Փոխարժեք: $ , ,
«Արտաշատ» բկ-ի աշխատակիցները արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում. ԱՀԱԶԱՆԳ ՀՀ իշխանությունն օգտագործում է Սամվել Բաբայանին. Ձյունիկ Աղաջանյան Իսկ ո՞ւր էր այդ նախագահը, երբ Արցախը Փաշինյանը թողել էր շրջափակման մեջ, եւ կոտորվում էին մեր հայրենակիցները. Անդրեասյան Անաստաս Իսրայելյանն առաջարկում է ձեւավորել Արցախի ժամանակավոր ադմինստրացիա 2024-ի Ամանորին մի հագեք այս գույները. բախտը կհեռանա ձեզանից Մեր երկրներն ունեն դարավոր կապեր, ինչո՞ւ Փաշինյանը հանկարծ սկսեց մեզ անհանգստացնել. Աբխազիայի էքս վարչապետ Կանխատեսելի էր, որ հիմա Լարսի կուտակումները կփորձեն ուռա՜-հայրենասիրական կոչերով լղոզել․ Բաբկեն Պիպոյանը փակագծեր է բացում Տարեկան 160 հազարի հետեւում թաքնված «թակարդը» բացահայտում է «Վարորդի ընկեր» ՀԿ-ի նախագահը Ինչ է սպասվում ռուսական դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերին Անձրեւ Էջմիածնում. Ալլա Հակոբյան

Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

Վերլուծություն

Կար­կու­տը ծե­ծած տեղն է ծե­ծում: Քիչ էին թուր­քի ցե­ղաս­պան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, քիչ էր ար­ցախ­ցի­նե­րի սոս­կա­լի բռնա­գաղ­թը և զի­նա­թա­փու­մը, դրան գու­մար­վեց նաև Ս­տե­փա­նա­կեր­տում բեն­զի­նի սոս­կա­լի պայթ­յու­նը, ո­րից զոհ­վե­ցին առն­վազն 100 հա­յեր... Իսկ հա­ջորդ փոր­ձան­քը օ­րեր անց է, իս­պա­նա­կան Գ­րա­նա­դա քա­ղա­քում, ուր կա­պի­տուլ­յան­տը հան­դի­պե­լու է իր «կիրթ ու կա­ռու­ցո­ղա­կան» ըն­կեր–­վե­րա­դա­սին, ու կա բարձր հա­վա­նա­կա­նութ­յուն, որ կստո­րագր­վի «­Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը», կամ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն ձեռք կբեր­վի Ս­յու­նի­քը «խո­սաց­ված պա­տե­րազ­մով» հանձ­նե­լու: Այ­սինքն` շատ քիչ ժա­մա­նակ կա հե­ռաց­նե­լու կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րին և պատ­րաստ­վե­լու պա­տե­րազ­մին: Ա­յո՛, պա­տե­րազ­մին, պետք չէ ինք­նա­խա­բեութ­յամբ զբաղ­վել, թե պա­տե­րազմ չի լի­նի կամ դրսից մե­կը այն թույլ չի տա կամ կօգ­նի:

ԴԺՈԽՔՆ ԱՆԴՐԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՉԷ, ԴԺՈԽՔՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ Է

Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քի կադ­րե­րը ոչն­չով չեն տար­բեր­վում դժոխքի տե­սա­րան­նե­րից: Եվ իս­րա­յել­ցի ոչ ան­հայտ բլո­գեր Ա­լեք­սանդր Լապ­շի­նի հա­մոզ­մամբ` այդ դժոխ­քը ձե­ռա­կերտ է. «Ս­տե­փա­նա­կեր­տում բեն­զի­նի ցիս­տեռ­նի պայթ­յու­նը Ադր­բե­ջա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­ված կան­խամ­տած­ված ա­հա­բեկ­չութ­յուն է։ Հաշ­վի առ­նե­լով այն, որ խոսքն ադր­բե­ջա­նա­կան So­car–ից ու­ղարկ­ված բեն­զի­նի մա­սին է (ինչ­պես գրում են ԶԼՄ–­նե­րը), ա­պա պայ­թու­ցի­կը ի­րենք էլ գոր­ծար­կել են։ Բեն­զինն ինքն ի­րեն չի բռնկվում, սա հո­լի­վուդ­յան կի­նոն­կար չէ, դպրո­ցա­կան մա­կար­դա­կի ֆի­զի­կա է»։ Նա նշել է, որ Ադր­բե­ջանն Ար­ցա­խում ցե­ղաս­պա­նութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­նում. «Մու­սուլ­մա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող Ար­ցա­խի բռնի ա­պաք­րիս­տո­նեա­ցու­մը ոչն­չով չի տար­բեր­վում Հո­լո­քոս­տի հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից»:

Հո­լո­քոստ նշա­նա­կում է ող­ջա­կի­զում: Այն, ինչ կա­տար­վեց, հենց ող­ջա­կի­զում է, և­ անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է ա­ռա­ջա­ցել շտապ օ­դա­յին մի­ջանցք բա­ցել` ծան­րա­գույն այր­վածք­ներ ստա­ցած մարդ­կանց ՀՀ տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար: Մաս­նա­վո­րա­պես, պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­համ­յա­նը շեշ­տում է. «Մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը, ա­ռա­ջին հեր­թին Կար­միր Խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տեն, Ար­ցա­խում տե­ղա­կայ­ված ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը պետք է շտապ օ­դա­յին մի­ջանցք բա­ցեն` Ար­ցա­խում վեր­ջին մար­տա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի և­ այ­սօր տե­ղի ու­նե­ցած ա­ղե­տա­լի պայթ­յու­նի հետ­ևան­քով վի­րա­վոր­ված ան­ձանց ա­րագ ՀՀ բժշկա­կան հաս­տա­տութ­յուն­ներ հասց­նե­լու հա­մար:

Ս­տե­փա­նա­կերտ–­Գո­րիս ցա­մա­քա­յին ճա­նա­պար­հը սար­սա­փե­լի ծան­րա­բեռն­ված է, կա­րե­լի է ա­սել` կի­սա­կանգ­նած և­ այն­տե­ղով վի­րա­վոր­նե­րին հասց­նե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն չկա:

Իսկ Ար­ցա­խի ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կարգն այս պա­հին պար­զա­պես չի կա­րող այս ողջ ի­րա­վի­ճա­կը կա­ռա­վա­րել և ս­պա­սար­կել:

Օ­դա­յին մի­ջանց­քը խիստ անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է և պետք է ա­մեն գնով գոր­ծար­կել»:

Բայց ի՞նչ սպա­սել գե­րտե­րութ­յուն­նե­րից: Ար­ցա­խում պայթ­յու­նից վի­րա­վոր­նե­րին ա­ռա­ջի­կա ժա­մե­րին անհ­րա­ժեշտ է հրա­տապ բու­ժօգ­նութ­յուն, իսկ Արև­մուտ­քը Սա­ման­թա Փաո­ւե­րի շուր­թե­րով քննար­կում է հարց, թե ինչ­պես մո­նի­տո­րինգ ա­նեն` արդ­յո՞ք Ադր­բե­ջա­նը կա­տա­րում է պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րը, թե՞ ոչ: ՌԴ–ն էլ տե­ղում ու­նի խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի բա­վա­կա­նին հա­մեստ ռե­սուր­սը, իսկ այդ երկ­րի ԱԳՆ–ն ող­բեր­գութ­յու­նից ժա­մեր ա­ռաջ եր­կա­րա­շունչ դա­տա­պար­տող հայ­տա­րա­րութ­յուն է տա­րա­ծել կա­պի­տուլ­յան Նի­կո­լի հա­կա­ռու­սա­կան ու­ղեգ­ծի վե­րա­բեր­յալ: Մաս­նա­վո­րա­պես. «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան վար­չա­պետ Ն. Վ.­ Փա­շին­յա­նի՝ 2023 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 24–ի ան­կա­խութ­յան մա­սին ու­ղեր­ձը պա­րու­նա­կում է ա­նըն­դու­նե­լի հար­ձա­կում­ներ Ռու­սաս­տա­նի դեմ և չի կա­րող այլ բան չա­ռա­ջաց­նել, քան մեր­ժում։ Փորձ է ար­վում ա­զատ­վել ներ­քին ու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ ձա­խո­ղում­նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նից՝ մեղ­քը բար­դե­լով Մոսկ­վա­յի վրա։ Ն. Վ. ­Փա­շին­յա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հաս­տա­տում են մեր նախ­կին եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րը, որ Արև­մուտ­քից ո­գեշնչ­ված և պաշ­տո­նա­կան Եր­ևա­նի կող­մից հրահր­ված, մեր երկ­րի և մեր դաշ­նակ­ցա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հա­մար կոր­ծա­նա­րար գոր­ծըն­թաց­նե­րը ոչ թե է­պի­զո­դիկ, այլ հա­մա­կար­գա­յին են։

Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րը, փաս­տո­րեն, խոս­տո­վա­նել է, որ այս ամ­բողջ ըն­թաց­քում Հա­յաս­տա­նին մի­տում­նա­վոր պատ­րաս­տել են Ռու­սաս­տա­նից շրջվե­լու գոր­ծըն­թա­ցին։ Քայ­լե­րը, ո­րոնք կոչ­ված են ստեղ­ծե­լու Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նոր՝ արևմտ­յան վեկ­տոր, ոչ հա­մո­զիչ կեր­պով ար­դա­րաց­վում են Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յան և ՀԱՊԿ­–ի են­թադր­յալ սխալ­նե­րով։ Միև­նույն ժա­մա­նակ, մո­ռա­ցութ­յան է մատն­վում, որ մեր պե­տութ­յուն­նե­րը բազ­մա­թիվ նմա­նա­տիպ շա­հեր ու­նեն անվ­տան­գութ­յան և զար­գաց­ման հար­ցե­րում, և Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րի և ՆԱՏՕ­–ի այլ երկր­նե­րի նպա­տակն է ոչ միայն ռազ­մա­վա­րա­կան վնաս հասց­նել Ռու­սաս­տա­նին, այլև ա­պա­կա­յու­նաց­նել մեր ընդ­հա­նուր Եվ­րա­սիա­կան տա­րա­ծութ­յու­նը»:

ԵԹԵ ՆԻԿՈԼԸ ԽՈՍԵՑ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ` ԴԱ ՄԵԾԱԳՈՒՅՆ ԱՂԵՏԻ ՆԱԽԱՆՇԱՆ Է

Zenq

Իսկ Նի­կոլն ինքն ի­րեն հռչա­կել է «ան­կա­խութ­յան, ինք­նիշ­խա­նութ­յան, պե­տա­կա­նութ­յան» պահ­պան­ման շարժ­ման ա­ռաջ­նորդ: Այդ­պի­սի սյու­ռեա­լիզմ` գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նը ան­կա­խութ­յան պա­հա­պան է ինք­նահռ­չակ­վում, իսկ Հան­րա­պե­տութ­յան հրա­պա­րա­կում հա­վաք­ված մարդ­կանց, նրանց ծա­վա­լած Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շար­ժու­մը` «գու­բեռ­նիստ­ներ», ով­քեր Հա­յաս­տա­նը ծայ­րա­գա­վառ են դարձ­նում: Մինչ­դեռ այն­տեղ որ­ևէ գեր­տե­րութ­յան մո­լի ջա­տա­գով­ներ չկան, ի տար­բե­րութ­յուն ԱԺԲ­–ի, որ վան­կար­կում է «Ռու­սաս­տան` թշնա­մի» և շր­ջում ԱՄՆ դրոշ­նե­րով: ԱԺԲ–ն սկզբուն­քո­րեն ա­սում է նույ­նը, ինչ Նի­կո­լը, ուս­տի կաս­կա­ծա­հա­րույց է նրանց հա­կա­նի­կո­լա­կա­նութ­յու­նը:

Իսկ Նի­կո­լի կեղ­տոտ ստին պա­տաս­խա­նել է Կո­մի­տեի ան­դամ Հայկ Մա­մի­ջան­յա­նը. «Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յան և­ ինք­նիշ­խա­նութ­յան թշնա­մին իմ անձ­նա­կան թշնա­մին է, Նի­կո­լը իմ անձ­նա­կան թշնա­մին է»: Լա­կո­նիկ խո­սող Մա­մի­ջան­յա­նը ձևա­կեր­պեց նաև Շարժ­ման խնդիր­նե­րը` կետե­րով.

— Մեր շար­ժումն ու­նի մեկ հո­վա­նա­վոր։ Այդ հո­վա­նա­վո­րը հայ­րե­նա­սեր հայն է, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան քա­ղա­քա­ցին:

— Ցան­կա­ցա­ծը, ով կաս­կա­ծի տակ կդնի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յու­նը և­ ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը, իմ անձ­նա­կան թշնա­մին է:

— Ե­թե մենք հա­ջո­ղութ­յան չհաս­նենք, էթ­նիկ զտման վտան­գը կախ­վե­լու է Ս­յու­նի­քի, Գե­ղար­քու­նի­քի ու ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նի վրա:

— ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յան շեն­քում նստածն ու­նակ է պայ­մա­նա­վոր­ված, դա­վա­դիր պա­տե­րազ­մի:

—­Կա՞ գո­նե մեկ մարդ, որ այս­քան պար­տութ­յու­նից, այս­քան զո­հից հե­տո պատ­րաստ է անվ­տան­գա­յին խնդիր­նե­րը, մեր պաշտ­պա­նութ­յան խնդիր­նե­րը շա­րու­նա­կել վստա­հել սրան:

Ինչ վե­րա­բե­րում է գոր­ծի­քա­կազ­մին, ա­պա Հայկ Մա­մի­ջան­յա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ հրա­պա­րակ­վե­լու են ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վոր­ների հե­ռա­խո­սա­հա­մար­նե­րը, որ­պես­զի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը «ա­ռայժմ հե­ռա­խո­սով» նրանց բա­ցատ­րեն Նի­կո­լին պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը: Ան­շուշտ, ար­դա­րութ­յան «բու­մե­րան­գի» տարր կար դրա­նում, զի 2018–ին այդ մե­թո­դը գոր­ծադր­վել էր ՀՀԿ­–ի նկատ­մամբ, այն էլ ծայ­րա­հեղ բիրտ ե­ղա­նա­կով:

Ինչ վե­րա­բե­րում է այլ գոր­ծիք­նե­րին` փո­ղոց­նե­րի ար­գե­լա­փա­կում, դա­սա­դուլ­ներ, պեր­մա­նենտ եր­թեր, ա­պա խուն­տան դրան փոր­ձում է հա­կազ­դել ծայ­րա­հեղ ոս­տի­կա­նա­կան բռնութ­յուն­նե­րով և ձեր­բա­կա­լութ­յուն­նե­րով: Սա­կայն «ե­նի­չե­րի­նե­րի կոր­պու­սը»` կար­միր և սև բե­րե­տա­վոր­նե­րը, որ գոր­ծում են իս­կա­կան դա­հիճ­նե­րի պես, բա­վա­կա­նին քիչ են` 500–ից ոչ ա­վել, ուս­տի ե­թե Շար­ժու­մը նոր թափ հա­վա­քի, նրանց արդ­յու­նա­վե­տութ­յու­նը կզրո­յա­նա:

Սա­կայն հրա­պա­րակ ե­կող ժո­ղո­վուր­դը 2021–2022 թվա­կան­նե­րի «է­լի­տար» ցու­ցա­րար­նե­րը չեն, այլ սո­վո­րա­կան ժո­ղո­վուրդ, ո­րը ձանձ­րա­ցել է ճա­ռե­րից և ծա­րավ է գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի: Այդ տրա­մադ­րութ­յուն­ներն է՛լ ա­վե­լի կուժգ­նաց­նեն Ար­ցա­խից բռնա­գաղթ­ված­նե­րը, և­ ե­թե Շարժ­ման ղե­կա­վար­նե­րը վրի­պեն և մերժ­վեն ժո­ղովր­դի կող­մից, ա­պա դժոխ­քի կվե­րած­վի ար­դեն Եր­ևա­նը... Աստ­ված հե­ռու պա­հի: Մինչ­դեռ շատ կո­պիտ վրի­պում էր հան­րա­հա­վա­քի հար­թա­կից «քշա­դուլ» ան­հա­ջող եզ­րույ­թի հնչե­ցու­մը, ո­րը նշա­նա­կում է ո­րո­շա­կի ժա­մին վա­րորդ­նե­րի` միա­ժա­մա­նակ մի քա­նի րո­պեով կանգ առ­նե­լը: Եր­ևի թե, ո­րոշ մարդ­կանց չէր խան­գա­րի «խո­սա­դու­լը»:

Ինչ վե­րա­բե­րում է խուն­տա­յի պնդում­նե­րին, թե Շար­ժու­մը գե­նե­րաց­վում է Մոսկ­վա­յից, ա­պա ՌԴ ԱԳՆ–ն այդ հար­ցին էլ է անդ­րա­դար­ձել. «Ն. Վ. Փա­շին­յա­նի թի­մի ան­պա­տաս­խա­նա­տու մո­տե­ցու­մը միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի դժգո­հութ­յուն ա­ռա­ջաց­րեց հայ հա­սա­րա­կութ­յան մի մա­սի մոտ, որն ար­տա­հայտ­վեց ժո­ղովր­դա­կան բո­ղո­քի ակ­ցիա­նե­րով։ Ի­հար­կե, պնդում­նե­րը, թե նրանց ո­գեշն­չել է Ռու­սաս­տա­նը, ի­րա­կա­նութ­յան հետ կապ չու­նեն։ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րութ­յան ղե­կա­վա­րը պետք է քաջ գի­տակ­ցի, որ Մոսկ­վան նման բա­նե­րով չի զբաղ­վում, ի տար­բե­րութ­յուն Արև­մուտ­քի, ո­րը բա­վա­կա­նին հմուտ է «գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խութ­յուն­ներ» կազ­մա­կեր­պե­լու գոր­ծում, բայց տա­րօ­րի­նակ պա­տա­հա­կա­նութ­յամբ նա­խընտ­րեց չնկա­տել ցու­ցա­րար­նե­րի հե­տապնդ­ման բազ­մա­թիվ փաս­տե­րը Եր­ևա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից: Միա­ժա­մա­նակ, ինչ­պես հայտ­նի է, ԱՄՆ դես­պա­նը սերտ կա­պեր է պահ­պա­նում իշ­խա­նութ­յան հետ»:

Ա­հա այդ­պի­սի դրա­մա­տիկ բա­ներ…

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆ


«Արտաշատ» բկ-ի աշխատակիցները արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում. ԱՀԱԶԱՆԳՀՀ իշխանությունն օգտագործում է Սամվել Բաբայանին. Ձյունիկ ԱղաջանյանԻսկ ո՞ւր էր այդ նախագահը, երբ Արցախը Փաշինյանը թողել էր շրջափակման մեջ, եւ կոտորվում էին մեր հայրենակիցները. ԱնդրեասյանԱնաստաս Իսրայելյանն առաջարկում է ձեւավորել Արցախի ժամանակավոր ադմինստրացիա2024-ի Ամանորին մի հագեք այս գույները. բախտը կհեռանա ձեզանիցՄեր երկրներն ունեն դարավոր կապեր, ինչո՞ւ Փաշինյանը հանկարծ սկսեց մեզ անհանգստացնել. Աբխազիայի էքս վարչապետԿանխատեսելի էր, որ հիմա Լարսի կուտակումները կփորձեն ուռա՜-հայրենասիրական կոչերով լղոզել․ Բաբկեն Պիպոյանը փակագծեր է բացումԻնչ է սպասվում Պարոնյան թատրոնում դեկտեմբերինՏարեկան 160 հազարի հետեւում թաքնված «թակարդը» բացահայտում է «Վարորդի ընկեր» ՀԿ-ի նախագահը Ինչ է սպասվում ռուսական դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերինԱնձրեւ Էջմիածնում. Ալլա ՀակոբյանՌուսաստանի դրոշը Մարինկայի քաղաքի արևմտյան ծայրամասում էԿիեւում պատրաստ են իրար մորթելԱլենն այդ ինչ 15-օրյա ժամանակաչափ միացրեց«Հանդիսատեսին խոստացել էի, որ 75-ամյակս անպայման կրկեսում ենք տոնելու». ՍՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՎախի մթնոլորտը մեզ կործանման կտանի. ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆՍպասեք նոր գործընթացների. հնարավոր են խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ. Բալասանյան«ՉԻ ԵՂԵԼ ԱՅԴՊԻՍԻ ՄԱՐԶԻԿ, ՈՐ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԱՆԸՆԴՄԵՋ ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆԻ ՏԻՏՂՈՍԸ ՆՎԱՃԻ». ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԳԱՐԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԹշնամուն հաղթելը կրկնակի հաղթանակ է. Ռուսլան ԱսլիկյանՎլադիմիր Գասպարյակի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի խափանման միջոց տնային կալանքը փոխվել է բացակայելու արգելքովՀիմա էլ ոտնահարվում է կայանատեղիներին մոտ ապրող մարդկանց իրավունքները. քաղաքացին` փոխքաղաքապետինԱրցախի տարբեր կուսակցությունների երիտթեւերի եւ ՀԿ-ների ղեկավարները վերլուծական կենտրոն են ստեղծել ԵրեւանումԻնչու ինչ կարելի է հրեաներին, չի կարելի հայերին․ Հայկ Բաբուխանյան«Ամերիկակենտրոն աշխարհի» ավարտը մոտ է. ՊեսկովԱրագած Ախոյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով և գրավովԹուրքիայում երկրաշարժ է գրանցվելՆախկին «Մանկական աշխարհ» հանրախանութն ու դրա շուրջ ստեղծված առեղծվածըԱկնհայտ է, որ Արցախը հայաթափվել է Փաշինյանի գիտությամբ ու լուռ համաձայնությամբ. Էդուարդ ՇարմազանովՀայաստանը գիտեր մեր հարձակման մասին. ԲայրամովՉի կարելի Նիկոլի վարչապետությամբ թույլ տալ նոր արտահերթ ընտրություններ. Արտակ ԶաքարյանՌԴ ՄԻՊ գրասենյակը 6 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Հայաստան«ՏԱՐԻՆ ՍԿՍԵՑԻ ՈՒ ԱՎԱՐՏԵՑԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎ». ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԳՈՌ ՍԱՀԱԿՅԱՆԲաքուն խոչընդոտներ չի տեսնում Երևանի հետ «խաղաղության պայմանագրի» ստորագրման համարԿարապետ Պողոսյան. Ինչի՞ց և ումի՞ց են զգուշանում ռուսները...ԵԱՏՄ–ի հետ ներքին քննարկումներ կունենանք մեքենաների մաքսազերծման գների մասին. Վահան ՔերոբյանՄեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքը ցույց է տվել սուրբծննդյան շքեղ զարդարանքները Վինձորի ամրոցում (լուսանկարներ)Պապիկյանը և ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը քննարկել են համագործակցային և անվտանգային հարցեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպել ենԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել դեկտեմբերի 1-ին տարադրամի շուկայումՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 1Դեկտեմբերին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր կլինի 4-5 աստիճանով, տեղումների քանակը` նորմային մոտԻսրայելը վերսկսել է ռազմական գործողությունները ԳազայումԱԽ քարտուղարը կմեկնի Վաշինգտոն, կքննարկվի ՀՀ-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգըՀԱՊԿ-ից դուրս է գալիս՝ ին՞չ անի, թե՞ մտածում է՝ Երևանը չեն գնդակոծի. Հովհաննես ՍահակյանՀայաստանը տեղեկացված է եղել Արցախում իրականացված «հակաահաբեկչական միջոցառումների» մասինԱստղագուշակ դեկտեմբերի 1-ի համարGmail էլփոստի ծառայությունում մասշտաբային խափանում է տեղի ունեցել Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ խաղաղության ճանապարհն անցնում է երկկողմ երկխոսությամբ․ ԲայրամովԻնչ է սպասվում «Թատրոն Կայարան»-ում դեկտեմբերինԿենդանակերպի այս 4 նշաններին Վիշապի տարին կբերի հաջողություն եւ հարստություն. Որոնք են նրանք

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода