս­տա­նում, կա մեկ այլ հարց եւս. իսկ ԱՄՆ-ն, ե­թե իր վե­րահս­կո­ղութ­յամբ հաս­նի «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի», կցան­կա­նա՞ ողջ վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը փո­խան­ցել Թուր­քիա­յին:

«­Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քով», ճիշտ է, շատ մեծ է դառ­նում մին­չեւ Չի­նաս­տան եւ Ռու­սաս­տա­նի ա­րե­ւել­քը հաս­նող թյուր­քա­կան աշ­խարհ ստեղ­ծե­լու տես­լա­կա­նը: Բայց ե­թե Ան­կա­րա­յին հան­կարծ հա­ջող­վի նման հա­մա­կարգ ստեղ­ծել, մեծ հարց է, թե կցան­կա­նա՞ ա­ռաջ տա­նել ա­մե­րիկ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը: Իսկ ե­թե դրա փո­խա­րեն Ան­կա­րան նա­խընտ­րի, օ­րի­նակ, սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յուն ստեղ­ծել Չի­նաս­տա­նի հետ, չէ՞ որ այդ դեպ­քում ԱՄՆ-ն կ­հայտն­վի կրա­կից Թուր­քիա­յի հա­մար շա­գա­նակ հա­նո­ղի դե­րում:

Այն, որ ԱՄՆ-ն մ­տադր­վել է Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում սե­փա­կան գե­րիշ­խա­նութ­յու­նը հաս­տա­տել՝ ա­ռանց օգտ­վե­լու Թուր­քիա­յին «տե­ղա­պահ կար­գե­լու» տար­բե­րա­կից, վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս հա­ճախ են պնդում նաեւ ի­րա­նա­կան տար­բեր աղբ­յուր­նե­րը: Օ­րի­նակ, իրա­նա­կան բա­նա­կին մոտ կանգ­նած աղբ­յուրն ա­հա այս­պես է տես­նում Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րի սցե­նա­րը.

«ԱՄՆ-ի, ա­պա եվ­րո­պա­կան այլ երկր­նե­րի մուտ­քը կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջան, հատ­կա­պես Հա­յաս­տա­նի, ու­նի մեկ ի­մաստ՝ խա­ղի կամ տա­րա­ծաշր­ջա­նի երկր­նե­րի դե­րա­խա­ղի ա­վար­տը: Այս ներ­կա­յութ­յու­նը մի կող­մից նշա­նա­կում է Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նում Թուր­քիա­յի դե­րի եւ Թու­րա­նի մի­ջանց­քի կամ Մեծ Թուր­քես­տա­նի ձևա­վոր­ման մա­սին մտա­ցա­ծին պատ­մութ­յուն­նե­րի ա­վար­տը… Թուր­քիան, որ­պես ՆԱՏՕ-ի ան­դամ, միշտ վա­յե­լել է ԱՄՆ-ի ա­ջակ­ցութ­յու­նը՝ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի անվ­տան­գութ­յու­նը խա­թա­րե­լու, Զան­գե­զու­րի կամ Ս­յու­նի­քի մի­ջանցք ստեղ­ծե­լու եւ Ի­րա­նի կա­պը Ռու­սաս­տա­նի հետ (Հ­յու­սիս-հա­րավ ա­ռանց­քը Կով­կա­սում) խզե­լու հա­մար: Այդ­պի­սի ա­ջակ­ցութ­յան մի­ջոց­նե­րից է մի քա­նի վար­կե­րի տրա­մադ­րումն այս երկ­րին՝ Թուր­քիա­յին տնտե­սա­կան կո­լապ­սից փրկե­լու հա­մար: Բայց երբ Ա­մե­րի­կան ​​ներ­կա է Հա­յաս­տա­նում, Թուր­քիա­յի խաղն ա­նի­մաստ է, եւ նման միջ­նոր­դի կա­րիքն այ­լեւս չկա…»:

Աղբ­յուրն այն կար­ծի­քին է, որ Թուր­քիա­յի տա­տա­նո­ղա­կան խա­ղե­րից խու­սա­փե­լը եւ բա­ցա­ռա­պես սե­փա­կան շա­հը հե­տապն­դե­լը Վա­շինգ­տոնը պար­զա­պես պար­տադ­րում է՝ Հա­յաս­տա­նում վե­րահս­կո­ղութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նել այլ միջ­նոր­դի մի­ջո­ցով: Եվ այն, որ այս պա­հին նկատ­վում է Ֆրա­սիա­յի գե­րակ­տի­վա­ցում Հա­յաս­տա­նում, այդ թվում՝ տար­բեր աղբ­յուր­ներ խո­սում են այս­տեղ ֆրան­սիա­կան բա­զա­նե­րի տե­ղա­կայ­ման ծրագ­րե­րի մա­սին, ի­հար­կե, ո­րո­շա­կի հիմ­քեր ու­նեն:

Ընդ ո­րում, նույն ի­րա­նա­կան աղբ­յուրն այն կար­ծի­քին է, որ դա նաեւ Ա­լիե­ւի հա­մար է դար­ձել լուրջ խնդիր. «Հա­յաս­տա­նում Ա­մե­րի­կա­յի ներ­կա­յութ­յան կա­յու­նա­ցու­մը, ըստ էութ­յան, կնշա­նա­կի Հա­յաս­տա­նը դար­ձել է ՆԱՏՕ-ի նոր ոչ պաշ­տո­նա­կան ան­դամ: Սա Թուր­քիա­յի ա­մե­նա­սար­սա­փե­լի մղձա­վանջն է, որ Հա­յաս­տա­նից հե­տո Բա­քուն կանց­նի Ա­մե­րի­կա­յի կող­մը… Այժմ, երբ ըն­թա­նում է ՆԱՏՕ-ի մուտքն ու կա­յու­նա­ցու­մը Հա­յաս­տա­նում, գնդա­կը Ա­լիե­ւի դաշ­տում է, եւ, ինչ­պես եր­եւում է, նա պետք է ո­րո­շի՝ շարժ­վել դե­պի ա­րե­ւե՞լք, թե՝ գրկել Արեւ­մուտ­քին…»:

Միան­գա­մայն հա­վա­նա­կան սցե­նար է: Սա­կայն, ե­թե ըն­դու­նենք, որ այս մե­խա­նիզմն է աշ­խա­տում, այս դեպ­քում կա այն հար­ցը, թե միայն Նի­կո­լի հաշ­վին գոր­ծե­լով, Վա­շինգ­տո­նը ռեալ շան­սեր ու­նի՞ Հա­յաս­տա­նը եր­կա­րա­ժամ­կետ հե­ռան­կա­րով սե­փա­կան հե­նա­կե­տը դարձ­նե­լու հա­մար: Փաս­տը, որ ԱՄՆ-ն, թե­կու­զեւ դեռ միայն 45-օր­յա ժամ­կե­տով կանգ­նեց­րեց Ուկ­րաի­նա­յի ֆի­նա­նսա­վո­րու­մը, ան­կախ դրա բուն պատ­ճառ­նե­րից, շատ ռիս­կա­յին է Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար: Այս ի­րա­վի­ճա­կում, Կիե­ւի ռե­զերվ­նե­րը բա­վա­կան կլի­նե՞ն, որ այս պա­հին կա­րո­ղա­նան կանգ­նեց­նել ռուս­նե­րի ճնշում­նե­րը, ո­րոնք, ե­թե դա­տենք ռազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կից, ա­մե­նա­մոտ ժա­մա­նակ­ներս կա­րող են բազ­մա­պատկ­վել: Ընդ ո­րում, հաս­կա­նա­լի է, թե նաեւ կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա ինչ ազ­դե­ցութ­յուն կու­նե­նա, ե­թե ռու­սա­կան ու­ժե­րին հա­ջող­վի քիչ թե շատ լուրջ նոր հա­ջո­ղությ­ուն­ներ ար­ձա­նագ­րել մար­տա­դաշ­տում, ինչն այս պա­հին դառ­նում է շատ ի­րա­տե­սա­կան:

Մ­յուս կող­մից, հի­շեց­նենք, ԱՄՆ-ին այդ­պես էլ դեռ չի հա­ջող­վել Ար­ցա­խից դուրս մղել ռու­սա­կան կոն­տին­գեն­տը, որն անհ­րա­ժեշ­տութ­յան դեպ­քում կա­րող է ա­րա­գո­րեն բազ­մա­պատկ­վել՝ ի հա­շիվ օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի: Ռու­սա­կան զի­նու­ժը, ան­կախ նի­կոլ­յան քա­րո­զար­շա­վի, իր հեր­թին դեռ մնում է Հա­յաս­տա­նում: Ընդ ո­րում, դեռ մեծ հարց է, թե նի­կոլ­յան թի­մը ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զան հա­նե­լու պաշ­տո­նա­կան պա­հանջ կներ­կա­յաց­նի՞ Մոսկ­վա­յին, եւ ո՞­րը կլի­նի ար­ձա­գան­քը: Գու­մա­րենք նաեւ Ի­րա­նին, որն էա­պես ան­հանգս­տա­ցած է իր հյու­սի­սում ՆԱՏՕ-ա­կան բա­զա­ներ ու­նե­նա­լու հե­ռան­կա­րից:

Արդ­յուն­քում, թեեւ շատ նման է, որ ՆԱՏՕ-ն փոր­ձում է հիմ­նա­վոր­վել Հա­յաս­տա­նում, բայց նաեւ չմո­ռա­նանք, որ փոր­ձում էր հիմ­նա­վոր­վել նախ՝ Ղ­րի­մում, ա­պա՝ ողջ Ուկ­րաի­նա­յում, եւ ու­նենք այն, ինչ ու­նենք:

Որ­պես պատ­մա­կան օ­րի­նակ էլ` կա­րող ենք հի­շել 1920թ.-ը, երբ այն ժա­մա­նակ­վա ՆԱՏՕ-ն՝ Ան­տանտն էր փոր­ձում հիմ­նա­վոր­վել Հա­յաս­տա­նում: Վեր­ջում ի հայտ ե­կավ բրի­տա­նա­կան նա­վե­րը լեռ­ներ չբարձ­րա­նա­լու եւ հայ դե Փա­րի­զի պատ­մութ­յու­նը:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Հանրապետությունում նկատվում է սուր շնչառական վարակներով և թոքաբորբով պայմանավորված աճՇատերն են հարցնում ի՞նչով կարող եմ օգնել, պատասխանում եմ…Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենՀարավային Կորեան ուղեծիր է արձակել իր առաջին ռազմական հետախուզական արբանյակըԻսրայելական ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել ԴամասկոսինԻշխանությունը 8 ամսական հղի կնոջ նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. ծնվել է Անի Կարապետյանի առաջնեկըԱհա պատճառը, թե ինչու է Նիկոլը սրում հարաբերություններն Աբխազիայի հետ. Հայկ ԲաբուխանյանԻսրայելը հարվածել է ԼիբանանինՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ ԶուրաբյանՄայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ ԳեղարդըՀայտնաբերվել է կանանց մահացու քաղցկեղի նոր նշանՄերձկասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա ՄոսկվայումՎանգայի ահասարսուռ կանխատեսումները 2024-ի համարՍոնա Մնացականյանին մահացու վրաերթի ենթարկելու դեպքով դատական քննությունն ավարտական փուլում էՀայր ու որդի 37 օր ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղումՄոսկվան Թբիլիսիից սահմանազատում է պահանջում«Պապայի բալին». տեսեք` ինչ շքեղ ծաղկեփունջ է ուղարկել Արտաշ Ասատրյանը դստերըԳինին պաշտպանում է օրգանիզմի բջիջները օքսիդային սթրեսից. FoodsԻնչպես զարդարել տունը տոներին՝ կախված կենդանակերպի նշանիցԿինը մեկ հարվածով կյանքից զրկել է ամուսնուն, ով հրաժարվել է նրան Դուբայ տանել իր ծննդյան օրըԱգարակում 93-ամյա կնոջը 24-ամյա համագյուղացին է սպանել․ վերջինս ձերբակալվել էՆյարդաբանը նշել է՝ ինչպես է ցածր ջերմաստիճանն անդրադառնում նյարդային համակարգի վրաՍուրբ Առաքյալների և առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրն էԶինվորական բաճկոնը հագից հանած հնդիկ տղային նոր բաճկոն նվիրած հայ աղջկան ժամանակին մի հնդիկ տղա է օգնության ձեռք մեկնել. ինչ է պատմում հայ աղջիկըԹուրքիայի քննադատության թիրախում հայտնված Իսրայելը և´ 2016-ին, և´ 2020-ին, և´ դրանից հետո Թուրքիայի հետ պաշտպանում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի ու ՀՀ-ի դեմ․ Տիգրան ԱբրահամյանԴատախազությունը պահանջում է նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանից բռնագանձել 1.3 մլրդ-ի գույք ու 61 մլն դրամՀաճելի իրադարձություններով հագեցած օր է սպասվում. դեկտեմբերի 2-ի աստղագուշակԻնչու՞ է հնացած թեյը վտանգավորՌԴ-ն 2,2 միլիոնանոց զորքը կունենա. Պուտինը հրամանագիր է ստորագրելՀայասաթ-1»-ն անջատվել է հրթիռից ու դուրս եկել ուղեծիրՍպասվում է անձրև և մառախուղԹուրքիայի հետ սահմանի «Մարգարա» անցակետը պատրաստ է շահագործման. ՀՀ ԱԳՆԴոլարը շարունակում է գահավիժել, ռուբլին արժեւորվում է․ Փոխարժեքն այսօրՄոսկվայի օդանավականներում չեղարկվել կամ հետաձգվել է 30-ից ավել չվերթՍեքսապաթոլոգը պատմել է տղամարդու և կնոջ օրգազմի տարբերության մասին «Ծախվեցիր արա»․ Սկանդալ «Մայր Հայաստան» դաշինքումՍկսվեց նոր պատերազմ (Տեսանյութ)Տարադրամի փոխարժեքը՝ հայաստանյան բանկերում«Հրապարակ». Ռուսական «շպիոն» կառավարությունո՞ւմ. պահանջում են Վահե Ղազարյանի հրաժարականըՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԴժբախտությունները կթափվեն բոլոր կողմերին, եղբայրը եղբոր դեմ դուրս կգա, մայրերը կթողնեն իրենց երեխաների․ Սարսափազդու կանխատեսումԱրևմուտքը Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը կհամարի փողի վատնում, եթե նա նահանջի. Economist«Փաստ». Ո՞ւմ է ՔՊ-ն ուզում Ալավերդի համայնքի ղեկավար կարգելԱմանորյա կանխատեսում. տոնածառը կպատմի, թե ինչպիսին կլինի 2024 թվականը. Ամանորյա թեստՈրտեղ տեղադրել տոնածառ՝ 2024 թվականին հաջողություն գրավելու համար«Ժողովուրդ». «ՀայաՔվե»-ի նախաձեռնությունը կքննարկվի դեկտեմբերի 4-ին. ինչ է սպասվում«Հրապարակ». Ի՞նչ են քննարկել ՔՊ-ականները. Փաշինյանը թույլ է տվել մի քանի ժամ կարծիք հայտնելՂրիմը, Դոնբասը, Զապորոժեի և Խերսոնի շրջանների մի մասը կմնան ՌԴ-ին, իսկ Ուկրաինան կմտնի ՆԱՏՕ. Զելոնսկուն սպառնում են, Մոսկվային` համոզումՌուսական բանակը շարունակում է սեղմել Ավդեևկայի շուրջ օղակը. ուկրաինական ռազմական վերլուծաբաններԵրանի նահատակներին, որ Արցախի ադրբեջանացումն ու Հայաստանի բարոյական մահը չտեսան. Էդուարդ Շարմազանով

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода