Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԷՋԸ` ՌԵԱԼ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ

Վերլուծություն

Հի­շո՞ւմ եք, որ 44–օր­յա պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին խոս­վում էր տխրահռ­չակ Ար­գիշ­տի Ք­յա­րամ­յա­նի կող­մից 1500 ա­զե­րի­նե­րին ՀՀ անձ­նա­գիր տա­լու մա­սին: Հի­շո՞ւմ եք այն լու­րե­րը, թե ինչ դեր ու­նե­ցան դրանք Հադ­րու­թի անկ­ման հար­ցում: Եվ ա­հա այդ անձ­նագ­րե­րը կար­ծես թե երկ­րորդ ան­գամ են «կրա­կում»` թշնա­մին Ս­տե­փա­նա­կեր­տում տե­սան­յու­թեր է նկա­րում «ռեին­տեգ­րա­ցիա­յի» մա­սին: Եվ ի՜նչ փույթ, որ ակն­հայ­տո­րեն զռռում է «ռեին­տեգր­վող­նե­րի» ադր­բե­ջա­նա­կան ակ­ցեն­տը` Բաք­վի տե­ռո­րիս­տա­կան կազ­մա­վո­րու­մը դա խո­տի տեղ կերց­նում է «մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յուն» կո­չեց­յա­լին, ա­ռա­վելևս` որ վեր­ջի­նիս ձեռն­տու է «խո­տա­կեր» ձևա­նալ:

ԹՇՆԱՄՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՀԱՆՑԱԿԻՑՆԵՐԸ

Իսկ ՔՊ­–ա­կան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան ա­նում է իր սև գոր­ծը: Նախ` ար­ցախ­ցի բռնա­գաղ­թած­նե­րի դեմ ա­տե­լութ­յան քա­րոզ­չութ­յան նոր ա­լիք, ո­րում օգ­տա­գործ­վում են ոչ միայն ֆեյ­քերն ու շար­քա­յին ժե­խե­րը, այլ ան­քամ Սու­րե­նա­վա­նի գյու­ղա­պե­տու­հին: Դ­րան հա­կազ­դող­ներ էլ կան` PR–ի մաս­նա­գետ Հայկ Դերզ­յա­նը և մի քա­նի ի­րա­վա­պաշտ­պան­ներ փաս­տա­հա­վա­քութ­յուն են ա­նում, որ­պես­զի ե­թե ոչ այ­սօր, ա­պա գո­նե իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նից հե­տո լուծ­վի թշնա­ման­քի և խտ­րա­կա­նութ­յան հան­ցա­կազ­մե­րի հիմ­քով այդ տա­կանք­նե­րին քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կե­լու հար­ցը: Փաս­տա­բան Ամ­րամ Մա­կին­յանն էլ ար­դեն հա­ղոր­դում է տվել դա­տա­խա­զութ­յուն` Սու­րե­նա­վա­նի գյու­ղա­պե­տու­հու կող­մից հան­ցա­գոր­ծութ­յուն կա­տա­րե­լու վե­րա­բեր­յալ:

Մ­յուս ուղ­ղութ­յու­նը Ար­ցա­խի նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րի վրա Ար­ցա­խի անկ­ման մեղ­քը գցե­լը` ճիշտ այն­պես, ինչ­պես 44–օր­յա պա­տե­րազ­մում մի­տում­նա­վոր պար­տութ­յու­նը հետ­ևո­ղա­կա­նո­րեն գցում էին ՀՀ պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի գրպա­նը: Տե­լեգ­րա­մում @­Կանչ ա­լի­քը զգու­շաց­րել էր, որ դա­վա­ճան կա­պի­տուլ­յան­տի ու­ղիղ հանձ­նա­րա­րա­կա­նով իշ­խա­նա­կան ողջ քա­րոզ­չա­կան հա­մա­կար­գը  եր­կու­շաբթ­վա­նից լծվե­լու է Ար­ցա­խի նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րի վար­կա­բեկ­ման, նրանց տա­րա­տե­սակ մե­ղադ­րանք­ներ ա­ռա­ջադ­րե­լու գոր­ծին, բայց. «Նի­կո­լի հա­մա­պա­տաս­խան վայ­րում ապ­րող ար­ման­բա­բա­ջան­յա­նա­կերպ ո­րոշ էակ­ներ նույ­նիսկ չեն էլ սպա­սել լույ­սը բաց­վե­լուն։ Ն­րանք ար­դեն գի­շերն էին լու­րեր տա­րա­ծում, իբր Ար­ցա­խի նախ­կին ղե­կա­վա­րութ­յու­նը պայ­մա­նա­վոր­վել է Ադր­բե­ջա­նի հետ և­ անվ­տանգ Հա­յաս­տան ե­կել։ Դ­րան զու­գա­հեռ իշ­խա­նա­կան տե­ղե­կատ­վութ­յան  աղբ­յուր­նե­րը լծվել են Ար­ցա­խի նա­խա­գահ­նե­րի՝ իբր Հա­յաս­տան գա­լու լու­րի վրա բա­ցա­սա­կան ֆոն ձևա­վո­րե­լու կեղ­տոտ աշ­խա­տան­քին։ Հի­մար հար­ցեր են բարձ­րա­ձայ­նում, թե ինչ­պե՞ս ե­ղավ, որ Ռու­բեն Վար­դան­յա­նին ու Լ­ևոն Մ­նա­ցա­կան­յա­նին Ադր­բե­ջա­նը ձեր­բա­կա­լել է, իսկ Բա­կո Սա­հակ­յա­նին և Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նին՝ թույլ տվել ան­վ­տանգ անց­նել Հա­յաս­տան։ Մի խոս­քով, Նի­կո­լի քա­րոզ­չութ­յունն իր պես կեղ­տոտ և փն­թի է աշ­խա­տում»։

Իսկ ԱԺ­–ում էլ օ­րա­կար­գում ընդգր­կել են Ռու­սաս­տա­նին ծայ­րա­հեղ զայ­րաց­նող Հ­ռո­մի ստա­տու­տի վա­վե­րաց­ման հար­ցը, Թեհ­րա­նում էլ ԱԽՔ Ար­մեն Գ­րի­գոր­յանն ա­ռա­վե­լա­գույնս փոր­ձել է «ջրել» Ի­րա­նի կա­ռու­ցո­ղա­կան ա­ռա­ջար­կութ­յուն­ներ: Այ­սինք` աշ­խա­տաց­նում են ան­գամ նո­մի­նալ դաշ­նա­կից­նե­րին ան­պայ­ման թշնա­մի դարձ­նե­լու մե­խա­նիզմ­նե­րը: Նաև տե­ղե­կատ­վութ­յուն կա, որ ԱԺ այս քա­ռօր­յա­յում սրանք ար­դեն հստակ դե­րա­բաշ­խում են ա­րել, ա­մեն մե­կին իր տեքս­տը տվել` չմո­ռա­նանք, որ դա կոմ­ֆոր­տի գո­տի է` այս տուր­բու­լենտ փու­լում հան­գիստ մարդ­կանց ու­ղե­ղը կլվա­նան։ Ըստ ա­մե­նայ­նի, ա­մեն ին­չը կկա­ռու­ցեն Ա­լե­նի գրառ­ման տրա­մա­բա­նութ­յան շրջա­նա­կում` ե­կեք հա­մախմբ­վենք, միաս­նա­կա­նութ­յուն, բան... Կոն­ջոր­յանն էլ հա­վա­նա­բար իր դա­տար­կա­միտ` քվա­զի­խոր­քա­յին բար­բա­ջան­քը կմիաց­նի, կա­սի «ազ­գին 30 տա­րի պա­ռակ­տել եք»։ Բայց ա­մե­նագլ­խա­վո­րը. ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ` հար­ցու­պա­տաս­խա­նի տի­րույ­թում Գրա­նա­դա գնա­լուն ըն­դա­ռաջ կա­պի­տուլ­յան­տը մի քա­նի ա­նոնս կա­նի, կա­սի` «լավ լուր ու­նեմ», դրա տակ մա­տու­ցե­լով «խա­ղա­ղութ­յան դա­րաշր­ջա­նի» ինչ­–որ «հու­սադ­րող», բայց ի­րա­կա­նում փուչ կամ կոր­ծա­նա­րար բա­ղադ­րիչ:

­Հա, նաև շա­տե­րը նկա­տել են, որ թշնա­մու կող­մից գե­րե­վար­ված բարձ­րաս­տի­ճան­նե­րի ցան­կը` Ռու­բեն Վար­դան­յան, գե­նե­րալ­ներ Լ­ևոն Մ­նա­ցա­կան­յան և Դա­վիթ Մա­նուկ­յան, չգի­տես ին­չից դրդված թշնա­մուն կա­մո­վին հանձն­ված Դա­վիթ Բա­բա­յան, ճշգրտո­րեն հա­մընկ­նում է կա­պի­տուլ­յանտ Նի­կո­լին ան­ցան­կա­լի ան­ձանց ցու­ցա­կի հետ: Եվ որ Նի­կոլն ու նրա «կիրթ և կա­ռու­ցո­ղա­կան» Իլ­հա­մը գոր­ծում են հա­մա­ժա­մեց­ված ռե­ժի­մով, չեն տես­նում միայն «կոյր մտօք» մար­դիկ:

 «21–ՐԴ ԴԱՐԸ ՄԵՐ ՎԵՐՋԻՆՆ Է ԼԻՆԵԼՈՒ, ԵԹԵ…»

Duxov

Այդ­պես է վեր­նագր­ված քաղ­բան­տարկ­յալ Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նի բան­տա­յին թարմ վեր­լու­ծութ­յու­նը, ո­րը նաև տե­ղե­կատ­վա­կան աղ­մու­կից ո­րո­շա­կիո­րեն կտրված վեր­լու­ծա­բա­նի տե­սա­կետ է: Սա­կայն մինչ այդ նյու­թին անդ­րա­դառ­նա­լը դի­տար­կենք, թե ինչ է կա­տար­վում:

Ան­վի­ճե­լի է, որ Ար­ցա­խի ան­կու­մը ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևան­քով իր ա­ղե­տա­լի մասշ­տա­բով գրե­թե չի զի­ջում 1915–ի ցե­ղաս­պա­նութ­յա­նը: Հիմ­նա­կան տար­բե­րութ­յունն այն է, որ Հա­յոց պե­տա­կան առ­կա­յութ­յու­նը (ո­րը կա, ինչ­քան էլ կա­պի­տուլ­յան­տը դրա հերն ա­նի­ծած լի­նի) կան­խեց Ար­ցա­խի բնակ­չութ­յան բնաջն­ջու­մը, սա­կայն 2018–ից ի վեր անց­կաց­ված ծրագ­րա­յին վնա­սա­րա­րութ­յան արդ­յուն­քում բռնա­գաղ­թը կան­խել չստաց­վեց: Ըն­դա­մե­նը այն հու­սա­հատ հե­րո­սա­կան վեր­ջին մար­տը, որ տվեց Ար­ցա­խի ՊԲ–ն իր ա­ռա­վել քան սահ­մա­նա­փակ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րով, մի քա­նի շա­բաթ­վա կամ գու­ցե` ամս­վա ժա­մա­նա­կի ռե­սուրս պարգ­ևեց Հա­յաս­տա­նին:

­Կա խո­սակ­ցութ­յուն վա­տա­գույն սցե­նա­րի մա­սին` որ ճիշտ ու ճիշտ Լոու­րենս Ա­րա­բիա­ցու բա­ղադ­րա­տոմ­սով կնքվել է մի­ջազ­գա­յին կոն­սեն­սուս` Հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յունն ան­գամ նո­մի­նալ վի­ճա­կով վե­րաց­նե­լու, և մի­ջազ­գա­յին կոն­սեն­սու­սով 2018–ին Նի­կո­լի պես հրե­շին իշ­խա­նութ­յան բե­րե­լը սոսկ դրա մեկ­նարկն էր: Սա­կայն ե­թե պարզ­վի, որ գլո­բալ է­լի­տա­ներն այդ­պի­սի մտադ­րութ­յուն չու­նեն, բո­լոր դեպ­քե­րում ա­ռանց կա­պի­տուլ­յան­տի իշ­խա­նազրկ­ման պե­տա­կա­նութ­յան կո­րուս­տը կան­խել հնա­րա­վոր չէ:

Իսկ ինչ­պես տե­ղե­կաց­նում է քա­ղա­քա­գետ Ա­ղա­սի Ե­նոք­յա­նը, Նի­կոլն իր պա­հա­կախմ­բի ֆի­նան­սա­վո­րումն ա­վե­լաց­րել է 1,8 մլրդ դ­րա­մով: Դա ուղ­ղա­կիո­րեն բխում է նրա վա­խե­րից, զի նրա նկատ­մամբ հատ­կա­պես հի­մա ժո­ղովր­դա­կան ցա­սու­մը բա­ցար­ձակ է: Բա­վա­րար է, որ ա­ռա­ջարկ­վի գոր­ծո­ղութ­յուն, և փո­ղոց­նե­րը կո­ղող­վեն ժո­ղովր­դով: Սա­կայն տա­րօ­րի­նա­կա­բար Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման կո­մի­տեի ան­դամ­նե­րից հատ­կա­պես Վազ­գեն Մա­նուկ­յա­նը և Ա­վե­տիք Չա­լաբ­յանն ա­մեն ինչ ա­րե­ցին` թա­փը մա­րե­լու հա­մար, դրան գու­մա­րած` Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նի կող­մից Նի­կո­լից չտար­բեր­վող «սևուս­պի­տակ» Հայ­կո խա­ղաց­նե­լը: Ու­շագ­րավ է, որ Ռու­բեն Վար­դան­յա­նի և­ այլ գեր­յալ­նե­րի ա­ջակ­ցութ­յան հա­մար անց­կաց­ված եր­թը բազ­մա­մարդ էր` 10 հա­զար մաս­նակ­ցից ա­վել: Նույն­քան բազ­մա­մարդ էր և Եվ­րո­պա­յի հա­յե­րի հան­րա­հա­վա­քը Բր­յու­սե­լում... Այ­սինքն` հա­յե­րը սպա­սում են գոր­ծո­ղութ­յան կո­չի, այ­լա­պես... Ինչ­պես ար­ձա­նագ­րում է Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նը. «Ար­ցախ­յան շարժ­ման մեկ­նար­կից, 1988թ.­–ից Ար­ցա­խի հար­ցը, Ար­ցա­խը պատ­կա­նում էր հենց մեզ՝ հա­յե­րիս: Ա­յո, այդ հար­ցում խառն­վում էին տար­բեր աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շա­հեր, բայց Ար­ցա­խի հար­ցը չու­ներ դրսի տեր, դրա տե­րը մենք էինք, հայ ժո­ղո­վուր­դը:

Եվ մենք մի կող­մից հպար­տա­նում էինք դրա­նով, որ Ար­ցա­խը իր ծա­գու­մով դրսից բզբզած հարց չէր, ինչ­պես Սո­վե­տա­կան Միութ­յան փլուզ­ման ըն­թաց­քում ա­ռա­ջա­ցած այլ նմա­նա­տիպ հա­կա­մար­տութ­յուն­ներ, մյուս կող­մից արդ­յու­նա­վետ կեր­պով փոր­ձում էինք աշ­խա­տել դրսի հիմ­նա­կան դե­րա­կա­տար­նե­րի հետ՝ շա­հե­րի հա­մադ­րութ­յամբ չե­զո­քաց­նե­լով հնա­րա­վոր ցնցում­նե­րը:

­Փա­շին­յա­նը 2018թ.­–ից սկսեց քան­դել Ար­ցա­խի շուրջ ստեղծ­ված մի­ջազ­գա­յին դե­րա­կա­տար­նե­րի այդ կեն­սա­կան հա­վա­սա­րակշ­ռութ­յու­նը, միա­ժա­նակ հայ ժո­ղովր­դի մի­ջից հա­նե­լով Ար­ցա­խի հար­ցի տե­րը լի­նե­լու հան­գա­ման­քը: Արդ­յուն­քում՝ դրսի գի­շա­տիչ­նե­րի աչ­քե­րում ու­նե­ցանք ան­տեր մնա­ցած Ար­ցախ՝ այս­տե­ղից բխող կոր­ծա­նա­րար, բայց կան­խա­տե­սե­լի հետ­ևանք­նե­րով:

Աշ­խարհն իր ու­նե­ցա­ծին և շա­հե­րին լավ էլ տեր է կանգ­նում, օ­րի­նակ՝ Արև­մուտ­քը՝ Արևմտ­յան Թի­մո­րին, Կո­սո­վո­յին, Հա­րա­վա­յին Սու­դա­նին, իսկ Ռու­սաս­տա­նը՝ Ղ­րի­մին, Դոն­բա­սին, Աբ­խա­զիա­յին և­ այլն:

Ա­յո, աշ­խար­հը ցի­նիկ է, երկ­դի­մի, հաշ­վեն­կատ, բայց աշ­խար­հը մե­ղա­վոր չէ, որ մենք՝ հա­յերս, ան­տեր թո­ղե­ցինք Ար­ցա­խը: Մե­ղա­վո­րը միայն մենք ենք, որ ե­թե հի­մա տեր չլի­նենք ար­դեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յա­նը, կկորց­նենք նաև այն:

Ս­պա­րա­պե­տը վստահ էր, որ 21–րդ դա­րը մերն է լի­նե­լու: Ե­թե այ­սօր­վա ի­րա­կա­նութ­յու­նը չփո­խենք ինք­ներս, ա­պա 21–րդ դա­րը ոչ թե մերն է լի­նե­լու, այլ մեր վեր­ջինն է լի­նե­լու»:

Մթ­նո­լորտն ու ի­րա­վի­ճակն այն­պի­սին է, որ Հայկ Մա­մի­ջան­յա­նի ա­սած «կան­չը հնչեց­նե­լը» ան­խու­սա­փե­լի է դառ­նում: Սա­կայն կան ռիս­կեր, որ նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը կա­րող են ի­րենց կողմ քա­շել ԱԺԲ­–ի պես ար­կա­ծախն­դիր­նե­րին: Իսկ թե ու­մից են հի­մա ա­ռա­վե­լա­գույնս մրսած խո­շոր և մանր խա­ղա­ցող­նե­րը` եր­ևում է ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նի դեմ կեղ­տոտ քա­րոզ­չութ­յան ծայ­րա­հեղ ին­տեն­սի­վա­ցու­մից` բո­լոր ռե­սուրս­նե­րի ներգ­րա­վու­մով: Եր­ևի թե, չա­րա­կամ­նե­րը մի բան գի­տեն, որ «մրսում» են:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода