Փոխարժեք: $ , ,
Շատերն են հարցնում ի՞նչով կարող եմ օգնել, պատասխանում եմ… Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Հարավային Կորեան ուղեծիր է արձակել իր առաջին ռազմական հետախուզական արբանյակը Իսրայելական ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել Դամասկոսին Իշխանությունը 8 ամսական հղի կնոջ նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. ծնվել է Անի Կարապետյանի առաջնեկը Ահա պատճառը, թե ինչու է Նիկոլը սրում հարաբերություններն Աբխազիայի հետ. Հայկ Բաբուխանյան Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին ՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ Զուրաբյան Մայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը Հայտնաբերվել է կանանց մահացու քաղցկեղի նոր նշան

«Խաղաղության պայմանագիրը» դառնում է պահի միակ ռեալ սցենարը

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, վեր­ջին տվյալ­նե­րով Ար­ցա­խից 100 հա­զար մար­դուց մի փոքր ա­վել դուրս է ե­կել, եւ ներ­կա­յումս գործ­նա­կա­նում հոս­քը կանգ է ա­ռել: Սա­կայն, ինչ­պես ար­դեն ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, այս պա­հին կա մեկ այլ ոչ պա­կաս էա­կան հաշ­վարկ եւս. իսկ ինչ­քա՞ն հայ է մնա­ցել Ար­ցա­խում:

ԻՆՉ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅՏՆՎԵԼ ԱԼԻԵՎՆ ՈՒ ՆԻԿՈԼԸ

Մ­նա­ցող­նե­րի մա­սին այս պա­հին էլ ո­րե­ւէ հստակ տե­ղե­կութ­յուն չկա: Հի­շեց­նենք՝ օ­րերս Նի­կո­լից ե­կավ ազ­դակ, թե մին­չեւ վեր­ջին հայն Ար­ցա­խը լքե­լու է, ըստ այդմ, այս պա­հին կա ա­վե­լի շատ քա­րոզ­չա­կան տրյու­կի նման­վող կար­ծիք, թե բո­լո­րը հե­ռա­ցել են: Ս­րան զու­գա­հեռ կա այլ հաշ­վարկ եւս: Ե­թե բլո­կա­դա­յի սկզբից ի վեր Ար­ցա­խի ղե­կա­վար­նե­րը պնդում էին, թե շրջա­փակ­ման մեջ է 120 հա­զար ար­ցախ­ցի, ա­պա նշա­նա­կում է, որ ներ­կա­յումս մոտ 20 հա­զար մարդ դեռ պետք է այն­տեղ լի­նի: Կան նաեւ այլ փոր­ձա­գի­տա­կան գնա­հա­տա­կան­ներ, որ շատ ա­վե­լի ի­րա­տե­սա­կան է, որ Ար­ցա­խում այս պա­հին մնա­ցող­նե­րի թի­վը 5-15 հա­զար է:

Ա­մեն դեպ­քում, ե­թե թվե­րից զերծ մնանք, մեկ բան հաս­տատ է. Ար­ցա­խում մի քա­նի հա­զար հայ կա, գու­մա­րած, հնա­րա­վոր տար­բե­րակ է, որ հե­ռա­ցած­նե­րի մի փոքր մա­սը, ե­թե տես­նի, որ մնա­ցող­նե­րի հետ կապ­ված վի­ճա­կը կա­յուն է, կա­րող է նա­խընտ­րի հետ գնալ: Ըստ այդմ, ե­թե նոր շրջա­դար­ձեր չլի­նեն, մնա­լու են նաեւ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը՝ գո­նե նո­յեմ­բե­րի 9-ի հա­մա­ձայ­նագ­րով նա­խա­տես­ված ժամ­կե­տում:

Այս­պի­սով, ե­թե ել­նենք այն տե­սութ­յու­նից, որ ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը փաս­տա­ցի ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թար­կե­լու նպա­տա­կը ռու­սա­կան զի­նուժն այն­տե­ղից հե­ռաց­նելն էր, ա­պա գո­նե այս պա­հին այդ խնդի­րը լուծ­ված չէ: Իսկ դա նշա­նա­կում է, որ Ա­լիե­ւը կա­րո­ղա­նում է դեռ միա­ժա­մա­նակ խա­ղալ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նութ­յան գլո­բալ եր­կու թե­ւի մի­ջեւ սե­փա­կան շա­հե­րը պա­հե­լով, ո­րը, ան­կաս­կած, նրա հա­մար լա­վա­գույն տար­բե­րակն է: Դա նրան ժա­մա­նակ է տա­լիս՝ սպա­սել, թե այդ եր­կու թե­ւի բա­խու­մը ո՞ւմ օգ­տին կա­րող է վերջ­նարդ­յուն­քում հան­գու­ցա­լուծ­վել, եւ, ել­նե­լով դրա­նից՝ հաղ­թո­ղի օգ­տին թեք­վել:

­Սա­կայն գլո­բալ խա­ղը շա­րու­նակ­վում է, եւ, բնա­կա­նա­բար, Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է փոր­ձե­րը՝ ա­ռա­վե­լա­գույնն այդ խա­ղից ստա­նալ, բայց նաեւ շրջան­ցե­լով գլո­բալ կող­մե­րից մե­կի հետ սուր բա­խում­նե­րի գնա­լուց: Ն­ման հե­ռան­կար նրան խոս­տա­նում է, օ­րի­նակ, Ս­յու­նի­քում ռազ­մա­կան հար­ված հասց­նե­լը: Սակայն Ի­րա­նը շա­րու­նա­կում է գրե­թե ա­մե­նօր­յա ռե­ժի­մով իր հիմ­նա­կան «կար­միր գծե­րից» մե­կը հա­մա­րել: Գու­մա­րած, դժվար է ա­սել, թե նման հար­վածն ինչ ներ­քին ռեակ­ցիա­ներ կա­ռա­ջաց­նի Հա­յաս­տա­նի ներ­սում, Նի­կո­լին այդ դեպ­քում կհա­ջող­վի՞ պա­հել իշ­խա­նութ­յու­նը, եւ իշ­խա­նա­փո­խութ­յան դեպ­քում նոր ու­ժե­րը չե՞ն շտա­պի կար­գա­վո­րել Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ո­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն ոչն­չաց­նում է հա­յաս­տան­յան ներ­կա ռե­ժի­մը: Բա­ցի այդ, օ­րերս Հա­յաս­տա­նում Չի­նաս­տա­նի Ժո­ղովր­դա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան ար­տա­կարգ եւ լիա­զոր դես­պան Ֆան Յո­նը հայ­տա­րա­րեց, թե՝ Չի­նաս­տանն ու Հա­յաս­տա­նը հար­գում են միմ­յանց ինք­նիշ­խա­նութ­յունն ու տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը: Դի­վա­նա­գի­տա­կան այդ տո­նայ­նութ­յան տակ, ի­հար­կե, պետք է նկա­տել Չի­նաս­տա­նի հստակ ազ­դա­կը՝ կապ­ված մաս­նա­վո­րա­պես Ս­յու­նի­քի հետ: Եվ դա իր տրա­մա­բա­նութ­յունն ու­նի. «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» աս­վա­ծը, դրա բուն ի­մաս­տով, խո­շոր հաշ­վով հնա­րա­վո­րութ­յուն է տա­լիս ԱՄՆ-ին՝ դուրս գալ Չի­նաս­տա­նի ա­րեւմտ­յան՝ թյուր­քա­կան ծագ­մամբ ույ­ղուր­նե­րի գո­տի, ո­րը չի կա­րող չմտա­հո­գել Պե­կի­նին: Եվ Ա­լիե­ւը, մտնե­լով նման մասշ­տա­բա­յին խա­ղի մեջ, ի­հար­կե, պետք է այդ բո­լոր նյո­ւանս­նե­րը փոր­ձի հաշ­վի առ­նել:

Մ­յուս կող­մից` Վա­շինգ­տո­նը, որ ներ­կա­յումս փոր­ձում է այս գլո­բալ գոր­ծըն­թացն ա­ռաջ տա­նել եւ չկանգ­նեց ան­գամ ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը ցե­ղաս­պա­նութ­յան հասց­նե­լու փաս­տի ա­ռաջ, ի­հար­կե, չի ցան­կա­նա Ա­լիե­ւին, ա­ռա­վել եւս՝ Նի­կո­լին նման պաու­զա­յի եւ կողմ­նո­րոշ­վե­լու ժա­մա­նակ տալ: Նի­կո­լը, այն պա­հին, երբ ռուս­նե­րի միջ­նոր­դութ­յամբ ձեռք բեր­վեց Ար­ցա­խի եւ Ադր­բե­ջա­նի մի­ջեւ վեր­ջին հրա­դա­դա­րը, թե­րեւս հաս­կա­նա­լով նաեւ, թե ան­ձամբ իր հա­մար ինչ հե­տե­ւանք­ներ է վաղ թե ուշ ու­նե­նա­լու ար­ցա­խա­հա­յութ­յան ար­տաք­սու­մը, այն է՝ ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը, մի պահ փոր­ձեց գնալ պաու­զա­յի: Հի­շեց­նենք, նրա ա­ռա­ջին հայ­տա­րա­րությ­ու­նը, ըստ էութ­յան, ար­ցա­խա­հա­յութ­յանն ուղղ­ված կոչ էր՝ մնալ սե­փա­կան հո­ղի վրա, որ­տեղ նրանց վտանգ չի սպառ­նում: Սա­կայն այն բա­նից հե­տո, երբ նրա ԱԳ նա­խա­րար Ա­րոն Վա­շինգ­տո­նում բո­լո­րո­վին այլ կուրս վերց­րեց, Նի­կո­լը թե­րեւս սկսեց պարզ հաս­կա­նալ, որ կա­րող է ընդ­հուպ՝ կորց­նել պաշ­տո­նը: Ու դրա արդ­յուն­քը դար­ձավ ինչ-որ մե­կի գրած տեքս­տը կար­դա­ցո­ղի տես­քով նրա երկ­րորդ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որն էլ տվեց 100 հա­զար ար­ցախ­ցի­նե­րի հե­ռա­նա­լու մեկ­նար­կը, ու զու­գա­հեռ Հա­յաս­տա­նում գե­րակ­տիվ տեմ­պե­րի հա­սավ հա­կա­ռու­սա­կան քա­րո­զար­շա­վը: Արդ­յուն­քում պաու­զան, որ այդ­քան պետք էր Նի­կո­լին այս պա­հին, նրան պար­զա­պես չտվե­ցին: Սա­կայն դրա­նով հան­դերձ, նրա այն նախ­նա­կան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը ցույց տվեց, որ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ռուս­նե­րից վա­խե­նում է: Բա­ցի այդ, Ի­րա­նից ե­կող մշտա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը «կար­միր գծի» մա­սին, որ­քան Ա­լիե­ւին են վե­րա­բե­րում, նույն­քան էլ՝ Նի­կո­լին: Եվ այն, որ ԱԽՔ Ա­րմե­նին ու­ղար­կեց Թեհ­րան, հու­շում է, որ այդ­քան ակն­հայտ ա­մե­րիկ­յան թե­ւի վրա գոր­ծե­լով, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, նաեւ Ի­րա­նից վա­խի մեծ պա­շար ու­նի:

Ա­լիե­ւը եւս, չնա­յած հաղ­թո­ղի կեր­պա­րին, բարդ վի­ճա­կում է: Ն­կա­տենք, որ նա որ­քան էլ այս օ­րե­րին մե­կը մյու­սի հե­տե­ւից հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ է հնչեց­նում, թե հա­յե­րին չենք վտա­րում, նրանք կա­րող են մնալ, ապ­րել այս­տեղ, սա­կայն դրա­նով հան­դերձ, փաս­տերն այլ են: Ի վեր­ջո,  ցե­ղաս­պա­նութ­յուն է հա­մար­վում նաեւ՝ «Մի­տում­նա­վոր այն­պի­սի կեն­սա­պայ­ման­նե­րի ստեղ­ծումը այդ խմբի հա­մար, որ հաշ­վարկ­ված են հան­գեց­նե­լու նրանց լիար­ժեք կամ մաս­նա­կի ֆի­զի­կա­կան ոչն­չաց­մա­նը»: Ե­թե մաս­նա­վո­րա­պես ԱՄՆ-ն ցան­կա­նա այդ ուղ­ղութ­յամբ ա­ռաջ գնալ, Ա­լիե­ւը հաս­տատ «տա­կից դուրս չի գա»: Այ­սինքն, այս կամ այն կողմ ցան­կա­ցած քայ­լի դեպ­քում կա­րող է հար­ված գալ կա՛մ ՌԴ-Ի­րան-­Չի­նաս­տան ուղ­ղութ­յու­նից, կա՛մ՝ Ա­րեւ­մուտ­քից:

ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԸ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻՑ

Ա­հա, հենց այս հա­կա­սա­կան վի­ճա­կի մեջ գտնվե­լով, Ա­լիեւն ու Նի­կո­լը պատ­րաստ­վում են մեկ­նել Գ­րա­նա­դա՝ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» շուրջ քննար­կում­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու: Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը, հաս­կա­նա­լի է, կփոր­ձեն հաս­նել ե­թե ոչ պայ­մա­նագ­րի ստո­րագր­ման, ա­պա գո­նե կող­մե­րի հաս­տատ­մա­նը, թե վի­ճե­լի էա­կան հար­ցեր չու­նեն եւ պատ­րաստ են ստո­րագ­րել:

Ի­րա­կա­նում, ի­րոք վի­ճե­լի հար­ցեր չեն մնա­ցել: Ան­գամ, մեծ վե­ճե­րի ա­ռիթ չի դառ­նա­լու կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի հար­ցը: Ի­րա­կա­նում կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի գոր­ծար­կու­մը ձեռն­տու է ինչ­պես Ադր­բե­ջա­նին, այն­պես էլ՝ Հա­յաս­տա­նին, ե­թե միայն չի խոս­վում «մի­ջանց­քի» մա­սին՝ դրա բուն ի­մաս­տով: Սա­կայն հա­զիվ թե. ե­ղած տե­ղե­կութ­յուն­նե­րով, այդ պայ­մա­նագ­րում խոս­վե­լու է ըն­դա­մե­նը «պե­տութ­յուն­նե­րի սու­վե­րեն ի­րա­վունք­նե­րի ներ­քո ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ցե­լու» մա­սին: Որ­պես պայ­մա­նագ­րա­յին դե­տալ, հաշ­վի առ­նե­լով ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը, դա նոր­մալ է, եւ Հա­յաս­տա­նի ամ­բողջ խնդիրն այս հար­ցում դա չէ, այլ այն, որ իր ներ­կա կշռով պար­զա­պես չի կա­րող ի­րա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յուն տակ պա­հել այդ ու­ղի­նե­րը: Բայց հաշ­վի առ­նե­լով, որ դրա այ­լընտ­րան­քը պա­տե­րազմն է, այն էլ՝ մեծ ու­ժե­րի ներգ­րավ­մա­մբ, որ­տեղ Հա­յաս­տա­նը, քա­նի դեռ ու­նի Նի­կոլ եւ չու­նի նրան ու ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ նի­կո­լիզ­մը փո­խե­լու ու­նակ այլ ներ­քին ուժ, պար­զա­պես կա­րող է ոտ­նա­տակ գնալ, նման պայ­մա­նա­գի­րը մնում է միակ տար­բե­րա­կը:

Եր­րորդ տար­բե­րակն էլ ու­նի Հա­յաս­տա­նը. շատ ա­րագ վե­րաց­նել նի­կո­լիզմն ու ներգ­րավ­վել ռուս-ի­րա­նա­կան դա­շին­քի մեջ, որն անվ­տան­գութ­յան կա­յուն ե­րաշ­խիք է: Միայն թե նի­կո­լիզ­մը վե­րաց­նե­լու ռեալ հե­ռան­կարն այս պա­հին պար­զա­պես տե­սա­նե­լի չէ, չնա­յած ա­մեն պա­հի կա­րող է ի հայտ գալ:

Ա­լիե­ւի հա­մար եւս նման «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» կար­ծես թե ըն­դու­նե­լի տար­բե­րակ կա­րող է լի­նել: «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» կլի­նի, թե՝ ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­գոր­ծար­կում, սա­կայն կա մեկ էա­կան նյո­ւանս, ո­րը պար­զա­պես չես կա­րող հաշ­վի չառ­նել: Կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի եւ հատ­կա­պես՝ եր­կա­թու­ղու գոր­ծարկ­ման հա­մար պետք է մի քա­նի տա­րի: Նախ, Հո­րա­դիզ-­Մեղ­րի-­Նա­խի­ջե­ւան-Ե­րասխ հատ­վածն ա­մե­նա­հա­մեստ հաշ­վարկ­նե­րով եր­կու տա­րուց ա­վե­լի ժա­մա­նակ է պա­հան­ջում: Իսկ Թուր­քիա-­Նա­խի­ջե­ւան եր­կաթգ­ծի կա­ռու­ցու­մը, ըստ Թուր­քիա­յի տրանս­պոր­տի եւ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Աբ­դուլ­քա­դիր Ու­րա­լօղ­լո­ւի, կպա­հան­ջի 5 տա­րի: Ներ­կա ա­րագ փոխ­վող աշ­խար­հում ո՞վ ի­մա­նա, թե ինչ կլի­նի 2, ա­ռա­վել եւս՝ 5 տա­րուց: Մաս­նա­վո­րա­պես, ի՞նչ նոր ձե­ւա­փո­խում­նե­րի կեն­թարկ­վեն մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում Ռու­սաս­տա­նի, Ի­րա­նի, Չի­նաս­տա­նի եւ մյուս կող­մից՝ ԱՄՆ-ի դիր­քե­րը: Այ­սինքն, Ա­լիե­ւին մնում է կա՛մ­ այս պա­հին փոր­ձել ու­ժով վերց­նել Ս­յու­նի­քը, ո­րը, կրկնենք, մնում է շատ ռիս­կա­յին: Կա՛մ գ­նալ ի­րեն բա­վա­կա­նին հար­մա­րա­վետ պայ­ման­նե­րով «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի», ո­րը 2 կամ 5 տա­րի հե­տո կա­րող է ո­րո­շա­կի ե­րաշ­խիք­ներ ա­պա­հո­վել:

Այ­սինքն, տպա­վո­րութ­յունն այն է, որ Գ­րա­նա­դա­յում Ա­լիեւն ու Նի­կո­լը կփոր­ձեն ակ­տի­վո­րեն գնալ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ուղ­ղութ­յամբ, բայց նաեւ աչ­քի ա­ռաջ ու­նե­նա­լով այն բո­լոր ռիս­կե­րը, որն ու­նի այս պա­հին մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը: Ու կար­ծես թե այդ պաու­զան նաեւ խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րի հա­մար է ըն­դու­նե­լի՝ մեծ կոնֆ­լի­կտից գո­նե այս պա­հին խու­սա­փե­լու հա­մար:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Շատերն են հարցնում ի՞նչով կարող եմ օգնել, պատասխանում եմ…Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենՀարավային Կորեան ուղեծիր է արձակել իր առաջին ռազմական հետախուզական արբանյակըԻսրայելական ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել ԴամասկոսինԻշխանությունը 8 ամսական հղի կնոջ նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. ծնվել է Անի Կարապետյանի առաջնեկըԱհա պատճառը, թե ինչու է Նիկոլը սրում հարաբերություններն Աբխազիայի հետ. Հայկ ԲաբուխանյանԻսրայելը հարվածել է ԼիբանանինՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ ԶուրաբյանՄայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ ԳեղարդըՀայտնաբերվել է կանանց մահացու քաղցկեղի նոր նշանՄերձկասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա ՄոսկվայումՎանգայի ահասարսուռ կանխատեսումները 2024-ի համարՍոնա Մնացականյանին մահացու վրաերթի ենթարկելու դեպքով դատական քննությունն ավարտական փուլում էՀայր ու որդի 37 օր ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղումՄոսկվան Թբիլիսիից սահմանազատում է պահանջում«Պապայի բալին». տեսեք` ինչ շքեղ ծաղկեփունջ է ուղարկել Արտաշ Ասատրյանը դստերըԳինին պաշտպանում է օրգանիզմի բջիջները օքսիդային սթրեսից. FoodsԻնչպես զարդարել տունը տոներին՝ կախված կենդանակերպի նշանիցԿինը մեկ հարվածով կյանքից զրկել է ամուսնուն, ով հրաժարվել է նրան Դուբայ տանել իր ծննդյան օրըԱգարակում 93-ամյա կնոջը 24-ամյա համագյուղացին է սպանել․ վերջինս ձերբակալվել էՆյարդաբանը նշել է՝ ինչպես է ցածր ջերմաստիճանն անդրադառնում նյարդային համակարգի վրաՍուրբ Առաքյալների և առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրն էԶինվորական բաճկոնը հագից հանած հնդիկ տղային նոր բաճկոն նվիրած հայ աղջկան ժամանակին մի հնդիկ տղա է օգնության ձեռք մեկնել. ինչ է պատմում հայ աղջիկըԹուրքիայի քննադատության թիրախում հայտնված Իսրայելը և´ 2016-ին, և´ 2020-ին, և´ դրանից հետո Թուրքիայի հետ պաշտպանում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի ու ՀՀ-ի դեմ․ Տիգրան ԱբրահամյանԴատախազությունը պահանջում է նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանից բռնագանձել 1.3 մլրդ-ի գույք ու 61 մլն դրամՀաճելի իրադարձություններով հագեցած օր է սպասվում. դեկտեմբերի 2-ի աստղագուշակԻնչու՞ է հնացած թեյը վտանգավորՌԴ-ն 2,2 միլիոնանոց զորքը կունենա. Պուտինը հրամանագիր է ստորագրելՀայասաթ-1»-ն անջատվել է հրթիռից ու դուրս եկել ուղեծիրՍպասվում է անձրև և մառախուղԹուրքիայի հետ սահմանի «Մարգարա» անցակետը պատրաստ է շահագործման. ՀՀ ԱԳՆԴոլարը շարունակում է գահավիժել, ռուբլին արժեւորվում է․ Փոխարժեքն այսօրՄոսկվայի օդանավականներում չեղարկվել կամ հետաձգվել է 30-ից ավել չվերթՍեքսապաթոլոգը պատմել է տղամարդու և կնոջ օրգազմի տարբերության մասին «Ծախվեցիր արա»․ Սկանդալ «Մայր Հայաստան» դաշինքումՍկսվեց նոր պատերազմ (Տեսանյութ)Տարադրամի փոխարժեքը՝ հայաստանյան բանկերում«Հրապարակ». Ռուսական «շպիոն» կառավարությունո՞ւմ. պահանջում են Վահե Ղազարյանի հրաժարականըՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԴժբախտությունները կթափվեն բոլոր կողմերին, եղբայրը եղբոր դեմ դուրս կգա, մայրերը կթողնեն իրենց երեխաների․ Սարսափազդու կանխատեսումԱրևմուտքը Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը կհամարի փողի վատնում, եթե նա նահանջի. Economist«Փաստ». Ո՞ւմ է ՔՊ-ն ուզում Ալավերդի համայնքի ղեկավար կարգելԱմանորյա կանխատեսում. տոնածառը կպատմի, թե ինչպիսին կլինի 2024 թվականը. Ամանորյա թեստՈրտեղ տեղադրել տոնածառ՝ 2024 թվականին հաջողություն գրավելու համար«Ժողովուրդ». «ՀայաՔվե»-ի նախաձեռնությունը կքննարկվի դեկտեմբերի 4-ին. ինչ է սպասվում«Հրապարակ». Ի՞նչ են քննարկել ՔՊ-ականները. Փաշինյանը թույլ է տվել մի քանի ժամ կարծիք հայտնելՂրիմը, Դոնբասը, Զապորոժեի և Խերսոնի շրջանների մի մասը կմնան ՌԴ-ին, իսկ Ուկրաինան կմտնի ՆԱՏՕ. Զելոնսկուն սպառնում են, Մոսկվային` համոզումՌուսական բանակը շարունակում է սեղմել Ավդեևկայի շուրջ օղակը. ուկրաինական ռազմական վերլուծաբաններԵրանի նահատակներին, որ Արցախի ադրբեջանացումն ու Հայաստանի բարոյական մահը չտեսան. Էդուարդ Շարմազանով«Փաստ». «Սխալվելու վճռականության» մեջ... շփոթվածները

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода