Փոխարժեք: $ , ,
Եռաբլուր. Ալլա Հակոբյան Ուրիշներին «օգնող» ՆԱՏՕ-ն майка-трусик-ի խնդիր ունի. Ալլա Հակոբյան Որն էր պարի բացարձակ չեմպիոնի մահվան պատճառն ու պատգամը Ապարանի, Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում Հարվածել են Վանեցյանի որդու մեքենային. մյուս կողմի մոտ թմրանյութ է հայտնաբերվել Ֆիդանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը Իջևանում Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ՔՊ-ի նախաձեռնող խմբի նիստ Ապարանի, Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում Իսրայելը ՀԱՄԱՍ-ին մեղադրել է Գազայի հումանիտար գոտուց հրթիռներ արձակելու մեջ Ինչպես մեկ օրում դառնալ երջանիկ. Վանգայի խորհուրդը

Մեծ խաղում Հայաստանի ոտնատակ գնալու ռիսկերը միայն ավելանում են

Վերլուծություն

ԱՄՆ-ից այս օ­րե­րին ե­կող ազ­դակ­նե­րը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=265913&l=am) պարզ հու­շում են, որ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քով» հա­մեմ­ված «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը», այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, դրվե­լու է իս­պա­նա­կան Գ­րա­նա­դա­յում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գում: Այս մա­սին եւս պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Մեթ­յու Միլ­լե­րը խո­սում է ան­թա­քույց. «Կար­ծում ենք՝ կա­րե­ւոր է, որ Հա­յաս­տանն ու Ադր­բե­ջա­նը հաս­նեն կա­յուն խա­ղա­ղութ­յան հա­մա­ձայ­նագ­րի… Նա­խա­գահ Ա­լիեւն ու վար­չա­պետ Փա­շին­յա­նը հայ­տա­րա­րել են, որ հա­ջորդ շա­բաթ պատ­րաստ­վում են հան­դի­պել»:

­Նույն բանն է պնդում նաեւ հա­յաս­տան­յան ընդ­դի­մութ­յու­նը: Անդ­րա­նիկ Թ­եւան­յա­նի խոս­քով. «Խա­բում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը՝ հա­վաս­տիաց­նե­լով եւ ան­բա­րո­յա­կան ա­ռա­ջարկ ա­նե­լով, որ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լով՝ փրկվե­լու է Հա­յաս­տա­նը: Ար­ցախն այ­սօր դա­տարկ­վում է, հա­յա­թափ­վում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի, Ա­լիե­ւի ու Էր­դո­ղա­նի հա­մա­տեղ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում: Բայց դրա­նով հայ­կա­կան ող­բեր­գութ­յու­նը ոչ թե ա­վարտ­վում է, այլ նոր է սկսվում… Նա­խիջ­եւա­նում Էր­դո­ղանն ու Ա­լիեւն ար­դեն պայ­մա­նա­վոր­վել են, որ պետք է Ս­յու­նի­քի հար­ցը լու­ծեն: Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը շատ լավ գի­տի այդ մա­սին…»: Ել­քը Թե­ւան­յա­նը տես­նում է հե­տեւ­յա­լ կերպ. «Մեր խնդի­րը պետք է լի­նի թույլ չտալ, որ­պես­զի թուրք­–ադր­բե­ջա­նա­կան ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նա­նա, իսկ դրա հա­մար անհ­րա­ժեշտ է իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն Հա­յաս­տա­նում, որ­պես­զի մենք կա­րո­ղա­նանք մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րի՝ Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը կար­գա­վո­րել եւ թույլ չտալ ՀՀ­–ի կոր­ծա­նում»:

Այս դեպ­քում կա այլ հարց՝ իսկ «մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րը՝ Ի­րա­նը եւ Ռու­սաս­տա­նը», ի՞նչ են ա­նում, որ այս ամե­նի դեմն առ­նեն: Այն, որ Ռու­սաս­տա­նը բաց տեքս­տով խո­սում է, որ ԱՄՆ–ն Նի­կո­լի մի­ջո­ցով փոր­ձում է ՌԴ­–ին դուրս մղել տա­րա­ծաշր­ջա­նից, լավ է նրա­նով, որ վեր­ջա­պես այդ հստակ գի­տակ­ցու­մը ՌԴ ԱԳՆ­–ում ի հայտ ե­կավ: Սա­կայն այս դեպ­քում, նաեւ Նի­կո­լին հաս­ցե­րագր­ված վեր­ջին մե­ղադ­րանք­նե­րը հաշ­վի առ­նե­լով, ՌԴ ԱԳՆ­–ի այդ գի­տակ­ցումն այլ հար­ցեր է ա­ռաջ քա­շում: Ն­ման հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ՌԴ–ն, ըստ էութ­յան, խոս­տո­վա­նում է, որ այս­տեղ խնդի­րը նախ Ար­ցախն ու Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը, ա­պա՝ Հա­յաս­տանն ու հայ ժո­ղո­վուր­դը չէ: Ան­գամ Նի­կո­լը չէ այս­տեղ ա­մե­նա­մեծ հար­ցը: Այ­սինքն, որ ՌԴ–ն այս պա­հին Հա­յաս­տա­նում կռիվ է տա­լիս ոչ թե Նի­կո­լի, այլ՝ ԱՄՆ­–ի դեմ, եւ ե­թե Նի­կո­լը գոր­ծում է ա­մե­րիկ­յան թե­ւի օգ­տին, կամ ա­մե­րիկ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան կա­րո­ղա­նում է Հա­յաս­տա­նում տի­րա­ժա­վո­րել հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յուն, ա­պա դա նաեւ ռուս­նե­րի շատ լուրջ սխալ­նե­րի արդ­յունք է: Աշ­խա­տան­քա­յին մե­խա­նիզմ­նե՞րն են ոչ է­ֆեկ­տիվ, չի­նով­նիկ­նե՞­րը լավ չեն աշ­խա­տում, դա ռուս­նե­րի խնդիրն է, եւ երբ դրա հա­մար ար­ցախ­ցի­նե­րը հայ­րե­նիք են կորց­նում, հե­տե­ւանք­նե­րը հաս­կա­նա­լի են:

Այ­սինքն, կկա­րո­ղա­նա՞ն ռուս­ներն ա­րա­գո­րեն հար­մար­վել այս նոր ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին՝ փոր­ձե­լով հա­կա­քայ­լեր ձեռ­նար­կել: ՌԴ ՆԳ նա­խա­րա­րի այ­ցը Նի­կո­լի վրա ազ­դե­լու ինչ­–որ ե­րան­գա­վո­րում ու­ներ: Բայց դա հա­մար­ժե՞ք է ԱՄՆ­–ից ի­րար հերթ չտա­լով Հա­յաս­տան ե­կող ա­մե­րիկ­յան պաշ­տոն­յա­նե­րի հոս­քին, դա է խնդի­րը:

Իսկ ա­հա Ի­րանն ակն­հայ­տո­րեն լրջա­գույն մտա­հո­գութ­յուն­ներ ու­նի: Փաս­տը, որ ի­րա­նա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րը վեր­ջերս գրե­թե ա­մեն օր հայ­տա­րա­րում են Հա­յաս­տա­նի ուղ­ղութ­յամբ ի­րենց «կար­միր գծե­րի» մա­սին, կա­րե­լի է ող­ջու­նել: Բայց երբ այդ հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րը նման հա­ճա­խա­կիութ­յուն են ստա­ցել, դա նաեւ մտա­հո­գող է. ու­րեմն դրանց է­ֆեկ­տի­վութ­յու­նը մեծ չէ, որ այս հա­ճա­խա­կա­նութ­յամբ են ա­սում:

Ի­րա­նում նաեւ մտա­հոգ­ված են տի­կին Քի­մի հա­յաս­տան­յան այ­ցից: Ի­րա­նա­կան վեր­լու­ծա­կան աղբ­յուր­ներն այս­պես են մեկ­նա­բա­նել ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի այ­ցը. «Երբ այս տի­կի­նը այ­ցե­լում է ո­րե­ւէ եր­կիր, այն­տեղ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ է սկսվում։ Ե­թե ​​այս տիկ­նոջ այ­ցը ստաց­վի ան­հա­ջող եւ խա­փան­ված, ա­պա Հա­յաս­տա­նի հա­մար հա­ջորդ քայ­լը կլի­նի Նո­լան­դի այ­ցը Հա­յաս­տան, եւ ար­տա­քին պա­տե­րազմն այս երկ­րում կվե­րած­վի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի: Ի­րա­վի­ճա­կը տա­րա­ծաշր­ջա­նում զար­գա­նում է այն­պես, որ հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից: Պատ­րաստ­վեք մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին Կով­կա­սում»:

«­Մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ» ար­տա­հայ­տութ­յունը միան­գա­մայն չա­րա­գու­շակ տեսք ու­նի: Այ­սինքն, Ի­րա­նում սպա­սե­լիք­նե­րը, որ քա­ղա­քա­կան մե­թոդ­նե­րը կա­րող են չգոր­ծել, քա­նի որ կա ԱՄՆ­–ի շատ մեծ ակ­տի­վութ­յուն, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նը ներ­սից պայ­թեց­նե­լու ա­ռու­մով, դեռ շա­րու­նա­կում է զար­գա­ցում­նե­րը տա­նել սրաց­ման ուղ­ղութ­յամբ: Եվ դա կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Նախ, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը ժա­մա­նա­կի սղութ­յուն ու­նեն. ե­թե Ուկ­րաի­նա­յում ի­րա­վի­ճա­կը մի փոքր էլ հան­դարտ­վի, ռուս­նե­րը կկա­րո­ղա­նան հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յան վրա շատ ա­վե­լի մեծ ու­շադ­րութ­յուն եւ ռե­սուրս­ներ կի­րա­ռել: Եվ երկ­րոր­դը. մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը եւ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը» ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար ա­մե­նե­ւին էլ միայն ՌԴ­–ի եւ Ի­րա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան հա­մար չեն: Այդ մի­ջանց­քով, ե­թե ՆԱՏՕ­–ա­կան Թուր­քիա­յին կա­րո­ղա­նան ուղ­ղա­կիո­րեն ուղ­ղոր­դել դե­պի թյուր­քա­կան աշ­խարհ, ա­պա գործ­նա­կա­նում միան­շա­նակ է, որ դա կդառ­նա նաեւ Չի­նաս­տա­նի` Ա­րեւ­մուտ­քին ուղղ­ված պլաց­դարմ (Տե´ս քարտեզը): Թե­րեւս, միան­գա­մից կակ­տի­վաց­նեն նաեւ Չի­նաս­տա­նի ա­րե­ւմտյան շրջան­նե­րի թյուր­քա­կան տար­րին` ույղուրներին, ո­րը շատ լուրջ գլխա­ցա­վանք կդառ­նա Պե­կի­նի հա­մար: Եվ հենց այն պա­հին, երբ ԱՄՆ–ն սկսում է հիմ­նա­կան ու­շադ­րութ­յու­նը կենտ­րո­նաց­նել Չի­նաս­տա­նի դեմ:

Այս ա­մե­նը, հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ մեծ կա­րե­ւո­րութ­յան խնդիր է Վա­շինգ­տո­նի հա­մար, հա­նուն ո­րի, կզո­հա­բե­րեն ոչ միայն ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը, այլ ա­մեն մի Ս­յու­նիք եւ Հա­յաս­տան: Սա ան­նա­խա­դեպ հնա­րա­վո­րութ­յուն է նաեւ Թուր­քիա­յի հա­մար՝ հաս­նել նոր Սուլ­թա­նա­թի ստեղծ­ման իր վա­ղե­մի ե­րա­զան­քին:

­Սա­կայն, այս ծրագ­րե­րը նույն­քան հսկա­յա­կան խնդիր են նաեւ Ռու­սաս­տան–­Չի­նաս­տան–Ի­րան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բե­ւե­ռի հա­մար, եւ այս­քան հա­ճա­խա­կիա­ցած՝ ՌԴ–Ի­րան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան բարձր մա­կար­դա­կով շփում­նե­րը, ի­հար­կե, հու­շում են դի­մա­կա­յե­լու ծրագ­րե­րի մա­սին: Ու միան­գա­մայն տե­ղին է ի­րա­նա­կան հի­շա­տակ­ված աղբ­յու­րի տե­սա­կե­տը, որ «հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից»: Այ­սինքն, ե­թե այս մեծ մե­խա­նիզմն աշ­խա­տեց եւ գնաց ռազ­մա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հով, ոչ միայն Հա­յաս­տա­նը, այլ նաեւ Ադր­բե­ջանն է ո­տա­տակ գնա­լու: Թե­րեւս հաս­կա­նա­լով նման հե­ռան­կա­րը, Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Մոսկ­վա­յի հետ, այդ թվում՝ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին Ար­ցա­խից դուրս բե­րե­լու պա­հանջ չդնե­լու տես­քով:

Ինչ վե­րա­բե­րվում է Նի­կոլն, ա­պա նա այս խա­ղում ըն­դա­մե­նը կա­տա­րող է, եւ ամ­բողջ հարցն այն է, թե վերջ­նարդ­յուն­քում ում խա­ղա­ցո­ղը կմնա:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Եռաբլուր. Ալլա ՀակոբյանՈւրիշներին «օգնող» ՆԱՏՕ-ն майка-трусик-ի խնդիր ունի. Ալլա ՀակոբյանՈրն էր պարի բացարձակ չեմպիոնի մահվան պատճառն ու պատգամըԱպարանի, Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղումՀարվածել են Վանեցյանի որդու մեքենային. մյուս կողմի մոտ թմրանյութ է հայտնաբերվելՖիդանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացըԻջևանում Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ՔՊ-ի նախաձեռնող խմբի նիստԱպարանի, Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղումԻսրայելը ՀԱՄԱՍ-ին մեղադրել է Գազայի հումանիտար գոտուց հրթիռներ արձակելու մեջԻնչպես մեկ օրում դառնալ երջանիկ. Վանգայի խորհուրդըԹափառող շները հարձակվել են Գևորգ Պետրոսյանի վրա և կծել նրան․ Ներկայացնում ենք լուսանկար, թե որ մասն են նրա կծել․ ֆոտոՌուսական բանակը եւս մեկ ուղղությունից է մտել Ավդեևկա. Bild (Տեսանյութ, քարտեզ)Նոր ցիկլոն է ներթափանցում Հայաստան. Գագիկ Սուրենյանը՝ եղանակի մասինԱյս տարվա սեպտեմբերին հաղթել եմ ադրբեջանցի մրցակցիս. ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԳԵՎՈՐԳ ՂԱՐԻԲՅԱՆ Մրգերը նետել են աշխատակցի վրա, ծաղկի վաճառքի կետի ծաղիկները գետնին են նետելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱվետ Բարսեղյանը սկանդալի կենտրոնում. ի՞նչ է տեղի ունեցելՀրանտ Մարգարյանն ԱԱԾ է հրավիրվելՀայտնի է՝ ինչու ԱՄՆ-ն չի ցանկանում Կիևին զրահատեխնիկա տրամադրելՄոսկվայի օդանավակայաններում ավելի քան 20 չվերթ է հետաձգվել ու չեղարկվելԻ՞նչ է բանակցում Սամվել Շահրամանյանը Ադրբեջանի հետ.Արցախ գնալ ցանկացողներին այս պահին ցուցակագրում ենԿանադան խրախուսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության շարունակությունըԲոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Ղարաբաղ, դրա իրավունքն ունեն. նրանց ունեցվածքը պաշտպանված է. ԱլիևԸնդդիմադիր պատգամավորները ծանոթացել են խաղաղության պայմանագրի առաջարկներին․ պնդում են՝ անչափ վտանգավոր էԻնչո՞ւ «Պատիվ ունեմ»-ը առաջադրեց, սակայն չքվեարկեց Մանվել Բադալյանի օգտին. 168.amՍուպերմարկետի պահարանում լիցքավորված ատրճանակ և ծալովի դանակ թողած երիտասարդը կալանավորվել էԲարձր դասարանի տղերքը երրորդ դասարանի երեխաների նասկիները հանդերձարանում գցեն գետին և ստիպեն շան նման հոտոտելով` գտնել. ԱհազանգՄшհացել է հայտնի պարուսույց Գրիգորի ՍեդրակյանըՈստիկանը, փրկարարը պետք է լինեն ամենավստահելի մարդիկ․Փաշինյանը՝ Ջրային պարեկային ծառայության բացմանըԱլիևը հայտարարել է, թե «Հայաստանն արհեստականորեն ձգձգում է գործընթացը»ՇՏԱՊ. Ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում այս պահին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՏակшնք, զղջալու ես, խոսք եմ տալիս…դերասանուհի Աննա Մանուչարյանի սկանդալային գրառումը. ԼուսանկարԻրենց տներից հեռանալը Ղարաբաղի հայերի սեփական որոշումն էր, մենք ցանկանում էինք, որ նրանք մնան․ ԱլիևԵրևանում լկտի պահվածք դրսևորած ՌԴ քաղաքացիները ձերբակալվել են. Սարսափազդու տեսանյութԱրցախից ՀՀ բռնի տեղահանման ժամանակ արված լուսանկարը՝ Reuters-ի՝ տարվա լավագույն լուսանկարների շարքումԻնչպե՞ս խուսափել ամանորյա սեղանին չափից շատ ուտելուց։ Բժշկի խորհուրդըԵրգչուհի Լիլուն սկեսուրի զգեստը հագել և գնացել է հաղորդման.starnews.amՄարին Լը Պենը կկանգնի դատարանի առաջ՝ կեղծ աշխատատեղերի գործովՖրանսիան 15 մլն եվրոյի հրատապ օգնություն կհատկացնի ՀայաստանինԵրևանում 25-ամյա ոստիկանն իրեն ամրակցված ատրճանակով ինքնասպանության փորձ է արել․ Shamshyan.comՔանի՞ մանդարին կարելի է ուտել առանց առողջությանը վնասելուՀՀ ԱԳՆ-ն արձագանքել է «Բաստիոնների» վերաբերյալ Ադրբեջանի մեղադրանքներինԱդրբեջանցիներից ի՞նչ ենք ուզում, երբ հայկական մշակութային արժեք են փչացնում․ ԱԺ նախկին պատգամավորԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիՏարադրամի փոխարժեքները՝ այսօրԱղմկահարույց տեսանյութի օտարերկրյա քաղաքացիները ձերբակալվել են. Ոստիկանության պարզաբանումը (Video).Tert.amԱմեն հայկականը կմնա հայկական. Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքն այցելել է «Կովերի պարտեզ»Եթե ​​խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի, շատ վատ կլինի ողջ տարածաշրջանի համար. ԱլիևԱդրբեջանցիները շինարարություն անելու պատրվակով Հադրութում շինություններ են քանդումՀայերը կարող են ապրել Ղարաբաղում, եթե դառնան Ադրբեջանի քաղաքացի. Ալիև

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода